Reglement - Inwendig beheer betreden en aanbieden afvalstoffen op het gemeentelijk recyclagepark

HOOFDSTUK I : inrichting van het recyclagepark

Artikel 1. : doel

 

Het gemeentelijk recyclagepark is een inrichting die tot doel heeft de gescheiden inzameling van huishoudelijke en met huishoudelijke afvalstoffen gelijkgestelde bedrijfsafvalstoffen afkomstig van het grondgebied van de gemeente Knokke-Heist mogelijk te maken, dit met het oog op maximale recyclage.

 

Artikel 2. : bepaling en toegang

 

§ 1  Het park wordt uitgebaat door en staat onder toezicht van de concessionaris, die hiertoe parkwachters aanstelt.

 

§ 2  Het recyclagepark is toegankelijk voor de particuliere inwoners en tweede-verblijvers van de gemeente, K.M.O.'s en handelaars woonachtig in de gemeente voor zover deze beschikken over een op hun naam afgeleverde elektronische registratiekaart, hierna badge genoemd.

 

§ 3  Deze badge is persoonlijk, niet-uitleenbaar behoudens aan andere personen en/of familieleden die  deel uitmaken van het gezin of van een duurzaam samenwoningsverband. Bij misbruik van de badge wordt de toegang onmiddellijk geweigerd en de badge ingehouden.

 

§ 4  Enkel personen die afval komen deponeren worden toegelaten. Kinderen onder de 12 jaar, dienen vergezeld te worden door een begeleider.

 

§ 5  Het is de parkwachter toegestaan de aanbieders buiten de omheining te laten wachten indien er zich reeds te veel mensen op het recyclagepark bevinden.

 

Artikel 3. : openingsuren

 

§ 1  Het recyclagepark is tijdens de normale werkdagen open als volgt :

a.     van maandag  tot woensdag van 10u tot 12u en van 14u tot 17u

b.    op donderdag van 10u tot 12u en van 14u tot 21u

c.     op vrijdag van 10u tot 12u en van 14u tot 18u

d.    op zaterdag van 10u tot 18u

 

§ 2  Op zon- en feestdagen is het recyclagepark gesloten.

 

§ 3  Buiten de openingsuren is het recyclagepark niet toegankelijk voor personen vreemd aan de dienst.

 

Artikel 4. : parkwachter

 

De parkwachters zijn aangestelden van de concessionaris belast met de verificatie van de aangeboden afvalstoffen, het innen van de tarieven van de betalende fracties en  het uitoefenen van toezicht op het deponeren van de afvalstoffen.

 

Artikel 5. : wijze van aanmelding

 

§ 1  Iedere bezoeker is verplicht om bij een eerste bezoek zich voor registratie bij de parkwachter aan te melden.  Vanaf het tweede bezoek kan de persoon via de badge en slagboomsysteem het recyclagepark betreden.

 

§ 2  Bij het betreden van de recyclageparken dient men zich eerst aan te melden aan de parkwachter, zijn identiteit aan hem kenbaar te maken en de badge te overhandigen.

 

§ 3  De gebruikers betreden de recyclageparken op eigen verantwoordelijkheid. Zij zullen zich van alle handelingen onthouden die henzelf, andere gebruikers of het personeel in gevaar kunnen brengen.

 

§ 4  Bij het niet naleven van de onderrichtingen door de parkwachter gegeven of wie zich niet aan de voorschriften van onderhavig reglement houdt kan hetzij tijdelijk, hetzij definitief de toegang tot de recyclageparken ontzegd worden.

 

Artikel 6. : toegelaten voertuigen

 

§ 1  Afval mag enkel aangevoerd worden te voet, per fiets of bromfiets en met personenwagen, al dan niet met aanhangwagens.

 

§ 2  Volgende motorvoertuigen die bestuurd kunnen worden op basis van een Belgisch rijbewijs van de categorie B of Europees rijbewijs geldig voor deze categorie worden tot het containerpark toegelaten :

 

·         auto's met een maximale toegelaten massa van ten hoogste 3.500 kg en met ten hoogste acht zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend; aan de auto's van deze categorie kan een aanhangwagen worden gekoppeld met een maximale toegelaten massa van ten hoogste 750 kg;

·         samenstellen bestaande uit een trekkend voertuig van categorie B en een aanhangwagen, waarbij de maximale toegelaten massa van het samenstel niet meer dat 3.500 kg bedraagt en de maximale toegelaten massa van de aanhangwagen niet groter is dan de ledige massa van het trekkende voertuig. 

·         De drie- en vierwielers met motor behoren eveneens tot deze categorie;

·         samenstellen bestaande uit een landbouwtrekker als trekkend voertuig met een aanhangwagen, waarbij de maximale toegelaten massa van het samenstel niet meer dan 3.500 kg bedraagt of dat aan de landbouwtrekker een aanhangwagen wordt gekoppeld met een maximale toegelaten massa van ten hoogste 750 kg;

·         Dienstvoertuigen in het verkeer gesteld door het bestuur of concessionaris of die noodzakelijk zijn voor de verwijdering van de ingezamelde afvalstoffen;

·         Ongeacht de hoeveelheid aangebrachte afvalstoffen, alle voertuigen die uitsluitend de in artikel 8 §2 vermelde afvalstoffen aanbrengen

 

§ 3  De gebruikelijke verkeersregels zijn van toepassing op het containerpark met dien verstande dat de snelheid  beperkt is  tot stapvoets verkeer en de motor stilgelegd moet worden bij het lossen van de afvalstoffen.  De bezoekers en de ophalers/verwerkers zijn ertoe gehouden de aanwijzingen van de parkwachter te volgen

 

Artikel 7. : zorgplicht

 

§ 1  De gebruikers van het recyclagepark moeten de omgeving van de containers en de overige ruimte van het terrein steeds zo rein mogelijk houden. Gebeurlijk kunnen zij door de parkwachter verzocht worden het door hen bevuilde terrein te reinigen.

 

§ 2  Het is verboden dieren te laten rondlopen, te roken of op enige andere wijze vuur te maken en om beschadiging aan te brengen aan de omheining, containers, gebouwen of uitrusting.

 

§ 3  Het is verboden afval te deponeren aan de toegangspoort van het recyclagepark zowel binnen als buiten de openingsuren.

HOOFDSTUK II : toegelaten afvalstoffen en wijze van aanbieden

Artikel 8. : toegelaten afvalstoffen

 

§ 1  Volgende selectief ingezamelde fracties voorkomende op een bijlage gevoegde lijst mogen gratis aangeboden worden op het recyclagepark :

-       PAPIER/KARTON

-       GEKLEURD GLAS

-       WIT GLAS

-       VLAK GLAS

-       PLASTIEKFOLIE

-       AEEA (wit- en bruingoed)

-       ISOMO (piepschuim)

-       OUDE METALEN

-       KRINGLOOP

-       AUTOBATTERIJEN

-       AUTOBANDEN

-       MOTOROLIE

-       FRITUUROLIE

-       KGA

-       KUNSTSTOFFEN

-       TEXTIEL

-       HOUTAFVAL

 

§ 2   Volgende afvalstoffen worden slechts aanvaard in de toegelaten recipiënten en/of mits betaling van de verwerkingsprijs actueel bepaald  op :

 

1.     Tuinafval :

-               Tuinafvalzak recyclagepark : 1,98 € per zak;

-               Tuinketting r recyclagepark : 1,74 € per ketting;

2.     Bouw- en sloopafval :  53,64 € per aangebrachte m³

3.     Grof vuil : 19,44 € per aangebrachte m³

4.     PMD aangeboden in de daartoe bij politiereglement toegelaten recipiënt

Artikel 9. : wijze van aanbieden

 

§ 1  De afvalstoffen dienen gesorteerd te worden aangebracht en dienen zorgvuldig in de daartoe voorziene containers te worden gedeponeerd overeenkomstig de instructies van de de parkwachters. Deze sorteringsregels zullen ter algemene kennis van de gebruikers worden meegedeeld en worden als bijlage gevoegd.

 

§ 2  Per beurt mag hoogstens 200 kg en/of 2 m³ gratis fractie worden aangeboden.

 

§ 3  Het gemeentebestuur neemt per uitgereikte badge aan natuurlijke personen of tweede verblijvers een jaarlijkse hoeveelheid van 12 aanbiedingen tuinafval, 12 aanbiedingen grofvuil en 6 aanbiedingen bouw- en sloopafval, beperkt tot 1 m³ of maximum 10 equivalente zakken tuinafval per aanbieding te zijner laste. De concessiehouder zal deze vrijstelling elektronisch beheren dmv de badge.

HOOFDSTUK III : toezicht en sanctionering

 

De politieverordening op het ophalen en inzamelen van huishoudelijke en ermee gelijkgestelde bedrijfsafvalstoffen is van toepassing op de niet-naleving van dit reglement.

 

Bijlage : aanbiedingsmodaliteiten

 

Papier & Karton

papier-karton van verpakkingen, kranten, tijdschriften, boeken, pakpapier (zonder plastieklaag), schrijfpapier, computerpapier, kartonnen dozen, enz

Wat niet mag:
carbonpapier, boterpapier, papier en/of karton bevuild met etenswaren, behangpapier, drankkartons, en alle papiersoorten met kunststoflagen en/of metaalfolielagen.

Kleurloos, Gekleurd en 
Vlak Glas

Te deponeren in de aangeduide containers.
Enkel lege, uitgespoelde flessen, bokalen en glazen.
Wat niet mag:
porselein, aardewerk, ampoules, spiegels, vlak glas, proefbuisjes, neonlampen;

Klein Gevaarlijk Afval

inkten, verven, brandstoffen, oliën en vetten, reinigingsmiddelen, fotonegatieven en röntgenfoto's, TL-lampen, spaarlampen (geen gloeilampen), spuitbussen allerlei (niet van cosmetica of voedingswaren), ...
Gelieve de instructie van de parkwaqchter te volgen
Vervallen medicijnen en resten moet u naar de apotheker terugbrengen.

P.M.D.

lege flessen en flacons; lege metalen verpakkingen uit staal of aluminium (voeding, drank, cosmetica, …)  en laminaatverpakking die vloeistoffen heeft bevat (drankverpakkingen, wasverzachter,.
Wat niet mag:
andere gelamineerde verpakkingen zoals zakjes met een aluminiumlaag voor de verpakking van koffie, soepen, enz.;

kunststoffolie of andere kunststof verpakkingen;

andere metalen verpakkingen, aluminiumfolie en metalen voorwerpen die niet in de daartoe bestemde PMD-ZAK kunnen worden aangeboden;

andere stoffen zoals, steen, glas, enz.

hoe:

enkel in de officiële PMD-ZAK

Grofvuil

Al het restafval dat te groot of te zwaar is voor de gewone huisvuilzak zoals planken, plastieken buizen, stukken roofing, versleten meubilair, ...

Losse stukken samenbinden tot een pakket van max. 2m lang, 1m breed.
Wat niet mag:
Geen autobanden, autowrakken, grond, krengen.

Bouw- en sloopafval (zuiver)

Zuiver steenpuin, betonpuin, pannen, tegels, versteende cement, porselein, servies, aardewerk, zand

Bouw- en sloopafval (gemengd)

Zuiver bouw- en sloopafval met een maximum vervuilingsgraad van 5 % (plastiek,  hout, e.d…..)

Oude Metalen

Oud ijzer, metalen plaat of draad, blik, potten en pannen, buizen.
Wat niet mag:
betonijzer met beton.

Textiel

Afgedragen kleding en niet vervuilde stoffen

tuinafval

bladeren, afgesneden bloemen, snoeihout, plantenresten, haagscheersel, gazon- en wegbermmaaisel, boomwortels en boomstronken. Onder snoeihout worden enkel takken met een diameter van minder dan 10 cm verstaan.
Wat niet mag:
dood hout zoals houten vensterlijsten, afvalhout van bouwwerven, geverfd hout, hout vermengd met ijzer en andere materialen, ...

 

 

 

Datum goedkeuring: 28 februari 2002

Datum bekendmaking: 11 maart 2002

 

 

Gemeenteraadsbesluit - Beheer betreden en aanbieden van afvalstoffen in het gemeentelijk recyclagepark

 

 

Contact

Milieu & Natuur Alfred Verweeplein 1 8300 Knokke-Heist

Openingsuren

050630197 050630159  milieu@knokke-heist.be