Duurzaam kust- en strandbeheer

Interreg IV A-project

 

         

 

Noodzaak en uitdaging voor samenwerking.

Het toeristisch bezoek aan de kustgemeenten staat onder druk c.q. stagneert en is niet meer vanzelfsprekend. Daarom is het noodzakelijk de strand- en kuststrook als onderdeel van het toeristisch product te verbeteren en te vernieuwen om zich blijvend te onderscheiden ten opzichte van andere regio’s. Alle projectpartners hebben hierbij een direct belang. In plaats van ieder voor zich heeft een gezamenlijke en grensoverschrijdende aanpak een belangrijke meerwaarde.

 

 

  

Projectdoelstelling en thema’s.

De hoofddoelstelling van het project is het strand- en kustbeheer langs de Vlaams-Zeeuwse kustlijn duurzaam en innovatief te verbeteren c.q. te vernieuwen om daarmee het toeristisch-recreatief product van het gebied toekomstgericht naar een hoger kwaliteitsniveau te brengen. Door het opschalen van deze toeristische troef wordt de concurrentiepositie van de kustgemeenten versterkt. Dit heeft een positief effect op de economische en sociale vitaliteit van het gebied. Voor het realiseren van de projectdoelstelling is gekozen voor de volgende 3 thema’s

-          ecologisch en alternatief strandbeheer,

-          bewaking en veiligheid en

-          bereikbaarheid en toegankelijkheid.

 

Activiteiten en projecten.

De projectactiviteiten hebben betrekking op:

- uitwisseling van kennis en praktijkervaring bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van projecten;

- grensoverschrijdend onderzoek naar nieuwe en innovatieve toepassingsmogelijkheden op het gebied van ecologisch en alternatief strandbeheer;

- het opstellen van een gemeenschappelijke standaard voor de strandveiligheid.

- het opstellen van een gemeenschappelijke handleiding voor bereikbaarheid en toegankelijkheid van het strand.

- een gezamenlijke bewustwordingscampagne over ecologisch strandbeheer.

- uitvoering en evalueren van diverse lokale voorbeeldprojecten per thema.

 

Budget en bijdrage.

De totale projectkosten bedragen 3.2 miljoen Euro. De stuurgroep voor de grensregio Vlaanderen-Nederland heeft voor de uitvoering van het project een bedrag van 1.6 miljoen Euro verleend. Het gaat hier om een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (Interreg IVA programma).

 

Projectpartners.
De deelnemende gemeenten zijn Middelkerke, Blankenberge, Knokke-Heist, Sluis, Vlissingen, Veere, Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland en de organisaties: Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer, de provincie Zeeland en de Stichting Strandexploitatie Walcheren.

Contact

Milieu & Natuur Alfred Verweeplein 1 8300 Knokke-Heist

Openingsuren

050630197 050630159  milieu@knokke-heist.be