Wegwerkzaamheden in de Keuvelhoekstraat.

Projectomschrijving

Wegens de slechte staat van de riolering werd door het college van burgemeester en schepenen beslist om de riolering en de wegenis (voetpaden, parkeerstroken en rijweg) te vernieuwen.

De straten krijgen een meer aantrekkelijke inrichting met:
- een opgewaardeerd Tijl- en Neleplein met 3 sferen: bloemenweide, speelzone en grasplein met wilgen;
- comfortabele voetpaden in zandkleurige betonstraatstenen, rijwegen in asfalt en een afgewogen mix tussen parkeerplaatsen en groen;
- verkeersplateau's met zachte helling in gefigureerd beton ter hoogte van de kruispunten om veiligheid en snelheid te handhaven;
- aangepaste en verkeersveiliger schoolomgeving met plein en Kiss & Ride zone.

Ontwerpplan downloaden

Globale fasering en timing

De werken werden ingedeeld in 3 fases:

De geschatte timing wordt hieronder per fase weergegeven. Deze timing dient als richttinggevend aanzien te worden gezien de werken sterk afhangen van de weersituatie. Een strenge winter of natte maanden hebben een grote impact op de snelheid van een werf.

Fase

Betrokken straten

Timing

Fase 1

  • Keuvelhoekstraat tussen Duivelsputlaan en Magere schorre (exclusief kruispunt Duivelsputlaan)
  • Lindelaan
  • Madeliefjespad
  • Rode-Kruisstraat

De fase 1 startte op 5 september 2016

De duur van de fase wordt geschat op +-7 maand

Fase 2

  • Duivelsputlaan (inclusief kruispunt met Keuvelhoekstraat)

De fase 2 start aansluitend op fase 1.

Vanaf midden maart 2017 starten de werkzaamheden door de nutsmaatschappijen.

Na de zomer (begin september 2017) wordt gestart met de riolerings- en wegeniswerken.

De fase wordt afgewerkt voor juli 2017 en bezit een duur van +- 2 maand.

Fase3

  • Keuvelhoekstraat tussen Duivelsputlaan en Uielenspiegelpad (exclusief kruispunt Duivelsputlaan)
  • Gladiolenlaan
  • Duivenlaan
  • Tijl- en Neleplein

Vanaf midden maart 2017 starten de werkzaamheden door de nutsmaatschappijen.

Na de zomer (begin september 2017) wordt gestart met de riolerings- en wegeniswerken.

De duur van de fase wordt op 6 maand geschat.


Wat met het verkeer tijdens de werken?

Per scenario werd een omleiding ontworpen:
In het blauw wordt de algemene werkzone aangegeven voor riool en wegenwerken. In stippenlijn worden de werken aan de nutsleidingen (elektriciteit, tv telefonie, ...) weergegeven. Deze betreffen werken in de voetpadzone waardoor de hinder beperkt is.
Fase 1

Fase 2

Fase 3

Actuele toestand fase 1

De plaatsing van de hoofdriolering (vuil- en regenwater) is afgerond.
De wegkoffer werd uitgegraven en de onderfundering voor de rijweg werd aangebracht. De greppels werden gegoten in glijbeton en men is bezig met het leggen van de betonstraatstenen voor de voetpaden en de parkeerstroken.
Deze werken zullen starten vanaf het kruispunt van de Keuvelhoekstraat met de Magere Schorre en zullen uitgevoerd worden in de richting van de Sint-Jansschool.
Onder voorbehoud van goede (weers)omstandigheden zullen deze werken uitgevoerd zijn tegen eind juni 2017.
In de zomermaanden zullen er werkzaamheden uitgevoerd worden voor de heraanleg van het openbaar domein ter hoogte van de Sint-Jansschool.

Actuele toestand fase 2 en 3

Naast riolerings- en wegeniswerken worden er ook werken uitgevoerd aan de nutsleidingen (gas, elektriciteit, drinkwater en telecom). Deze werken gebeuren voorafgaandelijk de eigenlijke riolerings- en wegeniswerken en zijn in fase 2 en 3 van gestart vanaf midden maart 2017 en zullen uitgevoerd zijn eind juni 2017. Het betreft voornamelijk werken in de voetpadzone. De voetpaden worden na de uitvoering van de werkzaamheden van de nutsmaatschappijen tijdelijk hersteld in afwachting van de rioleringswerken.

Aangepaste fasering voor fase 2

Fase 2 (Duivelsputlaan) is de meest ingrijpende fase voor de verkeersafwikkeling van de Sint-Jansschool. In samenspraak met de school werd daarom gekozen voor een oplossing waarbij de uitvoeringstijd van de werken tot een minimum herleid wordt. De oplossing houdt in dat fase 2 gesplitst wordt in het gedeelte ten noorden van de Keuvelhoekstraat (tussen Keuvelhoekstraat en Magere Schorre) en het gedeelte ten zuiden van de Keuvelhoekstraat (tussen Graaf Jansdijk en Keuvelhoekstraat).
Het gedeelte Duivelsputlaan (tussen Graaf Jansdijk en Keuvelhoekstraat) wordt uitgevoerd samen met de riolerings- en wegeniswerken van fase 3 (start september 2017).
Het gedeelte Duivelsputlaan (tussen Keuvelhoekstraat en Magere Schorre) wordt aangepakt samen met de heraanleg van de bovenbouw van fase 3. Dit gedeelte heeft een zeer korte uitvoeringstijd gezien in dit straatgedeelte geen rioleringswerken gepland zijn.

Tijdelijke parking op het Tijl- en Neleplein

Door de werken van de nutsmaatschappijen zal er parkeerverbod gelden in de Keuvelhoekstraat waardoor er minder parkeerplaatsen zullen zijn. Daar de werken van de nutsmaatschappijen in fase 3 samenvallen met de wegeniswerken in fase 1 en om het verlies aan parkeerplaatsen op te vangen heeft het college van burgemeester en schepenen beslist om een tijdelijke parking aan te leggen op een gedeelte van het Tijl- en Neleplein. Er wordt een tijdelijke steenslagverharding aangebracht tussen het bestaande wandelpad door het park en de Duivenlaan. Langs de noordzijde, langs de Charles de Costerlaan blijft het afscheidingsmuurtje behouden tot de heraanleg van het plein. De bomen worden reeds gerooid, met uitzondering van de centrale Koningsboom welke behouden wordt.
Toegang tot de steenslagparking zal mogelijk zijn vanaf de Duivenlaan. Deze tijdelijke parking zal ook gebruikt kunnen worden tijdens de uitvoering van de riolerings- en wegeniswerken in fase 3 waarvan de start voorzien is na de zomer (begin september 2017).

Verkeersmaatregelen

Er is enkel plaatselijk verkeer van inwoners toegelaten. Aan de ouders van de schoolgaande kinderen wordt gevraagd om gebruik te maken van de kiss and-ridestrook in de Duivelsputlaan. De politie houdt een extra oogje in het zeil.

Parkeren

Tijdens de werkzaamheden wordt binnen een fase best zo weinig mogelijk geparkeerd. Hiervoor wordt gevraagd om zoveel mogelijk te parkeren in de omliggende straten.

Praktische info

Bereikbaarheid voertuigen:
Op bepaalde momenten zal de woning voor korte duur (enkele dagen) niet bereikbaar zijn. Dit door aanleg van boordstenen of uitharding van fundering, .... In dit geval zal de aannemer de bewoners vooraf contacteren.

Huisvuilophalingen:
Er wordt gevraagd aan de bewoners om hun afval buiten de werfzone te plaatsen (bvb aan hoeken van de straten). Er wordt gevraagd dit tijdig te doen.

Afkoppelingswerken:
Deze werkzaamheden dienen uitgevoerd te zijn voor de zomer van 2018, de aannemer zal hiervoor contact opnemen met de eigenaars.

Contactpersonen

Indien er vragen zijn tijdens de werken kan men steeds contact opnemen met de aannemer of de dienst Openbaar Domein van de gemeente Knokke-Heist.

Foto's