Rechtbanken

Rechtbanken Brugge

Kazernevest 3

8000 Brugge

tel.: 050 47 30 00

website: www.rechtbankbrugge.be

 

Gelijkvloers (naast hoofdingang)

Dienst rechtspersonenregister

Neerleggen van akten ter publicatie in het Belgisch Staatsblad van alle vennootschappen, VZW's en IVZW's, private stichtingen van openbaar nut.

Door de invoering van de Kruispuntbank van Ondernemingen van 1 juli 2003 werd de dienst handelsregister afgeschaft. Deze wordt vervangen door ondernemingsloketten van verschillende organisaties.

tel.: 050 47 30 40

website: http://mineco.fgov.be

Open: ma - vrij 9 tot 12.00 uur

 

Eerste verdieping

De rechtbank neemt kennis van:

- geschillen tussen kooplieden, betreffende daden van koophandel wanneer het bedrag van de vordering hoger is dan 1860 euro.

- geschillen terzake van handelsvennootschappen, zelfs wanneer de partijen geen handelaars zijn (vennoten, betuurders, zaakvoerders, commissarissen, oprichters)

- gerechtelijk akkoord

- faillissement

 

tel.: 050 47 30 50

fax: 050 47 30 70

 

Griffie open: ma - vrij van 8:30 tot 12:30 uur en van 13:30 uur tot 16:00 uur