Reglement - Gemeentelijke Administratieve Sancties

Hoofdstuk I: Toepassingsgebied

Artikel 1.

Dit reglement is van toepassing op de politieverordeningen en de reglementen van de gemeente Knokke-Heist die aanleiding kunnen geven tot een gemeentelijke administratieve sanctie.

Hoofdstuk II: Aangewezen ambtenaar

Art. 2.

De sanctionerende ambtenaar wordt aangewezen door de gemeenteraad.

Hoofdstuk III. De administratieve geldboete

Art. 3.

De administratieve procedure wordt overeenkomstig art. 119bis §9 Nieuwe Gemeentewet opgestart door middel van een ter post aangetekend schrijven aan de overtreder.

De overtreder dient zijn verweerschrift, met een eventueel verzoek tot mondelinge verdediging van zijn zaak, ook bij een ter post aangetekende zending te versturen uiterlijk de vijftiende dag na de dag van ontvangst.

Het verzoek tot mondelinge verdediging van zijn zaak is enkel mogelijk indien het een inbreuk betreft die gesanctioneerd wordt met een geldboete die hoger is dan 62,50 EUR. De aangewezen ambtenaar bepaalt in dit geval de dag waarop dit mondeling onderhoud plaatsvindt, rekening houdend met het feit dat het onderhoud binnen de twintig werkdagen, te rekenen van de datum van verzending van het verweerschrift, moet plaatsvinden.

Art. 4.

De aangewezen ambtenaar brengt de betrokkene met een tweede aangetekend schrijven op de hoogte van de beslissing.

Art. 5.

Bij de kennisgeving van de beslissing wordt een overschrijvingsformulier gevoegd dat door betrokkene gebruikt kan worden.

Hoofdstuk IV.  Verzachtende omstandigheden

Art. 6.

Indien er verzachtende omstandigheden zijn, kunnen de administratieve geldboetes worden verminderd, zonder dat zij ooit lager mogen zijn dan 1 EUR.

Hoofdstuk V: Herhaling

Art. 7.

De persoon die, na met een administratieve geldboete te zijn gesanctioneerd, eenzelfde inbreuk begaat binnen de twaalf maanden nadat ze uitvoerbare kracht heeft gekregen overeenkomstig artikel 119bis §11 Nieuwe Gemeentewet, wordt gesanctioneerd met een administratieve geldboete gelijk aan het dubbele van de laatste administratieve geldboete, zonder dat dit bedrag de maximum toegelaten geldboete zijnde 250 EUR overschrijdt. Indien het een minderjarige betreft die de volle leeftijd van 16 jaar heeft bereikt op het ogenblik van de feiten, bedraagt de maximale geldboete 125 EUR.

Art. 8.

Voor het bepalen van de hoogte van de administratieve geldboete, in geval van herhaling, wordt geen rekening gehouden met de verzachtende omstandigheden die bij vorige inbreuken in aanmerking werden genomen en waarvoor een verlaagde administratieve geldboete werd opgelegd.

Art. 9.

De natuurlijke of rechtspersoon, eigenaar, uitbater of verantwoordelijke van een instelling, aan wie reeds tweemaal een administratieve boete werd opgelegd naar aanleiding van een inbreuk die verband houdt met die instelling, kan worden gesanctioneerd met de administratieve sluiting van de instelling gedurende een termijn van maximum drie maanden.

Hoofdstuk VI: De bemiddelingsprocedure

Art. 10.

Bij minderjarigen die de volle leeftijd van 16 jaar hebben bereikt op het tijdstip van de feiten wordt de beslissing inzake het opleggen van een administratieve geldboete voorafgegaan door een bemiddelingsprocedure.

Art. 11.

De bemiddelaar tracht de betrokkenen te bewegen tot een herstel of vergoeding van de schade in de meest brede betekenis.

De bemiddelaar probeert, indien de zaak zich hiertoe leent en de betrokkenen hiertoe bereid zijn, een diepgaand dialoog en ontmoeting tot stand te brengen, met inbegrip van één of meerdere momenten van directe ontmoeting.


Art. 12.

De bemiddelaar wordt door de aangewezen ambtenaar op de hoogte gebracht van de relevante feiten van de zaak.

Elk bemiddelingsaanbod gaat gepaard met voldoende informatie over wat bemiddeling is, hoe deze verloopt, wat van de betrokkenen wordt verwacht, wat de betrokkenen mogen verwachten en welke hun rechten en plichten zijn.

De bemiddelaar verstrekt de aangewezen ambtenaar informatie over de stand van zaken betreffende de bemiddeling, wanneer de aangewezen ambtenaar hem hiertoe verzoekt. De bemiddelaar deelt het resultaat van de bemiddeling zo snel mogelijk mee aan de aangewezen ambtenaar. Indien de bemiddeling niet wordt aangevat of wordt beëindigd zonder resultaat, wordt eveneens zo snel mogelijk meegedeeld.

Art. 13.

De aangewezen ambtenaar houdt rekening met het resultaat van de bemiddeling, of met de stand van zaken van de bemiddeling, indien blijkt dat de bemiddeling niet afgerond kan worden voor het verstrijken van de termijn zoals voorzien in artikel 119bis§10 Nieuwe Gemeentewet.

De aangewezen ambtenaar moet op afdoende wijze motiveren waarom hij, niettegenstaande een geslaagde bemiddeling of een vooruitzicht op een geslaagde bemiddeling, toch opteert voor het opleggen van een administratieve geldboete.

Hoofdstuk VII: Samenloop van verscheidene inbreuken binnen één reglement of verordening

Art. 14.

In geval van samenloop van meerdere inbreuken waarvoor administratieve geldboetes voorzien zijn, wordt per reglement  slechts één administratieve geldboete opgelegd. Het bedrag van de som van de verschillende opgelegde geldboeten bedraagt maximum 250 EUR of 125 EUR indien het een minderjarige betreft die de volle leeftijd van 16 jaar heeft bereikt op het ogenblik van de feiten.

Art. 15.

Bij samenloop van een inbreuk waarvoor een administratieve geldboete voorzien is én een inbreuk waarvoor een administratieve schorsing of intrekking van een door de gemeente afgeleverde toestemming of vergunning of een administratieve sluiting van een instelling, wordt alleen de schorsing, intrekking of sluiting uitgesproken.

Hoofdstuk VIII. De administratieve schorsing van een door de gemeente afgegeven toestemming of vergunning, de administratieve intrekking van een door de gemeente afgegeven toestemming of vergunning, en de tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van een inrichting.

Art. 16.

Indien de inbreuk gesanctioneerd wordt door een in dit hoofdstuk bepaalde sanctie, stuurt de aangewezen ambtenaar het proces-verbaal door naar het college van burgemeester en schepenen.

Art. 17.

De aangewezen ambtenaar verstuurt een voorafgaande waarschuwing. Hierin staat dat er een inbreuk werd vastgesteld en dat een sanctie zal opgelegd worden indien de inbreuk wordt gehandhaafd of bij een volgende inbreuk. De waarschuwing moet een uittreksel bevatten van het overtreden reglement en dient per post aangetekende brief te gebeuren.

Hoofdstuk IX. Slotbepalingen

Art. 18.

Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Deze verordening treedt in werking vanaf maandag 26 maart 2012.


Art. 19.

Een afschrift van dit besluit wordt toegestuurd aan:

-       de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen;

-       de procureur des Konings bevoegd in politiezaken te Brugge;

-       de griffier van de rechtbank van eerste aanleg te Brugge;

-       de korpschef van de lokale politie Damme/Knokke-Heist.

 

Datum goedkeuring: 16 februari 2012

Datum bekendmaking: 27 juni 2012

 

Gemeenteraadsbesluit - Reglement op de Gemeentelijke Administratieve Sancties

Contact

Preventie de Vrièrestraat 26 Knokke-Heist 8300

Openingsuren

050 630 473 050 630 159  preventie@knokke-heist.be