Openbare veiligheid en privatieve innames

1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Voor de toepassing van deze politieverordening wordt verstaan onder:

Appartement: een woongelegenheid binnen een meergezinswoning.

Appartementsnummer: het busnummer dat toegekend wordt aan een appartement.

Bevoegde personen:

-       de vaststellende ambtenaren aangesteld in het kader van de wet van 24 juni 2013 op de gemeentelijke administratieve sancties;

-       de politieambtenaren en agenten van politie overeenkomstig de wet op het politieambt van 5 augustus 1992.

Bijgebouw: een aanhorigheid van een (hoofd)gebouw zoals onder andere loodsen, schuren, stallen, werkplaatsen, garages, garagecomplexen of hangars.

Bouwlaag: een verdieping in een gebouw met één of meerdere wooneenheden. Verdiepingen met dakappartementen worden ook als bouwlagen beschouwd.

Gebouw: een overdekt bouwwerk, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten, dat toegankelijk is voor mensen. Een gebouw kan één of meerdere functies hebben (commercieel, administratief, industrieel, woongelegenheid). Het betreft een bestaand gebouw of een gebouw in opbouw of heropbouw.

Gelijkvloers: de bouwlaag van een gebouw waar de hoofdingang zich bevindt.

Gemeente: gemeentebestuur Knokke-Heist.

Grondige verbouwingen: werkzaamheden waarvan het te slopen gedeelte of te verbouwen gedeelte 1/3 van het bestaande bouwvolume overtreft.

Hoofdingang: de deur of de ingang van een gebouw waarin, of in de onmiddellijke omgeving waarvan, de brievenbussen geplaatst zijn en die toegang geeft aan personen tot één of meerdere delen van het gebouw.

Huisnummer: het officieel nummer van een locatie in een straat, toegekend door de gemeente. Een eventueel bisnummer maakt deel uit van het huisnummer. Appartement- of busnummers maken geen deel uit van het huisnummer.

Openbaar domein: plaatsen die door de overheid beheerd worden en voor het publiek toegankelijk zijn zoals bijvoorbeeld de openbare weg, pleinen en parken, strand, gebouwen, duinen, bossen, ….

Openbare weg: een weg die openstaat voor het verkeer of door iedereen mag gebruikt worden en die geen enkele aanduiding vermeldt dat het een private weg is zoals rijbanen, fietspaden, parkeerstroken, voetpaden, wandelweg Zeedijk, wandelpaden en bermen, de openbare pleinen, parken en plantsoenen ….

Hiertoe behoren ook de zones non-aedificandi die het karakter hebben van de openbare weg.

Plaatsbeschrijving: een gedetailleerde schriftelijke vaststelling van de feitelijke situatie waarbij minimaal de volgende elementen in het verslag staan opgenomen en waarvan foto’s worden genomen:

-       de toestand en de aard van de openbare weg (wegen, voetpad, boordstenen);

-       de nutsvoorzieningen, verlichting…;

-       het straatmeubilair (verkeerssignalisatie, paaltjes…);

-       de groenvoorzieningen of beplanting….

Publiciteit: een middel om informatie over een onderneming of professionele activiteit onder de ogen van het publiek te brengen met als doel de bekendheid van de onderneming of professionele activiteit te bevorderen.

Het betreft elk visueel middel (tekst, logo, afbeelding…) van welke vorm of materiaal ook, met een oppervlakte groter dan 1m².

Het werfbord geldt niet als publiciteit.

Privatieve inname: het tijdelijk in gebruik nemen van de openbare weg of openbaar domein voor privédoeleinden.

Dit kan in het kader van bouwwerken voor het plaatsen van voorwerpen, constructies, machines, werktuigen of materialen zoals bijvoorbeeld werfkeet, toilet, vaste kraan, stelling, silo's, containers, betonmolens, ….

Dit kan in het kader van handelszaken voor het plaatsen van voorwerpen of inrichtingen op de openbare weg, voor het ophangen/bevestigen van voorwerpen aan gevels of afsluitingen.

Dit kan in het kader van particuliere aanvragen voor het plaatsen van een container of voor een laad en loszone bij een verhuis, ….

Schuthekken: een tijdelijke en verplaatsbare metalen afsluiting (hera’s), van minimum 1,95 meter hoogte, die uitsluitend aangewend wordt tijdens de sloopwerken en daarna terug verwijderd wordt.

Toeristische zone: de zone afgelijnd door volgende straten, pleinen en wegen:

Elizabetlaan (meest westelijke punt) - Nicolas Mengélaan - Kardinaal Mercierstraat – Vlamingstraat – Kursaalstraat – Elizabetlaan – Arcadelaan – Acacialaan – Eeuwfeestlaan – Meerlaan - Boudewijnlaan – Lippenslaan – Sebastiaan Nachtegaelestraat – Piers de Raveschootlaan – Boudewijnlaan – Félicien Ropspad – Helmweg – Magere Schorre – Boslaan – Graaf Jansdijk – Paulusstraat – Jagerspad – Hazegrasstraat – Rijkswachtlaan - Nieuwe Hazegrasdijk – Oosthoekplein – Bronlaan - Zwinlaan (meest oostelijke punt).

Voor de afbakeningslijn geldt dat deze steeds van toepassing is voor beide zijden van de straat, het plein of de weg waar de lijn doorloopt.

Verantwoordelijke: depersoon of rechtspersoon die kan gecontacteerd worden bij vragen omtrent de naleving van de bepalingen uit enerzijds de politieverordening en/of anderzijds de afgeleverde toelating of vergunning. Het kan gaan over de exploitant, de houder van een vergunning of toelating, de verantwoordelijke uitgever, de kentekenplaathouder of de bestuurder. Of het kan gaan over hun aangestelden, tenzij deze aantonen dat ze in opdracht handelen.

Voetpad: een trottoir: het gedeelte van de openbare weg, al dan niet verhoogd aangelegd ten opzichte van de rijbaan, in ’t bijzonder ingericht voor het verkeer van voetgangers; het trottoir is verhard en de scheiding ervan met de andere gedeelten van de openbare weg is duidelijk herkenbaar voor alle weggebruikers zoals bepaald in artikel 2 2.40 in de Wegcode.

Voorgevel: de gevel waarin de hoofdingang van het gebouw zich bevindt.

Werfafsluiting: een houten constructie van minimum twee meter hoogte voor het afsluiten van de bouwwerf en het dichtmaken van de bouwwerf voor onbevoegden:

-       de constructie bestaat uit verticale planken, is witgeschilderd en is in goede staat;

-       op de constructie zijn rood-wit retro flecterende dwarsbalken bevestigd en het opschrift met vermelding van de contactgegevens van de bouwheer/vergunninghouder;

-       de constructie is bevestigd op een stevige draagstructuur;

-       de toegangsdeur of hekken bestaat uit hetzelfde materiaal en draait naar binnen;

 

Werfbord: een bord met een breedte van 2 meter en een hoogte van maximum 2,40 meter. De opschriften zijn in het zwart en vermelden minimaal het project, de ontwerper en de aannemer(s). Foto’s en logo’s zijn in kleur toegelaten.

 

Zonwering: luifels, zonneschermen en markiezen.

Artikel 2. Toepassingsgebied

Deze politieverordening is van toepassing op het grondgebied van de gemeente Knokke-Heist en op elk persoon die zich op het grondgebied bevindt ongeacht zijn woonplaats of nationaliteit.

Artikel 3. Nachtverblijf

Het nachtverblijf in kampeerwagens, tenten, mobilhomes, kampeerauto’s en dergelijke, op de openbare weg, bos, duin of strand is verboden.

Artikel 4. Barbecue en vuur maken

Het is verboden te barbecueën of vuur te maken op het openbaar domein, behoudens gemeentelijke toelating.

Artikel 5. Kelderingang

Een kelderingang die op de openbare weg uitgeeft, moet op een veilige en degelijke wijze afgesloten zijn en mag enkel geopend worden voor het laden en lossen van voorraden of andere voorwerpen. Wanneer de kelderingang is geopend, moeten de nodige veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen.

Artikel 6.

Bij vorst is het verboden water op de openbare weg te laten lopen, te sproeien of te gieten.

Artikel 7.

§1. Na sneeuwval zijn de eigenaars, huurders of vruchtgebruikers verplicht de sneeuw van de voetpaden te verwijderen.

Het is verboden om de sneeuw op de parkeerstroken of de rijweg te gooien of vegen.

§2. Bij ijzel of gladheid zijn de eigenaars, huurders of vruchtgebruikers verplicht de ijzel op het voetpad te bestrijden door bestrooiing met passende producten.

§3. Voor de meergezinswoningen vallen deze verplichtingen ten laste van de bewoners van het gelijkvloers en wanneer niet bewoond van de bewoners van verdiepingen, te beginnen met de laagstgelegen en zo verder.

Rondom de kerken, scholen en openbare gebouwen vallen deze verplichtingen ten laste van de besturen van wie het gebouw eigendom is of die er het beheer over hebben.

2. Ijsschaatsen en zwemmen

Artikel 8. Zwemverbod

Behoudens vergunde activiteiten is het verboden te zwemmen in de publieke waterlopen en vijvers.

Artikel 9. Schaatsverbod

§1. Het is verboden om zich op het ijs te begeven van publieke waterlopen en vijvers.

§2. De burgemeester kan dit verbod door middel van een besluit opschorten na meetcontrole van dikte en staat van het ijs.

Het toelatingsbesluit bepaalt de duur en de plaatsen.

Artikel 10.

Het is verboden op het ijs te komen:

-          met dieren, behalve bij noodzaak;

-          met voertuigen, behalve de voertuigen van de hulp- en veiligheidsdiensten of sneeuwruimers;

-          met verkoopstanden.

3. Bouwwerken

Artikel 11. Bouwstop toeristische zone

§1. Het is verboden om van 1 juli tot en met 31 augustus in de toeristische zone werken en handelingen aan en in gebouwen uit te voeren die hinder en overlast in de omgeving kunnen veroorzaken door o.m. geluid, stof, trillingen of geurhinder.

Indien minstens 2 dagen van juni in de week van 1 juli vallen mag in die week doorgewerkt worden tot en met de vrijdag 17 uur.

§2. Werken voor het herstellen, in stand houden, verbeteren, afbreken of uitbreiden van openbare gebouwen of gebouwen van openbaar nut kunnen worden uitgevoerd, ongeacht de periode of de zone.

§3. De burgemeester kan gemotiveerd uitzonderingen op §1 toestaan. De aanvraag dient gericht aan het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 12.

Elke privatieve inname bij bouwwerken is verboden van 1 juli tot en met 31 augustus in de toeristische zone.

Artikel 13. Stop afbraakwerken toeristische zone

Het is verboden afbraakwerken uit te voeren vanaf 1 juni tot en met 31 augustus. Afbraakwerken die eind mei aangevat zijn, kunnen voortgezet worden in de eerste week van juni.

Artikel 14. Riolering

§1. Het afkoppelen van de riolering voor het installeren van een gescheiden rioleringsstelsel gebeurt verplicht op het privaat domein, tenzij de concrete omstandigheden dit niet toelaten.

§2. De afwatering van het openbaar domein mag op geen enkele manier belemmerd worden.

4. Privatieve innames

Artikel 15.

§1. Elke privatieve inname van het openbaar domein is verboden zonder toelating van de burgemeester.

§2. Het uitvoeren van voorbereidende handelingen voor het verwerken van bouwmaterialen is verboden op het openbaar domein.

Artikel 16. Verkoopkantoren

Het is verboden om verkoopkantoren te plaatsen op het openbaar domein, tenzij om redenen van openbaar nut.

4.1. Privatieve innames bij bouwwerken

Artikel 17. Aanvraag vergunning privatieve inname bij bouwwerken

§1. Wanneer er geen ruimte beschikbaar is binnen de werfafsluiting of wanneer de feitelijke toestand het niet toelaat, kan een vergunning voor privatieve inname van het openbaar domein worden aangevraagd:

-       voor het stapelen van bouwmaterialen;

-       voor het plaatsen van een werfkeet, toilet, vaste kraan, stelling, machine, silo's, containers, betonmolens, …;

-       voor een mobiele kraan:

  • voor de opbouw en afbraak van de vaste kraan;
  • wanneer om (verkeers)technische redenen geen vaste kraan kan worden geplaatst;
  • wanneer het gaat om dak-, raam-, en/of gevelwerken van korte duur;

-       voor een parkeerverbod dat uitsluitend als laad- en loszone kan gebruikt worden.

 

§2. De aanvraag gebeurt door de verantwoordelijke, de bouwheer en/of hoofdaannemer en wordt medeondertekend door de veiligheidscoördinator.

 

Bij de aanvraag worden volgende gegevens verstrekt:

-       de duur van de inname;

-       de reden van de noodzaak teneinde de hinder te kunnen inschatten;

-       een plan van de concrete situatie, alsook het detail van de afmetingen van de inname;

-       een kopie van de omgevingsvergunning indien de werken dit vereisen.

§ 3. Een aanvraag tot privatieve inname van:

-       korter dan of gelijk aan 7 dagen dient minimum 7 dagen voor aanvang van de inname gericht aan het college van burgemeester en schepenen;

-       langer dan 7 dagen dient minimum 3 weken voor aanvang van de inname gericht aan het college van burgemeester en schepenen.

Een uitzonderlijke aanvraag tot verlenging van de vergunning gebeurt op dezelfde wijze.

§4. De burgemeester bepaalt de voorwaarden die strikt dienen te worden nageleefd.

Minimaal gelden de volgende voorwaarden:                                   

-       alle maatregelen/voorzorgen moeten genomen worden om de hinder tot een minimum te beperken;

-       de minimale doorgang voor wegen met tweerichtingsverkeer bedraagt 4,5 meter, voor éénrichtingsverkeer 3 meter;

-       er moet steeds een voetpadbreedte van minimum 1,50 meter overblijven, indien niet mogelijk wordt in overleg met de gemeente een noodvoetpad aangelegd;

-       tijdens de bouwwerken moet het voetpad een vlakke en egale afwerking hebben: geen losliggende tegels, drempels, kuilen en verticale obstakels in het loopoppervlak;

-       alle openbare nutsvoorzieningen moeten steeds zichtbaar en toegankelijk blijven;

-       de nodige verkeerstekens, opschriften en verlichting worden aangebracht overeenkomstig de wettelijke bepalingen en de aanwijzingen van de politie;

-       het is verplicht dagelijks alle bouwafval op te ruimen;

-       een inname voor andermans eigendom kan enkel mits schriftelijke toestemming van de betrokken eigenaar;

-       Het is verplicht te voorzien in een opvangsysteem voor ongezuiverd afvalwater. Op geen enkele manier mag er afvalwater, vermengd met zand, cement, steentjes of andere onzuiverheden, of spoelwater van (beton)mixers en –molens in de riolering terecht komen.

§5. Wanneer de plaatselijke toestand dit vereist, kan de burgemeester een vergunning afleveren die afwijkt van deze politieverordening of eventueel bijkomende voorwaarden opleggen.

Artikel 18.Kenmerken van de vergunning

§1. De gemeente is niet verantwoordelijk voor schade die ingevolge de vergunde inname en door de geplaatste inrichtingen rechtstreeks of onrechtstreeks aan derden kan worden veroorzaakt.

§2. De vergunning, met inbegrip van het plan, moet op elk verzoek van de bevoegde personen kunnen worden voorgelegd.

§3.De vergunning is strikt persoonlijk, plaatsgebonden en niet overdraagbaar.

§4. De vergunning is precair.

Indien de omstandigheden dit noodzaken kan de burgemeester via een aangetekend schrijven de vergunning intrekken, tijdelijk onderbreken of wijzigen.

De vergunninghouder is verplicht zijn opstelling aan te passen aan de gewijzigde voorwaarden binnen de opgelegde termijn en zonder aanspraak te maken op schadeloosstelling.

§5.De vergunninghouder is verantwoordelijk voor de uitvoering en de naleving van deze verordening en kan deze verantwoordelijkheid niet overdragen.

§6. De vergunning stelt de vergunninghouder niet vrij van eventuele vergunningen/toelatingen die op grond van wettelijke en reglementaire bepalingen door andere overheden worden vereist.

Rechten en plichten uit andere en/of hogere reglementering blijven van toepassing op de vergunninghouder.

§7. De vergunning doet geen afbreuk aan de rechten die op deze zone van openbaar domein door wetten of besluiten aan de openbare overheden worden verleend.

Artikel 19. Plaatsbeschrijving bij aanvang van de bouwwerken

De bouwheer kan bij aanvang van de bouwwerken een plaatsbeschrijving opmaken, bestaande uit een verslag en gedateerde foto’s.

Bij ontstentenis van de plaatsbeschrijving wordt alles geacht in goede staat te zijn bij de aanvang van de bouwwerken.

Artikel 20.

§1. Bij sloopwerken is het verplicht om schuthekkens te plaatsen tot aan het einde van de sloopwerken. Na de sloopwerken worden de schuthekkens weggenomen en wordt een werfafsluiting geplaatst.

§2. Het is verplicht een bouwwerf af te sluiten door middel van een werfafsluiting. Wanneer in de werfafsluiting deuren zijn aangebracht, moeten die naar binnen draaien en dagelijks na het staken van de arbeid gesloten worden.

§3. Het is verboden publiciteit aan te brengen op de schuthekkens, de werfafsluitingen en het noodvoetpad.

Het is verplicht om aan de werfafsluiting volgende gegevens duidelijk te vermelden:

-       naam van het project, de ontwerper en de aannemers;

-       adres- en telefoongegevens van de hoofdaannemer en de veiligheidscoördinator.

Dit kan door middel van een goed onderhouden werfbord waarbij de afbeelding per onderneming of professionele activiteit niet meer dan 1m² bedraagt.

Dit geldt ook voor het bord van de vastgoedmakelaars en er mogen maximum vijf kantoren op het bord.

§4. Aan de stelling mag slechts één ontwerp gehangen worden die aan het college van burgemeester en schepenen dient voorgelegd.

Het ontwerp bevat uitsluitend publiciteit over het project en de ondernemingen.

Het ontwerp is onderworpen aan een omgevingsvergunning vanaf een gecumuleerde oppervlakte van 4m².

De publiciteit is onderworpen aan een belasting vanaf 1m² per onderneming.

§5. De werfafsluiting blijft staan tot alle gelijkvloerse gevelopeningen kunnen worden afgesloten.

Het tijdstip van het wegnemen van de werfafsluiting wordt aan het college van burgemeester en schepenen meegedeeld.

§6. Na het wegnemen van de werfafsluiting wordt het openbaar domein onmiddellijk en tijdelijk hersteld met een voorlopige verharding bestaande uit magere beton.

Zo niet herstelt de gemeente het openbaar domein op kosten en voor risico van de vergunninghouder.

Artikel 21. Einde bouwwerken

§1. Het is verplicht om na het beëindigen van de bouwwerken alle elementen (openbare weg, nutsvoorziening, signalisatie,…) in hun oorspronkelijke staat te herstellen binnen de termijn bepaald door de gemeente.

§2. Na nieuwbouw of grondige verbouwingen moet het openbaar domein ter hoogte van de werfzone aangelegd worden, ongeacht de staat van het openbaar domein bij de aanvang of het einde van de bouwwerken en dit door de aannemer aangesteld door de gemeente .

§3. Na beëindiging van de bouwwerken is het verplicht om de straatkolken tot op een afstand van 10 meter, te rekenen vanaf de rooilijnen van het gebouw, te vervangen.

4.2. Handelszaken en privatieve innames

Artikel 22. Raamverkoop

§1. Het verkopen van handelswaar is enkel toegestaan vanuit een ingang van de handelszaak en met minstens één meter diepte en minstens drie meter breedte.

§2. Bestaande gebouwen die niet aan deze voorwaarden voldoen moeten bij het uitvoeren van nieuwbouw-, verbouwings- of veranderingswerken ervoor zorgen dat aan bovenvermelde voorwaarden wordt voldaan.

Artikel 23. Aanvraag vergunning privatieve inname voor handelswaren

§1. Er kan een vergunning voor privatieve inname van het voetpad worden aangevraagd voor het plaatsen van handelswaren die in de handelszaak verkocht worden.

Een aanvraag dient minimum drie weken voor aanvang van de inname gericht aan het college van burgemeester en schepenen.

§2. De burgemeester bepaalt de voorwaarden die strikt dienen te worden nageleefd.

Minimaal gelden volgende algemene voorwaarden:

-       het gaat niet om kledingrekken;

-       de inname gebeurt enkel vóór de eigen handelszaak zelf;

-       de minimale vrije ruimte van het voetpad bedraagt 1,50 meter, gemeten vanaf de rand van de rijbaan, of een eventuele vaste hindernis (parkeermeter, boom, enz.), voor de winkelstraten geldt 2 meter;

-       de diepte van de inname gemeten vanaf de voorgevel maximaal 0,7 meter bedraagt;

-       de inname kan aan beide zijden worden afgebakend door een windscherm met een maximale diepte van 0,7 meter;

-       alle openbare nutsvoorzieningen moeten steeds toegankelijk en zichtbaar blijven;

-       de inname door de handelswaar slechts gebeurt tussen 8 uur en 20 uur;

-       op de vergunde inname niet wordt verkocht maar enkel wordt tentoongesteld.

§3. Wanneer de plaatselijke toestand dit vereist, kan de burgemeester een vergunning afleveren die afwijkt van deze politieverordening of eventueel bijkomende voorwaarden opleggen.

Artikel 24. Kenmerken van de vergunning

§1. De gemeente is niet verantwoordelijk voor schade die ingevolge de vergunde inname en door de geplaatste inrichtingen rechtstreeks of onrechtstreeks aan derden kan worden veroorzaakt.

§2. De vergunning wordt verleend voor de duur van 5 jaar, uitgezonderd voor een kunstwerk.

§3. De vergunning is strikt persoonlijk, plaatsgebonden en niet overdraagbaar.

§4. De vergunning is precair.

Indien de omstandigheden dit noodzaken kan de burgemeester via een aangetekend schrijven de vergunning intrekken, tijdelijk onderbreken of wijzigen.

De vergunninghouder is verplicht zijn opstelling aan te passen aan de gewijzigde voorwaarden binnen de opgelegde termijn en zonder aanspraak te maken op schadeloosstelling.

§5. De vergunninghouder is verantwoordelijk voor de uitvoering en de naleving van deze verordening en kan deze verantwoordelijkheid niet overdragen.

§6. De vergunning stelt de vergunninghouder niet vrij van eventuele vergunningen/toelatingen die op grond van wettelijke en reglementaire bepalingen door andere overheden worden vereist.

Rechten en plichten uit andere en/of hogere reglementering blijven van toepassing op de vergunninghouder.

§7. De vergunning doet geen afbreuk aan de rechten die op deze zone van het openbaar domein door wetten of besluiten aan de openbare overheden worden verleend.

§8. De vergunning vervalt van rechtswege:

-       bij functiewijziging;

-       bij overname of stopzetting van de handelszaak.

Artikel 25. Braadspit en broodoven

Het is verboden een braadspit of een broodoven op het openbaar domein te plaatsen.

Artikel 26. Huurrijwielen en kindervoertuigen

Aan de uitbater van een inrichting waar rijwielen en/of kindervoertuigen worden verhuurd, kan een vergunning worden afgeleverd tot het plaatsen van die rijwielen of kindervoertuigen op het voetpad en/of de parkeerstrook vóór hun inrichting.

Artikel 27. Fietsenrek

Er kan een vergunning worden verleend tot het plaatsen van een fietsenrek, mits deze inname gebeurt tegen de voorgevel. De fietsen moeten zo worden geplaatst dat de vereiste minimale vrije ruimte in elk geval behouden blijft.

Artikel 28. Verkoopautomaat en speelautomaat

De burgemeester kan een vergunning verlenen tot het plaatsen van een verkoopautomaat en/of speelautomaat op het voetpad mits deze inname gebeurt tegen de voorgevel.

Een vergunning wordt enkel verleend voor zover de automaat producten aanbiedt eigen aan de handelszaak.

Artikel 29. Zonwering

De burgemeester bepaalt de voorwaarden voor het aanbrengen van zonwering.

Minimaal gelden volgende bijzondere voorwaarden:

-       het laagste punt van de zonwering is minstens 2,20 meter van de begane grond verwijderd;

-       de zonwering moet in open stand minimaal 0,50 meter binnen de stoeprand blijven;

-       de zonwering moet reclamevrij zijn. Enkel het logo en de naam van de eigen handelszaak mogen op de neerhangende boord staan.

Artikel 30. Kunstwerk

De burgemeester bepaalt de voorwaarden voor het plaatsen van een kunstwerk voor een kunstgalerij.

Minimaal gelden de volgende bijzondere voorwaarden:

-       het is verboden om het kunstwerk op de wandelweg van de zeedijk te plaatsen;

-       er mag slechts één kunstwerk per galerij geplaatst worden;

-       de vergunning wordt verleend voor één jaar;

-       de gemeente dient op de hoogte gebracht van elke wijziging van het kunstwerk;

-       de hoogte van het kunstwerk mag het zicht van de bewoners op de eerste verdieping niet belemmeren of storen.

Artikel 31. Sandwichbord

De burgemeester bepaalt de voorwaarden voor het plaatsen van een sandwichbord.

Minimaal gelden de volgende bijzondere voorwaarden:

-       slechts één sandwichbord per handelszaak;

-       met een maximale afmeting van 0,80 meter op 1,20 meter;

-       geplaatst op maximum één meter van de gevel;

-       met enkel informatie over de handelszaak.

                                                   

5. Het toekennen van nummers aan onbebouwde percelen, huizen, gebouwen en appartementen

Artikel 32. Huisnummer

§1 De gemeente kent aan elke woning of gebouw een huisnummer toe en beslist over de wijzigingen overeenkomstig het gemeentereglement betreffende het toekennen van nummers aan huizen, gebouwen en appartementen. Bijgebouwen krijgen geen nummer.

§2 Het is verboden om eigenmachtig een huisnummer toe te kennen, te wijzigen of te verwijderen.

§3 De eigenaar of de gebouwverantwoordelijke is verplicht om het toegekende huisnummer zichtbaar en leesbaar aan te brengen aan de buitenkant, naast de hoofdingang van een gebouw, op een hoogte van minimaal 0,70 meter en maximaal 2 meter.

§4. Bij wijziging van het huisnummer is de eigenaar of de gebouwverantwoordelijke verplicht het oude te verwijderen. Bij verzuim kan de gemeente zelf het huisnummer aanbrengen op kosten van de verantwoordelijke.

Artikel 33. Appartementsnummer

§1 De gemeente kent aan elk appartement een appartementsnummer toe en beslist over de wijzigingen overeenkomstig het gemeentereglement betreffende het toekennen van nummers aan huizen, gebouwen en appartementen.

§2 Het is verboden om eigenmachtig een appartementsnummer toe te kennen, te wijzigen of te verwijderen.

§3 De eigenaar of de gebouwverantwoordelijke is verplicht om het toegekende appartementsnummer zichtbaar aan te brengen naast elke individuele toegangsdeur op de bouwlaag en naast elke bel en op elke brievenbus in de hoofdingang van het gebouw.

§4. Bij wijziging van het appartementsnummer is het verplicht het nieuwe appartementsnummer aan te brengen en het oude te verwijderen. Bij verzuim kan de gemeente zelf het appartementsnummer aanbrengen op kosten van de verantwoordelijke.

6. Maatregelen en sancties

Artikel 34.

§1. Ingeval van overtreding van deze politieverordening kunnen de bevoegde personen de overtreder aanmanen om de inbreuk onmiddellijk te doen ophouden en om de gepaste maatregelen te nemen om de hinder te beperken.

§2. De overtreder, de verantwoordelijke of de vergunninghouder, of zijn aangestelde, verlenen hun volledige medewerking en verstrekken de bevoegde personen alle relevante inlichtingen bij de uitvoering van hun onderzoek.

Artikel 35.

§1. Privatief gebruik van het openbaar domein, strijdig met de opgelegde voorwaarden, wordt geacht een niet-vergunde, en dus onrechtmatige inneming van het openbaar domein te zijn.
Voorwerpen die onrechtmatig op of over de openbare weg geplaatst zijn moeten op bevel van de bevoegde personen onmiddellijk verwijderd worden.

§2. Indien aan het bevel geen gevolg wordt gegeven, zullen zij ambtshalve, op kosten en risico van de vergunninghouder worden weggenomen.

Artikel 36.

§1. Voor zover bij wetten, decreten, besluiten, algemene of provinciale verordeningen geen straffen of sancties zijn voorzien, worden de overtredingen op de bepalingen van deze politieverordening gestraft met een gemeentelijke administratieve sanctie:

1° een administratieve geldboete van maximum 250 euro;

Indien de dader een minderjarige is, die de volle leeftijd van zestien jaar heeft bereikt op

het tijdstip van de feiten, bedraagt het maximum van de administratieve geldboete 125

euro. De administratieve geldboete wordt opgelegd door de sanctionerend ambtenaar;

2° een administratieve schorsing van een afgeleverde toelating of vergunning;

3° een administratieve intrekking van een afgeleverde toelating of vergunning;

4° een tijdelijke of definitieve sluiting van een inrichting.

De administratieve schorsing, intrekking of sluiting worden opgelegd door het college van burgemeester en schepenen.

§2. De toepassing van de gemeentelijke administratieve sancties doet geen afbreuk aan de bevoegdheid van de burgemeester om een maatregel te nemen die hij nodig acht in verhouding tot de risico’s en/of de ernst van verstoring van de openbare rust, orde en veiligheid, overeenkomstig de bepalingen uit de Nieuwe gemeentewet.

Artikel 37.

Het Gemeenteraadsbesluit van 22 december 2016 houdende de politieverordening openbare veiligheid en privatieve innames wordt opgegeven.


 

Artikel 38.

§1. Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

§2. Een afschrift van dit besluit wordt toegestuurd aan:

-       De gouverneur van de provincie West-Vlaanderen;

-       De procureur des Konings bevoegd in politiezaken te Brugge;

-       De griffier van de rechtbank van eerste aanleg te Brugge;

-       De korpschef van de lokale politie Damme/Knokke-Heist.

 

Besluit pvo openbare veiligheid en privatieve innames

Bijlage politieverordening openbare veiligheid en privatieve innames - toeristische zone

Datum goedkeuring: 31 mei 2017

Datum bekendmaking: 6 juni 2017