Deloitte B1 - Cycling Day

Artikel 1.
Op donderdag 14 juni 2018 tussen 13 en 18 uur wordt het toegestaan aan de firma Go4cycling toegestaan om het wielerevenement te laten doorgaan in de volgende straten Paulusstraat, Eikenlaan, Graaf Jansdijk, Boslaan cf. het plan in bijlage met de start- en aankomstzone in de Paulusstraat t.h.v. het grasplein.  Er worden geen (zij)straten afgesloten. 

 

Art 2.

Het stilstaan en parkeren is verboden op 14 juni 2018 op de parkeerzone in de Paulusstraat t.h.v. het grasplein (Eikenlaan/Paulusstraat). Dit wordt aangeduid door de verkeersborden E3 met onderbord “14/06/2018”. 

 

 

Art. 3.

In de noordelijke rijbaan van de Eikenlaan (gedeelte tussen de splitsing van de Eikenlaan en de Paulusstraat) wordt het éénrichtingsverkeer in de richting van de Paulussstraat ingevoerd.   Dit wordt aangeduid door de combinatie van de verkeersborden F19 en C1 in de Eikenlaan. 

 

De zuidelijke rijbaan van de Eikenlaan (gedeelte tussen de splitsing van de Eikenlaan en de Paulusstraat) wordt afgesloten voor het verkeer voor het inrichten van de start- en aankomstzone.  T.h.v. de splitsing van de Eikenlaan in twee rijbanen worden in de zuidelijke rijbaan van de Eikenlaan en  jerseys met verbodsbord C3 “uitgezonderd plaatselijk verkeer” geplaatst.  In de zuidelijke rijbaan van de Eikenlaan t.h.v. het kruispunt met de Paulusstraat worden jerseys geplaatst met verbodsbord C3 “uitgezonderd plaatselijk verkeer”.

 

Art. 4.

In de Boslaan ter hoogte van de Tortellaan en de Kalfduinen worden verkeersborden D1 (gebod om vanuit de Tortellaan en de Kalfduinen rechts af te slaan in de Boslaan en deze verder te volgen in de richting van de deelnemers aan het evenement) aangebracht. 

 

Art. 5.

In de Boslaan t.h.v. de Blinckaertlaan worden jerseys en een verkeersbord C3 “uitgezonderd plaatselijk verkeer” en verkeersbord F45 (doodlopende weg) aangebracht.  In de Boslaan t.h.v. de rotonde met de Eikenlaan worden jerseys met bord C3 aangebracht.

 

Art. 6.
Op de volgende kruispunten wordt politie ingezet ter beveiliging van de deelnemers aan het evenement : Graaf Jansdijk/Boslaan en Boslaan/Blinckaertlaan.

 

Art. 7.
Op alle op het parcours gelegen kruispunten worden seingevers (aangeleverd door de organisator van het evenement) ingezet; in het bijzonder op de hierna vermelde locaties :

 

zuidelijke rijbaan van de Eikenlaan/Paulusstraat

Paulusstraat/Zevenkote

Paulusstraat/Sneeuwgorsdreef

Paulusstraat/Jagerspad

Graaf Jansdijk/Graaf Janshove (2 seingevers)

Graaf Jansdijk/Boslaan

Boslaan/Eikenlaan

 

De seingevers dienen hun plaats op het parcours ten laatste een half uur voor de start van het evenement in te nemen.  Slechts nadat de politie een controleronde op het parcours heeft uitgevoerd om te verifiëren dat alle seingevers hun plaats hebben ingenomen kan het evenement starten. 

 

Art. 8.
Alle overtredingen op de voorschriften van onderhavig reglement zullen bestraft worden met politiestraffen.

 

Art. 9.
Afschriften hiervan zijn voorzien en opvraagbaar voor volgende instanties:

-De Griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg van het Ambtsgebied;

-De Griffie van de Politierechtbank van het kanton;

-De Officier van het Openbaar Ministerie bij de Politierechtbank;

-De Korpschef van de Lokale Politie Damme/ Knokke Heist;

-Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap;

-De postoverste van de brandweer hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen.

 

 

 Parcours Deloitte B1 - Cycling Day

 

 

 Besluit Deloitte B1 - Cylcing Day

 

Datum goedkeuring: 8 juni 2018

Datum bekendmaking: 8 juni 2018