Provinciale ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen (POM West - Vl)

Provinciale ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen (POM West - Vl)

Wat doet POM West-Vlaanderen?

A. Versterken van de economische- en bedrijfsinfrastructuur in West-Vlaanderen 

Promotie en ontwikkeling van de onthaalinfrastructuur voor bedrijven:

 

Ondersteuning van een afdoend en duurzaam aanbod aan economische infrastructuur:

 

 • Specifieke bedrijventerreinen, zoals wetenschapsparken, Ieper Business Park, enz.
 • Inventaris leegstaande percelen
 • Initiëren en uitvoeren van brownfieldprojecten

Opvolging van de basisgegevens rond transport, distributie en logistiek (TDL):

 • Opportuniteitsstudie inzake TDL in West-Vlaanderen
 • Inzake spoor, wegen, zee- en luchthavens en waterwegen
 • Studie van de economische mobiliteitsproblematiek (goederentransport)

Internationale promotie van West-Vlaanderen:

 • Steun aan Vlaamse of federale initiatieven voor het aantrekken van buitenlandse investeringen
 • Stimuleren van de internationalisering van het bedrijfsleven
 • Participeren aan internationale economische projecten

B. Projecten die de West-Vlaamse bedrijven versterken 

Initiatieven om de verduurzaming van bedrijventerreinen te realiseren: 

 • Uitbouw kenniscentrum milieuclusters en duurzame bedrijventerreinen
 • Projecten rond interbedrijfssamenwerking en parkmanagement op bedrijventerreinen

Opvolging en stimulering van innovatieve initiatieven:

 • Opvolging van de uitbouw van West-Vlaamse competentiecentra
 • Organisatie forum for applied biotechnology en seminarie ‘biomass for energy’

Uitvoering van de bedrijfsversterking rond duurzaam ondernemen:

 • Het West-Vlaams Milieucharter
 • Ervaringsuitwisselingsproject DO en Club Milieubeleid
 • Organisatie van het overleg tussen intermediairen en bedrijven inzake DO (DO-forum)

Stimuleren van afval- en emissiepreventie

 • Het AEP promotiefonds West-Vlaanderen heroriënteren naar duurzaam industrieel bouwen
 • Ontwikkelen van initiatieven rond een bedrijfs- en milieuvriendelijk afvalbeleid

Uitvoeren van studies en projecten rond rationeel waterbeheer in de industrie 

Assistentie inzake milieu-investeringen bij het werk van de kwaliteitsmanager kust  voor de horeca 

Ondersteuning van een duurzaam ondernemingsklimaat in functie van de tewerkstelling van kansengroepen en de uitbouw van een kenniscentrum sociale economie 

Deelname aan internationale bedrijfsversterkende projecten 

 • North Sea Bio-Energy, TRUST (multifunctioneel watergebruik), Bedrijventerreinmanagement,
  Waterline Economies, Energize regional economies…

Contact

Secretarie Alfred Verweeplein 1 8300 Knokke-Heist

Openingsuren

+32 50 630 100 +32 50 630 159  knokke-heist@knokke-heist.be