Openbare veiligheid en privatieve innames


1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Voor de toepassing van deze politieverordening wordt verstaan onder:

Appartement: Een woongelegenheid binnen een meergezinswoning.

Appartementsnummer: het busnummer dat toegekend wordt aan een appartement.

Bevoegde personen:

 • de vaststellende ambtenaren aangesteld in het kader van de wet van 24 juni 2013 op de gemeentelijke administratieve sancties;

 • de politieambtenaren en agenten van politie overeenkomstig de wet op het politieambt van 5 augustus 1992.

Bijgebouw: een aanhorigheid van een (hoofd)gebouw zoals onder andere loodsen, schuren, stallen, werkplaatsen, garages, garagecomplexen of hangars.

Bouwlaag: een verdieping in een gebouw met één of meerdere wooneenheden. Verdiepingen met dakappartementen worden ook als bouwlagen beschouwd.

Gebouw: een overdekt bouwwerk, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten, dat toegankelijk is voor mensen. Een gebouw kan één of meerdere functies hebben (commercieel, administratief, industrieel, woongelegenheid). Het betreft een bestaand gebouw of een gebouw in opbouw of heropbouw.

Gelijkvloers: de bouwlaag van een gebouw waar de hoofdingang zich bevindt.

Gemeente: gemeentebestuur Knokke-Heist.

Grondige verbouwingen: werkzaamheden waarvan het te slopen gedeelte of te verbouwen gedeelte 1/3 van het bestaande bouwvolume overtreft.

Hoofdingang: de deur of de ingang van een gebouw waarin, of in de onmiddellijke omgeving waarvan, de brievenbussen geplaatst zijn en die toegang geeft aan personen tot 1 of meerdere delen van het gebouw.

Huisnummer:

het officieel nummer van een locatie in een straat, toegekend door de gemeente. Een eventueel bisnummer maakt deel uit van het huisnummer. Appartement- of busnummers maken geen deel uit van het huisnummer

Openbaar domein: plaatsen die door de overheid beheerd worden en voor het publiek toegankelijk zijn zoals bijvoorbeeld de openbare weg, pleinen en parken, strand, gebouwen, duinen, bossen, ….

Openbare weg: een weg die openstaat voor het verkeer of door iedereen mag gebruikt worden en die geen enkele aanduiding vermeldt dat het een private weg is zoals rijbanen, fietspaden, parkeerstroken, voetpaden, wandelweg Zeedijk, wandelpaden en bermen, de openbare pleinen, parken en plantsoenen ….

 

Hiertoe behoren ook de zones non-aedificandi die het karakter hebben van de openbare weg.

 

Plaatsbeschrijving: een gedetailleerde schriftelijke vaststelling van de feitelijke situatie waarbij minimaal de volgende elementen in het verslag staan opgenomen en waarvan foto’s worden genomen:

 

 • de toestand en de aard van de openbare weg (wegen, voetpad, boordstenen);

 • de nutsvoorzieningen, verlichting…;

 • het straatmeubilair (verkeerssignalisatie, paaltjes…);

 • de groenvoorzieningen of beplanting….

 

Privatieve inname: het tijdelijke in gebruik nemen van de openbare weg of openbaar domein voor privédoeleinden.

 

Dit kan in het kader van bouwwerken voor het plaatsen van voorwerpen, constructies, machines, werktuigen of materialen zoals bijvoorbeeld werfkeet, toilet, vaste kraan, stelling, silo's, containers, betonmolens….

 

Dit kan in het kader van handelszaken voor het plaatsen van voorwerpen of inrichtingen op de openbare weg, voor het ophangen/bevestigen van voorwerpen aan gevels of afsluitingen.

 

Dit kan in het kader van particuliere aanvragen voor het plaatsen van een container of bij een verhuis….

 

Schuthekken: een tijdelijke en verplaatsbare metalen afsluiting (hera’s), van minimum 2 meter hoogte, die uitsluitend aangewend wordt tijdens de sloopwerken en daarna terug verwijderd wordt.

 

Toeristische zone: de zone ten noorden van de lijn gevormd door volgende straten en pleinen en wegen (van west naar oost):

 

Elizabetlaan (meest westelijke punt) - Nicolas Mengélaan - Kardinaal Mercierstraat – Vlamingstraat – Kursaalstraat – Eliszabetlaan – Arcadelaan – Acacialaan – Eeuwfeestlaan – Meerlaan – Koningslaan - Pastoor Opdedrinckplein - Sebastiaan Nachtegaelestraat – Gemeenteplein - De Klerckstraat - Graaf Jansdijk – Paulusstraat – Jagerspad – Kortestraat – Hazegrasstraat – Rijkswachtlaan - Nieuwe Hazegrasdijk – Oosthoekplein – Bronlaan - Zwinlaan (meest oostelijke punt).

 

Voor de afbakeningslijn geldt dat deze steeds van toepassing is voor beide zijden van de straat, het plein of de weg waar de lijn doorloopt.

Verantwoordelijke: depersoon of rechtspersoon die kan gecontacteerd worden bij vragen/problemen omtrent de naleving van de bepalingen uit enerzijds de (algemene) politieverordening/reglement en/of anderzijds de afgeleverde toelating of vergunning. Het kan gaan over de exploitant, de houder van een vergunning of

toelating, de verantwoordelijke uitgever, de kentekenplaathouder of de bestuurder. Of het kan gaan over hun aangestelden, tenzij die kan aantonen dat ze in opdracht handelden.

 

Voetpad: een trottoir: het gedeelte van de openbare weg, al dan niet verhoogd aangelegd ten opzichte van de rijbaan, in ’t bijzonder ingericht voor het verkeer van voetgangers; het trottoir is verhard en de scheiding ervan met de andere gedeelten van de openbare weg is duidelijk herkenbaar voor alle weggebruikers zoals bepaald in artikel 2 2.40 in de Wegcode.

 

Voorgevel: de gevel waarin de hoofdingang van het gebouw zich bevindt;

 

Werfafsluiting: een houten constructie van minimum 2 meter hoogte voor het afsluiten van de bouwwerf en het dichtmaken voor onbevoegden.

 

 • de constructie bestaat uit verticale planken, is witgeschilderd en is in goede staat;

 • op de constructie zijn rood-wit retro flecterende dwarsbalken bevestigd en het opschrift met vermelding van de contactgegevens van de bouwheer/vergunninghouder;

 • de constructie is bevestigd op een stevige draagstructuur;

 • de toegangsdeur of hekken bestaat uit hetzelfde materiaal en draait naar binnen.

 

Artikel 2. Toepassingsgebied

 

Deze politieverordening is van toepassing op het grondgebied van de gemeente Knokke-Heist en op elk persoon die zich op het grondgebied bevindt ongeacht zijn woonplaats of nationaliteit.

 

Artikel 3.Nachtverblijf, barbecue en vuur maken

 

§1. Het nachtverblijf in kampeerwagens, tenten, mobilhomes, kampeerauto’s en dergelijke, op de openbare weg, bos, duin of strand is verboden.

 

§2. Het is verboden een barbecue of vuur te maken op het openbaar domein.

 

Artikel 4. Pluimvee en neerhofdieren

 

Het is verboden pluimvee of andere neerhofdieren op de openbare weg te laten lopen.

 

Artikel 5. Kelderingang

 

Een kelderingang die op de openbare weg uitgeeft, moet op een veilige en degelijke wijze afgesloten zijn en mag enkel geopend worden voor het laden en lossen van voorraden of andere voorwerpen. Wanneer de kelderingang is geopend, moeten de nodige veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen.

 

Artikel 6. Hoogte van hagen

 

Het is verplicht om over gans de lengte van de rooilijn van de hoekpercelen, de hoogte van de hagen te beperken tot 80cm.

 

Artikel 7. Winterweer

 

§1. Bij vorst is het verboden water op de openbare weg te laten lopen, te sproeien of te gieten.

 

§2. Na sneeuwval zijn de eigenaars, huurders of vruchtgebruikers verplicht de sneeuw van de voetpaden te verwijderen.

 

Voor de meergezinswoningen, vallen deze verplichtingen ten laste van de bewoners van het gelijkvloers, en zo dit niet is bewoond, van deze van de verdiepingen, te beginnen met de laagstgelegen, en zo verder.

 

Rondom de kerken, scholen en openbare gebouwen, valt deze plicht ten laste van de besturen van wie het gebouw eigendom is of die er het beheer over hebben.

 

§3. Het is verboden om de sneeuw op de parkeerstroken of de rijweg te gooien of vegen.

 

§4. Bij ijzel of gladheid zijn de eigenaars, huurders of vruchtgebruikers verplicht de ijzel op het voetpad te bestrijden door bestrooiing met passende producten.

 


  2. Ijsschaatsen en zwemmen

 

Artikel 8. Zwemverbod

 

Behoudens vergunde openbare activiteiten is het verboden te zwemmen in de publieke waterlopen en vijvers.

 

Artikel 9. Schaatsverbod

 

Het is verboden om zich op het ijs te begeven van publieke waterlopen en vijvers.

 

Artikel 10. De burgemeester kan dit verbod door middel van een besluit opschorten na meetcontrole van dikte en staat van het ijs.

 

Het toelatingsbesluit bepaalt de duur en de plaatsen.

 

Artikel 11. Het is verboden op het ijs te komen:

 

 • Met dieren, behalve bij noodzaak

 • Met voertuigen, behalve de voertuigen van de hulp- en veiligheidsdiensten of sneeuwruimers

 • Met verkoopstanden

   

 


 3. Privatieve innames

 

Artikel 12.

 

Elke privatieve inname van het openbaar domein is verboden zonder toelating van de burgemeester.

 

Artikel 13. Verkoopkantoren

 

Het is verboden om verkoopkantoren te plaatsen op het openbaar domein, tenzij om redenen van openbaar nut.

 

    3.1. Bouwwerken en privatieve innames

 

Artikel 14.

 

Het is verboden om voorbereidende handelingen voor het verwerken van bouwmaterialen uit te voeren op het openbaar domein.

 

Artikel 15. Bouwwerken

 

§1.Elke privatieve inname bij bouwwerken is verboden van 1 juli tot en met 31 augustus in de toeristische zone.

 

§2. Het is verboden om van 1 juli tot en met 31 augustus in de toeristische zone werken en handelingen aan en in gebouwen uit te voeren die hinder en overlast kunnen veroorzaken door o.m. geluid, stof, trillingen of geurhinder. Indien minstens 2 dagen van juni in dezelfde werkweek van 1 juli vallen mag in die week doorgewerkt worden tot en met vrijdag 17 uur.

 

Artikel 16. Afbraakwerken

 

Het is verboden afbraakwerken uit te voeren vanaf 1 juni tot 31 augustus. Ingeval de afbraakwerken eind mei aangevat zijn dan mogen deze de eerste week van juni verder gezet worden.

 

Artikel 17. Aanvraag vergunning privatieve inname bij bouwwerken

 

§1. Wanneer er geen ruimte beschikbaar is binnen de werfafsluiting of wanneer de feitelijke toestand het niet toelaat, kan een vergunning voor privatieve inname van het openbaar domein worden aangevraagd:

 

 • voor het stapelen van bouwmaterialen;

 • voor het plaatsen van een werfkeet, toilet, vaste kraan, stelling, machine, silo's, containers, betonmolens…;

 • voor een mobiele kraan:

  • voor de opbouw en afbraak van de vaste kraan;

  • wanneer om (verkeers)technische redenen geen vaste kraan kan worden geplaatst;

  • wanneer het gaat om dak-, raam-, en/of gevelwerken van korte duur;

 • voor het vrijhouden van een laad- en loszone.

 

§2. De aanvraag gebeurt door de bouwheer en/of hoofdaannemer en wordt medeondertekend door de veiligheidscoördinator.

 

De aanvrager moet in het bezit zijn van een bouwvergunning indien de werken dit vereisen.

 

De aanvraag vermeldt de reden van de noodzaak, de duur van de ingebruikname en moet toelaten de mogelijke hinder van de werken te beoordelen.

 

§3. Een aanvraag tot privatieve inname dient schriftelijk gericht aan het college van burgemeester en schepenen.

 

§4. De burgemeester bepaalt de voorwaarden die strikt dienen te worden nageleefd.

 

Minimaal gelden de volgende voorwaarden:                                   

 

 • alle maatregelen/voorzorgen moeten genomen worden om de hinder tot een minimum te beperken;

 • de minimale doorgang moet 4,5 meter bedragen voor wegen met tweerichtingsverkeer en 3 meter voor wegen met éénrichtingsverkeer;

 • er moet steeds een obstakelvrije voetpadbreedte van minimum 1,50 meter overblijven;

 • wanneer minder obstakelvrij voetpad overblijft, dan is de vergunninghouder verplicht om een noodvoetpad aan te leggen die veilig is en in goede staat verkeert;

 • alle openbare nutsvoorzieningen moeten steeds bereikbaar, toegankelijk en zichtbaar blijven voor de openbare diensten;

 • de nodige verkeerstekens, opschriften en verlichting worden aangebracht overeenkomstig de wettelijke bepalingen en de aanwijzingen van de politie;

 • het is verplicht dagelijks bouwafval op te ruimen;

 • een inname voor andermans eigendom kan enkel mits schriftelijke toestemming van de betrokken eigenaar.

 

§5. Wanneer de plaatselijke toestand dit vereist, kan de burgemeester een vergunning afleveren die afwijkt van deze politieverordening of eventueel bijkomende voorwaarden opleggen.

 

Artikel 18.Kenmerken van de vergunning

 

§1. De gemeente is niet verantwoordelijk voor schade die ingevolge de vergunde inname en door de geplaatste inrichtingen rechtstreeks of onrechtstreeks aan derden kan worden veroorzaakt.

 

§2. De vergunning, met inbegrip van het plan moet op elk verzoek van de bevoegde personen kunnen worden voorgelegd.

 

§3.De vergunning is strikt persoonlijk, plaatsgebonden en niet overdraagbaar.

 

§4. De vergunning is precair.

 

Indien de omstandigheden dit noodzaken kan de burgemeester via een aangetekend schrijven de vergunning intrekken, tijdelijk onderbreken of wijzigen.

 

De vergunninghouder is verplicht, zijn opstelling aan te passen aan de gewijzigde voorwaarden, binnen de opgelegde termijn en zonder aanspraak te maken op schadeloosstelling.

 

§5.De vergunninghouder is verantwoordelijk voor de uitvoering en de naleving van deze verordening, en kan deze verantwoordelijkheid niet overdragen.

 

§6. De vergunning stelt de vergunninghouder niet vrij van eventuele vergunningen/toelatingen die op grond van wettelijke en reglementaire bepalingen door andere overheden worden vereist.

 

Rechten en plichten uit andere en/of hogere reglementering blijven van toepassing op de vergunninghouder.

 

§7. De vergunning doet geen afbreuk aan de rechten die op deze zone van openbaar domein door wetten of besluiten aan de openbare overheden worden verleend

 

 

 

Artikel 19. Plaatsbeschrijving bij aanvang van de bouwwerken

 

De bouwheer kan bij aanvang van de bouwwerken een plaatsbeschrijving opmaken.

 

Bij ontstentenis van de plaatsbeschrijving wordt alles geacht in goede staat te zijn bij de aanvang van de bouwwerken.

 

De bouwheer kan op eigen initiatief en kosten, de gemeente verzoeken, om in het bijzijn van een afgevaardigde, een plaatsbeschrijving, tegensprekelijk te laten vaststellen. Het verslag en de foto’s worden door beide partijen voor conform ondertekend.

 

Artikel 20. Schuthekken en werfafsluiting

 

§1. Het is verboden publiciteit aan te brengen op de schuthekkens, werfafsluitingen en het noodvoetpad.

 

§2. Het is verplicht om op de werfafsluiting de gegevens van het project, de ontwerper en de aannemers te vermelden met een maximale afmeting van 1m². De coördinaten (adres en telefoonnummer) van de hoofdaannemer en de veiligheidscoördinator moeten duidelijk vermeld staan.

 

§3. Het is verplicht om de bouwwerf steeds volledig af te sluiten teneinde onbevoegden geen toegang te verschaffen. Wanneer in de bouwwerfafsluiting deuren zijn aangebracht, moeten die naar binnen draaien en dagelijks na het staken van de arbeid gesloten worden.

 

§4. Bij sloopwerken is het verplicht om schuthekkens te plaatsen tot aan het einde van de sloopwerken. Na de sloopwerken worden de schuthekkens weggenomen en wordt een werfafsluiting geplaatst.

 

§5. De werfafsluiting blijft staan tot aan het einde van de bouwwerken. Alle gelijkvloerse gevelopeningen worden afgesloten.

 

Het tijdstip van het wegnemen van de werfafsluiting wordt schriftelijk aan het college van burgemeester en schepenen meegedeeld.

 

§7. Indien de veiligheid van de weggebruiker dit noodzaakt, wordt na het wegnemen van de werfafsluiting het openbaar domein onmiddellijk en tijdelijk hersteld met een voorlopige verharding bestaande uit magere beton.

 

Zo niet herstelt de gemeente het openbaar domein op kosten en voor risico van de vergunninghouder.

 

Artikel 21. Einde bouwwerken

 

§1. Het is verplicht om na de beëindiging van de bouwwerken alle elementen uit de plaatsbeschrijving (eventueel beschadigde openbare weg, bijkomende nutsvoorzieningen,…) in hun oorspronkelijke staat te herstellen, binnen de termijn bepaald door de gemeente.

 

§2. Na nieuwbouw of grondige verbouwingen moet het openbaar domein ter hoogte van de werfzone aangelegd worden, ongeacht de staat van het openbaar domein bij de aanvang of het einde van de bouwwerken en dit door de aannemer aangesteld door de gemeente .

 


3.2. Handelszaken en privatieve innames

 

Artikel 22. Raamverkoop

 

Het verkopen van koopwaar is enkel toegestaan vanuit een ingang van de handelszaak en met minstens 1 meter diepte en minstens 3 meter breedte.

 

Bestaande gebouwen die niet aan deze voorwaarden voldoen moeten bij het uitvoeren van nieuwbouw-, verbouwings- of veranderingswerken ervoor zorgen dat aan bovenvermelde voorwaarden wordt voldaan.

 

Artikel 23. Aanvraag vergunning privatieve inname voor koopwaren

 

§1. Er kan een vergunning voor privatieve inname van het voetpad worden aangevraagd voor het plaatsen van handelswaren die in de handelszaak verkocht worden.

 

§2. Een aanvraag dient minimum 3 weken voor aanvang van de inname schriftelijk gericht aan het college van burgemeester en schepenen.

 

§3. De burgemeester bepaalt de voorwaarden die strikt dienen te worden nageleefd.

 

Minimaal gelden volgende voorwaarden:

 

 • het gaat niet om kledingrekken;

 • de inname gebeurt enkel vóór de eigenlijke handelsinrichting zelf;

 • de minimale vrije ruimte van het voetpad 1,50 meter bedraagt gemeten vanaf de rand van de rijbaan, of een eventuele vaste hindernis (parkeermeter, boom, enz.);

 • de diepte van de inname gemeten vanaf de voorgevel maximaal 0,7 meter bedraagt; de inname kan aan beide zijden worden afgebakend door een windscherm met een maximale diepte van 0,7 meter;

 • alle openbare nutsvoorzieningen moeten steeds bereikbaar, toegankelijk en zichtbaar blijven voor de openbare diensten;

 • de inname door de koopwaar slechts gebeurt tussen 8 uur en 20 uur;

 • §4. Wanneer de plaatselijke toestand dit vereist, kan de burgemeester een vergunning afleveren die afwijkt van deze politieverordening of eventueel bijkomende voorwaarden opleggen.

Artikel 24. Kenmerken van de vergunning

§1. De gemeente is niet verantwoordelijk voor schade die ingevolge de vergunde inname en door de geplaatste inrichtingen rechtstreeks of onrechtstreeks aan derden kan worden veroorzaakt.

§2.De vergunning is strikt persoonlijk, plaatsgebonden en niet overdraagbaar.

§3. De vergunning is precair.

Indien de omstandigheden dit noodzaken kan de burgemeester via een aangetekend schrijven de vergunning intrekken, tijdelijk onderbreken of wijzigen.

De vergunninghouder is verplicht, zijn opstelling aan te passen aan de gewijzigde voorwaarden, binnen de opgelegde termijn en zonder aanspraak te maken op schadeloosstelling.

§4.De vergunninghouder is verantwoordelijk voor de uitvoering en de naleving van deze verordening, en kan deze verantwoordelijkheid niet overdragen.

§5. De vergunning stelt de vergunninghouder niet vrij van eventuele vergunningen/toelatingen die op grond van wettelijke en reglementaire bepalingen door andere overheden worden vereist.

Rechten en plichten uit andere en/of hogere reglementering blijven van toepassing op de vergunninghouder.

§6. De vergunning doet geen afbreuk aan de rechten die op deze zone van openbaar domein door wetten of besluiten aan de openbare overheden worden verleend.

Artikel 25. Braadspitten en broodovens

Het is verboden braadspitten en broodovens op de openbare weg te plaatsen.

Artikel 26. Huurrijwielen en kindervoertuigen

Aan de uitbaters van inrichtingen waar rijwielen en/of kindervoertuigen worden verhuurd, kan een vergunning worden afgeleverd tot het plaatsen van die rijwielen of voertuigen op het voetpad en/of de parkeerstrook vóór hun inrichting.

Artikel 27. Fietsenrekken

Er kan een vergunning worden verleend tot het plaatsen van fietsenrekken, mits deze inname gebeurt tegen de voorgevel en voor zover er een vrije ruimte van op de vergunde inname niet wordt verkocht maar enkel wordt tentoongesteld.

het voetpad overblijft van minimaal 1,5 meter gemeten vanaf de rand van de rijbaan, of een eventuele vaste hindernis (parkeermeter, boom, enz.). De fietsen moeten zo worden geplaatst dat de vereiste minimale vrije ruimte in elk geval behouden blijft.

Artikel 28. Verkoopautomaten en speelautomaten

De burgemeester kan een vergunning verlenen tot het plaatsen van verkoopautomaten en speelautomaten op de voetpaden mits deze inname gebeurt tegen de voorgevel en voor zover er een vrije ruimte van het voetpad overblijft van minimaal 1,5 meter gemeten vanaf de rand van de rijbaan of een eventuele vaste hindernis (parkeermeter, boom, enz.).

Er kan enkel een vergunning worden verleend tot het plaatsen van een verkoopautomaat voor zover in die automaat producten worden verkocht eigen aan de zaak waar de automaat wordt geplaatst.

Artikel 29. Luifels, markiezen en zonneschermen

De burgemeester bepaalt de voorwaarden voor het aanbrengen van luifels, markiezen en zonneschermen.

Minimaal gelden volgende voorwaarden:

 • het laagste punt van het zonnescherm is minstens 2 meter van de begane grond verwijderd;

 • aan de zijkanten is het verboden reclame of opschriften aan te brengen.

Artikel 30. Kunstwerken

De burgemeester bepaalt de voorwaarden voor het plaatsen van kunstwerken voor kunstgalerijen.

 

Artikel 31. Sandwichborden

 

De burgemeester bepaalt de voorwaarden voor het plaatsen van een sandwichbord. Er mag slechts één sandwichbord per zaak geplaatst worden met een maximale afmeting van 0,80 meter op 1,20 meter waarop enkel reclame mag staan voor de eigen zaak. Het geplaatste sandwichbord mag op maximaal 1 meter van de gevel worden geplaatst voor zover er op het voetpad een vrije ruimte van 1,5 meter overblijft.

 


4. Het toekennen van nummers aan onbebouwde percelen, huizen, gebouwen en appartementen

 

Artikel 32. Het huisnummer

 

§1 Het gemeentebestuur kent aan elke woning of gebouw een huisnummer toe en beslist over de wijzigingen overeenkomstig het gemeentereglement betreffende het toekennen van nummers aan huizen, gebouwen en appartementen. Bijgebouwen krijgen geen nummer.

 

§2 Het is verboden om eigenmachtig een huisnummer toe te kennen, te wijzigen of te verwijderen.

 

§3 De eigenaar of de gebouwverantwoordelijke is verplicht om het toegekende huisnummer zichtbaar en leesbaar aan te brengen aan de buitenkant, naast de hoofdingang van een gebouw, op een hoogte van minimaal 0,70 meter en maximaal 2 meter.

 

§4. Bij wijziging van het huisnummer is de eigenaar of de gebouwverantwoordelijke verplicht het oude te verwijderen. Bij verzuim kan het gemeentebestuur zelf het huisnummer aanbrengen.

 

Artikel 33. Het appartementsnummer

 

§1 Het gemeentebestuur kent aan elk appartement een appartementsnummer toe en beslist over de wijzigingen overeenkomstig het gemeentereglement betreffende het toekennen van nummers aan huizen, gebouwen en appartementen.

 

§2 Het is verboden om eigenmachtig een appartementsnummer toe te kennen, te wijzigen of te verwijderen.

 

§3 De eigenaar of de gebouwverantwoordelijke is verplicht om het toegekende appartementsnummer zichtbaar aan te brengen naast elke individuele toegangsdeur op de bouwlaag en naast elke bel en op elke brievenbus in de hoofdingang van het gebouw.

 

§4. Bij wijziging van het appartementsnummer is het verplicht het nieuwe appartementsnummer aan te brengen en het oude te verwijderen. Bij verzuim kan het gemeentebestuur zelf het appartementsnummer aanbrengen.

 

 

 

 

De burgemeester bepaalt de voorwaarden voor het plaatsen van een sandwichbord. Er mag slechts één sandwichbord per zaak geplaatst worden met een maximale afmeting van 0,80 meter op 1,20 meter waarop enkel reclame mag staan voor de eigen zaak. Het geplaatste sandwichbord mag op maximaal 1 meter van de gevel worden geplaatst voor zover er op het voetpad een vrije ruimte van 1,5 meter overblijft.

 


5. Het toekennen van nummers aan onbebouwde percelen, huizen, gebouwen en appartementen

 

Artikel 32. Het huisnummer

 

§1 Het gemeentebestuur kent aan elke woning of gebouw een huisnummer toe en beslist over de wijzigingen overeenkomstig het gemeentereglement betreffende het toekennen van nummers aan huizen, gebouwen en appartementen. Bijgebouwen krijgen geen nummer.

 

§2 Het is verboden om eigenmachtig een huisnummer toe te kennen, te wijzigen of te verwijderen.

 

§3 De eigenaar of de gebouwverantwoordelijke is verplicht om het toegekende huisnummer zichtbaar en leesbaar aan te brengen aan de buitenkant, naast de hoofdingang van een gebouw, op een hoogte van minimaal 0,70 meter en maximaal 2 meter.

 

§4. Bij wijziging van het huisnummer is de eigenaar of de gebouwverantwoordelijke verplicht het oude te verwijderen. Bij verzuim kan het gemeentebestuur zelf het huisnummer aanbrengen.

 

Artikel 33. Het appartementsnummer

 

§1 Het gemeentebestuur kent aan elk appartement een appartementsnummer toe en beslist over de wijzigingen overeenkomstig het gemeentereglement betreffende het toekennen van nummers aan huizen, gebouwen en appartementen.

 

§2 Het is verboden om eigenmachtig een appartementsnummer toe te kennen, te wijzigen of te verwijderen.

 

§3 De eigenaar of de gebouwverantwoordelijke is verplicht om het toegekende appartementsnummer zichtbaar aan te brengen naast elke individuele toegangsdeur op de bouwlaag en naast elke bel en op elke brievenbus in de hoofdingang van het gebouw.

 

§4. Bij wijziging van het appartementsnummer is het verplicht het nieuwe appartementsnummer aan te brengen en het oude te verwijderen. Bij verzuim kan het gemeentebestuur zelf het appartementsnummer aanbrengen.

 


5.1.Maatregelen en sancties

 

Artikel 34.

 

§1. Ingeval van overtreding van deze politieverordening kunnen de bevoegde personen de overtreder aanmanen om de inbreuk onmiddellijk te doen ophouden en om de gepaste maatregelen te nemen om de hinder te beperken.

 

§2. De overtreder, de verantwoordelijke of de vergunninghouder, of zijn aangestelde, verlenen hun volledige medewerking en verstrekken de bevoegde personen alle relevante inlichtingen bij de uitvoering van hun onderzoek.

 

Artikel 35.

 

§1. Privatief gebruik van het openbaar domein, strijdig met de opgelegde voorwaarden, wordt geacht een niet-vergunde, en dus wederrechtelijke inneming van de openbare weg te zijn.
Voorwerpen die onrechtmatig op of over de openbare weg geplaatst zijn moeten op bevel van de bevoegde personen onmiddellijk verwijderd worden.

 

§2. Indien aan het bevel geen gevolg wordt gegeven, zullen zij ambtshalve, op kosten en risico van de vergunninghouder worden weggenomen.

 

Artikel 36.

 

§1.Voor zover bij wetten, decreten, besluiten, algemene of provinciale verordeningen geen straffen of sancties zijn voorzien, worden de overtredingen op de bepalingen van deze politieverordening gestraft met een gemeentelijke administratieve sanctie conform het algemeen reglement op de gemeentelijke administratieve sancties.

 

§2. De toepassing van de gemeentelijke administratieve sancties doet geen afbreuk aan de bevoegdheid van de burgemeester om een maatregel te nemen die hij nodig acht in verhouding tot de risico’s en/of de ernst van verstoring van de openbare rust, orde en veiligheid, overeenkomstig de bepalingen uit de Nieuwe gemeentewet.

 

Artikel 37. Volgende politieverordeningen worden opgeheven:

 

 • het Gemeenteraadsbesluit van 25 juni 1982 houdende de politieverordening op het kamperen;

 • het Gemeenteraadsbesluit van 25 september 1997 houdende de politieverordening betreffende de aansluiting op het openbaar rioleringsnet;

 • het Gemeenteraadsbesluit van 17 december 2010 houdende de politieverordening betreffende het toekennen van nummers aan huizen, gebouwen en appartementen;

 • het Gemeenteraadsbesluit van 26 januari 2012 houdende de politieverordening betreffende het ijsschaatsen;

 • het Gemeenteraadsbesluit van 29 maart 2012 houdende de politieverordening op de openbare weg;

 • het Gemeenteraadsbesluit van 18 december 2013 houdende de politieverordening op de privatieve ingebruikname van de openbare weg;

 • het Gemeenteraadsbesluit van 24 april 2014 houdende de politieverordening op de privatieve inname van het openbaar domein bij bouwwerken.

   

Artikel 38.

§1. Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

§2. Een afschrift van dit besluit wordt toegestuurd aan:

 • De gouverneur van de provincie West-Vlaanderen;

 • De procureur des Konings bevoegd in politiezaken te Brugge;

 • De griffier van de rechtbank van eerste aanleg te Brugge;

 • De korpschef van de lokale politie Damme/Knokke-Heist.

 

Datum goedkeuring: 22 december 2016

Datum bekendmaking: 27 december 2016

Besluit