Politieverordening op openbare netheid

 

BESLUIT:

1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Voor de toepassing van dit hoofdstuk openbare netheid wordt verstaan onder

Afvalbeheerder: Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Knokke-Heist, afgekort AGSO Knokke-Heist, belast met de uitvoering en organisatie van het gemeentelijk afvalbeheer

Afvalkalender: de jaarlijkse kalender met alle richtlijnen over het voorkomen, sorteren en aanbieden van afvalstoffen en de frequentie, de dagen en het tijdstip van de huis-aan-huis inzameling

Afvalstof: Elke stof of elk voorwerp waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen, zoals gedefinieerd in artikel 3,1° van het Materialendecreet

Betaalcontainers: De containers die op het openbaar domein staan om tegen betaling huishoudelijk restafval, dat u niet reglementair kunt aanbieden, in te zamelen

Bevoegde personen:

-       de vaststellende ambtenaren aangesteld in het kader van de wet van 24 juni 2013 op de gemeentelijke administratieve sancties;

-       de politieambtenaren en agenten van politie overeenkomstig de wet op het politieambt van 5 augustus 1992

Containerpark: een met toepassing van titel I van het VLAREM vergunde inrichting waar particulieren en eventueel ook bedrijven onder toezicht op vastgestelde dagen en uren bepaalde gesorteerde huishoudelijke afvalstoffen en eventueel met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen kunnen deponeren, zoals gedefinieerd in artikel 1.2.1, §2, 18° van het Vlarema

Fietswrak : een (brom)fiets waarvan de eigenaar niet kan opgespoord worden en voldoet aan minstens één van de volgende kenmerken:

-       De (brom)fiets bevindt zich rij-technisch in een onvoldoende staat van onderhoud (ten minste 2 van volgende onderdelen ontbreken of zijn onherstelbaar beschadigd: wielen, stuur, zadel, pedalen, aandrijfmechanisme);

-       de (brom)fiets verkeert in een kennelijk verwaarloosde toestand (planten en gras tussen de wielen, aangroei van mos, kapotte verteerde of ontbrekende banden, een stoflaag of ernstige roestvorming);

-       De (brom)fiets heeft een negatieve economische waarde.

Gemeente: gemeentebestuur Knokke-Heist

Glas:

-       Hol glas: alle flessen en bokalen;

-       Vlak glas: alle glazen voorwerpen zoals ruiten, spiegels, thermopaneglas, gekleurd vlakglas, draadglas, …

Gratis regionale pers: Elke ongeadresseerde gedrukte publicatie die minder dan vijf maal per week verschijnt en waarvan het grootste deel van de oppervlakte is ingevuld met artikels van algemene informatie en die gratis wordt verdeeld en periodiek verschijnt.

Grofvuil: afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding, en de vergelijkbare afvalstoffen die door hun omvang, hun aard of hun gewicht niet in de recipiënt voor huisvuilophaling kunnen worden geborgen en die huis aan huis worden ingezameld, alsook de restfractie die overblijft voor verbranden of storten na aanbieding in het containerpark, zoals gedefinieerd in artikel 1.2.1, § 2, 34° van het Vlarema

Hinderlijk of op gevaarlijke wijze stallen: het stallen van de (brom)fiets waarbij het wegverkeer en de veilige doorgang voor weggebruikers worden belemmerd

Huishoudelijke afvalstoffen: afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en afvalstoffen die daarmee gelijkgesteld worden bij een besluit van de Vlaamse Regering, zoals gedefinieerd in artikel 3, 17° van het Materialendecreet

Inzameling: Het periodiek inzamelen van huis tot huis van restafval, PMD en Papier en Karton overeenkomstig de richtlijnen in de afvalkalender

KGA: klein gevaarlijk afval van huishoudelijke oorsprong en van vergelijkbare bedrijfsmatige oorsprong zoals verven, inkten, lijmen en harsen; bestrijdingsmiddelen en pesticiden; solventen; bijtende schoonmaakmiddelen; brandstoffen; (auto)batterijen; spuitbussen (niet van cosmetica of levensmiddelen); zuren en basen; toners; filmafval; TL-lampen; spaarlampen; rookmelders, zoals gedefinieerd in artikel 5.2.2.1. Vlarema

Met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen: bedrijfsafvalstoffen van vergelijkbare aard, samenstelling en hoeveelheid als huishoudelijke afvalstoffen, die ontstaan ten gevolge van activiteiten die van dezelfde aard zijn als activiteiten van de normale werking van een particuliere huishouding, zoals gedefinieerd in artikel 1.2.1., § 2, 54° van het Vlarema

Verder in de tekst ‘ermee vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen’ genoemd

Negatieve economische waarde: de herstelkost om een (brom)fiets rijtechnisch in orde te brengen is dermate hoog waardoor elk redelijk persoon de herstelkost niet meer maakt

Openbaar domein: Plaatsen die door de overheid beheerd worden en voor het publiek toegankelijk zijn zoals bijvoorbeeld de openbare weg, pleinen en parken, strand, gebouwen, duinen, bossen, …

Papier en karton: Alle dag-, week- en maandbladen, tijdschriften en periodieken, reclamedrukwerk en ander drukwerk en papier of kartonnen verpakkingen, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en ermee vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen

PMD-afval: afval van plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons bestemd voor gebruik door huishoudens of vergelijkbaar bedrijfsmatig gebruik; zoals gedefinieerd in artikel 1.2.1. §2 67° van het Vlarema

Recipiënten: de voorwerpen (afvalzakken, container…) die door de gemeente toegelaten en ter beschikking worden gesteld om afvalstoffen in te zamelen en die verplicht worden gebruikt om huishoudelijke afvalstoffen aan te bieden

Reclamedrukwerk: Elk ongeadresseerd drukwerk dat minder dan vijfmaal per week verschijnt en waarin minder dan 30 % van de gedrukte oppervlakte besteed wordt aan artikelen met algemene informatie

Restafval: het gedeelte huishoudelijke afvalstoffen dat niet selectief wordt aangeboden of ingezameld

Sluikstorten: het achterlaten, opslaan of storten van afvalstoffen op een wijze die niet overeenstemt met deze politieverordening en andere wettelijke bepalingen

Tuinafval: (versnipperd) snoeihout, haagscheersel, gazonmaaisel, bladeren, onkruid, resten van groenten- en siertuin, verwelkte snijbloemen en kamerplanten, zaagmeel, schaafkrullen ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding

Verantwoordelijke: depersoon of rechtspersoon die kan gecontacteerd worden bij vragen/problemen omtrent de naleving van de bepalingen uit enerzijds de (algemene) politieverordening en/of anderzijds de afgeleverde toelating of vergunning. Het kan gaan over de exploitant, de houder van een vergunning of toelating, de verantwoordelijke uitgever, de kentekenplaathouder of de bestuurder. Of het kan gaan over hun aangestelde, tenzij die kan aantonen dat ze in opdracht handelden

Weesfiets: een (brom)fiets die langer dan 1 maand onaangeroerd op het openbaar domein staat

Zwerfvuil: klein vast afval dat terug te vinden is op een niet daarvoor bestemde plaats, zoals gedefinieerd in artikel 1.2.1., § 2, 91° van het Vlarem

Artikel 2. Toepassingsgebied

Deze politieverordening is van toepassing op het grondgebied van de gemeente Knokke-Heist en op elk persoon die zich op het grondgebied bevindt ongeacht zijn woonplaats of nationaliteit.

Artikel 3.

§1.Het is verboden om het openbaar domein te bevuilen.

§2. Ter voorkoming van zwerfvuil mag het klein vast afval dat geproduceerd wordt op het openbaar domein, in de langs het openbaar domein geplaatste afvalkorven of glas in de glascontainers worden gedeponeerd of meegenomen naar huis.

 

 

Artikel 4.

Het is verboden om huishoudelijke afvalstoffen in de langs het openbaar domein geplaatste afvalkorven te deponeren.

Artikel 5.

Het is verboden te sluikstorten.

Artikel 6.

Het is verboden om op de openbare weg, op het strand en in de duinen, in parken en openbare tuinen te urineren, er zijn behoefte te doen of te braken.

Dit verbod geldt eveneens in de voor het publiek toegankelijke of vanop de openbare weg of het openbaar domein bereikbare delen van private eigendommen zoals winkelgalerijen, portalen, voortuinen en brievenbussen.

Artikel 7.

Het is verboden op het openbaar domein voertuigen te onderhouden (o.a. smeren, onderdelen vervangen) of andere werken uit te voeren die normaal in een gespecialiseerde werkplaats worden uitgevoerd, behoudens in geval van overmacht.

Artikel 8.

Bestuurders van landbouwvoertuigen en goederenvervoer die het openbaar domein bevuilen, dienen het openbaar domein onverwijld te reinigen.

Artikel 9.

Het is verboden om afvalstoffen of voorwerpen die schade kunnen berokkenen voor de mens, het leefmilieu of de rioolzuiveringsinstallatie in de rioolputten te storten of op het openbaar domein te laten vloeien met uitzondering van het afvalwater dat wegvloeit na de reiniging van voertuigen, straatafsluitingen, gevels en trottoirs voor woningen.

Artikel 10.

§1. De exploitant van verkooppunten van voedings- of ander koopwaar, bestemd om ter plaatse of op het openbaar domein te gebruiken, zoals frituren, ijsverkooppunten, snackbars, automatenshops en drankautomaten en dergelijke, zijn verplicht voldoende, degelijke en goed bereikbare vuilnisbakken tegen de gevel van hun inrichting te plaatsen.

§2. De exploitant is verplicht de vuilnisbakken rein te houden, ze te legen en verplaatsbare vuilnisbakken bij sluiting binnen te nemen.

Artikel 11.

De eigenaars van braakliggende en onbebouwde of bebouwde gronden (leegstaande panden) zijn verplicht om hun privaat terrein proper te houden.

Artikel 12.

§1. De eigenaars, huurders of vruchtgebruikers van eigendommen zijn verplicht de trottoirs, greppels en afsluitingen palend aan het eigendom proper te houden.

§2. Het is verboden de begroeiing over de perceelgrens te laten groeien of de veilige doorgang van het wegverkeer te laten belemmeren.

§3. Voor de meergezinswoningen, vallen deze verplichtingen ten laste van de bewoners van het gelijkvloers. Is deze niet bewoond, dan valt de verplichting ten laste van de bewoners van de eerstvolgende verdieping, enzoverder.

Rondom de kerken, scholen en openbare gebouwen, valt deze plicht ten laste van de besturen van wie het gebouw eigendom is of die er het beheer over hebben.

§4. Bij het onderhoud is het gebruik van pesticiden verboden.

§5. Het is verboden de bomen te snoeien die op het openbaar domein staan en eigendom zijn van de openbare overheid behoudens de gemeentelijke diensten of in opdracht van de gemeente.

2. Inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen en ermee vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen

Artikel 13.

§1. De gemeente stelt jaarlijks de dagen vast waarop de verschillende gedeeltes van de huishoudelijke afvalstoffen huis-aan-huis worden ingezameld. De inwoners worden hiervan op de hoogte gebracht door een afvalkalender die bedeeld wordt door de afvalbeheerder en te verkrijgen en elektronisch raadpleegbaar is bij de afvalbeheerder en op de gemeente.

§2.De gemeente kan de afvalbeheerder toelaten om bij wijze van proefproject nieuwe inzamelsystemen, recipiënten en/of het afzonderlijk inzamelen van andere afvalstoffen uittesten gedurende een welbepaalde periode.

Artikel 14.

Elke inwoner of bezoeker kan zijn restafval in de betaalcontainers deponeren. Het is verplicht het restafval in een plastic zak naar keuze te steken alvorens het te deponeren.

Artikel 15.

§1 Het is bij om het even welke door de gemeente toegelaten inzameling van huishoudelijke afvalstoffen verboden om andere dan huishoudelijke afvalstoffen aan te bieden, noch bijzondere of gevaarlijke afvalstoffen te vermengen met de aangeboden huishoudelijke afvalstoffen.

§2 Het is verboden om bij om het even welke door de gemeente toegelaten selectieve inzameling van een welbepaalde gedeelte van de huishoudelijke afvalstoffen andere gedeeltes van huishoudelijke afvalstoffen aan te bieden, noch andere gedeeltes of afvalstoffen te vermengen met de aangeboden huishoudelijke afvalstoffen.

§3 Het is verboden om op het gemeentelijk containerpark andere afvalstoffen aan te bieden dan deze die zijn vastgesteld in het inwendig reglement betreffende de toegang en het aanvaarden van afvalstoffen.

§4 Het is verboden om andere afvalstoffen dan deze bepaald in dit reglement op de openbare weg aan te bieden.

 

 

 

 

Artikel 16.

§1. Het is verboden:

-       om op de recipiënten andere kentekens aan te brengen dan deze door de gemeente voorgeschreven of toegelaten;

-       om de recipiënten te bevestigen aan het gemeentelijk patrimonium, te stockeren in wagens, op aanhangwagens of ander rollend materieel gestationeerd op het openbaar domein.

§2. De huishoudelijke afvalstoffen moeten in het voorgeschreven recipiënt op de rand van het trottoir van de woning of het bedrijf, waar ze worden voortgebracht, geplaatst worden.

Indien dit niet mogelijk is, moeten de recipiënten tegen de gevel of voortuin- of straatafsluiting worden geplaatst.

§3. Als de wagens van de inzameldienst niet door kunnen, dan worden de recipiënten op het openbaar domein geplaatst:

-       dat het dichtst bij de woning/het bedrijf is gelegen;

-       dat bereikbaar is;

-       dat het verkeer of de bewoners het minst hindert;

-       dat buiten de werkzone ligt;

-       of de door de afvalbeheerder aangewezen inzamelplaats.

 

§4. De eigenaars en verhuurders moeten per gebouw een afvalkalender uithangen op een goed zichtbare plaats en de nodige informatie in verband met huishoudelijke afvalstoffen die door de afvalbeheerder ter beschikking wordt gesteld, meedelen aan de huurders.

Artikel 17.

De huishoudelijke afvalstoffen moeten geborgen worden in de voorgeschreven recipiënten en moeten aangeboden worden overeenkomstig de wettelijke en reglementaire bepalingen en de op de jaarlijks bedeelde afvalkalender aanvullende richtlijnen.

Artikel 18.

De huishoudelijke mogen niet voor 18.30 uur op de avond van de inzameling aangeboden worden.

Artikel 19.

Het is verboden om aangeboden huishoudelijke afvalstoffen mee te nemen of te doorzoeken.

Alleen de bevoegde personen en aangestelden van de afvalbeheerder zijn gerechtigd om deze afvalstoffen mee te nemen of te doorzoeken.

Artikel 20.

§1. Het is verboden om de afvalstoffen op de openbare weg te laten staan wanneer de inzameling door onvoorziene omstandigheden niet doorgaat op de vastgestelde ophaaldag of wegens het niet reglementair aanbieden.

§2. De afvalstoffen moeten door de aanbieders verwijderd worden uiterlijk om 9 uur de ochtend volgend op de inzameling.

§3. In afwijking van §2 moeten de afvalstoffen in klein paden verwijderd worden uiterlijk om 11 uur de ochtend van de inzameling.

Artikel 21.

De bedrijfsafvalstoffen die door een private firma worden ingezameld, mogen maximaal 1 uur vóór het inzamelen en uitsluitend in een gesloten afvalcontainer op de openbare weg worden aangeboden. Het gebruikte recipiënt moet onmiddellijk na het inzamelen weer binnen of op privaat domein geplaatst worden.

2.1. Specifieke bepalingen restafval.

Artikel 22.

§1. Restafval moet aangeboden worden in een restafvalzak van 15, 30 of 60 liter.

§2. De afvalzakken mogen bij aanbieding respectievelijk maximaal 3kg, 5kg of 10kg wegen.

§3. Elke toegelaten afvalstof, incluis gebroken glas, die bij inzameling (geur-)hinder, vervuiling of verwonding van de ophalers kan veroorzaken dient dubbel ingepakt of in papier gewikkeld te worden, zodat de afvalzak niet kan scheuren en er geen verwondingen kunnen gebeuren.

2.2. Specifieke bepalingen PMD-afval

Artikel 23.

§1. Het PMD-afval moet worden aangeboden in de PMD-afvalzak van 60 liter.

§2. De aangeboden plastic flessen, flacons, metalen verpakkingen en drankkartons moeten leeg zijn.

Artikel 24.

Het is verboden om andere verpakkingen en voorwerpen, zoals plastic potjes en vlootjes (bv. boter, margarine of yoghurt), plastic zakken, folie, verpakkingen die giftige of bijtende middelen of motorolie bevat hebben, aluminiumfolie, piepschuim, verpakkingen van meer dan 8 liter in de PMD-afvalzak te stoppen.

2.3. Specifieke bepalingen papier en karton

Artikel 25.

Papier en karton moeten worden aangeboden in een stevige gesloten kartonnen doos of samengebonden met een touw en het gewicht mag niet meer bedragen dan 15kg per pakket.

Artikel 26.

§1. Het is verboden om carbonpapier, boterpapier, bevuild of vet papier en/of karton, behangpapier, drankkartons en alle papiersoorten met kunststoflagen en/of metaalfolielagen met papier en karton aan te bieden.

§2. Plastic verpakkingsfolie van kranten, tijdschriften en folders moet verwijderd worden.

 

2.4. Specifieke bepalingen tuinafval

Artikel 27.

§1. Tuinafval moet worden aangeboden in de daartoe voorziene container van 240 liter.

§2. De container mag niet voor 18.30 uur de avond voor de inzameling buitengezet worden.

§3. De container moet door de aanbieders terug binnen genomen worden uiterlijk om 18 uur de dag van de inzameling.

§4. De gemeente kan ervoor opteren om in de maand januari een of meerdere inzamelingen te houden voor natuurlijke kerstbomen. De kerstbomen moeten in dat geval ontdaan zijn van potten en versieringen en mogen een maximumlengte hebben van 1,5m. De data en tijdstippen worden vermeld op de afvalkalender.

2.5. Specifieke bepalingen glas

Artikel 28.

§1.Hol glas kan naar een, op het openbaar domein, opgestelde glascontainer worden gebracht.

§2. Het hol glas moet bij de aanbieding ontdaan zijn van deksels, stoppen en verpakkingsmateriaal en moet volledig leeg zijn.

§3. Het is verboden om glas te storten in de glascontainers tussen 22.00 en 8.00 uur.

§4. Het is verboden om gebroken drinkglazen, hittebestendig glas (bv. ovenschotels en kookplaten), porselein en aardewerk, stenen flessen en kruiken, opaalglas en kristal, vlak glas zoals ruiten en spiegels, lampen, TL-lampen e.d. in de glascontainers te deponeren. Het moet op het containerpark worden gedeponeerd.

Artikel 29.

Het is verboden om glas mee te geven met het grofvuil of met een andere huis-aan-huis  inzameling, behoudens gebroken glas in de restafvalzak.

2.6. Specifieke bepalingen grofvuil

Artikel 30.

Het grofvuil wordt aan huis ingezameld na afspraak met de afvalbeheerder en tegen voorafbetaling.

Artikel 31.

Het grofvuil moet aangeboden worden als voorwerp of als een samengebonden bundel van maximum 2 meter lang, 1 meter hoog en 1 meter breed.

2.7. Specifieke bepalingen KGA

Artikel 32.

Het is verboden om KGA mee te geven met het grofvuil of met een huis-aan-huis inzameling.

3. Reclame en publiciteit

Artikel 33.

Het is verboden om folders, strooibiljetten of voorwerpen uit te delen op het openbaar domein, tenzij er een uitdrukkelijke toelating is van het college van burgemeester en schepenen. In dat geval moeten de personen die folders, strooibiljetten of voorwerpen uitdelen op het openbaar domein, eveneens instaan voor de netheid van en rond hun standplaats. Ze moeten de weggeworpen flyers en andere voorwerpen opruimen.

Het is verboden om folders of strooibiljetten met publicitaire doeleinden op geparkeerde voertuigen te plaatsen.

Artikel 34.

§1. Het is verboden om affiches, flyers of enig ander reclame- of propagandamateriaal aan te brengen, te plakken of hierbij te helpen of bij te staan op de openbare weg, bomen, aanplantingen, voor- en zijgevels, daken, muren, omheiningen, pijlers, palen, zuilen, straatmeubilair, verkeersborden, bouwwerken, monumenten of andere constructies langs de openbare weg of in de onmiddellijke nabijheid ervan.

Uitzondering hierop vormen de uithangborden voor de verkoop/verhuur van de woning/garage/handelspand Verantwoordelijke persoon aanduiden met getrapt systeem.

Dit verbod geldt niet:

  • aan de binnenzijde van ramen van privé-eigendommen;
  • op plaatsen die door de overheden tot aanplakking zijn bestemd of vooraf en schriftelijk zijn vergund door de eigenaar of gebruiksgerechtigde, voor zover die laatste vooraf en schriftelijk de toestemming van de eigenaar heeft verkregen;
  • voor elektronische informatiedragers, voor borden, voor aanplakking en aanbrengen van spandoeken op privé-eigendommen Dit moet wel blijven staan, plaatsen die bestemd zijn voor aanplakking opnemen (opgenomen?) in publicitaire activiteiten …§3. Het is verboden om reclamedrukwerk en gratis regionale pers te bedelen of te laten bedelen in brievenbussen die voorzien zijn van een zelfklever waaruit blijkt dat dit soort drukwerk ongewenst is.

§2. Het is verboden om reclamedrukwerk en gratis regionale pers te bedelen of te laten bedelen in leegstaande panden of ze achter te laten op andere plaatsen dan in de brievenbus.

4. Het stallen van (brom)fietsen op het openbaar domein

Artikel 35.

Het is verboden fietswrakken achter te laten op het openbaar domein. Dit wordt beschouwd als sluikstorten. De fietswrakken worden onmiddellijk verwijderd met het oog op vernietiging.

Artikel 36.

De gemeente kan naar aanleiding van openbare werkzaamheden of openbare activiteiten de gestalde (brom)fietsen van op het openbaar domein verwijderen of verplaatsen.

 

Artikel 37.

§1. (Brom)Fietsen die gestald staan op het openbaar domein kunnen ambtshalve door de gemeente worden verwijderd

-       wanneer het een weesfiets of fietswrak betreft

-       wanneer de (brom)fiets hinderlijk of op gevaarlijke wijze gestald staat

§2. De ambtshalve verwijdering gebeurt op risico van de eigenaar.

§3.Wanneer het doorknippen van een slot noodzakelijk is voor het verwijderen van de (brom)fiets dan kan de kost niet verhaald worden op de gemeente.

Artikel 38.

Uitgezonderd fietswrakken, houdt de gemeente de verwijderde fietsen gedurende drie maanden en de bromfietsen gedurende zes maanden in bewaring, conform artikel 2 van de wet van 30 december 1975.

5. Maatregelen en sancties

Artikel 39.

§1. Ingeval van overtreding van deze politieverordening kunnen de bevoegde personen de overtreder aanmanen om de inbreuk onmiddellijk te doen ophouden en om de gepaste maatregelen te nemen om de hinder te beperken.

§2. De overtreder en/of de verantwoordelijke verlenen hun volledige medewerking en verstrekken de bevoegde personen alle relevante inlichtingen bij de uitvoering van hun onderzoek.

Artikel 40.

De afvalbeheerder gaat over tot het ambtshalve verwijderen op kosten van de overtreder van niet conform aangeboden of achtergelaten afvalstoffen.

Artikel 41.

Voor zover bij wetten, decreten, besluiten, algemene of provinciale verordeningen geen straffen of sancties zijn voorzien, worden de overtredingen op de bepalingen van deze politieverordening gestraft met een gemeentelijke administratieve sanctie conform het algemeen reglement op de gemeentelijke administratieve sancties.

Artikel 42.

Het gemeenteraadsbesluit van 22 december 2016 houdende de goedkeuring van de politieverordening betreffende de openbare netheid wordt opgeheven.

Artikel 43.

§1.Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

§2.  Een afschrift van dit besluit wordt toegestuurd aan:

-       De gouverneur van de provincie West-Vlaanderen;

-       De procureur des Konings bevoegd in politiezaken te Brugge;

-       De griffier van de rechtbank van eerste aanleg te Brugge;

-       De korpschef van de lokale politie Damme/Knokke-Heist.

 

 

Besluit

Datum goedkeuring: 27 april 2017

Datum bekendmaking: 2 mei 2017