Politieverordening dieren

 

BESLUIT :

1.    Hoofdstuk I Algemene bepalingen

 

Artikel 1. definities

Agressieve honden

Onder agressieve, kwaadaardige of gevaarlijke hond wordt begrepen elke hond die:

 • als hij vrij zou rondlopen, zonder enige provocatie op een duidelijk en onmiskenbaar dreigende wijze naar iemand zou toelopen;
 • iemand aanvalt, bijt of verwondt zonder provocatie of die reeds iemand heeft aangevallen, gebeten of verwond zonder provocatie;
 • een ander dier verwondt, bijt of aanvalt zonder provocatie of die reeds een ander dier heeft aangevallen, gebeten of verwond zonder provocatie.

Bebouwde kom

De gedeelten van het grondgebied waarvan de toegangsweg wordt afgebakend door het verkeersbord F1b;

 verkeersbord bebouwde kom

en waarvan de uitgangsweg wordt afgebakend door het verkeersbord F3b;

 Verkeersbord einde bebouwde kom

Bevoegde personen

De personen die krachtens een wet of een decreet bevoegd zijn om inbreuken op deze politieverordening vast te stellen.

Hondenhoekje

Een afgebakende ruimte bestemd om de hond zijn behoeften te laten doen.

Signalisatiebord hondenhoekje

                

Openbaar domein

Plaatsen die door de overheid beheerd worden en voor het publiek toegankelijk zijn zoals bijvoorbeeld de openbare weg, pleinen en parken, strand, gebouwen, …

Openbare weg

In de wetgeving wordt er geen definitie gegeven van het begrip ’openbare weg’. Vanaf het ogenblik dat een weg openstaat voor het verkeer, wanneer geen enkele aanduiding vermeldt dat het een private weg is en wanneer de weg gebruikt mag worden door eenieder, betreft het een openbare weg.

Rijdieren

Paarden, pony’s en ezels.

Ruiterpaden

Specifiek aangelegde en aangeduide paden voor verkeer met rijdieren.

Sportcentra

Alle locaties, terreinen, velden en zalen waar sporten worden beoefend.

 

 

Strand

De uit zand bestaande zeeoever, met uitzondering van het Vlaams Natuurreservaat ‘De Baai’ van Heist, maar met inbegrip van de zogenaamde dijkduinen (d.w.z. de spontane duinvorming of duinbegroeiing op het strand), die gelegen is tussen de laagwaterlijn en de zeedijkconstructie of, bij afwezigheid van een zeedijkconstructie, tussen de laagwaterlijn en de duinvoet.

 

Art. 2. toepassingsgebied

Deze politieverordening is van toepassing op het openbaar domein op het grondgebied van de gemeente Knokke-Heist.

 

Art. 3.

Dieren mogen geen abnormale hinder veroorzaken voor de omwonenden door aanhoudend geblaf,

geschreeuw of gekrijs.

De houders van dieren zijn verplicht de nodige maatregelen te nemen zodat het geluid niet storend is voor de omwonenden.

 

Art. 4.

De begeleider en/of ruiter moet altijd zijn dier in bedwang kunnen houden en er over waken dat de veiligheid van mens en dier niet in het gedrang komt en de openbare orde niet verstoord wordt.

 

Art. 5.

Zonder voorafgaande schriftelijke vergunning van de burgemeester is de toegang tot het strand met andere dieren dan honden en rijdieren verboden.

 

2.    Hoofdstuk II Vogels en prijsvluchten duiven

 

Art. 6.

Het is verboden vogels te voederen op het openbaar domein.

 

Art. 7.

§1. Het is de duivenhouders verboden hun duiven, die niet deelnemen aan prijsvluchten, te laten uitvliegen op dagen waarop erkende wedstrijdvluchten worden georganiseerd. Het speelseizoen begint op 15 maart en eindigt op 15 oktober. Wedstrijdvluchten worden georganiseerd op zaterdagen en op zon- en feestdagen en zijn gesloten voor 18u.

 

§2. Wanneer de prijsvluchten, om welke reden ook, uitgesteld worden blijft dit verbod van toepassing op de dag waarop de uitgestelde prijsvlucht wél plaatsvindt.

3.    Hoofdstuk III Rijdieren

 

Art. 8.

Het laden en lossen van rijdieren te Knokke-Heist is verboden op de openbare weg.

 

Art. 9.

§1 Zonder schriftelijke vergunning van de burgemeester, is de toegang met rijdieren tot het strand verboden vanaf 15 maart tot en met 15 oktober, uitgezonderd op het strandgedeelte in ‘Het Zoute’, gelegen ten oosten van de concessie van de meest oostelijk gelegen watersportclub, zoals aangeduid op het plan gevoegd als bijlage 1 bij dit besluit.

 

§2 Paragraaf 1 is niet van toepassing op leden van de politiediensten met hun rijdier in de uitoefening van hun functie.

 

 

4.    Hoofdstuk IV Honden

 

Art. 10.

§1. Agressieve, kwaadaardige of gevaarlijke honden moeten gemuilkorfd worden door de begeleider zodra ze het openbaar domein betreden, behoudens honden van diensten van politie, douane, erkende bewakingsondernemingen of hulporganisaties.

 

§2. Het is de eigenaars, bezitters, bewakers of houders van honden verboden, hun honden op te hitsen of niet tegen te houden wanneer die de voorbijgangers aanvallen of achtervolgen, zelfs als er geen kwaad of schade uit volgt.

 

Art. 11.

Het is verboden honden op het openbaar domein te laten rondzwerven.

 

Art. 12.

Honden mogen onder begeleiding loslopen:

 • buiten de bebouwde kom wanneer ze zich bevinden op het openbaar domein waar geen verbod geldt;
 • op het strandgedeelte in het Zoute, gelegen ten oosten van de concessie van de meest oostelijk gelegen watersportclub zoals aangeduid op het plan gevoegd als bijlage 1 bij dit besluit;
 • op het ganse strand van 16 oktober tot en met 14 maart;
 • op het ganse strand van 15 maart tot en met 15 oktober tussen 21 uur en 9 uur.

 

 

Art. 13.

§1. Honden moeten steeds aan de leiband in de bebouwde kom wanneer ze zich bevinden op het openbaar domein.

§2. Wanneer honden toegelaten zijn op het strand, hoeven ze niet aan de leiband.

 

Art. 14.

 

De locaties waar honden verboden zijn worden aangeduid met het volgende verbodsbord:

Verbodsbord honden

 

Onder de verbodsborden op het strand staat de verboden periode vermeld.

 

§1. De toegang met honden is verboden op de volgende locaties:

 • op begraafplaatsen gelegen in de Westkapellestraat (Heist, Westkapelle), Kalvekeetdijk, De Klerckstraat;
 • in het gemeentelijk jeugdcentrum De Marge;
 • in de tuin van het cultuurcentrum Scharpoord;
 • in het Ijzerpark;
 • op gemeentelijke speelterreinen en in de onmiddellijke omgeving van opgestelde speeltuigen ter hoogte van opgesomde straten en pleinen:
 1. Maes en Boerenboomplein,
 2. Astridplein,
 3. Apollo XI-laan,
 4. Meidoornlaan,
 5. Pastoor Deneveplein,
 6. Krommedijk,
 7. E. Hielstraat,
 8. Prof. C. Heymansplein,
 9. Kragenhoek,
 10. Tijl en Neleplein,
 11. Driehoeksplein,
 12. De Wandelaar,
 13. Oosthoekplein,
 14. Rustoordstraat,
 15. Steenbakkersstraat,
 16. Knokkestraat,
 17. Albertplein,
 18. Gemeenteplein,
 19. Sint Michielsplein,
 20. Verzetsplein.

 

§2. Strand

De toegang met honden tot het strand is verboden vanaf 15 maart tot en met 15 oktober, tussen 9 uur en 21 uur, uitgezonderd op het strandgedeelte in het Zoute, gelegen ten oosten van de concessie van de meest oostelijk gelegen watersportclub zoals aangeduid op het plan gevoegd als bijlage 1 bij dit besluit.

 

§3. Paragrafen 1 en 2 zijn niet van toepassing op:

 • personen met een handicap die begeleid worden door een assistentie- of blindengeleidehond;
 • leden van de politiediensten met hun politiehond in de uitoefening van hun functie;
 • leden van een erkende bewakingsonderneming in de uitoefening van een door de overheid vergunde bewakingsopdracht.

 

Art. 15.

§1. Begeleiders van honden zijn verplicht:

1° in het bezit te zijn van een zakje;

2° de hondenpoep onmiddellijk te verwijderen;

3° het gebruikte zakje te deponeren in de gemeentelijke afvalkorven of mee te geven met het gewoon huisvuil (restafval).

 

§2. Het is verboden de uitwerpselen van een hond, al dan niet in een zakje, in de riolering te deponeren of te laten liggen op het openbaar domein behalve in de hondenhoekjes.

 

§3. In het geval de houder van een hond verzuimt of weigert de hondenpoep onmiddellijk te verwijderen zal dit op diens kosten gebeuren door de diensten van de gemeente of door haar aangestelde(n).

 

§4. Paragrafen 1,2 en 3 zijn niet van toepassing op personen met een handicap die begeleid worden door een assistentie- of blindengeleidehond.

5.    Hoofdstuk V Slotbepalingen

 

Art. 16.

Onverminderd de door het Strafwetboek of bijzondere wetten of decreten voorziene strengere straffen, zullen de inbreuken op de artikels 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14§1 en §2, 15§1 en §2 worden bestraft met Gemeentelijke Administratieve Sancties, waarbij de geldboete maximum 250 EUR bedraagt.

 

Voor zover door of krachtens een wet of een decreet geen andere straffen of administratieve sancties worden bepaald voor dezelfde overtredingen, worden overtredingen op artikelen 3, 4, 7, 10 van deze verordening, gestraft met politiestraffen.

 

Art. 17.

Volgende politieverordening wordt opgeheven:

 • het gemeenteraadsbesluit van 16 februari 2012 houdende de politieverordening op dieren.

 

Art. 18.

Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

 


Art. 19.

Een afschrift van dit besluit wordt toegestuurd aan:

 • de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen;
 • de procureur des Konings bevoegd in politiezaken te Brugge;
 • de griffier van de rechtbank van eerste aanleg te Brugge;
 • de korpschef van de lokale politie Damme/Knokke-Heist.

Datum goedkeuring: 26 juni 2014

Datum bekendmaking: 30 juni 2014

 

Download hier de politieverordening dieren 26 juni 2014

Plan politieverordening dieren

Gemeenteraadsbesluit - Dieren