Reglement betreffende het toekennen van nummers aan huizen, gebouwen en appartementen.

Goedgekeurd gemeenteraadszitting 17 december 2010.

 

Hoofdstuk I - Algemene bepalingen

 

Artikel 1. Definities

Voor de toepassing van dit gemeentelijk reglement wordt verstaan onder:

 

gebouw:  een overdekt bouwwerk, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten, dat toegankelijk is voor mensen. Een gebouw kan één of meerdere functies hebben (commercieel, administratief, industrieel, woongelegenheid). Het betreft een bestaand gebouw of een gebouw in opbouw of heropbouw.

 

bijgebouw: een aanhorigheid van een (hoofd)gebouw zoals loodsen, schuren, stallen, werkplaatsen, garages of hangars, e.a.

 

appartement: elk aaneengesloten deel van een meergezinswoning dat afzonderlijk kan dienen als woongelegenheid, voor zover het niet beschikt over een afzonderlijke toegang tot de openbare weg;

 

appartementsnummer: het busnummer dat toegekend wordt aan een appartement in een meergezinswoning.

 

gelijkvloers: de bouwlaag van een gebouw waarop de hoofdingang zich bevindt;

 

voorgevel: de gevel waarin de hoofdingang van het gebouw zich bevindt;

 

hoofdingang: de deur of de ingang van een gebouw waarin, of in de onmiddellijke omgeving waarvan, de brievenbussen geplaatst zijn en die toegang geeft aan personen tot 1 of meerdere delen van het gebouw;

 

openbare weg: in de wetgeving wordt er geen definitie gegeven van het begrip ’openbare weg’. Vanaf het ogenblik dat een weg openstaat voor het verkeer, wanneer geen enkele aanduiding vermeldt dat het een private weg is en wanneer de weg gebruikt mag worden door eenieder, betreft het een openbare weg;

 

bouwlaag: een verdieping in een gebouw met één of meerdere woongelegenheden. Verdiepingen met dakappartementen worden ook als bouwlagen beschouwd.

 

10° bestemmingsplan: een plan betreffende de bestemming van een bepaald terrein, met de daarmee verband houdende voorschriften.

 

 

Art. 2. Bijgebouwen

Bijgebouwen krijgen geen nummer.

 

Art. 3. Nummers op bouwplan meergezinswoning

Het is verplicht om de toegekende nummers van het gebouw en de appartementen aan te brengen op het bouwplan van een meergezinswoning (nieuwbouw of verbouwing).

 

Hoofdstuk II.   Het nummeren van gebouwen en appartementen

 

Art. 4. Algemene principes omtrent het nummeren van gebouwen

In een straat starten de nummerreeksen vanaf een bepaald centraal punt in de deelgemeente, zoals bijvoorbeeld een hoofdstraat of een gemeentehuis.

 

In een straat met twee huizenrijen begint het nummeren met de rug naar het centraal punt en krijgt de rechtse huizenrij even nummers en de linkse huizenrij oneven nummers.

 

Een doorlopende nummerreeks, van afwisselend even en oneven nummers, kan toegepast worden in een woonerf, een verkaveling met eenzelfde naam, openbare pleinen, doodlopende straten of straten met één huizenrij waarbij het niet mogelijk is om een tweede huizenrij op te richten.

Wanneer er een uitbreiding komt van een verkaveling of doodlopende straat, kan ervoor geopteerd worden om de rechtse huizenrij even en de linkse huizenrij oneven te nummeren.

 

Art. 5. Het toekennen van een huisnummer aan huizen, gebouwen en onbebouwde percelen

§1 Elk gebouw krijgt een huisnummer toegekend.

 • De ligging van de hoofdingang van het gebouw is bepalend voor de straat waarin het gebouw genummerd wordt.
 • Indien het gebouw meerdere hoofdingangen heeft, dan krijgt elke hoofdingang een afzonderlijk huisnummer.
 • Voor onbebouwde percelen kunnen één of meerdere huisnummers voorbehouden worden.
 • Wanneer een gebouw in het bestemmingsplan aangeduid staat als eengezinswoning, dan krijgt het gebouw slechts één huisnummer.
 • Een woongelegenheid of handelszaak die in het gebouw over een afzonderlijke hoofdingang beschikt, krijgt een afzonderlijk huisnummer en wordt dus niet als een appartement beschouwd.
 • Wanneer op het gelijkvloers van een gebouw meerdere handelszaken gevestigd zijn die bereikbaar zijn via dezelfde hoofdingang, dan krijgt elke handelszaak een afzonderlijk huisnummer.

 

§2 Het creëren van een nieuw huisnummer

Wanneer een huisnummer ontbreekt voor het nummeren van een gebouw of een onbebouwd perceel, wordt een nieuw huisnummer gecreëerd door aan het onmiddellijk voorafgaande huisnummer een hoofdletter toe te voegen.

 

§3 Het aanbrengen van het huisnummer aan het gebouw

 • Het toegekend huisnummer dient aangebracht naast de hoofdingang van een gebouw op een hoogte van minimaal 0,70 m en maximaal 2 m.
 • Wanneer het huisnummer niet leesbaar is vanaf de openbare weg, wordt het huisnummer zichtbaar aangebracht ter hoogte van de openbare weg, op een hoogte van minimaal 0,70 m en maximaal 2 m.
 • Een tweede ingang van een gebouw dient niet genummerd te worden.
 • De eigenaar of de gebouwverantwoordelijke neemt zelf het initiatief tot het aanbrengen van een huisnummer.
 • Bij verzuim kan het gemeentebestuur zelf een huisnummer aanbrengen en kunnen de kosten aangerekend worden.

 

Art. 6. Het toekennen en het aanbrengen van een appartementsnummer

 

§1 Elk appartement in een meergezinswoning, bereikbaar vanaf eenzelfde hoofdingang, krijgt een appartementsnummer toegekend.

 

§2 Het appartementsnummer bestaat uit maximaal 3 cijfers.

 • Het appartementsnummer wordt voorafgegaan door een minteken wanneer het appartement gelegen is op een bouwlaag onder het gelijkvloers.
 • Het eerste cijfer van het appartementsnummer duidt de bouwlaag aan.
  • Bij 10 of meer bouwlagen duiden de twee eerste cijfers de bouwlaag of de verdieping aan.
  • Een appartement gelegen op het gelijkvloers krijgt als eerste cijfer een O.
  • Het volgend cijfer duidt het appartement op een bepaalde verdieping aan.
   • Meerdere appartementen op één verdieping worden in volgorde genummerd, te beginnen met het cijfer 1, naar de voorgevel toekijkend, van links naar rechts, en vervolgens die welke niet op de voorgevel uitgeven tegen de klok in.

 

§3 Duplexappartement

Een duplexappartement wordt alleen meegeteld op de verdieping waar de individuele toegangsdeur zich bevindt.

 

§4 Het aanbrengen van het toegekende appartementsnummer

 • Het appartementsnummer dient aangebracht naast elke particuliere toegangsdeur op de bouwlaag, en naast elke bel en op elke brievenbus in de hoofdingang van het gebouw.
 • De numerieke volgorde van de bellen en de brievenbussen dient gerespecteerd.
 • De eigenaar of de gebouwverantwoordelijke neemt hiertoe zelf het initiatief.

 

Reglement in PDF- formaat : Reglement op het toekennen van nummers aan huizen, gebouwen en appartemeneten