Samenstelling preventiedienst

 

 • Annie Dhondt
  Diensthoofd Preventie

 

bevoegdheden: 

 • Ondersteunen communicatie door:
  • Opvolgen richtlijnen gemeentelijk communicatieplan;
 • Het coördineren, ondersteunen en begeleiden van de dienst Preventie, de dienst gemeenschapswachten, de diverse preventiemaatregelen en de gemeentelijke administratieve sancties die de gemeente neemt:
  • Verantwoordelijke personeelsbegeleiding;
  • Opmaak en opvolging van het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan (SVPP), evalueren van de projecten, de financiële en personeelsadministratieve opvolging;
  • Uitvoeren van opdrachten van de Federale Overheidsdiensten Binnenlandse Zaken;
 • Deelname aan verschillende overlegplatformen en stuurgroepen:
  • (netwerk preventieambtenaren, netwerk sanctieambtenaren, interne evaluatoren, sanctionerend ambtenaar, Provinciaal Platform Integrale Veiligheid (PPIV), stuurgroep harmoniseren pv, werkgroep proces openbaar domein);
 • Financieel budgetbeheerder;
 • Sanctionerend ambtenaar;
 • Coördinatie politieverordeningen;
 • Coördinatie preventieraad en acties;
 • Onderhouden van contacten met college, parket, politie, beleid, ...;
 • Het verstrekken van informatie over het lokale preventiebeleid aan de bevolking en de plaatselijke actoren (verenigingen, gemeentediensten, studenten, meldingen burgers, ...);

 


 

 • Deborah Geselle
  Coördinator
  Ambtenaar noodplanning
   

bevoegdheden: 

 • Ambtenaar noodplanning;
 • Sanctionerend ambtenaar;
 • Diefstalpreventieadviseur- uitvoeren technopreventieve adviezen en opmaak verslagen;
 • Coördineren dienst gemeenschapswachten:
  • Opmaak planning gemeenschapswacht en opvolgen meldingen;
 • Coördineren criminaliteitsbeleid en preventieve acties gericht op criminaliteitsfenomenen zoals inbraak, fietsdiefstal, winkeldiefstal …:
  • Ontwerp flyers, affiches;
  • Opmaak quizzen, demomaterialen;
  • Opmaak persteksten: lokale economie, stadskrant, …winkeldiefstal, fietsdiefstal, graveeracties, inbraakpreventie;
 • Deelname overlegstructuren ikv aanpak criminaliteitsfenomenen (overleg politie, prov. lokale ronde tafel, prov. stuurgroep tpa, overleg coördinatoren voor gemeenschapswachten);
 • Coördineren acties met jobstudenten ikv criminaliteitspreventie;
 • Organisatie acties criminaliteitspreventie;

 


 • Caroline Costers
  Stafmedewerker jeugdpreventie

 

bevoegdheden:

 • Ondersteunen communicatie door:

  • Beantwoorden van informatieve vragen omtrent drughulpverlening, producten en risico’s (documentatie voor schoolwerk, infovraag…);

 •  ondersteunen intern drugbeleid:
  • Coördineren van drugpreventieve acties;
  • Ondersteunen gehoorcampagne (ism diensten milieu en IDPBW);
  • Coördineren van de stuurgroep “aanpak drugprobleem”;
 • Ondersteunen projectwerking 12+ met klemtoon op de niet-georganiseerde jeugd (freexz, skate-event, jeugdclub);
 • Ondersteunen projecten ikv het bevorderen van sociale participatie (lid van stuurgroep huiswerkklas, vrijetijdsparticipatie (doe-bonnen), taalbad);
 • Ondersteunen dagelijkse werking binnen jeugdcultuur, opmaak en opvolging jeugdbeleidsplan;
 • Deelname overlegstructuren (integrale jeugdhulp, prov. Overleg drug, wijkoverleg…);

 

 


 

 • Lesley Vanderstalle
  Administratief medewerkster

 

bevoegdheden:

 • Ondersteunen externe communicatie door:
  • Beheer website luik noodplanning;
  • Opmaak brieven;
  • Opvolgen vragen en meldingen rond hondenpoepproblematiek;
  • Ondersteunen van de informatieopdracht naar de lokale bevolking;
 • Uitvoeren administratieve opdrachten:
  • Opmaak college- en gemeenteraadsdossier;
  • Administratief ondersteunen van opmaak evaluatieverslag, activiteitenrapport, financieel rapport, lokale veiligheidsdiagnostiek, financieel plan;
  • Coördineren opmaak jaarverslag;
  • Invoeren van cijfergegevens n.a.v. acties, bevragingen;
  • Opzoeken informatie en samenvatten ter voorbereiding van overlegmomenten;
  • Ondersteunen van een overzichtelijke en functionele archivering;
 • Coördineren wijkoverleg Knokke en opvolgen van alle meldingen omgevingsbeheer;
 • Coördineren project burenbemiddeling en vrijwilligers burenbemiddeling;
 • Coördinatie project gezonde gemeente;
 • Deelname overlegstructuren (ook in functie van de opmaak van het verslag);

  


 

 • Renée Staelens
  Administratief medewerkster

 

bevoegdheden:

 • Uitvoeren administratieve opdrachten:
  • Opmaak college- en gemeenteraadsdossier;
  • Invoeren van cijfergegevens n.a.v. acties, bevragingen;
  • Verzamelen agendapunten teamoverleg en opmaken verslag;
  • Opzoeken informatie en samenvatten ter voorbereiding van overlegmomenten;
  • Opmaken van folders en brochures;
  • Ondersteunen van een overzichtelijke en functionele archivering;
 • Ondersteunen externe communicatie door:
  • Beheer website luik preventiedienst;
  • Opmaak persartikelen en beheer persmap;
 • Ondersteuning project gezonde gemeente;
 • Coördineren wijkoverleg Heist en opvolgen van alle meldingen omgevingsbeheer;
 • Coördinatie fietsloket:
  • Registratie meldingen gevonden fietsen;
  • beheer website;
  • bijhouden administratief bestand;
  • Aanschrijven personen van teruggevonden (gemerkte) fietsen;

 


 

 • Patrick Maertens
  Gemeenschapswacht-vaststeller
 • Philippe Maertens
  Gemeenschapswacht-vaststeller

 

bevoegdheden:

 • Uitvoeren van preventieve acties in de aanpak van criminaliteit (inbraakpreventie, dietsdiefstalpreventie, toezicht markten);
 • Uitvoeren van fietsgraveeracties;
 • Uitoefenen van preventief toezicht;
 • Vaststellen, registreren en doorgeven van gebreken op het openbaar domein;
 • Coördineren ophalen gevonden en achtergelaten fietsen en ordenen locatie fietsen in het gemeentelijke depot;
 • Opvolgen van meldingen en het ter plaatse gaan voor het nemen van foto’s;
 • Aanspreekpunt van en informeren van burgers met vragen;
 • Vaststellen van inbreuken op politieverordeningen van gedragingen die met een administratieve boete bestraft kunnen worden;