Politieverordening op de begraafplaatsen en de lijkbezorging

1      Algemene bepalingen

 

 Art. 1.

Waar is deze politieverordening van toepassing?

Deze politieverordening is van toepassing op alle begraafplaatsen van de gemeente Knokke-Heist, zoals bepaald in art. 4.

 

Art.2.

Aansprakelijkheid

Het gemeentebestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstallen of beschadigingen aan de graven, gedenktekens, beplantingen en op de graven geplaatste voorwerpen.

 

Art. 3.

Het is verboden:

 1. de aanplantingen van de begraafplaats te betreden of te beschadigen
 2. de graftekens en alle hulde- en versieringsvoorwerpen te beschadigen
 3. vuilnis en afval achter te laten, tenzij op de daartoe bestemde plaatsen
 4. te leuren en voorwerpen uit te stallen of te verkopen
 5. een commerciële activiteit uit te oefenen of een dienst aan te bieden
 6. aanplakbiljetten, opschriften, borden of andere aankondigingstekens aan te brengen
 7. een daad te stellen, een houding aan te nemen of een manifestatie op touw te zetten die de orde en de eerbied op de begraafplaats storen
 8. de begraafplaats te betreden met honden of andere dieren. Een uitzondering  wordt gemaakt voor visueel gehandicapten of andere mindervaliden met hun geleidehond, politiediensten en erkende bewakingsondernemingen met waak-, speur- en verdedigingshonden
 9. de begraafplaats met een voertuig binnen te rijden, tenzij de burgemeester zijn toestemming gaf.

 

2      Begraafplaatsen

 

Art. 4.

Waar kunnen de begrafenissen plaatsvinden?

De begravingen vinden plaats op één van volgende gemeentelijke begraafplaatsen:

 1. de Centrale Begraafplaats gelegen aan de Kalvekeetdijk 181
 2. de begraafplaats gelegen aan de De Klerckstraat 36 (deelgemeente Knokke)
 3. de begraafplaats gelegen aan de Westkapellestraat nr. 194 (deelgemeente Heist)
 4. de begraafplaats gelegen aan de Westkapellestraat nr. 451 (deelgemeente Westkapelle)
 5. de begraafplaats gelegen aan de Ramskapellestraat (deelgemeente Ramskapelle)

 

Alle bijzettingen in een columbarium en alle verstrooiingen van assen vinden enkel plaats op de Centrale Begraafplaats.


Art. 5.

Wie kan worden begraven op het grondgebied Knokke-Heist?

Volgende personen kunnen in Knokke-Heist worden begraven:

 1. de personen die op het grondgebied van de gemeente overleden zijn of er levenloos werden aangetroffen
 2. de personen die buiten het grondgebied van de gemeente overleden zijn of er levenloos werden aangetroffen en ingeschreven zijn in de bevolkings- of vreemdelingenregisters van Knokke-Heist
 3. de personen die beschikken over een concessie op graf of nis en begunstigd zijn om daar begraven te worden
 4. de personen voor wie een aanvraag wordt gedaan, dit volgens de voorwaarden van het retributiereglement.

 

Art. 6.

Openingsuren begraafplaatsen

De begraafplaatsen zijn toegankelijk voor het publiek alle dagen van 8 tot 17 uur.

De burgemeester kan afwijkingen toestaan.

 

Art. 7.

Het is verboden op zaterdag, zondag- en wettelijke feestdagen en vanaf de voorlaatste werkdag van oktober tot en met 2 november

 1. graftekens te plaatsen
 2. bouwwerkzaamheden te verrichten

           

Het is verboden vanaf de voorlaatste werkdag van oktober tot en met 2 november onderhoudswerk aan de graftekens uit te voeren.

 

3      Lijkenhuizen

 

Art. 8.

De gemeentelijke lijkenhuizen zijn bestemd om de lijken op te nemen van:

 1. onbekende personen ter identificatie
 2. personen voor wie het vervoer naar het lijkenhuis noodzakelijk en verplicht is voor de vrijwaring van de openbare gezondheid
 3. personen op wie een lijkschouwing wordt verricht na een rechterlijke beslissing
 4. personen die niet op de plaats van overlijden kunnen worden bewaard
 5. personen voor wie het vervoer naar het lijkenhuis aangevraagd werd door enige belanghebbende en dit na afgifte van een toelating van de ambtenaar van de burgerlijke stand.

 

4      Aangifte van overlijden en regelingen voor de begrafenis

 

4.1    Aangifte van overlijden

 

Art.9.

Waar wordt aangifte van overlijden gedaan?

Wanneer een persoon op het grondgebied van de gemeente overlijdt of er dood wordt aangetroffen, wordt dit overlijden onmiddellijk aangegeven aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats van overlijden.

4.2    Begrafenis

Art. 10.

Wie regelt de begrafenis?

De aangestelde van de familie regelt zo spoedig mogelijk de formaliteiten voor de begrafenis met het gemeentebestuur. Is er geen familie dan worden die door het gemeentebestuur geregeld op kosten van de nalatenschap.

 

 

Art. 11.

Wanneer kunnen de begrafenissen plaatsvinden?

De begrafenissen kunnen plaats vinden elke dag van 8 tot 16.45 uur, niet op zondagen, wettelijke feestdagen, 11 juli, 2 november en 26 december.

De burgemeester kan afwijkingen toestaan.

 

De begrafenis vindt plaats binnen acht dagen na datum van overlijden of van vaststelling van overlijden, met uitzondering van andere wettelijke bepalingen.

Deze termijn wordt verlengd tot de eerstvolgende werkdag of zaterdag als de laatste dag een dag is waarop niet mag worden begraven.

De burgemeester kan deze termijn verlengen.

 

Art. 12.

Er mag geen teraardebestelling gebeuren zonder een kosteloos afgegeven ‘verlof tot begraven’ door de ambtenaar van de burgerlijke stand.

 

Als de overledene een implantaat draagt dat werkt op een batterij, moet deze batterij worden verwijderd vóór de begraving of crematie.

 

Er wordt een register bijgehouden van elke teraardebestelling.

 

4.3    De kisting

Art. 13.

Er mag slechts worden overgegaan tot vormneming, balseming of kisting nadat het overlijden werd vastgesteld door de ambtenaar van de burgerlijke stand.

 

De Burgemeester of zijn gemachtigde mag de kisting bijwonen.

 

Als het stoffelijk overschot naar het buitenland moet worden vervoerd, moet de kisting gebeuren in aanwezigheid van de burgemeester of zijn gemachtigde. Deze ziet toe op de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen.

 

Art. 14.

Het stoffelijk overschot moet in een doodskist of ander lijkomhulsel geplaatst worden, die voldoet aan de voorwaarden bepaald door de Vlaamse Regering.

 

Het is verboden om lijkomhulsels, producten en procédés die de natuurlijke en normale ontbinding van het lijk of de crematie beletten, te gebruiken.

De verboden ontbindingsproducten of -procédés worden bepaald door de Vlaamse Regering.

Deze kan ook in bepaalde gevallen een balseming of enig andere conserverende behandeling toelaten.

 

Bij een bijzetting in een voorlopige grafkelder is een hermetisch omhulsel verplicht gedurende de periode van de bijzetting.

 

Het gebruik van sierurnen voor de bijzetting van asurnen is toegelaten. De hoogte van de sierurne is maximaal 27 cm en de diameter 20 cm.

 

Art. 15.

De doodskist  mag na de kisting niet meer geopend worden behalve bij een gerechtelijke beslissing.


 

4.4    Vervoer

 

Art. 16.

Noodzakelijke documenten

Een persoon overleden of levenloos aangetroffen kan worden vervoerd binnen het grondgebied van het Vlaamse Gewest zodra de geneesheer die het overlijden heeft vastgesteld, een attest heeft opgesteld waarin hij verklaart dat het om een natuurlijke doodsoorzaak gaat en dat er geen gevaar voor de volksgezondheid is.

 

Een persoon overleden of levenloos aangetroffen kan worden vervoerd buiten het grondgebied van het Vlaamse Gewest zodra de Burgemeester van de plaats van overlijden een “toelating tot vervoer” heeft afgegeven.

 

Als een persoon overleden in België moet worden vervoerd naar het buitenland is het vervoer onderworpen aan de formaliteiten vermeld in:

è  het Koninklijk Besluit van 08.03.1967 voor vervoer naar Luxemburg of Nederland

è  het Akkoord van Straatsburg van 26.10.1973 voor vervoer naar een ander land dan Luxemburg of Nederland als dit land het Akkoord van Straatsburg ondertekend heeft

è  het Regentbesluit van 20.06.1947 voor vervoer naar alle andere landen

 

Art. 17.

Vervoer van niet-gecremeerde lichamen

Niet gecremeerde stoffelijke overschotten moeten individueel met een lijkwagen of op een passende wijze worden vervoerd.

 

Het gemeentebestuur staat niet in voor het lijkenvervoer.

Het lijkenvervoer gebeurt door een privé-onderneming onder toezicht van de gemeenteoverheid, die er zorg voor draagt dat de lijkstoet ordelijk, welvoeglijk en met de aan de doden verschuldigde eerbied verloopt.

 

De Vlaamse Regering bepaalt de voorwaarden van mogelijke afwijkingen.

 

Vervoer van gecremeerde lichamen

Het vervoer van gecremeerde lichamen is vrij, maar moet verlopen volgens de regels van de welvoeglijkheid.

 

5      Opgravingen

 

Art. 18.

Elke opgraving wordt uitgevoerd met toestemming van de burgemeester en kan enkel om ernstige redenen.  De aanvraag tot opgraving moet minstens 3 werkdagen vooraf gebeuren.  De burgemeester bepaalt datum en uur van de opgraving.

De burgemeester kan zich niet verzetten tegen een opgraving opgelegd door de gerechtelijke overheid.

 

De begraven as van een gecremeerde persoon kan, met toestemming van de burgemeester ofwel verstrooid worden, ofwel bijgezet worden via een concessie.

 

Van elke opgraving wordt een proces-verbaal opgemaakt.

 

Tijdens het transport van onverteerde resten wordt gebruikgemaakt van een herbruikbare lucht- en lekdichte kist. Dergelijke kisten mogen enkel gebruikt worden om te vervoeren.

 

Als de bestemming van het lijk buiten de begraafplaats van opgraving is gelegen, moet het lijk in afwachting van vervoer worden bewaard in een lucht- en lekdichte kist.

 

 

 

Indien de staat van de opgegraven kist of urne het vereist wordt deze hernieuwd.

 

De burgemeester legt maatregelen op om de welvoeglijkheid of de openbare gezondheid te vrijwaren.

 

6      Beplantingen, graftekens en grafschriften

6.1    Beplantingen

 

Art. 19.

Het is enkel toegelaten om private beplantingen aan te brengen op de centrale begraafplaats onder volgende voorwaarden:

grafkelders en graven in volle grond

è  niet hoger dan 20 cm

è  achter het grafteken niet hoger dan één meter

urnengrafkelders en urnengraven in volle grond

è  niet hoger dan 20 cm

columbarium

è  bloemstukken mogen enkel op de voorziene ruimte vóór de columbariumwand

è  geen versiering of aandenken toegelaten

gedenkzuilen

è  bloemstukken mogen enkel op de voorziene ruimte aan de strooiweide

è  geen andere versiering of aandenken toegelaten.

6.2    Graftekens

Art.20.

Op de begraafplaatsen gelden volgende bepalingen:

 1. de aanvraag en bijhorende schets tot het plaatsen van een grafteken moet worden gericht aan het college van burgemeester en schepenen
 2. pas na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen mogen de graftekens worden geplaatst
 3. het plaatsen, verbouwen of wegnemen van graftekens gebeurt onder toezicht van de gemeentelijke overheid
 4. de grafstenen mogen de veiligheid en doorgang niet belemmeren
 5. er mag geen schade aangebracht worden aan andere graftekens en graven
 6. er mag geen afsluiting of omheining rond de graven worden aangebracht
 7. de grafstenen moeten bij plaatsing volledig afgewerkt en gekapt zijn zodat ze onmiddellijk geplaatst kunnen worden
 8. werkmaterialen worden aangevoerd en geplaatst, naarmate de behoefte, maar er mag niets worden achtergelaten op de begraafplaats
 9. achtergelaten materiaal moet door de opdrachtgever worden weggenomen;  bij gebreke gebeurt dit op bevel van de burgemeester en op kosten van de overtreder.
 10. op de begraafplaatsen moeten de grafkelders en de graftekens gedurende de hele concessieperiode worden behouden.

 

 

Art.21.

Alle graftekens zijn ten laste van de concessionaris en moeten voldoen aan de bepalingen voorzien in deze verordening. Op de graven zijn volgende graftekens toegelaten:

6.2.1    grafkelders en zandgraven voor niet-veraste lichamen

 

 

 

è    één verticaal   en/of één horizontaal grafteken. Bij plaatsing van beide graftekens wordt de   verticale plaat op het uiterste uiteinde van de horizontale plaat bevestigd   d.m.v. draaduiteinden

 

è    de   bovengrondse afmetingen van de graftekens zijn H+B en/of L+B = 1,50m waarvan   de H, B of L max. 0,90m mag bedragen. Het grafteken (verticaal en/of   horizontaal) heeft een volume van max. 0,140m³-

è    Het   bovengrondse gedeelte van het horizontaal grafteken dient uit één stuk   vervaardigd te zijn, het verticaal deel moet één geheel vormen.

 

è    over twee   aanpalende graven van dezelfde concessionaris of van familieleden tot de   tweede  graad, mits akkoord van beide   concessionarissen, mag één horizontaal grafteken geplaatst worden uit één   stuk, met volgende bovengrondse afmetingen : 1,80m x 0,90m en met een volume   van max. 0,243m

 

6.2.2    grafkelders en zandgraven voor asurnen

 

è  niet   hellend horizontaal grafteken

è  de bovengrondse afmetingen van het grafteken zijn 0,40 x 0,40m   (vierkant), het grafteken heeft een volume van max. 0,016m³

è  over 2 aanpalende graven van dezelfde concessionaris of van   familieleden tot de tweede  graad, mits   akkoord van beide concessionarissen, mag één horizontaal grafteken geplaatst   worden, uit één stuk met volgende bovengrondse afmetingen : 1,20m x 0,40m en   met een volume van max. 0,048m³

 

 

 

 

 

6.2.3    columbarium voor asurnen

è  de plaat   is 6-hoekig van zwarte graniet, type jasberg, gepolijst

è  de plaat   heeft een dikte van 2cm en heeft gepolijste facetwanden

è  de plaat wordt   bevestigd op 5cm van linker-en rechter uiteinde op de horizontale middenlijn   d.mv. bouten met een diameter van 9mm; het boorgat is 1,8 cm

è  elke zijde   van de 6-hoek heeft een afmeting van 18.5 cm

è  de   horizontale middenlijn heeft een afmeting van 37,5 cm

 

6.2.4    gedenkzuilen

è  het   naamplaatje is vervaardigd uit crinoïdenkalksteen (Arduin van eerste   kwaliteit) vrij van gebreken, alle vlakken blauw verzoet. (= Belgische blauwe   hardsteen)

è    het naamplaatje heeft een afmeting van   180 x 70 x 8 mm (L x B x Dikte) en wordt gekleefd op de gedenkzuil

è    de ribben van   het voorvlak zijn “gebroken” (= gelijkzijdig afgeschuind)

 

6.2.5    Speciale vermelding

c

     

Aan de graftekens en aan de nissen, bestemd voor overleden inwoners van Knokke-Heist, die in de oorlogen 1914-1918 en 1940-1945 voor het vaderland hebben ge­streden als militair, verzetslid, krijgsgevangene, politiek gevangene of gedeporteerde, mag een herdenkingsplaat bevestigd worden die door het gemeentebe­stuur ter beschikking wordt gesteld.

Dit kan niet op de naamplaatjes.

 

 

6.3    Grafschriften, ideologische symbolen, foto’s en herdenkingsplaten (oorlogen 1914-1918 & 1940-1945)

 

Art.22.

Voor grafschriften, ideologische symbolen, foto’s en herdenkingsplaten gelden op de begraafplaats volgende bepalingen:

 1. de aanvraag tot plaatsing moet worden      goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen
 2. ze moeten      op een esthetisch verantwoorde wijze worden      aangebracht
 3. ze mogen de welvoeglijkheid, de orde en de aan      de doden verschuldigde eerbied niet storen
 4. volgende zaken zijn toegelaten:

grafkelders en graven in volle grond:

è  identiteitsopschriften

è  geboorte- en overlijdensdatum

è  eventueel burgerlijke staat van de begraven of nog te begraven persoon

è  eventueel ideologische symbolen

 

urnengrafkelders, urnengraven in volle grond en columbariumnissen:

 

 

urnengrafkelders en urnengraven in volle grond

columbariumnissen

letters en cijfers

maximaal 1,5 cm hoog

maximaal 1,5 cm hoog

type Romano FCP

type Romano FCP

gescheiden en niet onderlijnd

gescheiden en niet onderlijnd

foto’s van de overledene

bovenste helft van de naamplaat

bovenste helft van de naamplaat

portret (max. 12 x 9 cm), inclusief omlijsting

portret (max. 12 x 9 cm), inclusief omlijsting

ideologische symbolen

bovenste helft van de naamplaat

in het midden van de naamplaat uiterst rechts   en/of links

max. 4 x 3 cm

max. 4 x 3 cm

herdenkingsplaat

midden onderaan

midden onderaan, gedeeltelijk op naamplaat en   columbariumwand

tekst

één urne

onderste helft van het grafteken,   achtereenvolgend op één lijn

onderste helft van de naamplaat, achtereenvolgend   op één lijn

Regel 1: identiteitsgegevens

Regel 1: identiteitsgegevens

Regel 2: geboorte- en overlijdensdatum

Regel 2: geboorte- en overlijdensdatum

Regel 3: eventueel burgerlijke staat

Regel 3: eventueel burgerlijke staat

Regel 4: eventueel naam en voornaam van   echtgeno(o)t(e)

Regel 4: eventueel naam en voornaam van   echtgeno(o)t(e)

twee urnen

onderste helft van het grafteken,   achtereenvolgend op één lijn

onderste helft van de naamplaat, achtereenvolgend   op één lijn

Regel 1: identiteitsgegevens van 1ste   overledene

Regel 1: identiteitsgegevens van 1ste   overledene

Regel 2: geboorte- en overlijdensdatum van 1ste   overledene

Regel 2: geboorte- en overlijdensdatum van 1ste   overledene

Regel 3: identiteitsgegevens van 2de   overledene

Regel 3: identiteitsgegevens van 2de   overledene

Regel 4: geboorte- en overlijdensdatum van 2de   overledene

Regel 4: geboorte- en overlijdensdatum van 2de   overledene

 

                  gedenkzuil

 

TEKST

Gecentreerd   in het midden van het naamplaatje

Regel 1:   Naam en voornaam van de overledene

Regel 2:   geboorte- en overlijdensjaar

letters en cijfers

maximaal 1,2 cm hoog

type André met grote en kleine letters

gescheiden en niet onderlijnd

Gegraveerd, grijs ingekleurd (RAL-code:9003   “Signal White”)

herdenkingsplaat & ideologische symbolen

Niet toegelaten

 

 1. alles wat zonder goedkeuring van het college      van burgemeester en schepenen werd geplaatst of niet overeenstemt met de      gemeentelijke reglementering moet worden verwijderd door de opdrachtgever.     
 2. Bij gebreke wordt dit gedaan op bevel van de      burgemeester en op kosten van de overtreder

 

 

 

 

 

7      Onderhoud van de graven

 

Art. 22.

De belanghebbende onderhoudt het graf op de gemeentelijke begraafplaatsen.

Als het graf niet onderhouden of bouwvallig is wordt een akte van verwaarlozing opgesteld door de burgemeester of zijn gemachtigde.

Die akte wordt een jaar bij het graf en aan de ingang van de begraafplaats uitgehangen.

Na het verstrijken van die termijn en bij niet-herstelling, wordt op bevel van de burgemeester van ambtswege overgegaan tot afbraak of tot het wegnemen van de materialen op kosten van de overtreder. Is het een graf met concessie, dan kan de Gemeenteraad een einde stellen aan het recht op concessie.

 

 

Als er een onmiddellijk gevaar is voor de openbare reinheid en veiligheid, kan het graf onmiddellijk worden verwijderd zonder rekening te houden met de termijn.

 

8       Slotbepalingen

 

Art 23.

Alle overtredingen op deze politieverordening worden gestraft met een politiestraf.

Overtredingen bepaald in een hogere wet of decreet (cfr. art. 315, 340, 453, 453bis en 526 van het Strafwetboek), worden gestraft conform deze hogere wetgeving.

 

Art. 24.

Deze politieverordening wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet.

 

Art. 25.

De politieverordening op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, goedgekeurd in de gemeenteraad  van 24.09.2009 wordt opgeheven.

 

Datum goedkeuring: 26 september 2013

Datum bekendmaking: 27 september 2013

 

 Bijlage: