Huishoudelijk reglement - Gemeenteraad

1. BIJEENROEPING.

 

Artikel 1.

De gemeenteraad vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren het vereisen en ten minste tienmaal per jaar.

 

Art. 2.

De voorzitter van de gemeenteraad beslist tot bijeenroeping van de gemeenteraad en stelt de agenda van de vergadering op. De agenda bevat in ieder geval de punten die door het college van burgemeester en schepenen aan de voorzitter worden meegedeeld.

 

De voorzitter is verplicht de gemeenteraad bijeen te roepen op verzoek van een derde van de zitting hebbende leden of van het college van burgemeester en schepenen.

 

De voorzitter is ook verplicht de gemeenteraad bijeen te roepen op verzoek van een vijfde van de zitting hebbende leden als zes weken na de datum van de vorige gemeenteraad nog geen bijeenroeping is gebeurd. De periode van zes weken wordt geschorst van 11 juli tot en met 15 augustus.

In geval van een verplichte bijeenroeping als vermeld in het tweede en het derde lid, roept de voorzitter de gemeenteraad bijeen op de aangewezen dag en het aangewezen uur en met de voorgestelde agenda. Daarvoor bezorgen de gemeenteraadsleden en het college van burgemeester en schepenen voor elk punt op de agenda hun voorstel van beslissing met een toelichting aan de gemeentesecretaris, die de voorstellen bezorgt aan de voorzitter van de gemeenteraad.

Behalve in spoedeisende gevallen en behalve in het geval er bezwaar werd ingediend tegen de verkiezing, wordt de oproeping ten minste acht dagen vóór de dag van de vergadering aan het raadslid bezorgd.

 

Ingeval bezwaar werd ingediend tegen de verkiezing en als die vervolgens toch geldig werd verklaard, worden de nieuw verkozen raadsleden door de uittredende voorzitter van de gemeenteraad bijeengeroepen op de installatievergadering binnen tien dagen na de dag waarop de uitslag van de verkiezing definitief is.

 

Als bezwaar werd ingediend tegen de verkiezing en als die verkiezing vervolgens ongeldig werd verklaard en er een nieuwe verkiezing gehouden moet worden, worden de nieuw verkozen raadsleden door de uittredende voorzitter van de gemeenteraad bijeengeroepen op de installatievergadering binnen tien dagen na de dag waarop de uitslag van de nieuwe verkiezing definitief is.

 

Als de nieuw verkozen raadsleden niet binnen tien dagen zijn bijeengeroepen door de uittredende voorzitter, gebeurt de bijeenroeping door een uittredend lid van het college van burgemeester en schepenen in volgorde van rang, waarbij de burgemeester wordt geacht een hogere rang in te nemen dan een schepen.

 

Art. 3.

De oproeping geschiedt per e-mail en vermeldt de plaats, de dag, het tijdstip en de plaats waar de documenten die betrekking hebben op de zitting, ter beschikking worden gesteld.

 

Art. 4.

Als het college van burgemeester en schepenen dit wenst kan het de fractieleiders bijeenroepen om te beraadslagen over dringende zaken.

 

2. OPENBARE OF BESLOTEN VERGADERING

 

Art. 5.

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar, behalve als:

•          het om aangelegenheden gaat die de persoonlijke levenssfeer raken. Zodra een dergelijk punt aan de orde is, beveelt de voorzitter de behandeling in besloten vergadering.

•          de gemeenteraad met twee derde van de aanwezige leden en op gemotiveerde wijze beslist tot behandeling in besloten vergadering, in het belang van de openbare orde of op grond van ernstige bezwaren tegen de openbaarheid.

 

De vergaderingen over het organogram, de personeelsformatie, de rechtspositieregeling, het meerjarenplan en de aanpassingen ervan, het budget, een budgetwijziging of de jaarrekening zijn in elk geval openbaar.

 

De besloten vergadering kan enkel plaatsvinden na de openbare vergadering, uitgezonderd in tuchtzaken. Als tijdens de openbare vergadering blijkt dat de behandeling van een punt in besloten vergadering moet worden voortgezet, kan de openbare vergadering, enkel met dit doel, worden onderbroken.

 

 

 

 

3. AANVULLENDE AGENDAPUNTEN

 

Art. 6.

Gemeenteraadsleden kunnen uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering punten aan de agenda toevoegen.

Hiertoe bezorgen ze hun voorstel van beslissing, vergezeld van een toelichtende nota, aan de gemeentesecretaris, via mail aan knokke-heist@knokke-heist.be, die de voorstellen bezorgt aan de voorzitter van de gemeenteraad.

Van deze mogelijkheid kan geen gebruik gemaakt worden door een lid van het college van burgemeester en schepenen.

 

De gemeentesecretaris deelt de aanvullende agendapunten zoals vastgesteld door de voorzitter van de gemeenteraad, samen met de bijbehorende voorstellen en de toelichtende nota's onverwijld mee aan de gemeenteraadsleden.

 

Art. 7.

Het aldus gedane voorstel wordt - voorzover het niet klaarblijkelijk buiten de bevoegdheid van de gemeenteraad valt -, in chronologische volgorde van indienen aan de agenda toegevoegd.

 

4. INFORMATIE VOOR RAADSLEDEN EN PUBLIEK

 

Art. 8.

Plaats, dag, tijdstip en agenda van de vergaderingen van de gemeenteraad worden uiterlijk acht dagen voor de vergadering openbaar gemaakt door aanplakking op de gemeentehuizen en door publicatie op de website, zodat het publiek er te allen tijde kennis van kan nemen.

Als agendapunten aan de agenda worden toegevoegd wordt de aangepaste agenda uiterlijk 24 uur nadat hij is vastgesteld, op dezelfde wijze openbaar gemaakt.

 

Art. 9.

De agenda wordt tevens bezorgd aan de lokale perscorrespondenten, aan de erkende gemeentelijke raden voor cultuurbeleid en bovendien aan alle geïnteresseerde inwoners die erom verzoeken.

 

Art. 10.

Eenieder die de raadszitting bijwoont, krijgt bij het binnenkomen de agenda overhandigd.

 

Art. 11.

De verordeningen en reglementen die worden goedgekeurd door de gemeenteraad worden binnen een termijn van twintig dagen bekendgemaakt op de website knokke-heist@knokke-heist.be. Ze kunnen ook worden ingezien in de dienst Secretarie.

Aan de beslissingen van de gemeenteraad wordt verder de nodige bekendheid gegeven door ze beknopt, zo nodig met toelichting, te publiceren op de website.

 

Art. 12.

De gemeenteraadsleden krijgen een pc met breedband-internetaansluiting ter beschikking van het gemeentebestuur.

 

Via deze pc is digitaal ter beschikking vanaf de verzending van de oproeping:

•          de agenda van de vergadering;

•          een toelichtende nota bij elk agendapunt;

•          de voorstellen van beslissing bij elk agendapunt;

•          het meerjarenplan, de wijzigingen van het meerjarenplan, het budget, de budgetwijzigingen en de jaarrekening worden digitaal ter beschikking gesteld van de raadsleden. Wie toch een papieren exemplaar wil bekomen kan dit aanvragen bij de dienst secretarie.

 

Art. 13.

De gemeentesecretaris of de door hem aangewezen ambtenaren verstrekken aan de gemeenteraadsleden die erom verzoeken, technische inlichtingen over stukken die in het dossier voorkomen.

Onder technische toelichting wordt verstaan het verstrekken van inlichtingen ter verduidelijking van de feitelijke gegevens die in de dossiers voorkomen en van het verloop van de procedure.

 

 

Art. 14.

Het ontwerp van budget en het ontwerp van de jaarrekening wordt op zijn minst veertien dagen vóór de vergadering waarop het wordt besproken aan ieder lid van de gemeenteraad bezorgd.

 

Art. 15.

Elk lid heeft het recht bij elk onderwerp amendementen of subamendementen in te dienen. Die moeten schriftelijk aan de voorzitter worden overhandigd.

 

Art. 16.

§ 1 - De gemeenteraadsleden hebben het recht van inzage in alle dossiers, stukken en akten die het bestuur van de gemeente betreffen volgens de modaliteiten hieronder bepaald. De gemeenteraadsleden kunnen een afschrift verkrijgen van die dossiers, stukken en akten.

§ 2 - Zonder voorafgaande aanvraag kunnen worden ingezien tijdens de dagen en uren dat de volgende diensten geopend zijn:

 

a. de afdeling Financiën:

•          de budgetten van vorige dienstjaren van de gemeente;

•          de rekeningen van vorige dienstjaren van de gemeente;

•          belasting- en retributiereglementen,

 

b. de afdeling Stadsadministratie:

•          de goedgekeurde notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad;

•          de goedgekeurde notulen van de vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen;

•          algemene politieverordeningen;

•          het register van de inkomende en uitgaande stukken;

•          het tijdschrift van de VVSG "LOKAAL",

 

c. de financiële cel Vrijetijd

•          de begrotingen van vorige boekjaren van de gemeentelijke vzw's;

•          de rekeningen van vorige boekjaren van de gemeentelijke vzw's,

 

d. de bevoegde dienst:

•          de adviezen uitgebracht door gemeentelijke adviesraden;

•          de gemeentelijke toelagereglementen.

 

§ 3 - Voor de andere documenten en dossiers moet een voorafgaande aanvraag gericht worden aan het college van burgemeester en schepenen. Om het college van burgemeester en schepenen in de mogelijkheid te stellen te onderzoeken of de gevraagde stukken of akten betrekking hebben op het bestuur van de gemeente, delen de gemeenteraadsleden schriftelijk mee welke documenten zij wensen te raadplegen en waarvan zij een afschrift wensen te bekomen.

 

Het college van burgemeester en schepenen bepaalt de dagen en uren waarop de gemeenteraadsleden deze documenten kunnen raadplegen.

 

De gemotiveerde beslissing van het college van burgemeester en schepenen tot weigering moet uiterlijk tien werkdagen na ontvangst van de aanvraag aan het betrokken raadslid worden meegedeeld.

Aan de gemeenteraadsleden wordt uiterlijk binnen tien werkdagen na de ontvangst van de aanvraag meegedeeld wanneer de stukken kunnen worden ingezien.

Het gemeenteraadslid dat deze bedoelde stukken niet is komen raadplegen tijdens de week volgend op het tijdstip waarop hem is meegedeeld dat ze ter inzage liggen, wordt geacht af te zien van inzage.

Dit artikel doet geen afbreuk aan de mogelijkheid van strafrechtelijke vervolging van de gemeenteraadsleden wegens schending van het beroepsgeheim, overeenkomstig artikel 458 van het Strafwetboek.

 

Art. 17.

De gemeenteraadsleden mogen alle inrichtingen en diensten bezoeken die de gemeente opricht en beheert.

 

Om het college van burgemeester en schepenen in de mogelijkheid te stellen het bezoekrecht praktisch te organiseren, delen de gemeenteraadsleden minstens tien werkdagen vooraf schriftelijk mee welke instelling zij willen bezoeken en op welke datum en tijd.

Tijdens het bezoek van gemeentelijke gebouwen en instellingen moeten de raadsleden passief optreden.

 

Art. 18.

De gemeenteraadsleden hebben het recht aan het college van burgemeester en schepenen mondelinge en schriftelijke vragen te stellen. De schriftelijke vragen moeten worden verstuurd naar het e-mailadres van Knokke-Heist, knokke-heist@knokke-heist.be.

Op mondelinge en schriftelijke vragen van raadsleden wordt zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen een maand schriftelijk geantwoord of wordt minstens een stand van zaken meegedeeld.

 

5. QUORUM

 

Art. 19.

Vooraleer aan de vergadering deel te nemen, tekenen de leden de aanwezigheidslijst. Bij het einde van de vergadering wordt deze lijst door de voorzitter getekend en afgesloten.

De namen van de leden die deze lijst getekend hebben, worden in de notulen vermeld.

 

Art. 20.

De gemeenteraad kan enkel beraadslagen of beslissen als de meerderheid van de zittinghebbende gemeenteraadsleden aanwezig is.

 

De raad kan echter, als hij tweemaal bijeengeroepen is zonder dat het vereiste aantal leden aanwezig is, na een derde oproeping, ongeacht het aantal aanwezige leden, op geldige wijze beraadslagen en beslissen over de onderwerpen die voor de derde maal op de agenda voorkomen.

 

De termijn voor deze tweede en derde oproeping wordt teruggebracht tot twee dagen. In deze oproepingen wordt vermeld dat het om een tweede of derde oproeping gaat. In de derde oproeping worden de bepalingen van dit artikel overgenomen.

 

6. WIJZE VAN VERGADEREN

 

Art. 21.

De voorzitter van de gemeenteraad of zijn gewettigde plaatsvervanger zit de raad voor.

De vergadering wordt door de voorzitter geopend en gesloten.

 

Art. 22.

Op de voor de vergadering vastgestelde datum en tijd en zodra voldoende leden aanwezig zijn om geldig te kunnen beraadslagen, verklaart de voorzitter de vergadering voor geopend.

Indien een kwartier na het vastgestelde uur niet voldoende leden aanwezig zijn om geldig te kunnen beraadslagen, stelt de voorzitter vast dat de vergadering niet kan doorgaan.

 

Art. 23.

De notulen van de vergadering van de gemeenteraad worden onder de verantwoordelijkheid van de gemeentesecretaris opgesteld. De notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad vermelden, in chronologische volgorde, alle besproken onderwerpen, alsook het gevolg dat werd gegeven aan de punten waarover de gemeenteraad geen beslissing heeft genomen. De notulen zijn m.a.w. geen woordelijke weergave van alle discussies en tussenkomsten, maar de essentie ervan in telegramstijl. Ze maken melding van alle beslissingen en het resultaat van de stemmingen. Behalve bij geheime stemming, vermelden de notulen hoe elk lid gestemd heeft.

 

Art. 24.

De vergadering vat de behandeling aan van de punten die vermeld staan op de agenda, in de daardoor bepaalde volgorde, tenzij de gemeenteraad er anders over beslist.

Een punt dat niet op de agenda voorkomt, mag niet in bespreking worden gebracht, behalve in spoedeisende gevallen.

Tot spoedbehandeling kan niet worden besloten dan door minstens twee derde van de aanwezige leden. De namen van die leden worden in de notulen vermeld.

De voorzitter geeft kennis van de tot de raad gerichte verzoeken en doet alle mededelingen die de raad aanbelangen.

 

Art. 25.

Nadat het agendapunt werd toegelicht, vraagt de voorzitter welk lid aan het woord wenst te komen over het voorstel.

De voorzitter verleent het woord in volgorde van de aanvragen, en in geval van gelijktijdige aanvraag, naar de rangorde van de raadsleden.

Indien de raad deskundigen wenst te horen of als de voorzitter van het OCMW toelichting moet geven, bepaalt de voorzitter van de gemeenteraad wanneer ze aan het woord komen.

De voorzitter kan aan de gemeentesecretaris vragen om toelichting te geven.

 

Art. 26.

De amendementen worden vóór de hoofdvraag, en de subamendementen vóór de amendementen ter stemming gelegd.

 

Art. 27.

De voorzitter is belast met de handhaving van de orde in de raadsvergadering.

 

Art. 28.

Tijdens de vergadering van de gemeenteraad mag er, behalve eventueel voor het opmaken van notulen, geen gebruik gemaakt worden van registreerapparaten, zoals geluidsbanden.

 

Het is evenmin toegelaten gebruik te maken van film- en fototoestellen, tenzij met voorafgaande toelating van de voorzitter.

 

Art. 29.

De voorzitter kan, na een voorafgaande waarschuwing, terstond uit de aan het publiek voorbehouden plaats iedere persoon doen verwijderen, die openlijk tekens van goedkeuring of van afkeuring geeft of op enigerlei wijze wanorde veroorzaakt.

 

Hij kan bovendien proces-verbaal opmaken tegen de overtreder met het oog op zijn verwijzing naar de politierechtbank, onverminderd andere vervolgingen, indien het feit daartoe grond oplevert.

 

Art. 30.

§ 1- Voor elke stemming omschrijft de voorzitter het voorwerp van de bespreking waarover de vergadering zich moet uitspreken.

§ 2 - De besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Onder volstrekte meerderheid van stemmen wordt verstaan, meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen, onthoudingen niet meegerekend. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

 

§ 3 - De gemeenteraad stemt over het budget in zijn geheel. Elk gemeenteraadslid kan echter de afzonderlijke stemming eisen over een of meer onderdelen van het budget die hij aanwijst. In dat geval mag over het geheel pas gestemd worden na de stemming over een of meer onderdelen die aldus zijn aangewezen. De stemming over het geheel heeft dan betrekking op de onderdelen waarover geen enkel gemeenteraadslid afzonderlijk wil stemmen, en op de onderdelen die al bij een afzonderlijke stemming zijn aangenomen. Deze bepaling is ook van toepassing op de jaarrekening.

7. WIJZE VAN STEMMEN.

 

Art. 31.

§ 1 - De stemmingen in de gemeenteraad zijn openbaar, behalve in de gevallen bedoeld in paragraaf 2.

§ 2 - Over de volgende aangelegenheden wordt geheim gestemd:

1° de vervallenverklaring van het mandaat van gemeenteraadslid en van schepen;

2° het aanwijzen van de leden van de gemeentelijke bestuursorganen en van de vertegenwoordigers van de gemeente in overlegorganen en in de organen van andere rechtspersonen en feitelijke verenigingen;

3° individuele personeelszaken.

 

 

 

Art. 32.

De openbare stemming gebeurt via naamafroeping.

 

De leden die aan de stemming deelnemen, brengen hun stem mondeling uit door 'ja', 'neen' of 'onthouding'.

Elke andere uiting wordt met onthouding gelijkgesteld.

 

De stemmen worden door de voorzitter geteld, die tevens de uitslag van de stemming bekend maakt.

 

Art. 33.

De geheime stemming gebeurt via het elektronisch stemsysteem dat de geheime stemming waarborgt.

 

Bij het falen van dit systeem of indien dit systeem in een bepaald geval geen geheime stemming mogelijk maakt, gebeurt de geheime stemming met briefjes.

 

De stemming door middel van stembriefjes gebeurt als volgt.

De stembriefjes worden vooraf klaargemaakt, en op die wijze dat de uitgebrachte stemmen niet voor identificatie vatbaar zijn.

 

De leden brengen hun stem uit bij middel van het ter beschikking gesteld schrijfgerei.

 

De raadsleden stemmen ja, neen of onthouden zich. De onthouding gebeurt door het afgeven van een blanco stembriefje.

 

Ieder raadslid is gemachtigd de regelmatigheid van de stemopnemingen na te gaan.

 

Indien bij de stemopneming wordt vastgesteld dat het aantal stemmen niet overeenkomt met het aantal raadsleden die aan de stemming hebben deelgenomen, dan worden de stembriefjes vernietigd en wordt elk raadslid uitgenodigd om opnieuw te stemmen.

 

Art. 34.

Bij benoemingen van vertegenwoordigers van de gemeenteraad in de intercommunales en in de andere rechtspersonen waarvan de gemeente lid is, wordt in de oproeping voor de gemeenteraad gevraagd om ingeval van interesse zich schriftelijk kandidaat te stellen uiterlijk de dag vóór de gemeenteraad om 12 uur.

 

Art. 35.

Indien bij de benoeming of bij de voordracht van kandidaten de volstrekte meerderheid niet is verkregen bij de eerste stemming, heeft herstemming plaats over de twee kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald.

 

Indien hierbij twee of meer kandidaten een gelijk aantal stemmen hebben behaald, komt (komen) de jongste(n) onder hen in aanmerking voor herstemming.

 

De benoeming of de voordracht bij herstemming gebeurt bij gewone meerderheid van stemmen.

 

Indien bij de herstemming de stemmen staken, krijgt de jongste kandidaat de voorkeur.

 

De stembriefjes worden gedurende vier maanden bewaard in de gemeentelijke administratie.

 

8. NOTULEN GEMEENTERAAD EN COLLEGE

 

Art. 36.

Behalve in spoedeisende gevallen, worden de notulen van de vorige vergadering van de gemeenteraad ten minste acht dagen voor de dag van de vergadering elektronisch via

Cobra at Home ter beschikking  gesteld van de gemeenteraadsleden. De uitgeprinte notulen worden eveneens ter inzage gelegd bij de gemeenteraadsdossier die ter inzage liggen van de gemeenteraadsleden.

 

Elk gemeenteraadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de redactie van de notulen van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de gemeenteraad worden aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast.

 

Er wordt geen lezing gedaan van de notulen van de vorige vergadering.

 

Als er geen opmerkingen worden gemaakt, worden de notulen als goedgekeurd beschouwd en worden ze door de voorzitter van de gemeenteraad en de gemeentesecretaris ondertekend.

 

Deze goedgekeurde notulen met uitzondering van de geheime punten worden gepubliceerd op de website van de gemeente.

 

De notulen van het college van burgemeester en schepenen  worden uiterlijk op dezelfde dag als de vergadering van het college volgend op de vergadering van het college waarop de notulen werden goedgekeurd gepubliceerd op Cobra at Home.

 

De reglementen, verordeningen, beslissingen, akten van de gemeenteraad en alle andere stukken of briefwisseling die specifiek betrekking hebben op de gemeenteraad worden ondertekend door de voorzitter van de gemeenteraad en medeondertekend door de gemeentesecretaris.

 

9. RAADSCOMMISSIES

 

Art. 37.

De raadscommissies hebben als taak het voorbereiden van de besprekingen in de gemeenteraadszittingen, het verlenen van advies en het formuleren van voorstellen over de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de inspraak van de bevolking telkens als dat voor de beleidsvoering wenselijk wordt geacht. De commissies kunnen steeds deskundigen en belanghebbenden horen.

 

Art. 38.

De verplichte raadscommissie volgens artikel 39 van het gemeentedecreet met als taak het waken over de afstemming van het gemeentelijke beleid op het beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde agentschappen van de gemeente, krijgt als volgt vorm. Aan de agenda van de gemeenteraadszittingen worden punten ter bespreking toegevoegd die ingaan op de afstemming van het gemeentelijk beleid op het beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde agentschappen van de gemeente. Raadsleden kunnen op voorhand of tijdens deze bespreking vragen stellen die onmiddellijk mondeling of nadien schriftelijk zullen beantwoord worden.

 

Art. 39.

Er wordt een verenigde raadscommissie opgericht, samengesteld uit alle gemeenteraadsleden.

 

Art. 40.

De voorzitter van de verenigde raadscommissie wordt gekozen uit en door de gemeenteraadsleden op voordracht van een kandidaat. Deze voordrachtakte moet ondertekend zijn door de meerderheid van de leden van de fractie waarvan de kandidaat-voorzitter deel uitmaakt. Indien de fractie van de kandidaat-voorzitter slechts uit twee verkozenen bestaat, volstaat de handtekening van een van hen. Niemand kan meer dan een akte ondertekenen.

De verkiezing gebeurt op de eerste vergadering van de verenigde raadscommissie. De voordrachtakte moet ingediend worden uiterlijk de dag vóór de vergadering van de verenigde raadscommissie om 12 uur.

Het ambt van secretaris van de verenigde raadscommissie wordt waargenomen door de gemeentesecretaris.

 

Art. 41.

De oproeping voor een raadscommissie geschiedt door de voorzitter van deze commissie, ten minste acht dagen vóór de dag van de vergadering.

De oproeping geschiedt per e-mail en vermeldt de plaats, de dag, het tijdstip en de agenda en wordt verstuurd aan alle leden van de raadscommissie.

 

 

 

Art. 42.

De bepalingen inzake openbare of besloten vergadering, quorum, wijze van stemmen en presentiegeld in dit huishoudelijk reglement zijn eveneens van toepassing op de vergadering van de raadscommissie.

 

Art. 43.

De notulen van de raadscommissie worden opgemaakt door de respectievelijke secretaris van deze commissie. De notulen van de raadscommissie worden bijgehouden op het gemeentesecretariaat.

 

10. VERZOEKSCHRIFTEN AAN DE GEMEENTERAAD.

 

Art. 44.

§1. - Iedere burger heeft het recht verzoekschriften, door een of meer personen ondertekend, schriftelijk bij de gemeenteraad in te dienen.

§2. - De verzoekschriften worden aan de gemeenteraad gericht. Een verzoek is een vraag om iets te doen of te laten. Uit de tekst van het verzoekschrift moet de vraag duidelijk zijn.

§3. - Verzoekschriften die een onderwerp betreffen dat niet tot de bevoegdheid van de gemeente behoort, zijn onontvankelijk.

Een schriftelijke vraag wordt niet als verzoekschrift beschouwd als:

1° de vraag onredelijk is of te vaag geformuleerd;

2° het loutere mening is en geen concreet verzoek;

3° als de vraag anoniem, zonder vermelding van naam en voornaam en adres, werd ingediend;

4° het taalgebruik beledigend is.

 

De voorzitter van de gemeenteraad doet deze beoordeling. Hij kan de indiener om een nieuw geformuleerd verzoekschrift vragen zodat het wel geagendeerd kan worden op de gemeenteraad.

 

Art. 45.

§1. - De voorzitter van de gemeenteraad plaatst het verzoekschrift op de agenda van de eerstvolgende gemeenteraad indien het verzoekschrift minstens 14 dagen voor de vergadering werd ontvangen. Wordt het verzoekschrift later ingediend dan komt het op de agenda van de volgende vergadering.

§2. - De gemeenteraad kan de bij hem ingediende verzoekschriften naar het college van burgemeester en schepenen of naar een gemeenteraadscommissie verwijzen met het verzoek om over de inhoud ervan uitleg te verstrekken.

§3. - De verzoeker of, indien het verzoekschrift door meer personen ondertekend is, de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift, kan worden gehoord door de gemeenteraad of een gemeenteraadscommissie. In dat geval heeft de verzoeker of de eerste ondertekenaar van een verzoekschrift het recht zich te laten bijstaan door een persoon naar keuze.

§4. - De gemeenteraad verstrekt, binnen drie maanden na de indiening van het verzoekschrift, een gemotiveerd antwoord aan de verzoeker of, indien het verzoekschrift door meer personen ondertekend is, aan de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift.

 

11. PRESENTIEGELD.

 

Art. 46.

Aan de raadsleden, met uitzondering van de burgemeester en de schepenen, wordt presentiegeld verleend voor volgende vergaderingen waarop zij aanwezig zijn:

•          de gemeenteraad;

•          de gemeenteraadscommissies;

•          de vergadering waarvoor men in principe recht op presentiegeld heeft maar waarvoor het aanwezigheidsquorum niet werd bereikt;

•          de vergaderingen die slechts gedeeltelijk werden bijgewoond;

•          de vergaderingen die werden hervat.

 

Art. 47.

Het presentiegeld bedraagt 124,98 euro gekoppeld aan het spilindexcijfer 138,01.

De voorzitter van de gemeenteraad ontvangt dubbel presentiegeld voor de vergaderingen van de gemeenteraad die hij voorzit.

 

 

 

12. VERGOEDINGEN EN SOCIALE VOORDELEN.

 

Art. 48.

Er worden kostenvergoedingen toegekend volgens de modaliteiten en voorwaarden van het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 en zijn latere wijzigingen.

1° aan de leden van het college van burgemeester en schepenen voor het volgende:

•          gebruik voor dienstzaken van hun GSM

•          gebruik voor dienstzaken van een vast telefoontoestel thuis

•          gebruik eigen vervoermiddel binnen en buiten de gemeente

2° aan de gemeenteraadsleden voor het volgende:

•          verplaatsing en verblijfskosten voor de vergaderingen in opdracht van het gemeentebestuur, in het geval er geen zitpenningen of verplaatsingskosten worden verleend

  • kosten van studiedagen of vormingscursussen, voor zover deze cycli of studiedagen noodzakelijk zijn voor de uitoefening van hun mandaat

 

De aanvraag tot het volgen van vorming dient minstens 14 dagen op voorhand aan het gemeentebestuur te worden gesignaleerd. Op die manier kan er voorafgaand advies uitgebracht worden m.b.t de beschikbare kredieten en kunnen hiervoor de nodige kredieten worden vastgelegd. Aanvragen dienen gemaild te worden naar knokke-heist@knokke-heist.be t.a.v. het college van burgemeester en schepenen.

 

Deze kosten moeten worden verantwoord met bewijsstukken.

 

De terugvorderbare kosten mogen niet buitensporig zijn en moeten vergelijkbaar zijn met deze van vormingsinitiatieven voor gemeentepersoneel. Ze betreffen in principe enkel vormingscycli of studiedagen in het binnenland. Er worden geen kosten vergoed voor het behalen van bijkomende diploma’s.

 

De relevantie en de kostprijs van de vorming worden beoordeeld door de gemeentesecretaris in overleg met de vormingsambtenaar.

 

Art. 49.

Aan de leden van het College van Burgemeester en Schepenen kan een dienstwagen ter beschikking worden gesteld voor de uitoefening van hun functie.
Het voordeel van alle aard dat voortvloeit uit het persoonlijk gebruik wordt overeenkomstig artikel 36, lid 2 WIB 92 en artikel 18 §3, 9° van het KB tot uitvoering van WIB 92, en latere wijzigingen, op forfaitaire wijze bepaald.
De werkgeversbijdrage inzake de CO2-uitstoot wordt bepaald conform de bepalingen in artikel 2 van de programmawet van 27 december 2004.

 

Art. 50.

Het gemeenteraadsbesluit van 24 april 2014, waarin het huishoudelijk reglement werd vastgesteld, wordt opgeheven.

 

Art. 51.

Dit reglement is van kracht voor de legislatuur 2013-2018.

Huishoudelijk reglement

 

Datum goedkeuring: 29 juni 2017

Datum bekendmaking: 4 juli 2017

 

 

 

Contact

Secretarie Alfred Verweeplein 1 8300 Knokke-Heist

Openingsuren

+32 50 630 100 +32 50 630 159  knokke-heist@knokke-heist.be