Projectzone Casino.

Projectbenaming: Verbouwen en herinrichten van het Casino en de de Canadasquare (ontwerpbureau Steven Holl), tot een ontmoetingsplek met internationale uitstraling, gericht op een vierseizoenen programma t.b.v. eigen inwoners, tweedeverblijvers, verblijfstoeristen, dagtoeristen als naar de passanten.

Projectleider: Rudi Neirynck

Timing : 2008-2046

Partners/Werkingsgebied: Gemeente Knokke-Heist, NV Partouche, private ontwikkelaar, publieke en vergunningsverlenende overheden.

Beleidsdoelstelling: OD 706.

Stand van zaken:

De haalbaarheid van het project werd in de loop van 2009 verder onderzocht en in het bijzonder werden simulaties uitgevoerd met betrekking tot windhinder. Inmiddels zijn deze studies afgerond en werd in 2010 verder gewerkt aan het schetsontwerp dit ter voorbereiding van de marktconsultatie. De mededingingsprocedure werd in 2011 uitgevoerd tot aan de selectie van de kandidaten die uitgenodigd worden om een offerte op te maken. Er zijn twee groepen geselecteerd.
Voor het ogenblik is de opmaak van de gunningsleidraad (bidbook) lopende. Gelet op de complexiteit van het gebouw dienen ter voorbereiding ervan diverse technische studies (stabiliteit,
geluid, gevelconstructie, bepaling materialen, …) verder te worden uitgewerkt opdat de kandidaten hun offerte verder kunnen uitwerken.
Het opmaken en aanvaarden van de RUP zal samen met de afwerking van de mededingingsprocedure plaats vinden in de loop van 2012 zodat de effectieve vergunningsaanvragen en bouwwerken geprogrammeerd kunnen worden voor de periode 2013-2016.