Waterbeheer

Het Polderbestuur zet zich in voor natuur en landschap

De jaarlijkse onderhoudswerken aan de waterlopen zijn noodzakelijk voor een goede waterhuishouding. Het gaat dan vooral om het maaien van de beekoevers en het ruimen van het bodemslib, soms ook om het herstellen van oevers na afkalving die meestal door muskusratten is veroorzaakt.

De onderhoudswerken worden jaarlijks uitgevoerd in functie van de landbouw, namelijk als de oogst van het land is binnen gehaald. Dat is ook de meest gunstige periode van het jaar om milieuschade tot een minimum te beperken. Maar de inzet van het Polderbestuur voor natuur en landschap gaat veel verder dan het vermijden van schade alleen.

Er wordt ook positief en doelgericht gewerkt aan natuurbescherming en -ontwikkeling. Zo kunnen beheerswerken op waterlopen zeer nadelige gevolgen hebben voor visbestanden. Stuwen en sluizen vormen immers een kunstmatige hindernis voor palingen en andere vissen die op trek gaan. Met eenvoudige en goedkope ingrepen probeert het polderbestuur de leef- en trekomstandigheden voor palingen en riviervissen te vergemakkelijken en te verbeteren. Verschillende proefprojecten werden hiervoor opgestart in samenwerking met het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer.

Contact

Milieu & Natuur Alfred Verweeplein 1 8300 Knokke-Heist

Openingsuren

050630197 050630159  milieu@knokke-heist.be