Reglement - Heraanleg trottoir bij bouwwerken

 

Artikel 1.

De eigenaar/bouwheer van elk nieuw opgericht gebouw en/of grondig gerenoveerd gebouw moet het trottoir (her)aanleggen ter hoogte van het bouwwerk.

Onder (her)aanleg trottoir verstaat men nieuwe betegeling, boordstenen en fundering, fundering onder het voetpad, opvoegen volledige betegeling, eventuele meubilair en eventuele groenaanplantingen.

 

Art. 2.

De (her)aanleg van het trottoir gebeurt als :

a.   de vergunninghouder hiertoe zelf en schriftelijk een verzoek heeft gericht aan het gemeentebestuur.

b.   de aansluitingen op alle nutsvoorzieningen zijn voltooid en geen zware constructiekranen, chapemachines, enz... op het trottoir nog moeten worden geplaatst.

c.   een voorschot is betaald à rato van 650 euro per gevraagde (her)aanleg van het trottoir aan de aannemer.

 

Art. 3.

Een aanvraag tot het (her)aanleggen van het trottoir dient ingediend te worden

a.   na het uitvoeren van alle aansluitingen op de nutsleidingen en het openbaar rioolstelsel

b.   in alle gevallen waarbij veranderingswerken aan de privatieve riolering van een gebouw worden uitgevoerd

c.   bij nieuwbouw, verbouwings- en/of saneringswerken, afbraak- en onderhoudswerken

d.   eventueel naar aanleiding van instandshoudings- en/of onderhoudswerken; dit wanneer het trottoir zich in slechte toestand bevindt als gevolg van de werkzaamheden

 

Art. 4.

De aanvraag tot (her)aanleg van het trottoir moet ingediend en ondertekend worden door de eigenaar en/of bouwheer van het gebouw.  De persoon die het aanvraagformulier ondertekend is hoofdelijk verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte gegevens en verbindt er zich toe de (her)aanlegkosten op eerste verzoek te betalen.

 

Art. 5.

De aanvraag tot (her)aanleg van het trottoir moet bij het gemeentebestuur ingediend worden in 3 exemplaren.

 

Art. 6.

Het schriftelijke verzoek wordt door het bestuur ontvankelijk verklaard binnen de 5 werkdagen volgend op de postdatum van het schriftelijk verzoek betekend aan de aanvrager, indien blijkt dat er voldaan werd aan de eisen met het oog op de (her)aanleg van het trottoir (aansluitingen nutsleidingen, vrijmaken trottoir, wegruimen van bouwpuin, enz…)

 

Art. 7.

Uiterlijk 15 kalenderdagen na de betekening en/of betaling van het voorschot zal een aanvang genomen worden met de werken die uiterlijk 25 kalenderdagen na de betekening en/of betaling beëindigd moeten zijn.

 

Art. 8.

Indien na ontvangst van dit schriftelijk verzoek blijkt dat de (her)aanleg van het trottoir nog niet en/of onvolledig kan uitgevoerd worden, wordt hiervan binnen de 5 werkdagen volgend op de postdatum van voornoemde aanvraag, de vergunninghouder op de hoogte gesteld dat nog niet kan worden overgegaan tot de werken.  Dit schrijven zal de tekortkomingen vermelden.  Na uitvoering van de ontbrekende werken en/of voldoen aan de tekortkomingen dient een nieuwe schriftelijke aanvraag gericht aan het bestuur (checklist).

 

Art. 9.

De uitvoering van de (her)aanleg van het trottoir geschiedt door een door de gemeente aangeduide aannemer en dit voor rekening van de natuurlijke en of rechtspersoon die de (her)aanleg van het trottoir hebben gevraagd.  De aannemer treedt op als lasthebber van de gemeente Knokke-Heist.

 

Art. 10.

De kosten voor de (her)aanleg van het trottoir worden aan de aanvrager verrekend op basis van eenheidsprijzen jaarlijks vast te stellen door het bestuur.

De opmeting van de uitgevoerde hoeveelheden wordt tegensprekelijk uitgevoerd in aanwezigheid van een afgevaardigde van de gemeente én de aannemer.

 

Art. 11.

De aanvrager dient voor de aanvang van bovenvermelde werken een voorschot à rato van 650 euro ( per gevraagde heraanleg te betalen aan de aannemer aangeduid door het bestuur.

De saldofactuur voor de uitgevoerde werken dient binnen de 30 dagen na ontvangst betaald te worden aan de aannemer.

 

Art. 12.

Per opdracht dient door de aannemer een gedetailleerde staat van de werken opgemaakt te worden én overgemaakt aan de aanvrager én de gemeente.

 

Art. 13.

Zolang de (her)aanlegkosten voor het trottoir niet zijn vereffend met de aannemer kan de “borgsom bij bouwwerkzaamheden” niet worden vrijgegeven. De aanvrager dient een afschrift van de factuur getekend “voor voldaan”, door aannemer, voor te leggen aan de gemeente.

 

Art. 14.

Er wordt géén tussenkomst van de gemeente Knokke-Heist voorzien voor de (her)aanleg van het trottoir.

 

Art. 15.

De bepalingen van de Politieverordening Ingebruikname van de openbare weg bij bouwwerken van 30 mei 2002 dienen nageleefd te worden.

 

Art. 16.

Indien de (her)aanleg  van het trottoir uitgevoerd door een door de gemeente aangeduide aannemer aanleiding geven tot bemerkingen, moet de vergunninghouder binnen de 8 dagen na het uitvoeren van de werken het gemeentebestuur bij aangetekend schrijven in gebreke stellen.

 

Art. 17.

De uitvoering der werken gebeurt onder leiding en toezicht van de daartoe aangestelde leidende ambtenaar en/of zijn afgevaardigde van het gemeentebestuur Knokke-Heist.

 

Datum goedkeuring: 30 januari 2003

Datum bekendmaking: 10 februari 2003

 

Gemeenteraadsbesluit - Reglement - Heraanleg trottoir bij bouwwerken