Politieverordening op het ophalen en inzamelen van bedrijfsafvalstoffen

 

Artikel 1.

Definities bedrijfsafvalstoffen

Bedrijfsafvalstoffen zijn restafvalstoffen aangeboden door bedrijven binnen de beperkingen van deze verordening. De restafvalstoffen door dit reglement voorgeschreven of toegelaten bevatten geen PMD, papier en karton en/of glas. De inzameling van bedrijfsafvalstoffen volgens de haalmethode waarbij de concessionaris instaat voor de inzameling op de plaats waar de afvalstoffen zijn geproduceerd, en in voorkomend geval, in daartoe door het gemeentebestuur voorgeschreven of toegelaten recipiënten;

 

Art. 2.

Plaats van aanbieding van bedrijfsafvalstoffen

De bedrijven zijn verplicht de bedrijfsafvalfracties die door de concessionaris worden opgehaald, op de rand van het voetpad, - indien niet mogelijk tegen de gevel of in voorkomend geval, tegen de voortuinaansluiting voor hun woning te plaatsen, en dit uitsluitend in de in dit reglement voorgeschreven recipiënten die door de concessionaris ter beschikking worden gesteld.

 

In afwijking van bovenvermelde regel moeten de bedrijven van wegen, plaatsen of stegen waar de wagens van de ophaaldienst niet door kunnen, of van woningen die afgelegen zijn van de openbare weg of van woonerven met private wegenis, de voorgeschreven recipiënten neerzetten op de dichtst bij hun woning gelegen plaats op de openbare weg die wel bereikbaar is en die het minst voor het verkeer hinderlijk is. Bij tijdelijke werken kan het bestuur bijzondere instructies aangeven

 

Op de Zeedijk moeten de bedrijven de recipiënten op het voetpad plaatsen aansluitend bij hun woning of etablissement. Het afval mag niet op de wandelweg van de Zeedijk worden geplaatst. Het afval mag geplaatst worden op het deel van het openbaar domein dat aan de zaak in concessie werd gegeven voor het plaatsen van bloembakken voor zijn etablissement.

 

Art. 3.

bedrijfsafvalstoffenrecipiënten

De bedrijven zijn verplicht om de afvalstoffen uitsluitend aan te bieden in de door het bestuur toegelaten recipiënten of voorzien van de door het bestuur toegelaten bindmiddelen.

 

Uitsluitend de concessionaris is gemachtigd om volgend recipiënt tegen vergoeding ter beschikking te stellen van de bedrijven voor de ophaling van bedrijfsafvalstoffen : groene bedrijfsafvalzakken met opdruk Badstad KNOKKE-HEIST en logo van de concessionaris met een volume van 60 liter.

 

De concessionaris staat in voor de organisatie van de bedeling van deze recipiënt via een voldoende aantal distributiepunten.

 

Art. 4.

Frequentie van aanbieding

De concessieraad stelt jaarlijks de dagen voor waarop de verschillende afvalfracties zullen worden opgehaald. De inwoners worden daarvan in kennis gesteld door een door de concessionaris te bedelen ophaalkalender.

 

Art. 5.

Uur van aanbieding

De recipiënten mogen de avond voor de ophaling vanaf 19 uur worden buitengezet.

Wanneer de ophaling door onvoorziene omstandigheden niet doorgaat op de vooropgestelde dag mogen de recipiënten in geen geval op de openbare weg blijven staan. Ze moeten worden verwijderd tot de dag van de effectieve ophaling.

 

Art. 6.

Toegelaten gewichten

Het maximaal toegelaten gewicht in de recipiënt bedraagt 10 kg

 

Art. 7.

Wijze van aanbieding

Het is verboden op de recipiënten andere kentekens aan te brengen dan deze door het gemeentebestuur of de concessionaris voorgeschreven of toegelaten.

Het is verboden om in de recipiënten voorwerpen of stoffen aan te bieden die kunnen kwetsen.

Het is verboden om de recipiënten te bevestigen aan gemeentelijk patrimonium.

Het is verboden om bedrijfsafval op het recyclagepark aan te bieden.

Het is verboden om recycleerbare fracties gezamenlijk met bedrijfsafval aan te bieden;

Wanneer met de bedrijfsafval resten of schelpen van schaal- en schelpdieren worden meegegeven, moeten die opgeborgen worden in twee over elkaar getrokken zakken waarvan de buitenste een reglementaire zak moet zijn.

 

Art. 8.

Naleving van het reglement

De aangestelden van de concessionaris worden binnen de perken van de vigerende wetgeving gemachtigd tot het opvolgen van de naleving van dit reglement.

 

Onverminderd de door het Strafwetboek of bijzondere wetten of decreten voorziene strengere straffen en onverminderd artikel 56 van het afvalstoffendecreet zullen de overtredingen van deze verordening bestraft worden met politiestraffen.

 

De rechter kan ook, op verzoek van de concessionaris de terugbetaling der door de concessionaris gedane kosten, op een eenvoudige staat, geattesteerd door de Burgemeester, uitspreken.

 

Art. 9.

Toepassing reglement

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2004.

 

Afschrift van dit besluit wordt gestuurd naar

•          de Heer Gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen

•          O.V.A.M.

•          de bevoegde rechtbanken

•          de concessionaris

 

Datum goedkeuring: 18 december 2003

Datum bekendmaking: 23 december 2003

 

Bijlage: