Carnaval - karrenreglement

BESLUIT:

Artikel 1.

Het karrenreglement wordt, zoals in bijlage van dit besluit, goedgekeurd.

Art. 2.

Het gemeenteraadsbesluit van 28 oktober 2015 betreffende de goedkeuring van het karrenreglement, wordt opgeheven.

è Op zondag moeten de karren ten laatste om 13:00 uur aanwezig zijn op de aangeduide plaats in de startzone, op dinsdag om 19:00 uur. Op het briefingsmoment krijgt de verantwoordelijke van de vereniging na de volgordetrekking een nummer, een plannetje met beschrijving van de plaatsopstelling en een verplichte aanrijroute mee.

 

Op zondag is de startzone als volgt: het Maes- en Boereboomplein (de markt), de Heistlaan (met uitzondering van het smalste stuk vanaf de Vredestraat) , de Koudekerkelaan en aan het station in Heist. Elke groep heeft een nummer.

Op dinsdag is de startzone als volgt: de prinsenwagen en de winnaar van de zondagstoet stellen op in de Markstraat vanaf hun rond punt dat de verbinding is met de Westkapellestraat. Alle andere wagens volgen de richtlijnen van het vooraf gekregen plannetje en stellen op de westelijke kant van de Bondgenotenlaan vanaf het rond punt met de Westkapellestraat en vervolgens de Koudekerkelaan en het Maes- en Boereboomplein.

è Vanuit de stoet mogen geen producten of voorwerpen naar het publiek en de hulpdiensten worden gegooid die toeschouwers kunnen verwonden of bevuilen. Snoep of gadgets die worden geworpen of verdeeld, mogen in geen geval op de rijbaan terechtkomen maar moeten op het voetpad kunnen worden in ontvangst genomen of opgeraapt. Deze regeling moet voorkomen dat toeschouwers, en vooral kleine kinderen, onder een wagen terechtkomen.

è Het parcours van de zondagsstoet en van de dinsdagstoet wordt vastgelegd door het college van Burgemeester en schepenen. Wegeniswerken, onvoorziene omstandigheden, of de moeizame voortgang van de stoet kunnen er toe leiden dat (een deel van) het traject van het parcours in laatste instantie wordt gewijzigd. De deelnemers moeten daarom steeds de aanwijzingen van de politie stipt opvolgen.

è Het volledige parcours dient tot op het eindpunt van de stoet te worden afgelegd, zowel op zondag als op dinsdag. Bij niet-naleving hiervan zal de groep niet voorkomen in de rangschikking en bijgevolg ook geen geldprijs ontvangen. De zondagsstoet vertrekt stipt om 14:00 uur, de verlichte avondstoet om 19:30 uur. Wie de start mist, wordt uitgesloten van deelname aan de stoet.

 

De deelnemers worden verondersteld het parcours te kennen en te volgen. Wagens die het hele traject niet zonder hinder kunnen afleggen, worden uit de stoet genomen. Het is ook verboden om de stoet op te houden voor bevoorrading, aanpassingen aan de wagen of de geluidsinstallatie en dergelijke meer. Wagens die door pech niet meer op eigen kracht het parcours kunnen verlaten, zullen worden weggesleept door de organisatie.

 

 

 

 

 

9. DE JURERING V/D ZONDAGSTOET

 

SAMENSTELLING VAN DE JURY

De jurering wordt op zondag verzorgd door drie juryteams, elk bestaande uit minimum twee personen die elk hun specifieke opdracht hebben. Samen vormen zij de vakjury van de Heistse Carnavalstoet. Zij beoordelen twee competities tijdens de zondagse stoet, nl. de competitie van de grote wagens (categorie 1) en de wedstrijd van de kleine wagens (categorie 2). Deelnemers zonder wagen uit categorie 3 komen niet in aanmerking voor de competitie.

De vakjury heeft als taak te komen tot een klassering in beide categorieën. Deze klassering wordt gebaseerd op specifieke kwaliteiten waarop de karren door de individuele juryleden worden beoordeeld. De kritische beoordeling van de kwaliteit door de vakjury is noodzakelijk om vervlakking in de stoet te voorkomen en om ruimte te bieden voor nieuwe ontwikkelingen en creatieve groei.

Er worden geen beperkingen opgelegd aan de juryleden ten aanzien van kennisname van de ontwerpen van de karren voorafgaand aan de zondagstoet zelf. De organisatie gaat er vanuit dat de juryleden integer zijn en verwacht van hen dat zij hun oordeel uitsluitend baseren op de uiteindelijke presentatie van de kar.

De drie juryteams zullen in samenspraak met de dienst openluchtanimatie een plaats kiezen op het parcours van waaruit zij zullen jureren. Deze plaats zal niet worden meegedeeld aan karrenbouwers. De mogelijkheid bestaat ook dat de juryleden ervoor kiezen om vrij rond te lopen tijdens de stoet.

JURY 1 – DE KARJURY

Deze jury beoordeelt de carnavalsgroep op het uiterlijke totaalbeeld van de kar. Criteria die worden meegenomen zijn:

o Vormkwaliteit: de plastische vormgeving, anatomie en gebruikte materialen van de wagen.

o Kleurgebruik: De wijze waarop kleuren zijn toegepast op de wagen, de consequentie hiervan, de mate waarin het thema hierdoor versterkt wordt.

o Materiaalgebruik: De wijze waarop materialen op de wagen zijn toegepast en zo de algehele afwerking van de wagen vormen.

 

JURY 2 – DE GROEPSJURY

Deze jury beoordeelt de carnavalsgroep op de presentatie en creativiteit van de deelnemers. Criteria die worden meegenomen zijn:

o Presentatie: de gebruikte stoffen en materialen van de kostuums, de wijze waarop kleuren zijn toegepast op de kostuums, de consequentie hiervan, de mate waarin het thema hierdoor versterkt wordt.

o Creativiteit: de vorm en mate waarin carnavalsgroep zich presenteert binnen het gekozen thema.

 

JURY 3 – DE SFEERJURY

Deze jury beoordeelt de carnavalsgroep op het gekozen thema en ambiance. Criteria die worden meegenomen zijn:

o De ambiance: de leute die gemaakt wordt door de carnavalsgroep en daarnaast ook de mate waarin de afgespeelde muziek affiniteit heeft met carnaval, de presentatie van de groep als één geheel.

o Het theatrale: datgene wat het geheel spannend maakt door middel van actie, beweging, muziek, effecten.

o Originaliteit: de keuze van het thema, de mate waarin de karrenbouwers erin geslaagd zijn om het thema vorm te geven en uit te werken.

 

 

SYSTEMATIEK

Het doel van de beoordeling door de vakjury is om te komen tot een klassering van de wagens in categorie 1 (grote wagens) en categorie 2 (kleine wagens) op basis van de gepresenteerde zichtbare kwaliteit in de stoet.

De juryleden beoordelen de wagens en groepen zoals ze zich in de stoet presenteren. Het proces dat daaraan voorafgaat mag door de jury niet worden meegenomen. Dit impliceert dat informatie, beelden en indrukken die de juryleden voorafgaand aan de carnavalstoet ten aanzien van de wagens opdoen, niet meegewogen mogen worden. Het verwachtingspatroon mag geen referentie zijn.

Bezichtiging van de wagens op zondag voorafgaand aan de stoet biedt de jury de mogelijkheid zich te oriënteren op wat de wagen in de stoet zal te bieden hebben. De jury mag daarbij gebruik maken van hulpmiddelen, maar dient zich te onthouden van het vragen van informatie aan ter plaatse aanwezige personen, al dan niet verbonden met de karrenbouwers.

Elk jurylid kent tijdens de stoet aan elke wagen één puntenaantal toe met een maximum van 100. Het is elk jurylid vrij een eigen methodiek te kiezen om te komen tot die waardering. Het gaat erom dat het uiteindelijk gegeven aantal punten de kwaliteit van de wagen en de groep uitdrukt, afgewogen tegen de kwaliteit van de andere wagens en groepen.

De juryuitslag wordt op zondag om 19:00 uur stipt op De Bolle meegedeeld in één cijferreeks (het totaal van de individuele beoordelingen van de juryleden) van plaats 1 tot en met 10. Wagens die buiten de top 10 vallen komen niet in de rangschikking voor. Indien 2 carnavalsgroepen hetzelfde puntenaantal behalen, dient de jury dit in onderling overleg uit te sluiten door het resultaat bij te stellen op basis van uitwisseling van argumenten en gedeelde gezichtspunten.

De jury zorgt ervoor dat er binnen de acht weken na de carnavalstoet een verslag is opgesteld waarin per wagen ingegaan wordt op de sterke en zwakke kanten van het ontwerp. Daarmee geeft de jury extra invulling aan haar doelstelling om de carnavalstoet naar een hoger plan te brengen.

 

PRIJZEN VAN DE ZONDAGSTOET

De volgende prijzen worden onderscheiden:

- Aan elke reglementair deelnemende wagen wordt een geldprijs toegekend.

- Aan de eerste drie wagens wordt een ereprijs uitgereikt in de vorm van een gouden, zilveren of bronzen klakker, de eerste tien wagens vormen de rangschikking van de wedstrijd de zondagstoet.

 

CAT.1 – GELDPRIJZEN VOOR GROTE WAGENS (IN EURO)
1à2000                                6à1000

2à1800                                7à1000

3à1600                                 8à1000

4à1200                                9à1000

5à1000                              10à1000

Alle reglementair deelnemende wagens die buiten dit klassement vallen worden opgedeeld in 2 reeksen. Karren die eindigen in reeks 2 (plaats 11-20) ontvangen een geldprijs van €650. Praalwagens die in reeks 3 eindigen (plaats 21-30) ontvangen een geldprijs van €350

CAT.2 – GELDPRIJZEN VOOR KLEINE WAGENS (In euro)
1à500                          6à50

2à450                          7à50

3à400                          8à50

4à200                          9à50

5à200                        10à50
Kleine wagens die buiten dit klassement vallen, ontvangen geen prijzengeld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. DE JURY V/D AVONDSTOET

 

SAMENSTELLING VAN DE JURY

Op dinsdag zullen vijf personen de vakjury vormen voor de lichtstoet. Zij zullen de wagen met de meest kwalitatieve verlichting belonen. Zij zullen de principes van jurering meenemen om tot een weloverwogen en gestaafde beslissing te komen.

DE LICHTJURY

Deze jury beoordeelt de carnavalsgroep op het totaalbeeld van de verlichting van de kar. Criteria die worden meegenomen zijn:

o Thema: in welke mate versterkt de verlichting het gekozen thema

o Kleurgebruik: De wijze waarop kleuren verlichting zijn toegepast op de wagen, de consequentie hiervan, de mate waarin het thema hierdoor versterkt wordt.

o Originaliteit: De wijze waarop verlichting op de wagen en groep zijn toegepast en zo het algehele beeld van de wagen vormen.

 

SYSTEMATIEK

Het doel van de beoordeling door de vakjury is om te komen tot een klassering van de deelnemende wagens.

De juryleden beoordelen de wagens en groepen zoals ze zich in de stoet presenteren. Het proces dat daaraan voorafgaat mag door de jury niet worden meegenomen. Dit impliceert dat informatie, beelden en indrukken die de juryleden voorafgaand aan de carnavalstoet ten aanzien van de wagens opdoen, niet meegewogen mogen worden. Het verwachtingspatroon mag geen referentie zijn.

Bezichtiging van de wagens op dinsdag voorafgaand aan de stoet biedt de jury de mogelijkheid zich te oriënteren op wat de wagen in de stoet zal te bieden hebben. De jury mag daarbij gebruik maken van hulpmiddelen, maar dient zich te onthouden van het vragen van informatie aan ter plaatse aanwezige personen, al dan niet verbonden met de karrenbouwers.

Elk jurylid kent tijdens de stoet aan elke wagen één puntenaantal toe met een maximum van 100. Het is elk jurylid vrij een eigen methodiek te kiezen om te komen tot die waardering. Het gaat erom dat het uiteindelijk gegeven aantal punten de kwaliteit van de wagen en de groep uitdrukt, afgewogen tegen de kwaliteit van de andere wagens en groepen.

De top 10 van de verlichte avondstoet wordt op dinsdag meegedeeld tijdens de stoet. Vanop een podium op het einde van het parcours zal de winnaar van de jury het “stopteken” krijgen. Vervolgens wordt op een feestelijke manier een ereteken en cheque overhandigd. De andere 9 karren uit de top 10 zullen een rozet overhandigd krijgen terwijl ze passeren langs de jury.

Indien 2 carnavalsgroepen hetzelfde puntenaantal behalen, dient de jury dit in onderling overleg uit te sluiten door het resultaat bij te stellen op basis van uitwisseling van argumenten en gedeelde gezichtspunten.

De jury zorgt ervoor dat er binnen de acht weken na de carnavalstoet een verslag is opgesteld waarin per wagen ingegaan wordt op de sterke en zwakke kanten van het ontwerp. Daarmee geeft de jury extra invulling aan haar doelstelling om de carnavalstoet naar een hoger plan te brengen.

 

 

PRIJZEN VAN DE VERLICHTE AVONDSTOET

 

GELDPRIJZEN VOOR VERLICHTE WAGENS:

De volgende prijzen worden onderscheiden:

- Aan elke reglementair deelnemende wagen wordt een geldprijs toegekend.

- Aan de eerste wagen wordt een ereprijs uitgereikt, de eerste tien wagens vormen de rangschikking van de wedstrijd de verlichte avondstoet.

1

2000

6

500

2

1800

7

500

3

1600

8

500

4

1200

9

500

5

1000

10

500

 

Alle deelnemende wagens die buiten dit klassement vallen, ontvangen een geldprijs ter waarde van 350 euro.

11. VOORWAARDEN

 

Dit reglement is van toepassing op deelnemende verenigingen uit zowel categorie 1,2 als 3:

 

- Categorie 1: een grote wagen met meer dan 25 deelnemers

- Categorie 2: een kleine wagen met minder dan 25 deelnemers (kinderen < 12 jaar niet meegerekend)

- Categorie 3: een groep zonder wagen met max. 25 deelnemers

 

Deelnemende karren aan de zondagstoet en de verlichte avondstoet die zich houden aan de verplichtingen/vereisten zoals deze in dit reglement zijn vastgelegd, kunnen op reglementaire wijze deelnemen aan de stoeten van het carnaval Heist. Zij komen eveneens in aanmerking voor een geldprijs en een klassering in de wedstrijd.

Als er door de organisatie of de veiligheidsdiensten wordt vastgesteld dat een deelnemende groep zich niet houdt aan bovenstaande bepalingen zal de organisatie een sanctie bepalen die een invloed zal hebben op de klassering en/of de geldprijs (afhankelijk van de mate van overschrijding en per stoet).

Als er na overleg van de bevoegde instanties besloten wordt dat de attitude van een vereniging niet strookt met de visie van dit reglement en als de bepalingen in grove mate zijn overtreden, dan zal de vereniging uitgesloten worden van deelname in het daaropvolgend jaar. Een dergelijke beslissing zal schriftelijk meegedeeld en gemotiveerd worden.

We wensen jullie een machtig carnaval toe!

Lees hier het gemeenteraadsbesluit na

Lees hier het karrenreglement na

 

Datum goedkeuring: 29 september 2016

Datum bekendmaking: 29 spetember 2016

 

Contact

Cultuurcentrum Maxim Willemspad 1 8300 Knokke-Heist

Openingsuren

+32 50 630 430 +32 50 630 429  cc.ticket@knokke-heist.be