Carnaval

1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Voor de toepassing van deze politieverordening wordt verstaan onder:

 

Bevoegde personen:

-       de vaststellende ambtenaren aangesteld in het kader van de wet van 24 juni 2013 op de gemeentelijke administratieve sancties;

-       de politieambtenaren en agenten van politie overeenkomstig de wet op het politieambt van 5 augustus 1992.

 

Carnavalsperiode: van zaterdag 10 februari 2018 om 19.00u tot woensdag 14 februari 2018 om 12.00 uur.

 

Feestzone: afgebakende zone gedurende de carnavalsperiode, geografisch begrensd door, en inclusief (zie plan als bijlage):

-       het Heldenplein tot aan de Duinenstraat/O.L.Vrouwestraat. De Knokkestraat tussen de Kursaalstraat en de Polderstraat;

-       de Noordstraat tussen de Knokkestraat en de Guido Gezellestraat. De Guido Gezellestraat tussen de Noordstraat en de Kursaalstraat  De Kursaalstraat tussen de Elizabetlaan en het rond punt met de Markstraat/Westkapellestraat;

-       de Kerkstraat tussen de Kursaalstraat en de De Vrièrestraat, de Kardinaal Mercierstraat tussen de Elizabetlaan en de Kerkstraat en de Vlamingstraat vanaf  de Kursaalstraat tot aan huisnummer 23.

Drankgelegenheid: plaats of tijdelijke inrichting (zoals cafés en vergunde feesttenten op het openbaar domein) waar de belangrijkste activiteit tijdens de carnavalsperiode erin bestaat dranken te verkopen of te verstrekken (zelfs gratis), al dan niet voor consumptie ter plaatse en zonder dat het verstrekken van die dranken moet samenhangen met consumptie van een bereide maaltijd.

Onder drankgelegenheden wordt ook begrepen: de vergunde drank- en/of eettentjes op het openbaar domein, de frituren en andere meeneemrestaurants.

 

Stoetenzone: afgebakende zone op zondag van 8:00 uur tot 24:00 uur en op dinsdag van 13:00 uur tot 24:00 uur en geografisch begrensd door, en inclusief (zie plan als bijlage):

-       in het noorden: de Elizabetlaan, met inbegrip van de Graaf d’Ursellaan;

-       in het zuiden: de spoorweg van de NMBS;

-       in het oosten: de Krommedijk;

-       in het westen: de Heistlaan.

Sterke drank: drank zoals bepaald in artikel 16 van de Wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur en de tarieven van de accijnsrechten op alcohol en op alcoholhoudende drank.

Artikel 2. Toepassingsgebied

 

Deze politieverordening is van toepassing op het grondgebied van de gemeente Knokke-Heist en op elk persoon die zich op het grondgebied bevindt ongeacht zijn woonplaats of nationaliteit.

Artikel 3.

 

§1. Het bij zich hebben van producten en voorwerpen die de veiligheid van personen in het gedrang kunnen brengen of personen kunnen verwonden en van producten of voorwerpen die kunnen gebruikt worden om personen te bevuilen of te besmeuren, is tijdens de carnavalsperiode en binnen de stoeten- of feestzone verboden.

 

§2. Het achterlaten op de openbare weg van glas, breekbare materialen of andere recipiënten die snijwonden kunnen veroorzaken is tijdens de carnavalsperiode en binnen de stoeten- of feestzone verboden.

Artikel 4.

 

Het bij zich hebben van stroomgeneratoren, licht ontvlambare vloeistoffen en gemakkelijk brandbare materialen is, tijdens de carnavalsperiode en binnen de stoeten- of feestzone, verboden.

Artikel 5.

 

Het verbod krachtens artikel 4 is niet van toepassing voor de officieel ingeschreven groepen en alle andere ingeschreven carnavalisten tijdens de stoeten:

-       ze zijn verplicht alle verantwoorde maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat het bijvullen van de brandstof niet dient te gebeuren tijdens en op het parcours van de stoeten;

-       zij dienen zich verder te schikken naar de bepalingen van het “karrenreglement”:

  • het vervoer van de brandstof dient te gebeuren in een metalen recipiënt (type “jerrycan”) die goed dient te worden afgesloten;
  • het bijvullen van het brandstofreservoir dient te gebeuren met behulp van een hulpstuk dat aangepast moet zijn aan de vulopening;
  • bij het vervoer en de manipulatie van de generator en de brandstof moet de grootste voorzichtigheid in acht worden genomen.

Artikel 6.

 

Binnen de carnavalsperiode is het verboden om glazen drankrecipiënten en sterke drank te verkopen of gratis aan te bieden in winkels en verkoopautomaten binnen de perimeter vastgesteld als volgt:

-       in het noorden: de Elizabetlaan, met inbegrip van de Graaf d’Ursellaan;

-       in het zuiden: de spoorweg van de NMBS;

-       in het oosten: de Krommedijk;

-       in het westen: de Heistlaan;

 

-       van zaterdag 20.00 tot zondag 08.00 uur;

-       van zondag 13.00 tot maandag 08.00 uur;

-       van maandag 20.00 tot dinsdag 08.00 uur;

-       van dinsdag 20.00 tot woensdag 12.00 uur.

De uitbaters van de winkels en automaten dienen dit verbod duidelijk leesbaar te afficheren in de winkel en aan de verkoopautomaten.

Artikel 7.

 

§1. Tijdens de carnavalsperiode is het verboden om op de openbare weg in de stoeten- of feestzone:

1. al dan niet geopende glazen recipiënten in het bezit te hebben;

2. sterke drank in het bezit te hebben.

 

§2. Artikel 7 van de politieverordening van 25 mei 2016 tot bestrijding van diverse vormen van overlast is niet van toepassing in de stoeten- of feestzone tijdens de carnavalsperiode.

Artikel 8.

 

In de drankgelegenheden gelegen binnen de stoeten- of feestzone is het verboden om tijdens de carnavalsperiode glazen drankrecipiënten te gebruiken of mee te geven.

De uitbaters zijn verplicht om plastieken, kartonnen of kunststofbekers te gebruiken. Het meeleveren van flessen is niet toegelaten.

Artikel 9.

 

Alle constructies, al dan niet op wielen, en personen met uitzondering van hulp- en veiligheidsdiensten en de personen door hen aangeduid, zijn op dinsdag 13 februari 2018 verboden binnen de afgebakende veiligheidsperimeter rond de popverbranding op het Maes en Boereboomplein.

2. Geluid

 

Artikel 10.

 

Alle vormen van geluidsversterking zijn verboden op het openbaar domein.

 

Artikel 11. Praalwagens

 

In afwijking van artikel 10 mogen ingeschreven praalwagens van de stoeten binnen de perimeter zoals omschreven in de stoetenzone:

-       maximum 100dB(A) produceren op zondag van 13.00 tot 19.00 uur en op dinsdag van 18.30 tot 24.00 uur;

-       maximum 85dB(A) op zondag tussen 08.00 en 13.00 uur en 19.00 en 24.00 uur;

-       maximum 85dB(A) op dinsdag tussen 13.00 en 18.30 uur.

 

Alle karren dienen de stoetenzone te verlaten tegen 24.00 uur.

 

Artikel 12. Drankgelegenheden

 

§1. Drankgelegenheden gelegen in de feestzone mogen in afwijking van art. 9 van de politieverordening geluid dd. 25 juni 2015, maximum 95 dB(A) geluid produceren op:

-       zaterdag vanaf 19:00 tot 05.00 uur;

-       zondag vanaf 17.00 tot 05.00 uur;

-       maandag vanaf 17.00 tot 05.00 uur;

-       dinsdag vanaf 17.00 tot 05.00 uur.

 

§2. Op deze dagen is het tussen 05.01 uur en 06.00 uur verboden meer dan 90 dB(A) geluid te produceren.

 

§3. Drankgelegenheden gelegen buiten de feestzone dienen een aparte muziektoelating aan te vragen conform art. 9 van de politieverordening geluid dd. 25 juni 2015.

3.Maatregelen en sancties

 

Artikel 13.

 

§1. In geval van overtreding van deze politieverordening kunnen de bevoegde personen de overtreder aanmanen om de inbreuk onmiddellijk te doen ophouden en om de gepaste maatregelen te nemen om de hinder te beperken

 

§2. De overtreder en/of de verantwoordelijke verlenen hun volledige medewerking en verstrekken de bevoegde personen alle relevante inlichtingen bij de uitvoering van hun onderzoek.

Artikel 14.

 

§1. Voor zover door of krachtens een wet of een decreet geen andere straffen of administratieve sancties worden bepaald voor dezelfde overtredingen, worden overtredingen van deze verordening, gestraft met een gemeentelijke administratieve geldboete van maximum 250 euro; Indien de dader een minderjarige is, die de volle leeftijd van zestien jaar heeft bereikt op het tijdstip van de feiten, bedraagt het maximum van de administratieve geldboete 125 euro. De administratieve geldboete wordt opgelegd door de sanctionerend ambtenaar.

 

§2 De toepassing van de gemeentelijke administratieve sancties doet geen afbreuk aan de bevoegdheid van de burgemeester om een drankgelegenheid tijdelijk te sluiten of een andere maatregel te nemen overeenkomstig de artikelen 133, 134ter en 134quater van de Nieuwe Gemeentewet.

Zo ook kan de burgemeester op grond van de Nieuwe Gemeentewet en het Gemeentedecreet maatregelen nemen wanneer de openbare orde in het gedrang komt of wanneer er openbare overlast is.

 

Het niet-naleven van deze maatregelen is verboden.

 

§3. Bij vaststelling van het bezit van glazen recipiënten of sterke dranken (al dan niet geopend), in de stoeten- of feestzone, kunnen de politieambtenaren deze in beslag nemen met het oog op hun onmiddellijke vernietiging.

Artikel 15.

 

Deze politieverordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan.

Artikel 16.

 

Een afschrift van deze politieverordening wordt toegestuurd aan:

-       de Gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen;

-       de Griffier van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge;

-       de Procureur des Konings, bevoegd in politiezaken te Brugge;

-       de Korpschef van de lokale politie Damme/Knokke-Heist.

 

Besluit

Karrenreglement 2018

 

Datum goedkeuring: 30 november 2017

Datum bekendmaking: 5 december 2017