GBS - Schoolreglementen De Pluim & Het Anker - Schooljaar 2016-2017

BESLUIT :

 

Artikel 1.

De bestaande schoolreglementen van De Vonk en Het Anker, met inbegrip van de bijlagen, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 24 september 2015 worden opgeheven.

 

Art. 2.

De gewijzigde, hierbij gevoegde schoolreglementen van De Pluim en Het Anker worden goedgekeurd.

 

Art. 3.

De gemeenteraad machtigt het college van burgemeester en schepen om jaarlijks de bijlage aan de schoolreglementen te actualiseren.

 

Art. 4.

Het schoolreglement wordt bij elke inschrijving van een leerling en nadien bij elke wijziging ter beschikking gesteld (op papier of elektronische drager) aan de ouders, die ondertekenen voor akkoord.

 

Datum goedkeuring: 29 september 2016

Datum bekekendmaking:  2 oktober 2015

 

Schoolreglement De Pluim

 Schoolregelement Het Anker

 

Bijlage De Pluim

Bijlage Het Anker