Prestaties geleverd door de lokale politie van de politiezone Damme / Knokke-Heist

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE POLITIERAAD
IN VERGADERING VAN 14 MAART 2002

 

Aanwezig :

Maxim Willems: waarnemend Burgemeester van Knokke-Heist – Voorzitter van de Politieraad,

Paul De Graeve, Joseph De Groote, Piet Denorme (vanaf punt 2), Hugo De Plecker, Gustaaf Dujardin, Caroline Dupon, Danny Lannoy, Marc Mus, Linda Naessens, André Rosseel, Annie Vandenbussche (vanaf punt 2) Anne Vervarcke-Pattyn, leden van de Politieraad.

Dirk Van Nuffel, Hoofdcommissaris van Politie – Korpschef.

Stefan Lanckriet, Secretaris.

Afwezig :

Graaf Leopold Lippens, Burgemeester Knokke-Heist; Dirk Bisschop: Burgemeester van Damme; Ronny De Sutter, Frank De Smet, Luc Lierman, Kathleen van der Hooft, leden van de Politieraad;

3. Kabinet – Retributie op prestaties geleverd door de lokale politie van de politiezone Damme/Knokke-Heist – Hervaststellling.

 

De Politieraad in openbare zitting

 

Gelet op de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, in het bijzonder het art. 90;

 

Gelet op het politieraadsbesluit van 13 december 2001 houdende retributie op prestaties geleverd door de lokale politie van de politiezone Damme/Knokke-Heist;

 

Overwegende dat het gepast voorkomt een retributie te vorderen van de begunstigde van sommige door de Politieraad vastgestelde prestaties van de lokale politie die de basispolitiezorg overstijgen;

 

Overwegende dat het billijk lijkt om een algemene vrijstelling van retributie te voorzien voor nodeloze alarmeringen in gemeentelijke gebouwen en gebouwen van het OCMW, d.w.z. voor alle gebouwen waarvoor een eventuele retributie uiteindelijk rechtstreeks (gemeentelijke gebouwen) of onrechtstreeks (gebouwen van gemeentelijke vzw’s en van het OCMW) door het gemeentebestuur zou worden gedragen;

 

Overwegende dat een termijn voor de betaling van de factuur moet worden vastgesteld;

 

Gelet op de financiële toestand van de politiezone;

 

Op voorstel van het Politiecollege;

BESLUIT:

 

Artikel 1.

Er wordt een zonale retributie gevestigd op de prestaties geleverd door de lokale politie die in dit besluit zijn vermeld.

 

Art. 2.

De retributie wordt vastgesteld als volgt :

a) Afleveren van verkeerstekens en/of afsluitingshekken :

    - 10 EURO : per verkeersteken (model conform art. 70 van het wegverkeersreglement, zo nodig aangevuld met begeleidende verkeersborden) per dag of gedeelte ervan;

    - 20 EURO : per afsluitingshek per dag of gedeelte ervan.

 

b) Alarmsignalen "nodeloze alarmeringen" :

75 EURO : per optreden van de politiediensten bij nodeloze alarmeringen, verwekt door elektrische of elektronische detectieapparaten voor inbraak- en/of brandalarm.

De retributie is ten laste van de gebruiker van de beveiligde goederen.

 

c) Begeleiden transport :

100 EURO : per begonnen uur transportbegeleiding door motorrijders van de politie of door een gemarkeerd politievoertuig, indien deze begeleiding wordt gevraagd met het oogmerk zich vlotter in het verkeer te begeven en/of met een representatief oogmerk gebeurt.

 

Art. 3

§1. Voor de tarieven vermeld onder artikel 2 a) dient het vermoedelijke bedrag van de retributie gestort in de kas van de politiezone bij de aanvraag tot het bekomen van de verkeerstekens en/of afsluitingshekken.

Ingeval het werkelijke bedrag van de zonale retributie hoger is dan het aanvankelijk gestorte vermoedelijke bedrag, is het bedrag onmiddellijk verschuldigd.

Ingeval het bedrag dat bij de aanvraag werd gestort dat van de zonale retributie overtreft, wordt het teveel aan de aanvrager teruggegeven.

§2. Voor de tarieven vermeld onder artikel 2 b) en c) dient de retributie betaald te worden binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur.

 

Art. 4.

§1. Het Politiecollege kan op voorstel van de korpschef of op schriftelijke gemotiveerde vraag van de begunstigde van de geleverde prestaties, vrijstelling van betaling verlenen.

§2. Alle gebouwen waarvoor de retributie uiteindelijk rechtstreeks (gemeentelijke gebouwen) of onrechtstreeks (gebouwen van gemeentelijke vzw’s en van het OCMW) door het gemeentebestuur Knokke-Heist of de stad Damme zou worden gedragen, worden vrijgesteld van de retributie bedoeld in art. 2, b.

 

Art. 5.

Bij gebrek aan betaling in der minne, zal de retributie burgerrechtelijk worden ingevorderd.

 

Art. 6.

Het politieraadsbesluit van 13 december 2001 wordt opgeheven.

 


Aangenomen met eenparigheid van stemmen.

 

 

Secretaris

(get.) Stefan Lanckriet

Voorzitter

(get.) Maxim Willems

 

Voor eensluidend uittreksel :

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Lanckriet

Secretaris

Maxim Willems

Wd. Burgemeester-Voorzitter

Contact

Lokale Politie Damme/Knokke-Heist Van Steenestraat 10 8300 Knokke-heist

Openingsuren

+3250619619 +3250619500  PZ.DKH@police.belgium.eu http://www.politie5446.be