Wetgeving overheidsopdrachten

De gemeente kiest zelf welke procedure ze gebruikt om een opdracht toe te wijzen. De drie meest voorkomende zij:

1.1.    Aanbesteding

De aanbesteding is een gunningsprocedure waarbij wordt gegund op basis van één criterium, nl. de prijs.

  • Open aanbesteding
    Het bestuur maakt de opdracht bekend op de federale website. Elke onderneming kan een offerte indienen. De opdracht zal worden gegund aan de inschrijver met de laagste regelmatige offerte. Elke inschrijver die voldoet aan de financiële, economische en technische minimumeisen vermeld in de aankondiging, die zich niet in een toestand van uitsluiting bevindt (faillissement, fiscale achterstallen of achterstallige sociale zekerheidsbijdragen ...) wordt in aanmerking genomen.
  • Beperkte aanbesteding
    Het bestuur maakt de opdracht bekend op de federale website. Hierin staan de financiële, economische en technische minimumeisen waaraan de belangstellende ondernemingen moeten voldoen en de uiterste ontvangstdatum voor de aanvragen tot deelneming.
    De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd om een offerte in te dienen op basis van een bestek. De opdracht zal worden gegund aan de inschrijver met de laagste regelmatige offerte.

1.2.    Offerteaanvraag

Er kan een open of een beperkte offerteaanvraag uitgeschreven worden. Offertes worden op meerdere criteria beoordeeld zoals prijs, technische waarde, nazorg en geboden garanties. Aan elk criterium wordt een score toegekend. Heeft uw onderneming de hoogste eindscore? Dan mag u de opdracht uitvoeren.

 

  • Open offerteaanvraag

Het bestuur maakt de opdracht bekend op de federale website. Elke onderneming kan een offerte indienen. De opdracht wordt gegund aan de voordeligste regelmatige inschrijver, rekening houdende met alle gunningscriteria. Iedere inschrijver die voldoet aan de financiële, economische en technische minimumeisen vermeld in de aankondiging, die zich niet in een toestand van uitsluiting bevindt (faillissement, fiscale achterstallen of achterstallige sociale zekerheidsbijdragen ...) en waarvan de offerte als regelmatig wordt beschouwd (omdat ze aan de vormvoorschriften voldoet, geen enkel voorbehoud bevat en tegemoetkomt aan de technische eisen, ...), wordt in aanmerking genomen.

  • Beperkte offerteaanvraag

Het bestuur maakt de opdracht bekend op de federale website. Hierin vermeldt ze de financiële, economische en technische minimumeisen waaraan de belangstellende kandidaten moeten voldoen en de uiterste ontvangstdatum voor de aanvragen tot deelneming.
De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd om een offerte in te dienen op basis van een bestek. De opdracht wordt toegekend aan de voordeligste regelmatige inschrijvers, rekening houdend met de gunningscriteria vermeld in de aankondiging of in het bestek.

De gemeente publiceert de opdrachten op federale overheidswebsite www.publicprocurement.be.

Als een opdracht een bepaald bedrag overschrijdt, moet de overheid Europees aanbesteden. Het gaat om volgende bedragen (exclusief btw)

Werken

5.186.000 euro

Leveringen

207.000 euro

Diensten

207.000 euro

 

Bij Europese aanbestedingen moet de gemeente een “wachttermijn” van 15 dagen eerbiedigen voor de sluiting van de opdracht, om inschrijvers toe te laten een beroep tot schorsing van de gunningsbeslissing in te dienen voor de bevoegde rechter (= standstill procedure)

 

 

1.3.     Onderhandelingsprocedure

Bij een onderhandelingsprocedure onderhandelt de aanbestedende dienst met één of meer concurrenten over de voorwaarden van de opdracht. Iedereen die objectief vergelijkbare offertes indient, nodigen we uit om deel te nemen aan de onderhandelingen. Dit leidt tot een ‘best and final offer’: elke kandidaat mag dan een verbeterde offerte indienen.

Bij een onderhandelingsopdracht schrijft de gemeente de door haar gekozen ondernemingen aan.

Spontane kandidatuurstellingen bij het bestuur zijn één jaar geldig.