Subsidiereglement - Basiswerking van de sportverenigingen

Enig artikel.
Het subsidiereglement op de basiswerking van de sportverenigingen wordt als volgt vastgesteld:


Algemeen

 

Artikel 1.

Dit subsidiereglement bepaalt de voorwaarden voor toekenning van subsidies aan de sportverenigingen binnen de perken van de door de gemeenteraad in de financiële nota van het budget vastgestelde werkingssubsidie.
Dit reglement kent subsidies toe voor de basiswerking van de sportverenigingen.

 

Art. 2.

Wie kan gesubsidieerd worden?
Sportverenigingen die erkend worden door het gemeentebestuur in uitvoering van het reglement op de erkenning van sportverenigingen en die een subsidieaanvraag indienen op de manier zoals dit reglement voorschrijft.

 

Art. 3.

Uitsluitingen: wie kan niet gesubsidieerd worden?
Erkende sportverenigingen die niet kunnen gesubsidieerd worden volgens dit subsidiereglement:
1. sportverenigingen die subsidies verkrijgen van gemeentelijke vzw ’s of gemeentelijke verzelfstandigde agentschappen.
2. sportverenigingen die subsidies ontvangen van andere gemeentebesturen.

 

Art. 4.

Subsidieperiode
De periode van 12 maanden voorafgaand aan 30 juni van het subsidiejaar.

Van die periode kan afgeweken worden voor rubriek 5. Bijzondere subsidie. In dat geval moet de sportactiviteit die aanleiding geeft tot de subsidieaanvraag plaatsvinden voor het einde van de maand juli volgend op het einde van de subsidieperiode en moeten bewijsstukken worden voorgelegd voor eind augustus volgend op het einde van de subsidieperiode. De aanvraag voor het evenement dient wel te gebeuren in het aanvraagformulier dat moet binnenkomen tot en met 30 juni van de subsidieperiode. Eenzelfde sportactiviteit kan slechts een maal in aanmerking komen voor subsidie.

 

Art. 5.

Vanaf artikel 6 wordt de term “sportvereniging” gebruikt voor verenigingen die door het gemeentebestuur erkend zijn als sportvereniging en die een regelmatige aanvraag tot subsidie hebben ingediend gedurende het subsidiejaar en die daarenboven niet uitgesloten zijn van subsidiëring zoals bepaald in artikel 3 van huidig reglement.

 

Art. 6.

Soorten subsidie
Dit reglement voorziet in volgende soorten subsidie:
1. basissubsidie.
2. subsidie voor het stimuleren van het aantal leden dat in clubverband aan sport doet.
3. subsidie voor verplaatsingen voor sportactiviteiten in competitieverband buiten de gemeente Knokke-Heist.
4. subsidie voor sportactiviteiten met bovenprovinciale uitstraling.
5. bijzondere subsidie.
6. sportinfrastructuur.

Rubriek 1 Basissubsidie

 

Art. 7.

Iedere sportvereniging die een regelmatige aanvraag tot subsidie indient, komt in aanmerking voor een basissubsidie.

 


Art. 8.

Berekening
Het voor de basissubsidie bestemde bedrag wordt gedeeld door het totaal aantal van de sportverenigingen die een regelmatige subsidieaanvraag indienden zodat de basissubsidie voor iedere vereniging gelijk is.

Rubriek 2 Stimuleren aantal leden dat in clubverband aan sport doet

 

Art. 9.

Sportverenigingen kunnen gesubsidieerd worden volgens het aantal leden dat in clubverband aan sport doet.

 

Art. 10.

Per sportvereniging worden punten toegekend naargelang het aantal leden dat in clubverband aan sport doet volgens een tabel die een halvering van het aantal punten toepast voor sportverenigingen die een eigen kantine uitbaten.
Tabel puntentoekenning:
Aantal Punten zonder kantine Punten met kantine
1 tot 10 1 0,5
11 tot 20 2 1
21 Tot 40 3 1,5
41 Tot 60 4 2
61 Tot 100 5 2,5
Boven 100 6 3

 

Art. 11.

Berekening
1. De punten die aan iedere sportvereniging werden toegekend voor het aantal leden worden opgeteld tot een totaal aantal punten.
2. Het bedrag bestemd voor de stimulering van het aantal leden wordt gedeeld door het totaal van 1: het quotiënt vertegenwoordigt de waarde in geld van 1 punt.
3. Per sportvereniging wordt het aantal toegekende punten vermenigvuldigd met de waarde in geld (zie 2).

 

Art. 12.

Bewijsstukken
Ledenaantallen komen slechts in aanmerking wanneer een bewijsstuk is ingediend:
ofwel
o Ledenlijst van de sportvereniging duidelijk afkomstig van de federatie waarbij de club is aangesloten.
ofwel
o Ledenlijst van de sportvereniging die verzekerd zijn door de vereniging voor de beoefende sporttak. Aan de vereniging wordt gevraagd een bewijs te leveren van de verzekering.

 

Rubriek 3 Verplaatsingen sportactiviteiten in competitieverband buiten de gemeente Knokke-Heist

 

Art. 13.

Sportverenigingen kunnen gesubsidieerd worden voor de verplaatsingen die ze maken voor competities, bekercompetities en kampioenschappen buiten het grondgebied van de gemeente Knokke-Heist.

 


Art. 14.

Bepaling aantal kilometer
Per verplaatsing voor competities, bekercompetities of kampioenschappen buiten het grondgebied van de gemeente Knokke-Heist wordt de afstand heen en terug met 1 voertuig bepaald in kilometer via een softwareprogramma.

Toekenning punten
Het totaal aantal kilometer van die verplaatsingen kan in aanmerking komen voor subsidie volgens onderstaande tabel:

Aantal Punten
1.000 tot 2.000 km 50
2.001 tot 3.000 km 100
3.001 km tot 4.000 km 150
4.001 tot 5.000 km 200
Meer dan 5.000 km 250

 

Art. 15.

Bewijsstukken
Verplaatsingskosten kunnen slechts in aanmerking komen voor toekenning van punten wanneer de nodige bewijsstukken worden ingediend. Zo dient een lijst van verplaatsingen voor competities, bekercompetities of kampioenschappen te worden bijgevoegd waarop duidelijk te zien is naar waar iedere verplaatsing werd gemaakt en waarbij telkens het aantal kilometer per verplaatsing zoals bepaald in artikel 14 te zien is.

 

Art. 16.

Berekening
1. De punten die aan iedere sportvereniging werden toegekend volgens artikel 15 worden opgeteld tot totaal aantal punten.
2. Het bedrag bestemd voor de verplaatsingskosten voor sportactiviteiten in competitieverband wordt gedeeld door het totaal van 1: het quotiënt vertegenwoordigt de waarde in geld van 1 punt.
3. Per sportvereniging wordt het aantal toegekende punten vermenigvuldigd met de waarde in geld (zie 2).

Rubriek 4 Subsidie voor sportactiviteiten met bovenprovinciale uitstraling

 

Art. 17.

Een subsidie voor sportactiviteiten met bovenprovinciale uitstraling kan toegekend worden aan sportverenigingen die in individuele of in ploegcompetities deelnemen aan sportactiviteiten die een competitief karakter hebben en die georganiseerd worden op een niveau dat hoger is dan het provinciale.

De sportactiviteiten die in aanmerking komen moeten kaderen in een bovenprovinciale structuur van de desbetreffende federatie en moeten op een hoger niveau dan het provinciale georganiseerd worden.

 

Art. 18.

Het bedrag bestemd voor sportactiviteiten met bovenprovinciale uitstraling wordt verdeeld onder de sportverenigingen volgens een puntensysteem zoals bepaald in art. 19 voor ploegcompetities en in artikel 20 voor individuele competities.
Op basis van de ingekomen aanvragen dient eerst vastgesteld welk bedrag bestemd wordt om te verdelen voor ploegcompetities en welk voor individuele competities.

 

Art. 19.

Ploegcompetities
Berekening
De sportverenigingen kunnen subsidie toegekend krijgen op basis van een puntensysteem waarbij volgende principes gehanteerd worden:

1. Toekennen basispunten:
Afhankelijk van het niveau van de sportactiviteit worden basispunten toegekend.
Het laagste niveau boven het hoogste provinciale niveau : x aantal punten.
Per niveau hoger waarin wordt aangetreden worden telkens een aantal extra punten toegekend.
In geval geen provinciale onderbouw bestaat, kunnen de basispunten worden verminderd.
2. Parallelle tabel:
Ingeval meerdere verenigingen uit verschillende competitievormen in aanmerking komen, wordt eerst een parallelle tabel opgesteld tussen de onderscheiden competitievormen vooraleer de basispunten worden toegekend.
In die tabel worden de hoogste niveaus van die competitievormen in België op gelijke hoogte geplaatst en wordt per niveau trapsgewijs afgedaald. De toekenning van de basispunten gebeurt dan van beneden naar boven zoals in punt 1 beschreven beginnend bij het laagste niveau op de parallelle tabel.
Afhankelijk van de uitstraling van de verschillende sporten en/of competitievormen kunnen de basispunten die toegepast worden verschillen van sport tot sport en van competitievorm tot competitievorm.
3. Bekercompetities komen slechts in aanmerking voor basispunten van het laagste niveau waartoe de deelnemende ploegen moeten behoren om te kunnen deelnemen en – indien dit laagste niveau zich beneden het bovenprovinciale niveau situeert - wordt het basispuntenniveau gehalveerd.
De basispuntentoekenning gebeurt dan ook maar nadat minstens 1 bekerwedstrijd werd overleefd.
4. Bonussen/correctiefactoren:
Wanneer verschillende competitievormen moeten worden afgewogen in de puntentoekenning kan er daarenboven ruimte gemaakt worden voor nauwkeuriger wegingen boven op de basispunten.
Bonuspunten/correctiefactoren bij die basispuntentoekenning kunnen ondermeer worden toegekend in volgende gevallen:
a. voor het spelen op het hoogste niveau in het Vlaamse gewest.
b. voor het spelen op het hoogste niveau in België.
c. een competitie kan bonuspunten/correctiefactoren krijgen op elk niveau tegenover competities met beperkingen - hoe kleiner de beperking hoe hoger de bonus/correctiefactor.
d. een volledige reguliere competitie kan bonuspunten/correctiefactoren krijgen op elk niveau tegenover een competitievorm waartoe men zich binnen hetzelfde seizoen eerst heeft moeten plaatsen via een competitievorm die niet in aanmerking komt voor bovenprovinciale subsidie zoals in dit reglement bepaald.
e. een volledige reguliere competitie kan bonuspunten/correctiefactoren krijgen op elk niveau tegenover bekercompetities.
f. het behalen van eindronden/play-offs kan aanleiding geven tot het krijgen van bonuspunten/correctiefactoren.
g. bij bekercompetities kunnen bonuspunten/correctiefactoren worden toegekend naargelang de ronden die men heeft overleefd.
h. bonuspunten kunnen toegekend worden voor het behalen van een titel tijdens het competitieseizoen in de bovenprovinciale competitie.
Bovenstaande lijst van correctiefactoren is niet beperkend.

 

Art. 20.

Individuele competities
1. Toekennen punten:
Afhankelijk van het niveau en aard van de sportactiviteit worden basispunten toegekend.
Afhankelijk van de uitstraling van de verschillende sporten en /of competitievormen kunnen de basispunten die toegepast worden verschillen van sport tot sport en van competitievorm tot competitievorm.
2. Bonussen/correctiefactoren:
Wanneer verschillende competitievormen moeten worden afgewogen in de puntentoekenning kan er ruimte gemaakt worden voor nauwkeuriger wegingen bovenop de basispunten.
Bonuspunten/correctiefactoren bij die basispuntentoekenning kunnen ondermeer worden toegekend in volgende gevallen:
a. voor een competitie op het hoogste Belgische niveau.
b. voor een competitie op het hoogste Vlaamse niveau.
c. volgens de individuele uitslagen van de leden van de sportvereniging.
d. volgens de eventuele ploegenrangschikking die als gevolg van de individuele competitie wordt bekomen.
Bovenstaande lijst van correctiefactoren is niet beperkend.

 

Art. 21.

Bewijsstukken

Sportverenigingen die een subsidie voor sportactiviteiten met bovenprovinciale uitstraling aanvragen, moeten de nodige bewijsstukken indienen.
Alle elementen die nodig zijn om de aanvraag te kunnen beoordelen moeten blijken uit de bewijsstukken. ondermeer:
1. de deelname van de sportvereniging aan de competitie.
2. het niveau van de in aanmerking te nemen competitievorm binnen de sportfederatie.
3. de organiserende sportfederatie.
4. uitslagen van de sportactiviteit waarvoor subsidie wordt gevraagd.
5. de aard van de competitie.
Indien nodig kunnen aan de sportvereniging meer verduidelijking en bewijsstukken worden gevraagd.

Rubriek 5 Bijzondere subsidie

 

Art. 22.

Voor sportactiviteiten van uitzonderlijke aard ingericht op het grondgebied van de gemeente Knokke-Heist kunnen aan sportverenigingen bijzondere subsidies worden toegekend.

 

Art. 23.

Verdeling
Het bedrag bestemd voor de bijzondere subsidie wordt verdeeld onder de sportverenigingen die daarvoor een aanvraag indienen.
De aanvragen voor bijzondere subsidie worden naar hun waarde beoordeeld op basis van de ingediende aanvragen en bewijsstukken.
Die beoordeling leidt tot het al dan niet toekennen van een bijzondere subsidie voor de sportactiviteit van uitzonderlijke aard.

Rubriek 6.1 Subsidie voor gebruik sportinfrastructuur voor sportverenigingen die geen of onvoldoende kwalitatieve en gestructureerde jeugdwerking hebben

 

Art. 24.

Sportverenigingen die geen of onvoldoende gestructureerde jeugdwerking hebben om in aanmerking te komen voor subsidie voor kwalitatieve en gestructureerde jeugdwerking uit kwaliteitsrubriek 6 van het subsidiereglement op de kwaliteit van de sportverenigingen, kunnen gesubsidieerd worden voor het huren van sportinfrastructuur.

 

Art. 25.

Puntentoekenning
Punten Huur voor gebruik sportinfrastructuur
1 Tussen 125 en 250 €
2 Tussen 251 en 500 €
3 Tussen 501 en 750 €
4 Tussen 751 en 1.000 €
5 Tussen 1.001 en 1.250 €
6 Tussen 1.251 en 1.500 €
7 Meer dan 1.500 €

De huurkosten voor het gebruik van sportinfrastructuur die niet beheerd wordt door vzw Sportcentrum Knokke-Heist kunnen volgens hun aard niet aanvaard worden of slechts voor een gedeelte in rekening worden gebracht bij het toekennen van de punten.

 


Art. 26.

Berekening
1. De punten die aan iedere sportvereniging werden toegekend volgens artikel 25 worden opgeteld tot totaal aantal punten.
2. Het bedrag bestemd voor het gebruik van sportinfrastructuur uit rubriek 6.1 wordt gedeeld door het totaal van 1: het quotiënt vertegenwoordigt de waarde in geld van 1 punt.
3. Per sportvereniging wordt het aantal toegekende punten vermenigvuldigd met de waarde in geld (zie 2).

 

Art. 27.

Bewijsstukken
Kosten voor het gebruik van sportinfrastructuur kunnen slechts in aanmerking komen voor toekenning van punten wanneer de nodige bewijsstukken worden ingediend (o.m. facturen).

Rubriek 6.2 Subsidie voor gebruik sportinfrastructuur voor sportverenigingen met kwalitatieve en gestructureerde jeugdwerking

 

Art. 28.

Om de kosten voor het gebruik van sportinfrastructuur voor een gestructureerde en kwalitatieve jeugdwerking te verlichten, kunnen sportverenigingen gesubsidieerd worden die aan alle voorwaarden voldoen uit artikel 36 van het subsidiereglement op de kwaliteit van de sportverenigingen.

 

Art. 29.

Soorten subsidie
Er zijn 2 soorten subsidie mits het aanbieden van een kwalitatieve en gestructureerde jeugdwerking.
1. Subsidiëring van het forfaitair jaartarief voor huur sportinfrastructuur beheerd door vzw sportcentrum Knokke-Heist.
2. Subsidiëring van kosten voor het gebruik van sportinfrastructuur niet beheerd door vzw sportcentrum Knokke-Heist.
Bij gebrek aan sportinfrastructuur beheerd door vzw sportcentrum Knokke-Heist voor de door een sportvereniging beoefende sporttak, kan het huren van niet door vzw Sportcentrum Knokke-Heist beheerde sportinfrastructuur in aanmerking genomen worden.

 

Art. 30.

Bijkomende voorwaarden voor subsidiëring van het forfaitair jaartarief voor het gebruik van sportinfrastructuur beheerd door vzw sportcentrum Knokke-Heist.
1. De sportvereniging moet gedurende minimum 26 weken per jaar een werking hebben in een sportinfrastructuur beheerd door vzw sportcentrum Knokke-Heist.
2. Minstens 20% van de terreinen die gereserveerd worden moeten gebruikt worden voor jeugdopleiding.

 

Art. 31.

Bewijsstukken
De sportvereniging die in aanmerking wenst te komen voor subsidiering van kosten wegens het gebruik van sportinfrastructuur die niet beheerd wordt door vzw sportcentrum Knokke-Heist dient van de gemaakte kosten de nodige bewijsstukken in te dienen.
Op basis van de aanvraag en de bewijsstukken kunnen de gemaakte kosten geheel of gedeeltelijk gesubsidieerd worden.

Rubriek 6.3 Subsidie voor sportverenigingen die zelf instaan voor het (groot) onderhoud van hun verenigingsaccommodatie

 

Art. 32.

Algemene bepalingen
Verenigingsaccommodatie :de onroerende infrastructuur, gelegen op het grondgebied van Knokke-Heist, die een lokale vereniging of meerdere lokale verenigingen samen langdurig, permanent en in hoofdzaak in gebruik hebben, met uitsluiting van cafetaria’ s.
Met langdurig, permanent en in hoofdzaak in gebruik hebben wordt bedoeld: het in gebruik hebben van de accommodatie voor de werking van de vereniging als eigenaar, ofwel met een huurcontract ofwel door een andere wettelijk aanvaarde overeenkomst.

Wordt niet beschouwd als verenigingsaccommodatie: accommodatie van of ter beschikking gesteld door het gemeentebestuur die de vereniging langdurig, permanent en in hoofdzaak in gebruik krijgt door een overeenkomst met het gemeentebestuur.
langdurig, permanent en in hoofdzaak in gebruik hebben van een verenigingsaccommodatie: De accommodatie wordt voor een minimum periode van twee jaar in gebruik genomen om in aanmerking te komen voor de werkingssubsidie; .Een minimumgebruik van 150 kalenderdagen per jaar wordt als permanent beschouwd. Van in hoofdzaak in gebruik hebben kan gesproken worden vanaf een verhouding 80/100

 

Art. 33.

Toekenningsvoorwaarden en berekening
Een werkingssubsidie kan toegekend worden aan verenigingen (die)/omdat zij zelf instaan voor het onderhoud en de instandhouding van hun verenigingsaccommodatie. De vereniging moet aantonen dat zij de infrastructuur langdurig, permanent en in hoofdzaak in gebruik heeft.

De werkingssubsidie kan toegekend worden op basis van een puntensysteem en/of ook rekening houdend met ingediende facturen van onderhoud aan de verenigingsaccommodatie.

1. Punten worden toegekend op basis van de oppervlakte in m² van de verenigingsaccommodatie.

2. Correctiefactoren
Het aantal punten kan verhoogd of verlaagd worden via correctiefactoren (tussen 0 en 5) om nauwkeuriger en evenwichtiger wegingen mogelijk te maken.
Correctiefactoren kunnen ondermeer worden toegepast in volgende gevallen:

a. wanneer het gaat om buiteninfrastructuur
b. wanneer het gaat om binneninfrastructuur
c. in geval de vereniging naast de verenigingsaccommodatie waarvoor werkingssubsidie wordt aangevraagd ook op permanente basis gebruik maakt van accommodatie van de lokale overheden
d. op basis van de verhouding tussen bruikbare en/of bespeelbare oppervlakte en randaccommodatie
e. in geval de vereniging eigenaar is van de accommodatie
f. in geval de vereniging de accommodatie huurt
g. in geval de vereniging recht van opstal heeft
h. afhankelijk van de specifiek aard van de verenigingsaccommodatie of een gedeelte ervan
i. afhankelijk van de zwaarte van verplichtingen die de vereniging heeft bij het langdurig en permanent gebruik van de verenigingsaccommodatie

Bovenstaande lijst van correctiefactoren is niet beperkend.

Berekening:
1. De punten die aan iedere sportvereniging worden toegekend worden opgeteld tot een totaal aantal punten.
2. Het bedrag bestemd voor rubriek 6.3 wordt gedeeld door het totaal aantal punten: het quotiënt vertegenwoordigt de waarde in geld van 1 punt.
3. Per sportvereniging wordt het aantal toegekende punten vermenigvuldigd met de waarde in geld (zie 2).

 

Art. 34.

Bij de toekenning van de subsidies van rubriek 6 wordt in eerste instantie het forfaitair jaartarief voor de huur van sportinfrastructuur beheerd door vzw sportcentrum Knokke-Heist gesubsidieerd.


Krediet

 

Art. 35.

Voor toekenning van subsidie volgens dit reglement moet geput worden uit het krediet dat wordt voorzien in het budget voor de subsidies aan sportverenigingen – en dat bestemd wordt voor de basiswerking van de sportverenigingen.

De verdeling van het krediet per rubriek wordt jaarlijks op de begroting in detail opgenomen.

De voorziene kredieten per rubriek moeten niet volledig worden uitgeput.

Restanten van niet volledig toegekende kredieten kunnen geheel of gedeeltelijk naar andere rubrieken worden overgeheveld. Overheveling van kredieten tussen rubrieken moet duidelijk gemotiveerd worden in het subsidiebesluit.

Procedure en Uitbetaling

 

Art. 36.

De aanvraag tot subsidiëring wordt door de sportverenigingen ingediend bij de sportdienst van het gemeentebestuur. De aanvraag dient te gebeuren via de formulieren die door de sportdienst ter beschikking worden gesteld op papier of langs digitale weg. Bewijsstukken die niet langs digitale weg kunnen bezorgd worden, dienen ingediend bij de sportdienst tegen ontvangstbewijs.

Een schriftelijk ontvangstbewijs voor fysiek ingediende aanvragen en bewijsstukken wordt enkel afgeleverd bij persoonlijke afgifte tijdens de openingsuren van de administratie van de sportdienst. Voor per post verzonden aanvragen of bewijsstukken of buiten de openingsuren van de administratie ingediende aanvragen wordt geen ontvangstbewijs ingediend.

Het subsidiereglement en de aanvraagformulieren zijn beschikbaar op de sportdienst.

Het online aanvraagdossier is toegankelijk tussen 1 mei en 30 juni van het betrokken jaar.

De subsidieaanvraag moet worden ingediend voor 1 juli van het betrokken jaar.

Er wordt naar gestreefd dat de verdeling, toekenning en bekendmaking van de subsidies plaatsvinden voor 1 december van het betrokken jaar.

De uitbetaling van de subsidies moet gebeuren voor 31 december van het betrokken jaar.


Slotbepaling

 

Art. 37.

§1. Het College van Burgemeester en Schepenen is belast met de verdere uitvoering van dit besluit.
§2. Het gemeenteraadsbesluit van 24 oktober 2013 betreffende de vaststelling van het subsidiereglement op de basiswerking van de sportverenigingen wordt opgeheven.

 

Datum goedkeuring: 24 april 2014

Datum bekendmaking: 2 mei 2014

 

Download hier het gemeenteraadsbesluit op de basiswerking van de sportverenigingen

 

Contact

Sportdienst Edward Verheyestraat 14 8300 Knokke-Heist

Openingsuren

050 630 480 050 630 499  Sport@knokke-heist.be