Politieverordening dieren

 

Artikel 1. Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

Agressieve honden: onder agressieve, kwaadaardige of gevaarlijke hond wordt begrepen elke hond die:

-     als hij vrij zou rondlopen, zonder enige provocatie op een duidelijk en onmiskenbaar dreigende wijze naar iemand zou toelopen;

- een persoon of een dier aanvalt, bijt of verwondt zonder provocatie of die reeds een persoon of  een dier heeft aangevallen, gebeten of verwond zonder provocatie.

Bebouwde kom: de gedeelten van het grondgebied waarvan de invalsweg wordt afgebakend door het verkeersbord F1b en waarvan de uitvalsweg wordt afgebakend door het verkeersbord F3b;

 

F1b                                 F3b

                      

Bevoegde personen:

-       de vaststellende ambtenaren aangesteld in het kader van de wet van 24 juni 2013 op de gemeentelijke administratieve sancties;

-       de politieambtenaren en agenten van politie overeenkomstig de wet op het politieambt van 5 augustus 1992.

 

Hondenhoekje: een afgebakende ruimte bestemd om de hond zijn behoeften te laten doen.

 

     

Openbaar domein: plaatsen die door de overheid beheerd worden en voor het publiek toegankelijk zijn zoals bijvoorbeeld de openbare weg, pleinen en parken, strand, gebouwen, duinen, bossen, ….

 

Openbare weg: een weg die openstaat voor het verkeer of door iedereen mag gebruikt worden en die geen enkele aanduiding vermeldt dat het een private weg is zoals rijbanen, fietspaden, parkeerstroken, voetpaden, wandelweg Zeedijk, wandelpaden en bermen, de openbare pleinen, parken en plantsoenen ….

Hiertoe behoren ook de zones non-aedificandi die het karakter hebben van de openbare weg.

Politiemaatregel: elke maatregel die de burgemeester kan nemen ter vrijwaring van de openbare orde en de veiligheid op grond van zijn bevoegdheden uit de nieuwe gemeentewet:

 

-       het verplichten tot het verhogen van een afsluiting;

-       het verplichten tot het volgen van een hondentraining of opleiding;

-       het verplichten van een consult/behandeling door een dierenarts;

-       het opleggen van een gesloten afsluiting;

-       het opleggen van een verbod om met het dier op het openbaar domein te komen;

-       tijdelijk in bewaring nemen van een dier en het plaatsen in de kennel;

-       (tijdelijke) inbeslagname van het dier;

-       ….

Rijdieren: paarden, pony’s, ezels, ….

 

Ruiterpaden: specifiek aangelegde en aangeduide paden voor verkeer met rijdieren.

 

Sportcentra: alle locaties, terreinen, velden en zalen waar sporten worden beoefend.

 

Strand: de uit zand bestaande zeeoever, met uitzondering van het Vlaams Natuurreservaat ‘De Baai’ van Heist, maar met inbegrip van de zogenaamde dijkduinen (d.w.z. de spontane duinvorming of duinbegroeiing op het strand), die gelegen is tussen de laagwaterlijn en de zeedijkconstructie of, bij afwezigheid van een zeedijkconstructie, tussen de laagwaterlijn en de duinvoet.

 

Artikel 2. Toepassingsgebied
Deze politieverordening is van toepassing op het grondgebied van de gemeente Knokke-Heist en op elk persoon die zich op het grondgebied bevindt ongeacht zijn woonplaats of nationaliteit.

 

Artikel 3.
§1. De eigenaars of houders van dieren moeten alle maatregelen treffen om aanhoudend en/of storend lawaai, veroorzaakt door hun dieren, te voorkomen.

 

§2. De eigenaars of begeleiders van dieren moeten alle afdoende voorzorgsmaatregelen treffen om te voorkomen dat de dieren ontsnappen.

 

§3. Behoudens toelating van de burgemeester, is het verboden zwervende dieren te voederen.

 

Artikel 4.
De begeleider en/of ruiter moet zijn dier in bedwang kunnen houden en erover waken dat de veiligheid van mens en dier niet in het gedrang komt en de openbare orde niet verstoord wordt.

 

Artikel 5.
Behoudens toelating van de burgemeester is de toegang tot het strand met andere dieren dan honden en rijdieren verboden.

 

1      Vogels en prijsvluchten duiven

 

Artikel 6.

Het is verboden vogels te voederen op het openbaar domein.

 

Artikel 7.

§1. Het is de duivenhouders verboden hun duiven, die niet deelnemen aan prijsvluchten, te laten uitvliegen op dagen waarop erkende wedstrijdvluchten worden georganiseerd.

 

Wanneer de prijsvluchten, om welke reden ook, uitgesteld worden blijft dit verbod van toepassing op de dag waarop de uitgestelde prijsvlucht wél plaatsvindt.

 

§2. Het speelseizoen begint op 15 maart en eindigt op 15 oktober. Wedstrijdvluchten worden georganiseerd op zaterdagen en op zon- en feestdagen en zijn gesloten voor 18u.

 

§3. Elke handeling met het kwaadwillig opzet duiven op- en af te schrikken tijdens de wedstrijden en aldus schade te berokkenen aan duivenliefhebbers is verboden.

 

2      Rijdieren

 

Artikel 8.

Het laden en lossen van rijdieren te Knokke-Heist is verboden op de openbare weg.

 

Artikel 9.

§1. Behoudens toelating van de burgemeester, is de toegang met rijdieren tot het strand verboden vanaf 15 maart tot en met 15 oktober, tenzij op het strandgedeelte in ‘Het Zoute’, gelegen ten oosten van de concessie van de meest oostelijk gelegen watersportclub, ter hoogte van de Appelzakstraat.

 

§2. Paragraaf 1 is niet van toepassing op leden van de politiediensten met hun rijdier in de uitoefening van hun functie.

 

3      Honden

 

Artikel 10.

§1. Agressieve, kwaadaardige of gevaarlijke honden moeten gemuilkorfd worden door de begeleider zodra ze het openbaar domein betreden of wanneer ze zich bevinden op publiek toegankelijk privaat domein, behoudens honden van diensten van politie, douane, erkende bewakingsondernemingen of hulporganisaties.

 

§2. Het is de eigenaars, bezitters, bewakers of houders van honden verboden, hun honden op te hitsen of niet tegen te houden wanneer die de voorbijgangers aanvallen of achtervolgen, zelfs als er geen kwaad of schade uit volgt.

 

Artikel 11.

Het is verboden honden op het openbaar domein te laten rondzwerven.

 

Artikel 12.

Honden mogen onder begeleiding loslopen:

 

-        buiten de bebouwde kom wanneer ze zich bevinden op het openbaar domein waar geen verbod geldt;

-        op het strandgedeelte in het Zoute, gelegen ten oosten van de concessie van de meest oostelijk gelegen watersportclub, ter hoogte van de Appelzakstraat;

-        op het ganse strand van 16 oktober tot en met 14 maart;

-        op het ganse strand van 15 maart tot en met 15 oktober tussen 21 uur en 9 uur.

 

Artikel 13.

§1. Honden moeten steeds aan de leiband in de bebouwde kom wanneer ze zich bevinden op het openbaar domein of op de publiek toegankelijke plaatsen.

 

§2. Wanneer honden toegelaten zijn op het strand, hoeven ze niet aan de leiband.

 

Artikel 14.

§1. Honden zijn verboden:

 

-       op begraafplaatsen;

-       in het gemeentelijk jeugdcentrum De Marge;

-       in de tuin van het cultuurcentrum Scharpoord;

-       in het Ijzerpark;

-       in de gemeentelijke sportcentra De Taeye, De Stormmeeuw, Laguna, Molenhoek, Olivier;

-       al dan niet door een omheining afgebakend speelterrein.

 

De locaties waar honden verboden zijn worden aangeduid met het volgend informatief verbodsbord:

 

 

 

 

 

§2. Honden zijn verboden in een straal van 2 meter rond vrijstaande, opgestelde speeltuigen.

 

§3. Als uitzondering op §1 geldt dat met een schriftelijke toelating en na reservatie via de sportdienst georganiseerde hondensport in de gemeentelijke sportcentra toegelaten is.

 

§4. Op het strand: De toegang met honden tot het strand is verboden vanaf 15 maart tot en met 15 oktober, tussen 9 uur en 21 uur, uitgezonderd op het strandgedeelte in het Zoute, gelegen ten oosten van de concessie van de meest oostelijk gelegen watersportclub zoals aangeduid op het plan gevoegd als bijlage 1 bij dit besluit.

 

§5. Paragrafen 1, 2 en 3 zijn niet van toepassing op:

-        assistentie- of blindengeleidehonden;

-        leden van de politiediensten met hun politiehond in de uitoefening van hun functie;

-        honden van een bewakingsonderneming in de uitoefening van hun bewakingsopdracht.

 

Artikel 15.

§1. Begeleiders van honden zijn verplicht:

1° in het bezit te zijn van zakjes om hondenpoep op te ruimen;

2° de hondenpoep onmiddellijk te verwijderen;

3° het gebruikte zakje te deponeren in de gemeentelijke afvalkorven of mee te geven met het gewoon huisvuil (restafval).

 

§2. Het is verboden de uitwerpselen van een hond, al dan niet in een zakje, in de riolering te deponeren of te laten liggen op het openbaar domein behalve in de hondenhoekjes.

 

§3. In het geval de houder van een hond verzuimt of weigert de hondenpoep onmiddellijk te verwijderen zal dit op diens kosten gebeuren door de diensten van de gemeente of door haar aangestelde(n).

 

§4. Paragraaf 1 is niet van toepassing op personen met een handicap die begeleid worden door een assistentie- of blindengeleidehond en niet in staat zijn om hondenpoep op te ruimen.

 

1      Pluimvee en neerhofdieren

 

Artikel 16.

Het is verboden pluimvee of andere neerhofdieren op het openbaar domein te laten lopen.

 

2      Maatregelen en sancties

 

Artikel 17.

1° In geval van overtreding van deze politieverordening kunnen de bevoegde personen de overtreder aanmanen om de inbreuk onmiddellijk te doen ophouden en om de gepaste maatregelen te nemen om de hinder te beperken.

 

2° De overtreder en/of de verantwoordelijke verlenen hun volledige medewerking en verstrekken de bevoegde personen alle relevante inlichtingen bij de uitvoering van hun onderzoek.

 

Artikel 18.

§1. De burgemeester kan op grond van de Nieuwe Gemeentewet - in geval van overtreding van onderhavige verordening – onmiddellijk overgaan tot het treffen van alle gepaste maatregelen ter vrijwaring van de openbare veiligheid, openbare orde en rust en openbare gezondheid en ter voorkoming van overlast en dit op risico en kosten van de overtreder.

 

§2. De burgemeester kan de politie, personeelsleden van de gemeente of derden inzetten om de materiële uitvoering te verzekeren.

 

Artikel 19.

Voor zover bij wetten, decreten, besluiten, algemene of provinciale verordeningen geen

straffen of sancties zijn voorzien, worden de overtredingen op de bepalingen van deze

politieverordening gestraft met een gemeentelijke administratieve sanctie:

 

1° een administratieve geldboete van maximum 250 euro;

Indien de dader een minderjarige is, die de volle leeftijd van zestien jaar heeft bereikt op

het tijdstip van de feiten, bedraagt het maximum van de administratieve geldboete 125

euro. De administratieve geldboete wordt opgelegd door de sanctionerend ambtenaar;

2° een administratieve schorsing van een afgeleverde toelating of vergunning;

3° een administratieve intrekking van een afgeleverde toelating of vergunning;

4° een tijdelijke of definitieve sluiting van een inrichting.

 

De administratieve schorsing, intrekking of sluiting worden opgelegd door het college van burgemeester en schepenen.

 

Artikel 20.

Het gemeenteraadsbesluit van 26 juni 2014 houdende de politieverordening op dieren wordt opgeheven.

 

Artikel 21.

Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

 

 

Politieverordening Dieren

 

 

Datum goedkeuring: 31 mei  2017

Datum bekendmaking: 6 juni 2017