Tijdelijke politieverordening opendeurdag van het Sociaal Huis

Artikel 1.
Onderstaande maatregelen zijn van kracht op zondag 19/03/2017 van 10.00 uur tot 17.00 uur.

 

Art. 2.
Er wordt enkel plaatselijk verkeer toegelaten in Bakboord, het gedeelte tussen de Loopplank en Loglijn.

Signalisatie: verkeershekken met teken C3 en onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer”

 

Art. 3.
Het parkeren is verboden in Bakboord, het gedeelte tussen Loopplank en Loglijn.

Signalisatie: tekens E1

 

Art. 4.
Alle overtredingen op de voorschriften van onderhavig reglement zullen bestraft worden met politiestraffen.

 

Art. 5.
Afschriften hiervan zijn opvraagbaar en beschikbaar voor:

-De Griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg van het Ambtsgebied;

-De Griffie van de Politierechtbank van het kanton;

-De Officier van het Openbaar Ministerie bij de Politierechtbank;

-De Korpschef van de Lokale Politie Damme/Knokke-Heist;
-De postoverste van de brandweer, hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen;

-Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

 

Collegebesluit opendeurdag Sociaal Huis

Datum goedkeuring: 17 maart 2017

Datum bekendmaking: 17 maart 2017