Planmilieueffectenrapport (plan-MER) in het kader van het RUP Casino

De Burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat de procedure voor het opstellen van een planmilieueffectenrapport (plan-MER) in het kader van het RUP Casino is opgestart.

Initiatiefnemers betreffen:  AGSO Knokke-Heist en de gemeente Knokke-Heist.

De bekendmaking van de volledig verklaarde nota voor publieke consultatie, ligt gedurende de periode van 11/05/2011 tot en met 10/06/2011 ter inzage van het publiek bij de dienst stadsontwikkeling van het gemeentebestuur, stadhuis Knokke, Alfred Verweeplein 1, 1ste verdieping.

Gedurende die periode kunnen opmerkingen met betrekking tot de inhoud van het plan-MER, gericht worden aan:

 

·         ofwel via post aan het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Dienst Milieueffectrapportage (kamer 3P64), Plan-MER ‘RUP Casino', Koning Albert II-laan 20, bus 8 te 1000 Brussel

·         ofwel via e-mail aan de dienst Mer naar mer@vlaanderen.be (met vermelding ‘’RUP Casino Knokke-Heist” in de titel)

·         ofwel aan het college van burgemeester en schepenen van Knokke-Heist.

 

Voor uw opmerkingen kunt u gebruik maken van bijgevoegd formulier:
http://www.lne.be/themas/milieueffectrapportage/inspraak/hoe-inspreken/inspraakformulier.doc

Het document is ook raadpleegbaar en elektronisch aflaadbaar op de website van de dienst MER: www.mervlaanderen.be  op volgende link :

 http://www.lne.be/themas/milieueffectrapportage/inspraak/lopende-inspraakprocedures/PL-MER0110%20-%20KG.pdf

 

Knokke-Heist, 10 mei 2011

 (get) De Burgemeester,

Leopold Graaf LIPPENS

Contact

Stedenbouw Alfred Verweeplein 1 8300 Knokke-Heist

Openingsuren

+32 50 630 180 +32 50 630 159  stedenbouw@knokke-heist.be