Politieverordening tot bestrijding van diverse vormen van overlast


Artikel 1.

Voor de toepassing van deze politieverordening verstaan we onder:

Bevoegde personen:

-       de vaststellende ambtenaren aangesteld in het kader van de wet van 24 juni 2013 op de gemeentelijke administratieve sancties;

-       de politieambtenaren en agenten van politie overeenkomstig de wet op het politieambt van 5 augustus 1992.

Art. 2.

Deze politieverordening is van toepassing op het grondgebied van de gemeente Knokke-Heist.

 

Verbodsbepalingen

Art. 3.

Het is verboden met voorwerpen te gooien of ze te verplaatsen, waardoor schade of hinder aan personen of goederen kan worden toegebracht.

 

Art. 4.

Het is verboden om, alleen of in groep, de gemoederen op te hitsen, of iemand aan te zetten tot slagen en verwondingen, haat of woede ten opzichte van één of meerdere personen.

 

Art. 5.

Het is verboden, zonder daartoe gerechtigd te zijn, op andermans grond te komen of zijn dieren erover te doen lopen.

 

Art. 6.

Het is verboden wettig aangebrachte aanplakbiljetten kwaadwillig af te trekken, te scheuren, te beschadigen of te wijzigen.

 

Art. 7.

§1. Het is verboden om tussen 22.00 uur en 10.00 uur alcoholhoudende dranken (gedistilleerde of gegiste dranken al dan niet in gemixte vorm) op de openbare weg, het openbaar domein, met inbegrip van het strand te gebruiken. Het bezit van geopende recipiënten die alcoholhoudende dranken bevatten, wordt gelijkgesteld met het gebruik beoogd in dit artikel.

§2. De eerste paragraaf is niet van toepassing:

-       op de terrassen van de horecazaken, tijdens de uitbating ervan

-       op andere vergunde plaatsen, zoals de concessies gelegen op het strand, tijdens de uitbating ervan

-       tijdens de door de overheid vergunde manifestaties en evenementen.

 

Art. 8

Het is verboden de taakuitvoering van de hulp- en veiligheidsdiensten te hinderen, in het bijzonder bij de bijstand aan personen en bij de vrijwaring van de openbare veiligheid, rust, netheid en gezondheid.

 

Slotbepalingen

Art. 9.

Ingeval van overtreding van deze politieverordening kunnen de bevoegde personen de overtreder aanmanen om de inbreuk onmiddellijk te doen ophouden en om de gepaste maatregelen te nemen om de hinder te beperken.

Art. 10.

§1. De door de overtreders gebruikte tuigen kunnen door de politieambtenaren bestuurlijk in beslag worden genomen.

§2. De alcoholische dranken in geopende recipiënten bedoeld in art. 7, kunnen door de politieambtenaren in beslag worden genomen met het oog op hun onmiddellijke vernietiging. De alcoholische dranken in gesloten de recipiënten die op hetzelfde ogenblik in het bezit worden aangetroffen van de gebruiker, kunnen door de politieambtenaren in beslag worden genomen met het oog op teruggave wanneer er niet langer een onmiddellijke bedreiging bestaat voor de openbare orde.

Art. 11.

Voor zover bij wetten, decreten, besluiten, algemene of provinciale verordeningen geen straffen of sancties zijn voorzien, worden de overtredingen op de bepalingen van deze politieverordening gestraft met een gemeentelijke administratieve sanctie.

Art. 12.

Het gemeenteraadsbesluit van 28 februari 2013 houdende de politieverordening tot bestrijding van diverse vormen van overlast wordt opgeheven.

 

Art. 13.

Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

 

Art. 14.

Een afschrift van deze politieverordening wordt toegestuurd aan:

-       de Gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen

-       de Griffier van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge

-       de Procureur des Konings, bevoegd in politiezaken te Brugge

-       de Korpschef van de lokale politie Damme/Knokke-Heist


 

Datum goedkeuring: 25 mei 2016

Datum bekendmaking: 30 mei 2016

 

 Bijlage: