Politieverordening op het geluid

 

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

 

Artikel 1.: Definities

 

Voor de toepassing van deze politieverordening verstaan we onder:

 

Bevoegde personen:

-       de toezichthouders overeenkomstig Titel XVI Toezicht, handhaving en veiligheidsmaatregelen van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid en handhavingsbesluit van 5 april 1995;

-       de vaststellende ambtenaren aangesteld in het kader van de wet van 24 juni 2013 op de gemeentelijke administratieve sancties;

-       de politieambtenaren en agenten van politie overeenkomstig de wet op het politieambt van 5 augustus 1992.

 

 

 

Buurtlawaai: hinder voortgebracht door een in de buurt hoorbare geluidsbron,

met uitzondering van de hinder afkomstig van

-       lucht-, spoor- en wegverkeer en scheepvaart;

-       werken en handelingen die omwille van de openbare veiligheid dringend of zonder verder uitstel moeten worden uitgevoerd ter bescherming van personen of eigendommen, of ter voorkoming van rampen;

-       landbouwactiviteiten, zoals bijvoorbeeld activiteiten tijdens het oogstseizoen...;

-       spelende kinderen.

 

Muziek: elke vorm van muziekemissie, al dan niet elektronisch versterkt, en voortkomend uit een blijvende of tijdelijke geluidsbron.

 

Muziekactiviteit als bijzondere gelegenheid: elke activiteit waarbij muziek wordt geproduceerd zoals kermis, carnaval, muziekfestival, fuif, schoolfeest, jaarfeest van een

vereniging, huwelijksfeest, jubileumviering en andere bijzondere feesten en festiviteiten, zoals

gedefinieerd in Vlarem II. Hiervoor is een toelating vereist van het college van Burgemeester en schepenen.

 

Verantwoordelijke: de exploitant/organisator of zijn aangestelde, die kan gecontacteerd worden met betrekking tot vragen/problemen in de inrichting of muziekactiviteit.

 

Vuurwerk: Alle pyrotechnische samenstellingen bedoeld om licht, rook of lawaai te produceren en die ingedeeld zijn volgens 3 categorieën naargelang van bestemming of graad van gevaar, zoals verder bepaald in het MB 7 juni 2013 betreffende de indeling van pyrotechnische artikelen:

-       feestvuurwerk: klein vuurwerk bestemd voor particulier gebruik;

-       spektakelvuurwerk: vuurwerk bestemd voor professioneel gebruik;

-       vuurwerk voor technisch gebruik of seinvuurwerk vuurwerk bestemd voor technisch gebruik en wordt gebruikt door personen met gespecialiseerde kennis.

 

Art. 2.

Deze politieverordening is van toepassing op het grondgebied van de gemeente Knokke-Heist.

 

Hoofdstuk 2: Buurtlawaai

 

Art. 3. Algemeen verbod

Het is verboden, zonder noodzaak de rust van de omwonenden te storen door gezang, geroep, muziek of enig ander middel dat lawaai maakt.

 

Art. 4. Motoren en motorisch aangedreven werktuigen

Onverminderd de bepalingen uit art. 5 en 6 is het gebruik van motoren en motorisch aangedreven werktuigen die buurtlawaai veroorzaken verboden:

  • dagelijks van 22 uur tot 8 uur;
  • op zondag en wettelijke feestdagen.

 

Art. 5. Noodzakelijke werken

§ 1. De uitvoering van noodzakelijke werken die buurtlawaai kunnen veroorzaken en moeten plaatsvinden tussen 22u en 8u en/of op zon- en wettelijke feestdagen, is enkel toegelaten mits burgemeesterbesluit.

 

§ 2. Een aanvraag tot toelating dient minimum 2 weken voor aanvang van de werken schriftelijk gericht aan het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag dient gemotiveerd en moet toelaten om de mogelijke hinder van de werken te beoordelen.

De aanvraag vermeldt de reden van de noodzaak en de duur van de werken en de maatregelen die men neemt om buurtlawaai te beperken.

 

§ 3. De burgemeester bepaalt de voorwaarden die strikt dienen te worden nageleefd.

 

Art. 6. Alarmkanonnen

§ 1. Het gebruik van alarmkanonnen of gelijkaardige apparaten om dieren af te schrikken, of naar aanleiding van feestelijkheden, is enkel toegelaten mits burgemeesterbesluit.

§ 2. Een aanvraag tot toelating dient minimum 2 weken voor aanvang van de activiteit schriftelijk gericht aan het college van burgemeester en schepenen.

 

§ 3. De burgemeester bepaalt de voorwaarden die strikt dienen te worden nageleefd.

De minimale voorwaarden zijn:

-       het alarmkanon moet geplaatst op een minimale afstand van 100 meter tot de dichtst bijgelegen woning;

-       vogelafschrikkanonnen zijn enkel toegestaan tussen zonsopgang en zonsondergang en enkel met een maximum van 6 knallen per uur;

-       vreugdeschoten zijn enkel toegestaan tussen 8 uur en 22 uur.

 

Art. 7. Wensballonnen

Het is verboden om wensballonnen te gebruiken.

 

Art. 8. Vuurwerk

§ 1. Het gebruik van vuurwerk is enkel toegelaten mits burgemeesterbesluit.

 

§ 2. Het is verboden Bengaals vuur te gebruiken.

 

§ 3. Een aanvraag tot toelating dient minimum 2 weken voor aanvang van de activiteit schriftelijk gericht aan het college van burgemeester en schepenen.

 

§ 4. De burgemeester bepaalt de voorwaarden die strikt dienen te worden nageleefd.

 

§ 5. Een toelating van de burgemeester voor het gebruik van feestvuurwerk is niet vereist in de nacht van 31 december op 1 januari tussen 23 uur en 2 uur.

 

Voor het gebruik van vuurwerk gelden minimaal de volgende voorwaarden:

 

Enkel wettig en veilig feestvuurwerk mag gebruikt worden.

 

Bij het gebruik van feestvuurwerk dient de gebruiksaanwijzing gevolgd te worden.

 

De nodige voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen dienen genomen te worden.

 

Hoofdstuk 3: Muziekactiviteit als bijzondere gelegenheid

 

Art. 9.

§ 1. Het is verboden een muziekactiviteit als bijzondere gelegenheid te organiseren, zonder muziektoelating van het college van burgemeester en schepenen.

 

§ 2. Een muziektoelating dient minimum 2 weken vooraf aangevraagd aan het college van burgemeester en schepenen. Hiervoor kan het digitaal aanvraagformulier gebruikt worden dat op de gemeentelijke website terug te vinden is.

 

§ 3. Het college van burgemeester en schepenen bepaalt in de muziektoelating de voorwaarden die strikt dienen te worden nageleefd.

 


 

Hoofdstuk 4: Maatregelen en sancties

 

Art. 10.

1° Ingeval van overtreding van deze politieverordening kunnen de bevoegde personen de overtreder aanmanen om de inbreuk onmiddellijk te doen ophouden en om de gepaste maatregelen te nemen om de hinder te beperken.

 

2° De overtreder en/of de verantwoordelijke verlenen hun volledige medewerking en verstrekken de bevoegde personen alle relevante inlichtingen bij de uitvoering van hun onderzoek

 

Art. 11. Alarmen

§ 1. Alarm van gebouwen

Een politieambtenaar kan, ambtshalve en op risico en kosten van de bewoner, de eigenaar en/of de verantwoordelijke, elk alarm doen ophouden dat buurtlawaai veroorzaakt en zich aan de buitenkant van het gebouw bevindt.

§2. Alarm van voertuigen

Een politieambtenaar of een agent van politie kan, ambtshalve en op risico en kosten van de eigenaar van het voertuig, het autoalarm dat buurtlawaai veroorzaakt doen ophouden en/of het voertuig overbrengen naar een veilige plaats, ter voorkoming van diefstal.

 

Art. 12.

Voor zover bij wetten, decreten, besluiten, algemene of provinciale verordeningen geen

straffen of sancties zijn voorzien, worden de overtredingen op de bepalingen van deze

politieverordening gestraft met een gemeentelijke administratieve sanctie:

 

1° een administratieve geldboete van maximum 250 euro;

Indien de dader een minderjarige is, die de volle leeftijd van zestien jaar heeft bereikt op

het tijdstip van de feiten, bedraagt het maximum van de administratieve geldboete 125

euro. De administratieve geldboete wordt opgelegd door de sanctionerend ambtenaar;

 

2° een administratieve schorsing van een afgeleverde toelating of vergunning;

3° een administratieve intrekking van een afgeleverde toelating of vergunning;

4° een tijdelijke of definitieve sluiting van een instelling.

 

De administratieve schorsing, intrekking of sluiting worden opgelegd door het college van burgemeester en schepenen.

 

Art. 13.

Volgende politieverordening wordt opgeheven

 

Het gemeenteraadsbesluit van 17 december 2010 houdende de Politieverordening op geluid-Hervaststelling

 

Art. 14.

Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 en 187 van het Gemeentedecreet.

 

 

Datum goedkeuring: 25 juni 2015

Datum bekendmaking: 30 juni 2015

 

Bijlage: