Politieverordening tot bestrijding van diverse vormen van overlast

1. Algemene bepalingen

 

Artikel 1.

Voor de toepassing van deze politieverordening verstaan we onder:

 

1° Bevoegde personen:

-       de vaststellende ambtenaren aangesteld in het kader van de wet van 24 juni 2013 op de gemeentelijke administratieve sancties;

-       de politieambtenaren en agenten van politie overeenkomstig de wet op het politieambt van 5 augustus 1992.

 

Graffiti:

Het zonder toestemming van de eigenaar aanbrengen van afbeeldingen of opschriften op roerend en onroerend goed. De afbeeldingen of opschriften zijn zichtbaar van op het openbaar domein en zijn aangebracht door middel van inkt, verf, stickers, of krassen.

Art. 2.

Deze politieverordening is van toepassing op het grondgebied van de gemeente Knokke-Heist en op elke persoon die zich op het grondgebied bevindt ongeacht zijn woonplaats of nationaliteit.

 

2. Verbodsbepalingen

Art. 3.

Het is verboden met voorwerpen te gooien of ze te verplaatsen, waardoor schade of hinder aan personen of goederen kan worden toegebracht.

 

Art. 4.

Het is verboden om, alleen of in groep, de gemoederen op te hitsen, of iemand aan te zetten tot slagen en verwondingen, haat of woede ten opzichte van één of meerdere personen.

 

Art. 5.

Het is verboden, zonder daartoe gerechtigd te zijn, op andermans grond te komen of zijn dieren erover te doen lopen.

 

Art. 6.

Het is verboden wettig aangebrachte aanplakbiljetten kwaadwillig af te trekken, te scheuren, te beschadigen of te wijzigen.

 

Art. 7.

§1. Het is verboden om tussen 22.00 uur en 10.00 uur alcoholhoudende dranken (gedistilleerde of gegiste dranken al dan niet in gemixte vorm) op de openbare weg, het openbaar domein, met inbegrip van het strand te gebruiken. Het bezit van geopende recipiënten die alcoholhoudende dranken bevatten, wordt gelijkgesteld met het gebruik beoogd in dit artikel.

§2. De eerste paragraaf is niet van toepassing:

-       op de terrassen van de horecazaken, tijdens de uitbating ervan

-       op andere vergunde plaatsen, zoals de concessies gelegen op het strand, tijdens de uitbating ervan

-       tijdens de door de overheid vergunde manifestaties en evenementen.

 

Art. 8.

Het is verboden de taakuitvoering van de hulp- en veiligheidsdiensten te hinderen, in het bijzonder bij de bijstand aan personen en bij de vrijwaring van de openbare veiligheid, rust, netheid en gezondheid.

 

Art. 9.

Het is verboden rook, roet, stof of geuren voort te brengen die de buren kunnen hinderen of de lucht kunnen verontreinigen. Indien men activiteiten uitvoert waarbij rook, stof, geuren, dampen, giftige of bijtende gassen die buren kunnen hinderen of de lucht kunnen verontreinigen ontstaan, is men ertoe gehouden alle mogelijke maatregelen te treffen om de hinder naar de omwonenden te vermijden of zoveel mogelijk te beperken. Onverminderd het voorgaande zijn barbecues toegelaten in private tuinen.

 

Art. 10.

Schouwen en de luchtafvoeropening van dampkappen moeten zodanig geplaatst worden dat de geurhinder voor buren tot een minimum wordt beperkt.

 

3. Licht gemengde inbreuken

Art. 11. (artikel 526 strafwetboek)

Het is verboden om:

1° grafsteden, gedenktekens of grafstenen;

2° monumenten, standbeelden of andere voorwerpen die tot algemeen nut of tot openbare versiering bestemd zijn en door de bevoegde overheid of met haar machtiging zijn opgericht;

3° monumenten, standbeelden, schilderijen of welke kunstvoorwerpen ook, die in kerken, tempels of andere openbare gebouwen zijn geplaatst;

te vernielen, neer te halen, te verminken of te beschadigen.

Art. 12. (artikel 534bis strafwetboek)

Het is verboden om zonder toestemming graffiti aan te brengen op roerende of onroerende goederen.

 

Art. 13. (artikel 534ter strafwetboek => opzettelijk andermans onroerende eigendommen beschadigen)

Het is verboden om opzettelijk andermans onroerende eigendommen te beschadigen

Art. 14. (artikel 537 strafwetboek)

Het is verboden om kwaadwillig een of meer bomen om te hakken of zodanig te snijden, te verminken of te ontschorsen dat zij vergaan, of om een of meer enten te vernielen.

Art. 15. (artikel 545 strafwetboek)

Het is verboden om grachten geheel of ten dele te dempen, levende of dode hagen af te hakken of uit te rukken, landelijke of stedelijke afsluitingen, uit welke materialen ook gemaakt te vernielen; grenspalen, hoekbomen of andere bomen, geplant of erkend om de grenzen tussen de verschillende erven te bepalen, te verplaatsen of te verwijderen.

 

Art. 16. (artikel 559, 1° roerende eigendommen opzettelijk beschadigen of vernielen)

Buiten de gevallen omschreven in Boek II, Titel IV, Hoofdstuk III, van het strafwetboek, is het verboden om andermans roerende eigendommen opzettelijk te beschadigen of te vernielen.

 

Art. 17. (artikel 561,1° nachtgerucht, nachtrumoer)

Het is verboden zich schuldig te maken aan nachtgerucht of nachtrumoer waardoor de rust van de inwoners kan worden verstoord.

Art. 18. (artikel 563, 2° strafwetboek)

Het is verboden stedelijke of landelijke afsluitingen, uit welke materialen ook gemaakt, opzettelijk te beschadigen.

 

4. Maatregelen en sancties

Art. 19.

§1. Ingeval van overtreding van deze politieverordening kunnen de bevoegde personen de overtreder aanmanen om de inbreuk onmiddellijk te doen ophouden en om de gepaste maatregelen te nemen om de hinder te beperken.

 

§2. De overtreder verleent zijn volledige medewerking en verstrekt de bevoegde personen alle relevante inlichtingen bij de uitvoering van hun onderzoek.

 

Art. 20.

§1. De door de overtreders gebruikte voorwerpen kunnen door de politieambtenaren bestuurlijk in beslag worden genomen.

 

§2. De alcoholische dranken in geopende recipiënten bedoeld in art. 7, kunnen door de politieambtenaren in beslag worden genomen met het oog op hun onmiddellijke vernietiging. De alcoholische dranken in gesloten recipiënten die op hetzelfde ogenblik in het bezit worden aangetroffen van de gebruiker, kunnen door de politieambtenaren in beslag worden genomen met het oog op teruggave wanneer er niet langer een onmiddellijke bedreiging bestaat voor de openbare orde.

 

Art. 21.

Voor zover bij wetten, decreten, besluiten, algemene of provinciale verordeningen geen straffen of sancties zijn voorzien, worden de overtredingen op de bepalingen van deze politieverordening gestraft met een administratieve geldboete van maximum 250 euro. 

Indien de dader een minderjarige is, die de volle leeftijd van zestien jaar heeft bereikt op het tijdstip van de feiten, bedraagt het maximum van de administratieve geldboete 125 euro.

 

De administratieve geldboete wordt opgelegd door de sanctionerend ambtenaar.

 

 

Art. 22.

Het gemeenteraadsbesluit van 25 mei 2016 houdende de politieverordening tot bestrijding van diverse vormen van overlast wordt opgeheven.

 

Art. 23.

§1. Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

 

§2. Een afschrift van deze politieverordening wordt toegestuurd aan:

-       de Gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen

-       de Griffier van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge

-       de Procureur des Konings, bevoegd in politiezaken te Brugge

-       de Korpschef van de lokale politie Damme/Knokke-Heist


 

 

Besluit PVO diverse vormen van overlast

 

 

Datum goedkeuring: 22 februari 2018

Datum bekendmaking: 27 februari 2018