Subsidiereglement - Drugpreventieve acties van scholen

 

Artikel 1. Bedrag en voorwaarden

§1. De gemeente Knokke-Heist kent, binnen de perken van de daartoe op de gemeentebegroting goedgekeurde kredieten, voor de schooljaren 2015-2016, 2016-2017 en 2017-2018, aan de scholen in Knokke-Heist een subsidie toe voor de organisatie van preventieve activiteiten.

 

§2. De activiteit moet kaderen in het stimuleren van weerbaarheid, verdraagzaamheid, gezondheid en het voorkomen van risicogedrag. Het College van Burgemeester en Schepenen beslist autonoom of de actie voldoet aan de gestelde voorwaarden.

 

§3. De subsidie wordt vastgelegd op maximum 400 EUR per school en per schooljaar.

 

§4. De aanvrager verbindt zich ertoe in alle publicaties in verband met de activiteiten gebruik te maken van het logo van de gemeente Knokke-Heist en te vermelden dat de actie tot stand kwam met de steun van de gemeente Knokke-Heist.

 

Art. 2.

Volgende scholen kunnen een subsidie aanvragen:

 1. Basisschool van het Gemeenschapsonderwijs Zwinstede, Piers de Raveschootlaan 54, 8300 Knokke-Heist
 2. Basisschool van het Gemeenschapsonderwijs De Zeeparel, Noordstraat 40, 8301 Knokke-Heist
 3. Sint-Margaretaschool, P. Parmentierlaan 52, 8300 Knokke-Heist
 4. Sint-Margaretaschool, Sportlaan 8, 8300 Knokke-Heist
 5. H.-Hartschool, Jef Mennekenslaan 3, 8300 Knokke-Heist
 6. Sint-Janschool, Keuvelhoekstraat 100, 8300 Knokke-Heist
 7. BO De Vuurtoren, Heistlaan 26a, 8301 Knokke-Heist
 8. Gesubsidieerde Vrije Basisschool Windekind, Pastoor de Neveplein 18, 8300 Knokke-Heist
 9. Gesubsidieerde Vrije Basisschool Polderkind, Dorpsstraat 62, 8300 Knokke-Heist
 10. Gesubsidieerde Vrije Basisschool Duinenkind, Kinderpad 6, 8301 Knokke-Heist
 11. Vrije Basisschool O.L. Vrouw Onbevlekt, Stadhuisstraat 4, 8301 Knokke-Heist met afdeling te Ramskapellestraat 65
 12. Koninklijk Atheneum Zwinstede, A. Verweeplein 25, 8300 Knokke-Heist
 13. Koninklijk Atheneum Zwinstede, Heistlaan 124, 8301 Knokke-Heist
 14. Middenschool Zwinstede, A. Verweeplein 25, 8300 Knokke-Heist
 15. Middenschool Zwinstede, Heistlaan 124, 8301 Knokke-Heist
 16. Sint-Jozeflyceum, Van Rysselberghestraat 12, 8300 Knokke-Heist
 17. Sint-Bernardusinstituut, Sportlaan 4, 8300 Knokke-Heist
 18. Onze Lieve Vrouw ter Duinen campus Heist, Kursaalstraat 40, 8301 Knokke-Heist
 19. Secundaire beroepsschool voor bijzonder onderwijs De Varens, ’t Kasteeltje, Kursaalstraat 51, 8301 Knokke-Heist

Voor de gemeentescholen zijn, indien preventieve activiteiten georganiseerd worden, werkingskredieten voorzien op de gemeentebegroting.

 

Art. 3. Procedure

§1. De scholen dienen vooraf een aanvraag tot het bekomen van de subsidie in bij het College van Burgemeester en Schepenen, ter attentie van de dienst Preventie, Alfred Verweeplein 1, 8300 Knokke-Heist.

 

§2. De school stelt een dossier samen dat tenminste volgende gegevens bevat:

 1. Identificatie van de initiatiefnemer en de eventuele samenwerkingspartner(s);
 2. Een beschrijving van het initiatief: inhoud, doelstellingen, doelgroep, evaluatiemoment;
 3. Begroting van alle verwachte uitgaven en inkomsten;

 

§3. De school is, met toepassing van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van sommige toelagen, gehouden om:

 1. De subsidie aan te wenden voor het doel waarvoor ze werd toegekend;
 2. Na afloop een kort verslag en een gedetailleerde afrekening betreffende het gebruik van de subsidie aan het College van Burgemeester en Schepenen van Knokke-Heist te sturen

 

§4. Deze bewijsstukken moeten bij het College van Burgemeester en Schepenen ingediend worden, maximaal drie maanden na afloop van de actie.

 

Art. 4.

Het gemeenteraadsbesluit van 21 juni 2012 betreffende de goedkeuring van de subsidie voor de organisatie van preventieve acties wordt opgeheven.


Download hier het gemeenteraadsbesluit in verband met het subsidiereglement ihkv drugpreventie acties in scholen

 

 

Datum goedkeuring: 26 maart 2015

Datum bekendmaking: 31 maart 2015