Aanvraag voor ambulante activiteiten en kermisactiviteiten

Het gemeentebestuur heeft een procedure uitgestippeld die ervoor zorgt dat:

  • de ambulante activiteiten en de kermisactiviteiten op het gemeentelijk grondgebied vlot en veilig verlopen voor markt- en foorkramer en bezoeker
  • alle ambulante en kermisactiviteiten vergund zijn
  • het openbaar domein net gehouden wordt tijdens en na de activiteiten.


 

GEMEENTE

KNOKKE-HEIST

 

Overzichtslijst overgemaakt op 1 JULI 2008

 

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN
DE GEMEENTERAAD

ZITTING VAN 26 juni 2008

Aanwezig :

Graaf L. Lippens: Burgemeester, M. Willems: Eerste Schepen, I. Reubens, D. De Vlamynck, D. Lannoy, L. Lierman, P. De Groote: Schepen, J. Vandepitte, M. Rombout, K. van der Hooft, A. De Groote-Desutter, D. Despiegelaere, W. Deceuninck, A. Vervarcke-Pattyn, S. Obreno, F. Naert, L. De Waele, A. Van Hoof, K. Demeyere, P. Vlietinck, J. Verbouw, V. Engelrelst, J. Vansteenkiste, L. Sabbe, S. Devlieger, I. Goeminne: Raadslid, M. Gobert: Wd. Secretaris

Afwezig :

 

Verontschuldigd :

P. Geerinckx: Schepen, A. Vandenbussche, F. De Smet, A. Bosschaerts, M. Szechtman: Raadslid

35.     Secretarie - Algemeen Bestuur - Gemeentelijk reglement op de ambulante activiteiten en op de kermisactiviteiten - Hervaststelling.

 

De gemeenteraad in openbare zitting,

 

Gelet op het Gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42;

 

Gelet op de Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten, gewijzigd bij Wet van 4 juli 2005 en Wet van 20 juli 2006, meer bepaald de artikels 8 tot en met 10;

 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en organisatie van ambulante activiteiten, meer bepaald de artikels 23 tot en met 44;

 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie, meer bepaald de artikels 8 tot en met 24;

 

Gelet op het Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;

 

Overwegende dat volgens artikel 8 §1 van de Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten, gewijzigd bij wet van 4 juli 2005 en wet van 20 juli 2006, de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten op de openbare markten en kermissen, wordt geregeld bij gemeentelijk reglement;

 

Overwegende dat volgens artikel 9§ 1 van voornoemde gewijzigde wet de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten op het openbaar domein, buiten de openbare markten en kermissen, wordt geregeld bij gemeentelijk reglement;

 

Overwegende dat dit gemeentelijk reglement ervoor moet zorgen dat:

·          de ambulante activiteiten en de kermisactiviteiten op het gemeentelijk grondgebied vlot en veilig verlopen voor markt- en foorkramer en bezoeker

·          alle ambulante en kermisactiviteiten vergund zijn

·          het openbaar domein net gehouden wordt tijdens en na de activiteiten;

 


 

BESLUIT:

 

 

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

 

Art. 1. Definities

Voor de toepassing van dit gemeentelijk reglement wordt verstaan onder:

 

1°ambulante activiteit: elke verkoop, verkoopsaanbieding of uitstalling met het oog op de verkoop aan de consument van producten of diensten,

·          hetzij door een handelaar buiten de vestigingen vermeld in zijn inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen

·          hetzij door een persoon die niet over een dergelijke vestiging beschikt

2° producten: lichamelijke roerende zaken, met andere woorden materiële goederen

3° diensten: alle daden van koophandel en ambachtsactiviteiten voor zover de wijze en de plaats van verkoop overeenstemmen met die van de ambulante handel

openbaar domein: plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn

5° openbare weg: in de wetgeving wordt er geen definitie gegeven van het begrip ’openbare weg’. Van het ogenblik dat een weg openstaat voor het verkeer, wanneer geen enkele aanduiding vermeldt dat het een private weg is en wanneer de weg gebruikt mag worden door eenieder, betreft het een openbare weg.

Met de openbare weg worden gelijkgesteld: de parkeerplaatsen gelegen op de openbare weg, de winkelgaleries, de stations-, luchthaven- en metrohallen en de plaatsen waar kermissen plaatsvinden.

6° private plaatsen langs de openbare weg: dat is elke plaats die onmiddellijk aan de openbare weg paalt, bv. bij garageverkoop

7° commerciële parkeerterreinen: elk terrein dat dient voor het parkeren van voertuigen en dat bestemd is voor de klanten van een handelszaak, bv. winkelparkings

8° standwerker: de persoon van wie de activiteit uitsluitend bestaat uit de verkoop, op verschillende markten, van producten of diensten waarvan hij de kwaliteit aanprijst en/of het gebruik uitlegt, door middel van argumenten en/of demonstraties gericht op een betere bekendheid bij het publiek en zodoende de promotie van de verkoop ervan

9° openbare markt: de markt die de gemeente organiseert, hetzij door de gemeente zelf, hetzij door de aangeduide concessionaris/marktuitbater

10° privémarkt: een markt georganiseerd door een privé-initiatief, vooraf toegelaten door de gemeente

11° kermis: evenement georganiseerd of vooraf toegelaten door de gemeente om, op vastgestelde plaatsen en tijdstippen, de uitbaters van kermisattracties of van vestigingen van kermisgastronomie, die er producten of diensten aan de consument verkopen, samen te brengen

12° kermisactiviteit: elke verkoop, verkoopsaanbieding of uitstalling met het oog op de verkoop van diensten aan de consument in het kader van de uitbating van kermisattracties of van vestigingen van kermisgastronomie

13. kermisgastronomie: bv. smoutebollen, wafels en suikerspinnen

14. diverse gemeentelijke centra:      - Gemeentehuis Knokke – Alfred Verweeplein 1

                                                           - Gemeentehuis Heist – de Vrièrestraat 49

                                                           - Cultuurcentrum Knokke-Heist – Meerlaan 32

                                                           - Sportcentrum Knokke-Heist – Edward Verheyestraat 14

                                                           - Toerisme Knokke - Zeedijk-Knokke 660

                                                           - Toerisme Heist – Knokkestraat 22

 

 

Art. 2.

De marktleider/concessionaris van de openbare markten is bevoegd om documenten te controleren die de machtiging en identiteit aantonen van de personen die een ambulante activiteit uitoefenen.

 

Art. 3.

Zijn gemachtigd om de documenten vermeld in hoofdstuk 6, art. 29 van dit reglement te controleren:

·          de personen belast met de praktische organisatie van de openbare kermissen en de kermisactiviteiten op het openbaar domein, hiertoe aangesteld door de burgemeester of zijn afgevaardigde

·          de concessionaris.

 

Art. 4.

Ambulante handelaars (met een vaste standplaats) en foorkramers mogen hun standplaats niet verlaten om de kopers tegemoet te gaan, hun waren aan te prijzen, aan te bieden of tot kopen aan te zetten. Het is hun verboden te kopen of te verkopen buiten hun standplaats.

 

Art. 5.

Ambulante handelaars zonder vaste standplaats mogen zich niet op de openbare weg opstellen zodat ze een soort standplaats creëren. Ze mogen slechts stilstaan gedurende de strikt nodige tijd voor de verkoop en aflevering van hun waren, zonder het verkeer te hinderen.

 

Art. 6.

Het is verboden de doorgangen tussen de kramen en kermisattracties te belemmeren door het plaatsen van manden, zakken, ticketverdelers, sandwichborden of andere voorwerpen. Dit verbod geldt eveneens voor de hangende voorwerpen die deel uitmaken van de uitstalling.

 

Art. 7.

Het is verboden om haken of andere voorwerpen aan te brengen in de betegeling van het openbaar domein.

 

Art.8

Het is verboden de vrijheid van handel drijven te hinderen en de orde te verstoren, bv. door het te luidruchtig aanprijzen van de waren, het te luid gebruik van een microfoon.

 

Art. 9. Afval

Ambulante handelaars en/of foorkramers moeten ervoor zorgen dat:

·          het afval van hun waren verwijderd wordt

·          het inpakpapier niet kan wegwaaien

·          vis in waterdichte bakken geplaatst wordt en er geen water of afval op het openbaar domein, noch in de riolering terechtkomt

·          er geen braadvocht of afval van gevogelte en vlees op het openbaar domein, noch in de riolering terechtkomt.

 

De vergunninghouders, de marktkramers en de foorkramers dienen zich, wat betreft hun afval, te houden aan de politieverordening betreffende het ophalen en inzamelen van huishoudelijke en ermee gelijkgestelde bedrijfsafvalstoffen.

Ingeval van niet-naleving van deze verplichting zal de gemeente deze werkzaamheden zelf uitvoeren op kosten van de vergunninghouder en/of de marktkramers en/of de foorkramers.

 

Art. 10. Geluidsnormen tijdens markten en foren

Onverminderd de bepalingen vermeld in de Wet van 18 juli 1973 en in het KB van 24 februari 1977, mag de geluidsemissie afkomstig van elektronisch versterkte muziek nooit de drempel van 80 dB(A) overschrijden.

 

Het college van burgemeester en schepenen, de politie en/of de toezichthoudende ambtenaar kan steeds, gelet op onvoorziene en tijdelijke omstandigheden, strengere normen opleggen.

 

De metingen dienen te gebeuren op minstens 3,5 meter van de gevels van de woningen rond de markten en/of foren.

De meetomstandigheden voldoen aan de bepalingen in Titel I en II van het VLAREM.


De luidsprekers mogen niet worden aangebracht aan de buitenkant van de attractie/inrichting, maar moeten aan de binnenkant geplaatst worden, terwijl de opening van deze luidsprekers gericht is naar de attractie/inrichting.

 

Elke attractie/inrichting mag te allen tijde door de politie en/of de toezichthoudende ambtenaar worden gecontroleerd.

 

Er wordt enkel muziek toegelaten wanneer de attractie/inrichting open is voor het publiek.

 

Art.11.

Luidsprekers mogen niet worden aangebracht aan de buitenkant van de inrichting, maar wel aan de binnenkant, en de opening van deze luidsprekers moet naar binnen gericht zijn.

 

Het is streng verboden noodhoorns, sirenes en/of claxons te plaatsen en/of te gebruiken. Deze toestellen zullen, als zij toch worden gebruikt, door de politie en/of de toezichthoudende ambtenaar worden weggenomen en in bewaring gehouden tot aan het einde van de markt of foor.

 

Er wordt enkel muziek toegelaten wanneer de inrichting effectief in exploitatie is.

 

Art. 12. Emissiegrenzen inzake geluid en lucht bij het gebruik van motoren met inwendige verbranding.

Op iedere markt en/of foor worden alle attracties/inrichtingen bij voorkeur elektrisch aangedreven.

 

Zowel bij gebruik van elektrisch aangedreven attracties/inrichtingen als bij het gebruik van motoren (machines) met inwendige verbranding, gelden de bepalingen van Titel I en II van het VLAREM.

 

Art. 13. Elektriciteit.

De elektrische installaties, zowel voor verlichting als voor drijfkracht, moeten steeds voldoen aan de voorschriften van het AREI ter zake en aan de richtlijnen verstrekt door de plaatselijke stroomleverende maatschappijen.

Ze moeten jaarlijks gekeurd worden door een wettelijk aangenomen controleorganisme.

Alle tussentijdse uitbreidingen of wijzigingen van voornoemde elektrische installaties gebeuren onder volledige verantwoordelijkheid van de eigenaars of beheerders en moeten in die gevallen, zonder uitstel, een bijkomende keuring ondergaan.

De stroomlevering en inbedrijfstelling gebeurt slechts nadat aan de afgevaardigde van de elektriciteitsdienst een gunstig proces-verbaal van onderzoek werd voorgelegd, opgemaakt door een erkend toezichtsorganisme.

Bij gebrek aan een dergelijk gunstig proces-verbaal zal in geen enkel geval stroom ter beschikking gesteld worden, wat in geen geval aanleiding zal kunnen geven tot het betalen van een of andere schadevergoeding, noch door het gemeentebestuur, noch door de stroomverdeler.

Alle kosten met betrekking tot voorlopige aansluiting en elektriciteitsverbruik op de foor vallen ten laste van de foorreizigers.

 

De gemeente voorziet elektriciteitskasten met drijfkracht op 3 X 380 V en/of 3 X 220 V. De markt- en foorkramers moeten hun installaties voorzien op deze geleverde elektriciteit.

Indien meer vermogen nodig is, moet dit aangevraagd worden bij de Technische Uitvoerende Dienst (tel: 050 630 230).

 

 

Hoofdstuk 2: Organisatie van ambulante activiteiten op openbare markten

 

Afdeling 1: Algemene bepalingen

 

Art. 14. Toepassingsgebied en specificering van de markten

De gemeente organiseert op het openbaar domein volgende openbare markten:

 

1. Alfred Verweeplein met nabije omgeving

 

Marktperiode: woensdagmorgen van iedere week van 7.00 tot 13.30 uur

Opbouw markt: vanaf 5.00 tot 8.00 uur

Afbraak markt: vanaf 12.00 tot 15.00 uur

Specialisatie: verkoop van alle artikelen, met uitzondering van voedingsmiddelen (confiserie, koeken, enz.), groenten, planten en zaden.

Plan van de standplaatsen: zie bijlage 1

 

2. Gemeenteplein

Marktperiode: woensdag- en zaterdagmorgen van iedere week van 7.00 tot 13.30 uur

Opbouw markt: vanaf 5.00 tot 8.00 uur

Afbraak markt: vanaf 12.00 tot 15.00 uur

Specialisatie: verkoop van voedingsmiddelen (confiserie, koeken, enz. inbegrepen), groenten, planten en zaden en producten die rechtstreeks te maken hebben met voedselbereiding.

Plan van de standplaatsen: zie bijlage 2

 

3. Maes en Boereboomplein en omliggende straten

Dinsdag- en zaterdagmorgen van iedere week  van 7.00 tot 13.30 uur

Opbouw markt: vanaf 5.00 tot 8.00 uur

Afbraak markt: vanaf 12.00 tot 15.00 uur

Specialisatie: verkoop van alle artikelen voorzien in het plan van de standplaatsen

Plan van de standplaatsen: zie bijlage 3

 

1 -2 - 3: Indien de marktdag op een wettelijke feestdag valt zal het college van burgemeester en schepenen de marktdag bepalen in overleg met de concessionarissen.

 

Art.15.

Het is verboden op de markten andere waren te verkopen of te koop te stellen dan die waarvoor de markten bestemd zijn.

 

Art. 16.

Het is verboden de voertuigen langer op de markten te laten staan dan nodig voor het laden en lossen van de koopwaren.

 

Art. 17. Identificatievereisten

Elke persoon die een ambulante activiteit uitoefent op de openbare markt, dient zich te identificeren aan de hand van een leesbaar uithangbord, zichtbaar geplaatst op het kraam of het voertuig.

 

Het bord bevat volgende vermeldingen:

 

1° hetzij de naam en de voornaam van de persoon die een ambulante activiteit uitoefent als natuurlijk persoon voor eigen rekening, of voor wiens rekening of in wiens dienst de activiteit wordt uitgeoefend; hetzij de naam en de voornaam van de persoon die het dagelijks bestuur binnen een rechtspersoon waarneemt of voor wiens rekening of in wiens dienst de activiteit wordt uitgeoefend

2° de firmanaam en/of de benaming van de onderneming

3° naargelang van het geval, de gemeente van de maatschappelijke zetel of van de uitbatingszetel; en indien de onderneming niet in België gelegen is, het land en de gemeente waar die zich bevindt;

4° het inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen (of een identificatie die dat vervangt, indien het om een buitenlands bedrijf gaat).

 

Afdeling 2: Voorwaarden inzake toewijzing van standplaatsen

Art. 18. Wie kan een standplaats bekomen

Een standplaats op de openbare markt kan enkel toegewezen worden aan:

-           de natuurlijke persoon die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefent en in het bezit is van een ’machtiging als werkgever’

-           rechtspersonen die een ambulante activiteit uitoefenen; de standplaatsen worden toegekend door tussenkomst van een persoon verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de vennootschap die houder is van de ’machtiging als werkgever‘

 

De standplaatsen kunnen occasioneel ook toegewezen worden aan de verantwoordelijken van verkoopsacties zonder commercieel karakter. Hiervoor dienen zij toelating te vragen bij de gemeente om op het grondgebied te mogen verkopen. Na goedkeuring dienen zij contact op te nemen met de concessionaris van de betrokken markt om een standplaats op de markt te krijgen.

 

Art. 19. Verhouding abonnementen – losse plaatsen

De standplaatsen op de openbare markt worden toegewezen:

-           hetzij per abonnement (maximum 95 % van het totale aantal standplaatsen)

-           hetzij van dag tot dag (minimum 5 % van het totale aantal standplaatsen)

Bij de standplaatsen die per abonnement worden toegewezen, wordt voorrang gegeven aan de standwerkers tot 5 % van het totaal aantal standplaatsen op de markt.

 

Art. 20. Toewijzingsregels voor losse plaatsen.

Alfred Verweeplein met nabije omgeving, het Gemeenteplein en het Maes en Boereboomplein met omliggende straten:

De toewijzing van losse plaatsen voor deze markten gebeurt door de concessionaris volgens de chronologische volgorde van aankomst op de markt.

Wanneer de volgorde van aankomst op de markt tussen twee of meerdere kandidaten niet kan worden uitgemaakt, gebeurt de toekenning van de standplaats bij loting.

De houder van de machtiging als werkgever moet bij de toewijzing van de standplaats aanwezig zijn.

 

Art. 21. Toewijzingsregels per abonnement

 

21.1. Vacature en kandidatuurstelling standplaats.

Wanneer een standplaats vrijkomt die per abonnement toegewezen wordt, zal de gemeente deze vacature bekendmaken via publicatie van een kennisgeving.

Deze kennisgeving zal gebeuren door middel van een bericht aangeplakt aan het gemeentelijk infobord in beide gemeentehuizen en/of via de website www.knokke-heist.be en/of via de lokale pers. De concessionaris zal contact opnemen met de bonden van de marktkramers om de vacature bekend te maken.

De kandidaturen kunnen ingediend worden na een melding van vacature of op elk ander tijdstip.

 

Hoe een kandidatuur indienen?

1.      Het aanvraagformulier Kandidatuur voor standplaats op openbare markt met abonnement deelgemeente Heist of Knokke (bijlage 4 en 5) om een kandidatuur in te dienen kan worden aangevraagd bij de marktleider/concessionaris van de betreffende markt (gegevens over de concessionarissen zijn terug te vinden op de gemeentelijke website www.knokke-heist.be). Dat formulier is ook te vinden op de gemeentelijke website of te verkrijgen in het onthaal van de diverse gemeentelijke centra (zie artikel 1, definities).

2.       De kandidaturen worden ingediend hetzij bij brief neergelegd tegen ontvangstbewijs, hetzij bij ter post aangetekend schrijven, tevens met ontvangstbewijs, hetzij op een duurzame drager tegen ontvangstbewijs, gericht aan de aangeduide marktleider/concessionaris. Kandidaturen die hieraan niet voldoen, komen niet in aanmerking.

3.      De kandidaturen worden opgenomen in het register van de kandidaturen (zie art 21.2)

 

21.2. Register van de kandidaturen

Alle kandidaturen worden chronologisch volgens ontvangst bijgehouden in een register (schriftelijk of digitaal). Er wordt een ontvangstbewijs afgeleverd dat de inschrijvingsdatum van de aanvraag in het register vermeldt en het recht op inzage van het register (overeenkomstig het Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur).

 

De kandidaten opgenomen in de registers voor de markten op het Alfred Verweeplein met nabije omgeving, het Gemeenteplein en het Maes en Boereboomplein met omliggende straten dienen hun kandidatuur jaarlijks te bevestigen vóór 1 maart om in het register opgenomen te blijven. 

 

De kandidaten opgenomen in het register voor de Folkloremarkt (enkel de verkoopstanden) worden jaarlijks aangeschreven door de marktleider/concessionaris met de vraag om hun kandidatuur te bevestigen en dus in het register opgenomen te blijven.

 

21.3. Volgorde van toekenning van standplaatsen

Bij het vacant komen van een standplaats per abonnement worden, met het oog op de toekenning ervan, de kandidaturen als volgt geklasseerd in het register:

·           

·          rekening houdend met de eventuele specialisatie:

o         aan standwerkers voor zover ze 5 % van het totale aantal standplaatsen niet bereiken

o         en dan volgens de kandidaturen bij voorrang van volgende categorie(ën)

1.      personen die een uitbreiding van hun standplaats vragen

2.      personen die een wijziging van hun standplaats vragen

3.      personen die een standplaats vragen als gevolg van de opheffing ervan die ze op een van de markten van de gemeente innamen of aan wie de gemeente een vooropzeg heeft gegeven wegens definitieve opheffing van de markt of een deel van de standplaatsen

-          binnen deze categorieën volgens chronologische volgorde van de aanvragen

-          binnen dezelfde categorie met dezelfde chronologische volgorde volgens hoogste anciënniteit op een van de markten van de gemeente en vervolgens voorrang door loting.

4.      de externe kandidaten

·          en dan binnen elke categorie, in voorkomend geval, volgens de gevraagde standplaats en specialisatie

·          en ten slotte volgens datum.

 

Wanneer twee of meerdere aanvragen behorend tot dezelfde categorie tezelfdertijd ingediend worden, wordt als volgt voorrang gegeven:

a) voorrang wordt gegeven (uitgezonderd de categorie externe kandidaten) aan de aanvrager die de hoogste anciënniteit op de markten van de gemeente heeft; wanneer de anciënniteit niet vergeleken kan worden, wordt de voorrang bepaald bij loting;

b) voor de externe kandidaten wordt de voorrang bepaald bij loting.

 

21.4. Bekendmaking van de toewijzing van de standplaatsen

De toewijzing van de standplaats wordt bekendgemaakt aan de aanvrager via een aangetekend schrijven met ontvangstbewijs.

 

21.5.Register van de toegewezen standplaatsen

Een plan of register wordt bijgehouden waarin voor elke standplaats toegewezen per abonnement vermeld staat:

·          de naam, voornaam en het adres van de persoon of de vertegenwoordiger van de rechtspersoon aan wie of door wiens tussenkomst de standplaats werd toegekend

·          in voorkomend geval, de handelsnaam van de rechtspersoon aan wie de standplaats toegekend werd en het adres van haar maatschappelijke zetel

·          het ondernemingsnummer

·          de producten en/of diensten die te koop aangeboden worden

·          in voorkomend geval, de hoedanigheid van standwerker

·          de datum van de toewijzing van de standplaats en de duur van het gebruiksrecht

·          indien de activiteit seizoensgebonden is, de periode van activiteit

·          de prijs van de standplaats, behalve als die op een uniforme wijze vastgelegd is

·          in voorkomend geval, de naam en het adres van de overlater en de datum van de overdracht.

 

Dit register kan op aanvraag bij de concessionaris geraadpleegd worden.

 

21.6. Duur abonnement

De abonnementen worden toegekend voor de duur van 12 maanden.

Na verloop van deze termijn worden ze stilzwijgend verlengd behalve indien anders bepaald door de aanvrager (cfr. art. 26 en 27 van dit marktreglement) en behalve bij intrekking bij aangetekend schrijven door de marktleider/concessionaris in de gevallen bepaald in art. 27 van dit marktreglement.

 

Praktische modaliteiten in verband met de abonnementen

Alfred Verweeplein met nabije omgeving, het Gemeenteplein en het Maes en Boereboomplein met omliggende straten

De abonnementen lopen van 1 april t.e.m. 31 maart. Voor de eerste 6 maanden (van 1 april t.e.m. 30 september) wordt het abonnementsgeld voor de volle 6 maanden vooruit betaald (uiterlijk tegen 15 maart). Voor de wintermaanden (van 1 oktober t.e.m. 31 maart) wordt betaald per aanwezigheid.

 

Afdeling 3: Wie mag de toegewezen standplaatsen innemen?

Art. 22.

De standplaatsen op de openbare markt kunnen ingenomen worden door:

 

1.a. de natuurlijke persoon die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefent en in het bezit is van een ’machtiging als werkgever‘, aan wie een standplaats is toegewezen

1.b. de verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur van een rechtspersoon, aan wie de standplaats is toegewezen, houder van een ’machtiging als werkgever’

 

2.      de feitelijke venno(o)t(en) van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd toegewezen, houder van een ’machtiging als werkgever‘ voor de uitoefening van een ambulante activiteit voor eigen rekening

 

3.      de echtgenoot of echtgenote en wettelijk samenwonende van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd toegewezen, houder van een ’machtiging als werkgever‘ voor de uitoefening van een ambulante activiteit voor eigen rekening

 

4.      de standwerker, houder van een ’machtiging als werkgever‘ aan wie het tijdelijk gebruikrecht van de standplaats werd onderverhuurd, overeenkomstig de bepalingen van art. 36 van voornoemd KB van 24 september 2006, alsook de standwerker, houder van een ’machtiging als aangestelde A en B‘ voor de uitoefening van een ambulante activiteit voor rekening of in dienst van de persoon aan wie de standplaats werd toegewezen of onderverhuurd

 

5.      de personen die beschikken over een ’machtiging als aangestelde A‘ of een ’machtiging als aangestelde B‘, die een ambulante activiteit uitoefenen voor rekening of in dienst van de natuurlijke persoon of rechtspersoon bedoeld in 1. tot 3.

 

6.      De personen die verkopen realiseren zonder commercieel karakter binnen het kader van de acties bedoeld in art. 7 van voornoemd KB van 24 september 2006, kunnen een standplaats innemen, toegewezen aan de verantwoordelijke van de actie. In voorkomend geval kunnen zij die innemen bij afwezigheid van die verantwoordelijke. Het college van burgemeester en schepenen dient de toelating te geven voor deze verkopen.

 

De personen opgesomd in 1b. tot 5. kunnen de standplaatsen innemen, toegewezen of onderverhuurd aan de natuurlijke persoon of rechtspersoon voor wiens rekening of in wiens dienst zij de activiteit uitoefenen, bij afwezigheid van de persoon aan wie of door middel van wie de standplaats werd toegewezen of onderverhuurd.

 

Art. 23. Onderverhuur door standwerkers

De standplaatsen op de openbare markt worden enkel toegewezen aan of via de houder van een machtiging ambulante activiteiten als werkgever.

Een standplaats voorzien voor een standwerker staat op naam van de standwerker die een machtiging als werkgever bezit.

Standwerkers die een abonnement voor een standplaats verkregen hebben, kunnen hun tijdelijk gebruiksrecht op deze standplaats onderverhuren aan hetzij een aan andere standwerker, hetzij aan een standwerker via een vereniging van standwerkers.

Een beroepsvereniging van standwerkers kan wel bepalen aan welke standwerker die lid is van de vereniging de standplaats met abonnement kan onderverhuurd worden.

De prijs van de onderverhuring mag niet hoger zijn dan het deel van de abonnementprijs voor de duur van de onderverhuring.

 

Afdeling 4: Hoe een abonnement wijzigen of beëindigen?

1.1.1.        

1.1.2.            Op vraag van de abonnementhouder

Art. 24. Opschorting van het abonnement

De houder van een abonnement kan het abonnement opschorten voor een voorziene periode van ten minste een maand wanneer hij ongeschikt is zijn activiteit uit te oefenen door ziekte of ongeval, op grond van een medisch attest.

 

De opschorting gaat in de dag waarop de marktleider/concessionaris schriftelijk en aangetekend op de hoogte gebracht wordt van de ongeschiktheid en houdt op ten laatste vijf dagen na de melding van het hernemen van de activiteiten. Na afloop van de opschorting krijgt de geabonneerde zijn standplaats terug.

De opschorting impliceert de opschorting van de wederzijdse verplichtingen die uit de overeenkomst voorkomen.

Gedurende de periode van opschorting kan de standplaats toegewezen worden als losse plaats.

 


 

Art. 25. Afstand van het abonnement

De houder van een abonnement kan afstand doen van het abonnement

-                 bij de vervaldag van het abonnement, met een opzegtermijn van ten minste 30 dagen

-                 bij stopzetting van de ambulante activiteiten, met een opzegtermijn van ten minste 30 dagen

-                 indien hij definitief ongeschikt is om zijn activiteit uit te oefenen om redenen vermeld in art. 24 van dit reglement; in dat geval is geen vooropzeg nodig

-                 op ieder ogenblik, met een opzegtermijn van ten minste 30 dagen.

 

De rechthebbenden van de natuurlijke persoon die voor eigen rekening zijn activiteit uitoefent, kunnen bij zijn overlijden, zonder vooropzeg, afstand doen van het abonnement waarvan hij de houder was.

 

De aanvragen van opschorting, herneming of opzegging van een abonnement worden betekend volgens één van de vermelde modaliteiten:

·          hetzij bij een ter post aangetekend schrijven met ontvangstmelding;

·          hetzij bij persoonlijk overhandigde brief tegen ontvangstmelding;

·          hetzij per duurzame drager (fax, e-mail) met ontvangstmelding.

 

Art. 26. Overdracht

Art. 26.1.

De overdracht van een standplaats is toegelaten onder de volgende voorwaarden:

1° wanneer de houder van de standplaats(en) zijn ambulante activiteiten als natuurlijk persoon stopzet, of overlijdt, of wanneer de rechtspersoon zijn ambulante activiteiten stopzet. Bij stopzetting bezorgt de overlater of zijn rechthebbenden een document als bewijs van schrapping van zijn ambulante activiteit in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

 

2° indien de overnemer(s) houder(s) zijn van een machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten als werkgever en de specialisatie van de overlater voortzetten op elke overgedragen standplaats; een eventuele wijziging van de specialisatie dient aangevraagd te worden per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs bij de marktleider/concessionaris; in beide gevallen (behoud specialisatie of toegelaten wijziging van specialisatie) dient de overnemer over de gepaste machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten te beschikken.

 

Art. 26.2.

In afwijking van 26.1. wordt de overdracht van standplaatsen toegelaten tussen:

-           echtgenoten bij feitelijke scheiding

-           echtgenoten bij scheiding van tafel en bed en van goederen

-           echtgenoten bij echtscheiding

-           wettelijk samenwonenden bij stopzetting van de wettelijke samenwoning

op voorwaarde dat:

- de overlater of de overnemer aan de concessionaris een document voorlegt als bewijs van de vermelde toestand

- de overnemer voldoet aan de voorwaarden vermeld in 26.1° en 2°.

De overdracht is geldig voor de resterende geldigheidsduur van het abonnement van de overlater. Ingeval van overdracht wordt het abonnement eveneens stilzwijgend vernieuwd.

 

1.1.3.            Op vraag van de marktleider/concessionaris

Art. 27. Schorsing en opzegging

Het abonnement kan door de marktleider/concessionaris geschorst of ingetrokken worden in volgende gevallen:

 

·          bij het zich niet houden aan de wetgeving op de ambulante activiteiten, het gemeentelijk reglement betreffende ambulante activiteiten en het gemeentelijk politiereglement

·          bij het te koop aanbieden van andere diensten dan deze vermeld in het abonnement

·          bij het zich niet schikken naar de voorschriften van de marktleider/concessionaris of de door de gemeente aangestelde persoon betreffende het plaatsen, uitstallen en verwijderen van de waren

·          bij niet of niet tijdige betaling van de standplaatsvergoeding

·          bij afwezigheid gedurende vier opeenvolgende weken zonder de marktleider/concessionaris vooraf of tijdens zijn eerste week van afwezigheid schriftelijk ervan op de hoogte te stellen

·          bij overdracht van een abonnement aan een derde zonder te voldoen aan voorwaarden bepaald in art. 23 van dit gemeentelijk reglement

·          wanneer andere waren verkocht worden dan die vermeld op zijn abonnement

·          bij het herhaaldelijk vroegtijdig verlaten van de markt

·          bij het herhaaldelijk niet tijdig aanwezig zijn zonder voorafgaande verwittiging van de marktleider/concessionaris.

De beslissing tot schorsing of opzegging wordt betekend bij een ter post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs.

 

Art. 28. Vooropzeg

Wanneer het evenement of een deel van de standplaatsen definitief worden opgeheven, geldt een termijn van vooropzeg aan de houders van een standplaats per abonnement van 12 maanden, behalve in dringende omstandigheden (bv. dringende wegwerkzaamheden).

 

 

Hoofdstuk 3: Organisatie van ambulante activiteiten op openbaar domein buiten de openbare markten, het strand en de zeedijk

 

Art. 29. Toepassingsgebied

Hoofdstuk 3 handelt over de uitoefening van ambulante activiteiten op het openbaar domein van de gemeente Knokke-Heist, buiten de erkende openbare markten vernoemd in hoofdstuk 2 art. 14. en buiten het strand en de zeedijk.

Dit hoofdstuk betreft ook de rondreizende ambulante handelaars.

 

Art. 30. Wie kan een vergunning aanvragen?

·          De personen die voldoen aan de voorwaarden tot het verkrijgen (zie art. 18) en innemen van de standplaatsen op de openbare markt (zie art. 22) kunnen standplaatsen op het openbaar domein buiten de openbare markten verkrijgen en innemen om ambulante activiteiten uit te oefenen.

·          De rondreizende ambulante handelaars.

 

Bovenstaande personen dienen voorafgaand een vergunning aan te vragen bij de gemeente.

 

Hoe een vergunning vragen? 

1.      a. Het aanvraagformulier ’Aanvraag voor uitoefening van ambulante activiteiten op openbaar domein buiten openbare markten, strand en zeedijk en op privéterrein‘ (bijlage 6) kan worden verkregen:

-          op de gemeentelijke website: www.knokke-heist.be

-          via e-mail: knokke-heist@knokke-heist.be

-          aan het onthaal van de diverse gemeentelijke centra.

1.   b. Het moraliteitsattest worden verkregen:

-          op de gemeentelijke website: www.knokke-heist.be via Uw loket

-          via e-mail: knokke-heist@knokke-heist.be

2.      Het ingevulde document kan worden terugbezorgd via e-mail, fax of post, zoals op het aanvraagformulier aangeduid.

3.      De aanvraag zal behandeld worden door de dienst Secretarie (tel. 050 630 113).

4.      Maximaal 4 weken later zal worden geantwoord of de aanvraag goedgekeurd of geweigerd is.

5.      In geval van positieve beslissing verkrijgt de aanvrager een vergunning met daarin vermeld:

a.      de aard van de producten of diensten die hij gemachtigd is te verkopen

b.      de plaats

c.       de datum en tijd van de verkoop.

 

Art. 31. Weigering vergunning

De gevraagde vergunning kan geweigerd worden om één of meerdere van onderstaande redenen:

- openbare orde en openbare veiligheid

- volksgezondheid

- bescherming van de consument

- activiteit die het bestaande commerciële aanbod in gevaar kan brengen.

De gemeente zal deze reden(-en) motiveren in haar kennisgeving van de negatieve  beslissing aan de aanvrager, en tevens verwijzen naar rechtsmiddelen inzake beroep.

 

Art. 32. Identificatievereiste bij uitoefenen ambulante activiteiten

Elke persoon die een ambulante activiteit uitoefent op de openbare markt, dient zich te identificeren aan de hand van een leesbaar uithangbord, zichtbaar geplaatst op het kraam of het voertuig.

 

Het bord bevat volgende vermeldingen:

1.      hetzij de naam en de voornaam van de persoon die een ambulante activiteit uitoefent als natuurlijk persoon voor eigen rekening, of voor wiens rekening of in wiens dienst de activiteit wordt uitgeoefend; hetzij de naam en de voornaam van de persoon die het dagelijks bestuur binnen een rechtspersoon waarneemt, of voor wiens rekening of in wiens dienst de activiteit wordt uitgeoefend

2.      de firmanaam en/of de benaming van de onderneming

3.      naargelang het geval, de gemeente van de maatschappelijke zetel of van de uitbatingszetel; en indien de onderneming niet in België gelegen is, het land en de gemeente waar die zich bevindt

4.      het inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen (of een identificatie die dat vervangt, indien het om een buitenlands bedrijf gaat).

 

 

Hoofdstuk 4. Organisatie van ambulante activiteiten op het strand en de zeedijk

 

Art. 33. Toepassingsgebied

Hoofdstuk 4 handelt over de uitoefening van ambulante activiteiten op het strand en de zeedijk van de gemeente Knokke-Heist.

Het uitoefenen van ambulante activiteiten kan enkel op basis van een bijzondere vergunning verleend door het college van burgemeester en schepenen op grond van het lastenboek op de zomerexploitaties.

 

1. Plaats: het strandgedeelte vanaf de oostzijde van de Baai van Heist tot strandhoofd nr 14 (Het Zoute), en de strook van 19 740 m² uit de kruin van de zeedijk ter hoogte van de Baai van Heist

Tijdstip: de zomerperiode, vanaf 15 maart t.e.m. 15 oktober

Specialisatie: leuren met consumptie-ijs

leuren met berlinerbollen

nemen van foto’s

 

2. Plaats: de voorliggende wandelweg van voornoemd strandgedeelte

Tijdstip: de zomerperiode, vanaf 15 maart t.e.m. 15 oktober

Specialisatie: nemen van foto’s

 

3. Plaats: Albertstrand ter hoogte van de Sterrenlaan en het Zoutestrand ter hoogte van het Albertplein

Tijdstip: de zomerperiode, vanaf 15 maart t.e.m. 15 oktober

Specialisatie: uitbaten van een kinderpark

 

Art. 34. Wie kan een vergunning op grond van het lastenboek aanvragen?

-           de natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefenen, houders van een ’machtiging als werkgever’

-           rechtspersonen die dezelfde activiteit uitoefenen; de standplaatsen worden toegekend door tussenkomst van een persoon verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de vennootschap die houder is van de ’machtiging als werkgever‘

 

Hoe kan een dergelijke vergunning aangevraagd worden? 

1.      Het lastenboek betreffende de zomerexploitaties op het strand kan worden verkregen:

-          op de gemeentelijke website: www.knokke-heist.be

-          via e-mail: knokke-heist@knokke-heist.be

-          aan het onthaal van de diverse gemeentelijke centra.

2.      De aanvraag wordt schriftelijk ingediend bij het gemeentebestuur. De nodige identificatiegegevens dienen vermeld, alsook een korte beschrijving van de activiteit, overeenkomstig dat lastenboek.

3.      Binnen 4 weken krijgt de aanvrager antwoord of er een vacante plaats is of niet. 

 

Art. 35. Duur van de exploitaties

De zomerexploitaties op het strand worden verpacht voor een periode van 6 jaar, overeenkomstig de bepalingen opgenomen in het lastenboek betreffende de zomerexploitaties op het strand.

 

Art. 36.

De kandidaat-vergunninghouder die aan de verpachting wenst deel te nemen, moet de zitting bijwonen om aan het opbod deel te nemen.

 

 

Hoofdstuk 5: Organisatie van ambulante activiteiten op privédomein, private plaatsen langs de openbare weg en commerciële parkeerplaatsen

 

Art. 37. Toepassingsgebied

Hoofdstuk 5 handelt over de uitoefening van ambulante activiteiten op privéterrein (o.a. privémarkten), op plaatsen die onmiddellijk aan de openbare weg palen, en op commerciële parkeerplaatsen.

 

Art. 38. Aanvragen van een vergunning

Om ambulante handel te organiseren op een van de plaatsen binnen het toepassingsgebied (art. 37) is vooraf toestemming van het gemeentebestuur en van de eigenaar van het terrein nodig.

 

Hoe een vergunning vragen? 

1.      Het aanvraagformulier ’Aanvraag voor uitoefening van ambulante activiteiten op openbaar domein buiten openbare markten, strand en zeedijk en op privéterrein” (bijlage 6) kan worden verkregen:

-          op de gemeentelijke website: www.knokke-heist.be

-          via e-mail: knokke-heist@knokke-heist.be

-          aan het onthaal van de diverse gemeentelijke centra.

2.      Het ingevulde document kan worden terugbezorgd via, e-mail, fax of post, zoals op het aanvraagformulier aangeduid.

3.      De aanvraag zal behandeld worden door de dienst Secretarie (tel. 050 630 100).

4.      Maximaal 4 weken later wordt geantwoord of de aanvraag goedgekeurd of geweigerd is.

 

Art. 39. Weigering vergunning

De gevraagde vergunning kan geweigerd worden om één of meerdere van onderstaande redenen:

·          openbare orde en openbare veiligheid

·          volksgezondheid

·          omdat ze in strijd is met de geldende regels van ruimtelijke ordening, zoals bv. het houden van een markt in een woonwijk)

·          bescherming van de consument

·          gevaar voor het bestaande commerciële aanbod.

De gemeente zal deze reden(-en) motiveren in haar kennisgeving van de negatieve  beslissing aan de aanvrager en tevens verwijzen naar rechtsmiddelen inzake beroep.

 

 

Hoofdstuk 6. Organisatie van ambulante activiteiten die niet onderworpen zijn aan de regels van de ambulante handel

 

Art.40. Occasionele verkopen met niet-commercieel karakter

Deze verkopen vallen niet onder het toepassingsgebied van de regelgeving over ambulante handel, op voorwaarde dat:

·          het een verkoop betreft met een menslievend, sociaal, cultureel, educatief of sportief doel, ter verdediging van de natuur, de dierenwereld of ter bevordering van ambachten en streekproducten die zich afspelen binnen het grondgebied van de gemeente

·          het een occasionele verkoop betreft.

 

Afhankelijk van het soort vereniging/instelling gelden bijkomende voorwaarden.

1.      Verkopen georganiseerd door verenigingen of instellingen die fiscaal aftrekbare giften mogen ontvangen erkend door de Federale Overheidsdienst Financiën

·          die enkel worden georganiseerd op het grondgebied van de gemeente: deze dienen door de vereniging/instelling via een voorafgaande verklaring worden meegedeeld aan de gemeente

·          die de grenzen van de gemeente overschrijden: deze dienen door de vereniging/instelling aangevraagd te worden bij de FOD Economie.

§          FOD Economie, KMO, Middenstandstand en Energie

Algemene directie van het KMO-beleid

Dienst Economische Vergunningen

Simon Bolivarlaan 30

1000 BRUSSEL

Info.SAEV@economie.fgov.be

Fax 02 277 53 66

2.      Erkende en gesubsidieerde jeugdverenigingen dienen geen voorafgaande vergunning te vragen.

3.      Andere verenigingen of instellingen dienen een voorafgaande vergunning aan te vragen bij de gemeente. Ze dienen een bewijs van bestemming van de fondsen te bezorgen aan de gemeente binnen 30 dagen na het verstrijken van de geldigheidsdatum van de vergunning.

 

Art. 41. Evenementen ter bevordering van het leven in de gemeente

De gemeente organiseert op het openbaar domein volgende markten in het kader van evenementen ter bevordering van het leven in de gemeente.

 

1. Centrum Heist: Folkloremarkt

Marktperiode: donderdag van iedere week gedurende de maanden juli en augustus van 14 tot 18 uur

Opbouw markt: vanaf 12 tot 14 uur

Afbraak markt: vanaf 18 tot 20 uur

Specialisatie: markt met een deel voorbehouden voor ambachten en brocante en een deel voor verkoop van andere producten.

De handelaars in de betreffende straten hebben het recht om voor hun eigen zaak hun waren te verkopen tegen betaling.

Alle verkoopstanden (ook de handelaars voor hun eigen handelsplaats) betalen 6 EUR per strekkende meter, de brocant standen betalen 4 EUR per strekkende meter.

Plan van de standplaatsen: wordt jaarlijks door het college van burgemeester vastgesteld.

 

Toewijzing losse plaatsen

De toewijzing van de losse plaatsen gebeurt bij loting. Deze loting heeft plaats om 14.00 uur.

De houder van de machtiging als werkgever moet bij de toewijzing van de standplaats aanwezig zijn.

 

Duur van de abonnementen

De abonnementen lopen van 1 april t.e.m. 31 maart. Daar de Folkloremarkt slechts plaatsvindt in de maanden juli en augustus, worden de abonnementen automatisch opgeschort tijdens de andere maanden. De betaling gebeurt vooruit voor de 2 maanden (uiterlijk tegen 15 maart).

 

2. Avondmarkten

Marktperiode: in juli en augustus; de uren, data en plaatsen worden jaarlijks bepaald en zijn terug te vinden op de gemeentelijke website: www.knokke-heist.be via ingave van het trefwoord ’avondmarkten’

Specialisatie: verkoop van alle artikelen

Plan van de standplaatsen: wordt jaarlijks door het college van burgemeester vastgesteld

 

 

Art. 42. Wie dient een vergunning aan te vragen bij de gemeente, dienst Vrijetijd/Openluchtanimatie?

De volgende ambulante activiteiten dienen vooraf een vergunning aan te vragen aan de gemeente, dienst Openluchtanimatie, omdat ze plaatshebben in het kader van een evenement:

·          organisaties in het kader van handels-, ambachts- en landbouwbeurzen en tentoonstellingen

·          organisatie van braderieën op de openbare weg of in winkelgalerijen en organisaties van evenementen ter bevordering van het leven in de gemeente: aan deze manifestaties mogen enkel handelaars, verenigingen en organisaties van buiten de gemeente deelnemen indien ze hiervoor uitgenodigd werden; zij moeten zich tijdens de hele verkoopperiode identificeren

·          organisaties van occasionele evenementen voor particuliere verkoop (o.a. rommelmarkten, hobby- en kunstbeurzen,): deze kunnen door de gemeente georganiseerd worden of, indien ze niet door de gemeente georganiseerd worden, dienen ze vooraf toelating te hebben; de gemeente of de organisator kan deze evenementen voorbehouden aan particulieren, en alle handelaars weigeren; de gemeente of organisator kan ze tevens een thema geven en voorwerpen die buiten het thema vallen weigeren; een deelnemer dient zich enkel in te schrijven bij de organisator en diens instructies na te leven.

·          verkoop door een handelaar vanuit een kraam voor zijn winkel indien dit kraam zich op de openbare weg bevindt

·          straatmuzikanten.

 

Hoe een vergunning vragen om een dergelijk evenement te organiseren?

1.      Het aanvraagformulier ’Feesten, fuiven, evenementen, openbare activiteiten op openbaar domein‘ (bijlage 7) kan worden verkregen:

-          op de gemeentelijke website: www.knokke-heist.be

-          via e-mail: evenementen@knokke-heist.be

-          aan het onthaal van de diverse gemeentelijke centra.

2.      Het ingevulde document kan worden terugbezorgd via e-mail, fax of post, zoals op het aanvraagformulier aangeduid.

3.      De aanvraag zal behandeld worden door de cel Evenementen (contact: coördinator Evenementen, tel. 050 630 430).

4.      Maximaal 4 weken later wordt geantwoord of de aanvraag goedgekeurd of geweigerd is.

 

Art. 43. Waarvoor dient een vergunning aangevraagd bij de gemeente?

·          voor het uitdelen of verkopen op de openbare weg van kranten, weekbladen, tijdschriften of andere publicaties of drukwerken, daarin inbegrepen tekeningen, etsen en prentkaarten

·          voor de verdeling of verkoop op de openbare weg van publicaties en drukwerken andere dan dagbladen, weekbladen en tijdschriften met het oog op het voeren van publiciteit

·          voor activiteiten door verenigingen of instellingen bedoeld in art. 40 punt 3.

 

Hoe een vergunning vragen? 

1.      Het aanvraagformulier ’Aanvraag voor organisatie van occasionele verkoop met niet-commercieel karakter geen deel uitmakend van een evenement‘ (bijlage 8) kan worden verkregen:

-          op de gemeentelijke website: www.knokke-heist.be

-          via e-mail: knokke-heist@knokke-heist.be

-          aan het onthaal van de diverse gemeentelijke centra.

2.      Het ingevulde document kan worden terugbezorgd via e-mail, fax of post, zoals op het aanvraagformulier aangeduid.

3.      De aanvraag zal behandeld worden door de dienst Secretarie (contact: tel. 050 630 113).

5.      Maximaal 4 weken later zal worden geantwoord of de aanvraag goedgekeurd of geweigerd is.

 

 

Hoofdstuk 7. Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op de openbare kermissen

 

Afdeling 1: Algemene bepalingen

 

Art. 44. Toepassingsgebied en gegevens van de openbare kermissen

Dit reglement is van toepassing op de kermissen en kermisactiviteiten.

Dit reglement is niet van toepassing op pretparken, noch op vaste kermisattracties.

 

De gemeente organiseert op het openbaar domein volgende openbare kermissen.

De datums van alle kermissen zijn terug te vinden op de website www.knokke-heist.be of te verkrijgen bij het onthaal van het gemeentehuis.

 

1. Carnavalkermis Heist - Parking Knokkestraat

Wanneer: anker is de zondag voor Aswoensdag

vanaf de zaterdag ervoor t.e.m. de zondag erna

Plan van de standplaatsen: zie bijlage 9

 

2.  Zomerfoor Heist - Heldenplein

Wanneer: anker is de eerste zondag na Pinksteren

vanaf de zaterdag ervoor t.e.m. de dinsdag erna

Plan van de standplaatsen: zie bijlage 10

 

3.  Oosthoekkermis Heist - Moefe/Parking Knokkestraat

Wanneer: anker is de derde zondag na Pinksteren

vanaf de zaterdag vóór de derde t.e.m. de vierde zondag na Pinksteren.

Plan van de standplaatsen: zie bijlage 11

 

4.  Zomerfoor Westkapelle - Pastoor Deneveplein

Wanneer: anker is de derde zondag van juli

vanaf de zaterdag ervoor t.e.m. de dinsdag erna.

Plan van de standplaatsen: zie bijlage 12

 

5.  Zomerfoor Knokke - Alfred Verweeplein

Wanneer: anker is de derde zondag van juli

vanaf de donderdag ervoor t.e.m. de dinsdag erna

Afbraak kermis: volledige ontruiming van het marktplein tegen de woensdagmorgen om 5 uur

 het marktplein dient door de foorkramers volledig gereinigd te worden

Plan van de standplaatsen: zie bijlage 13

 

6.  Herfstfoor Knokke - Alfred Verweeplein

Wanneer: anker is de derde zondag van oktober

vanaf de donderdag ervoor t.e.m. de maandag erna

Plan van de standplaatsen: zie bijlage 14

 

De openingsuren voor alle kermissen zijn de volgende:

·          zaterdag en zondag: vanaf 11 tot uiterlijk 1 uur

·          andere dagen: vanaf 15 tot uiterlijk 1 uur

 

Opbouw kermis: vanaf de woensdagnamiddag vóór de kermis mogen de foorinrichtingen opgezet worden. Het opzetten dient zo te gebeuren dat de nog afwezige foorreizigers te allen tijde doorgang hebben om de hun toegewezen standplaats te kunnen bereiken.

 

Afbraak kermis: de standplaatsen ingenomen door de foorinrichtingen en kermiskramen ter gelegenheid van voornoemde kermissen dienen telkens ontruimd te zijn om 14 uur de dag na het sluiten van de kermis, met uitzondering van de zomerfoor op het Alfred Verweeplein (zie art. 44 punt 5).

 

Art 45.

Het gemeentebestuur neemt geen bewaking op zich van de inrichtingen en wagens die op het foorterrein of elders zijn opgesteld.

Het gemeentebestuur is evenmin aansprakelijk voor beschadigingen, diefstal of verlies van de in de wagens of inrichtingen geborgen of tentoongestelde zaken.

 

Art 46.

De uitbater of de ’aangestelde-verantwoordelijke‘ van een kermisattractie met voortbeweging van personen, aangedreven door een niet-menselijke energiebron, moet aan de burgemeester, zijn afgevaardigde of aan de concessionaris een kopie afleveren van het document dat bevestigt dat een inspectie is gebeurd van de opstelling van de attractie, zoals voorzien in art. 5 van het KB van 18 juni 2003. Dit alvorens de attractie voor de consumenten open te stellen.

 

Art. 47.

Het gemeentebestuur kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade of een ongeval veroorzaakt door de foorinrichting, haar uitbater of diens personeel, noch binnen de inrichting noch op de openbare weg.

 

Art. 48.

Het volledige standgeld (zie bijlage) dient gestort op rekening. 091-0121220-96 van het gemeentebestuur van Knokke-Heist.

·          Carnavalkermis Heist: één week voor de aanvang van de foor

·          Zomerfoor Heist en Oosthoekkermis Heist: vóór 1 mei van ieder jaar

·          Zomerfoor Knokke, Zomerfoor Westkapelle en Herfstfoor Knokke: vóór 1 juli van ieder jaar.

Ingeval van niet-betaling voor de gestelde datum behoudt het college zich het recht voor om deze standplaatsen opnieuw in aanbesteding te geven of ze uit de hand te verhuren en zonder verhaal onder aanbieders keuze te doen, zonder de meestbiedende te aanvaarden, dit onder de door de gemeenteraad in het lastenboek vastgestelde voorwaarden en met inachtneming van de gestelde minimumprijzen.

 

Afdeling 2: Voorwaarden inzake toewijzing van standplaatsen.

Art. 49.

De standplaatsen op een openbare kermis worden toegewezen:

§1 Voor kermisattracties:

·          aan houders van een ’machtiging als werkgever in kermisactiviteiten‘ voor eigen rekening

·          aan rechtspersonen door tussenkomst van de persoon verantwoordelijk voor hun dagelijks bestuur, houder van de ’machtiging als werkgever in kermisactiviteiten’.

Bijkomende voorwaarden:

·          de uitbater dient behoorlijk gedekt te zijn door verzekeringspolissen inzake burgerlijke aansprakelijkheid en tegen brandrisico’s

·          wanneer het een kermisattractie betreft met voortbeweging van personen, aangedreven door een niet-menselijke energiebron, moet de attractie voldoen aan de bepalingen van art. 10 van het KB van 18 juni 2003 betreffende de uitbating van kermistoestellen.

·          het bewijs dat de uitbating van een kermisattractie met dieren voldoet aan de reglementaire voorschriften betreffende deze materie.

 

§2 Voor vestigingen van kermisgastronomie zonder bediening aan tafel:

·          aan houders van een ’machtiging als werkgever in ambulante activiteiten’ voor eigen rekening

·          aan rechtspersonen door tussenkomst van de persoon verantwoordelijk voor hun dagelijks bestuur, houder van de ’machtiging als werkgever in ambulante activiteiten’.

Bijkomende voorwaarden:

·          de uitbater dient behoorlijk gedekt te zijn door verzekeringspolissen inzake burgerlijke aansprakelijkheid en tegen brandrisico’s.

·          de uitbater dient het bewijs te leveren dat de vestiging en de personen die er werkzaam zijn, voldoen aan de reglementaire voorwaarden inzake volksgezondheid

 

Art. 50. Verhouding abonnement – losse plaatsen

De standplaatsen op de openbare kermissen worden toegewezen hetzij voor de duur van de kermis, hetzij per abonnement. Het abonnement is de regel.

De toewijzing voor de duur van de kermis is mogelijk:

- in geval van absolute noodzaak

- wanneer de verplichtingen onlosmakelijk zijn verbonden aan de hernieuwing van de kermis (bijvoorbeeld introductie van nieuwe attracties).

 

De standplaatsen per abonnement worden toegewezen aan de uitbater die eenzelfde standplaats (= identieke standplaats en identieke attractie) op een abonnementsplaats heeft verkregen gedurende drie opeenvolgende jaren.

Voor de berekening van de termijn worden de opeenvolgende jaren van verkrijging van de standplaats door de overlater verrekend in het voordeel van de overnemer, op voorwaarde dat er geen onderbreking was bij de overname.

De regel van drie jaar geldt niet wanneer de standplaats werd verkregen naar aanleiding van een opschorting van het abonnement. Deze beperking is echter niet van toepassing op de persoon die daarna de nieuwe overnemer is geworden van de standplaats.

 

Art. 51. Toewijzingsregels voor standplaatsen op de openbare kermissen

 

Art. 51.1. Vacature en kandidatuurstelling standplaats

Wanneer een standplaats vrijkomt, zal deze vacature bekendgemaakt worden door publicatie van een kennisgeving. Deze kennisgeving zal gebeuren door middel van een bericht in het Vakblad van de foorreiziger.

De kandidaturen worden ingediend volgens de voorschriften (art 14, eerste lid van het KB van 24.09.07) en binnen de termijn voorzien in de kennisgeving van de vacature.

 

Hoe een kandidatuur indienen? 

1.      Het formulier ’Kandidatuur voor standplaats op openbare kermis met abonnement‘ (bijlage 15) kan worden bekomen:

-    op de gemeentelijke website: www.knokke-heist.be

-    via e-mail: knokke-heist@knokke-heist.be

-    aan het onthaal van de diverse gemeentelijke centra.

2.      Het ingevulde document kan worden terugbezorgd via e-mail, fax of post, zoals op het aanvraagformulier aangeduid.

3.      De aanvraag zal behandeld worden door de dienst Contractbeheer (contact tel. 050 630 175).

 

De kandidaten voor een standplaats dienen in hun kandidatuur volgende stukken voor te leggen:

1.      een bewijs van inschrijving in de KBO met vermelding van naam, beroep, adres, nationaliteit

2.      de machtiging

3.      verzekeringspolissen inzake burgerlijke aansprakelijkheid en brandrisico

4.      alle nodige keuringen, bewijzen en toelatingen eigen aan de attractie.

 

De kandidaten voor een standplaats dienen in hun kandidatuur het volgende te vermelden:

1.      de aard van de attractie of van de vestiging

2.      de technische specificaties van de attractie of van de vestiging

3.      nauwkeurige opgave van de afmetingen van de attractie of van de vestiging

4.      de graad van veiligheid van de attractie of van de vestiging

5.      de aantrekkingskracht van de attractie of van de vestiging

6.      de deskundigheid van de uitbater, van de ‘aangestelde-verantwoordelijken’ en van het tewerkgesteld personeel

7.      de nuttige ervaring

8.      de ernst en het zedelijk gedrag van de kandidaat.

 

Kandidaten die aan bovenstaande voorwaarden niet voldoen, komen niet in aanmerking.

 

Art. 51.2. Toewijzing van een standplaats

Voor de vergelijking van de kandidaturen onderzoekt de gemeente of voldaan is aan de voorwaarden vermeld in art. 51.1 van dit reglement.

 

De gemeente deelt de beslissing van toewijzing, die hem aanbelangt, mee aan de kandidaat die de standplaats toegewezen kreeg, en aan elke niet geselecteerde kandidaat,

·          hetzij bij een ter post aangetekend schrijven met ontvangstmelding;

·          hetzij bij persoonlijk overhandigde brief tegen ontvangstmelding;

·          hetzij per duurzame drager (fax, e-mail) met ontvangstmelding.

 

Art. 51.3. Het register of plan van de toegewezen standplaatsen

Een plan of register wordt bijgehouden, waarin voor elke toegewezen standplaats vermeld staat:

·          de situering van de standplaats

·          de toewijzingsmodaliteiten van de standplaats

·          de duur van het gebruiksrecht of het abonnement

·          naam, voornaam, adres van de persoon aan wie of door tussenkomst van wie de standplaats toegewezen werd

·          desgevallend, het maatschappelijk doel van de rechtspersoon aan wie de standplaats toegewezen werd en het adres van diens maatschappelijke zetel

·          het ondernemingsnummer

·          de aard van de attractie of van de vestiging die de standplaats inneemt of die op de standplaats toegelaten is

·          de prijs van de standplaats, behalve wanneer deze uniform werd vastgesteld

·          desgevallend, de identificatie van de overlater en de datum van de overdracht.

 

Art. 51.4. Spoedprocedure

Er kan worden voorzien in een spoedprocedure, indien, in de vijftien dagen voorafgaand aan de opening van de kermis, de standplaatsen vacant blijven,

·          hetzij doordat ze niet konden worden toegewezen na afloop van de gewone procedure (cfr. art.51.1 en art. 51.2 van dit reglement)

·          hetzij doordat ze in die tussentijd vacant zijn geworden

·          hetzij ten gevolge van hun niet-bezetting resulterend uit de afwezigheid van hun houder.

Deze spoedprocedure wordt als volgt bepaald.

1.      De gemeente raadpleegt de door haar gekozen kandidaten. Ze richt zich, in de mate van het mogelijke, tot verscheidene kandidaten per voorziene standplaats.

2.      De kandidaturen worden schriftelijk tegen ontvangstbewijs ingediend.

3.      De gemeente gaat over tot de toewijzing van de standplaatsen overeenkomstig de bepalingen opgenomen in art. 51.1.

4.      De gemeente stelt een proces-verbaal op dat per vacature of onbezette standplaats de kandidaten vermeldt die hun kandidatuur hebben ingediend.

5.      Indien meerdere kandidaten naar eenzelfde standplaats dingen en aan de voorwaarden voldoen, gaat de gemeente over tot loting in aanwezigheid van de kandidaten.

6.      De gemeente deelt aan iedere kandidaat de beslissing mee die hem aanbelangt,

·          hetzij bij een ter post aangetekend schrijven met ontvangstmelding;

·          hetzij bij persoonlijk overhandigde brief tegen ontvangstmelding;

·          hetzij per duurzame drager (fax, e-mail) met ontvangstmelding.

 

Het plaatsen van uitbaters van kermisattracties of vestigingen waaraan op basis van de spoedprocedure een standplaats werd toegewezen, kan leiden tot aanpassingen aan het plan van de kermis, voor zover deze beperkt blijven en nauwkeurig worden gemotiveerd door de technische noodzakelijkheden van de toevoeging van de nieuwkomers op het kermisterrein.

De aanpassingen zijn onderworpen aan de goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen.

 

Art. 51.5. Duur van het abonnement

1° Het abonnement heeft een duurtijd van vijf jaar.

Na afloop wordt het stilzwijgend verlengd, behalve in de gevallen bedoeld bij het opschorten (art. 53. van dit reglement) of het afstand doen van het abonnement (art. 54. van dit reglement).

 

2° De houder van het abonnement kan, op gemotiveerd verzoek, het abonnement voor een kortere duur verkrijgen. Deze aanvraag wordt ingewilligd bij de stopzetting van de activiteiten aan het einde van de loopbaan.

Indien het abonnement voor een kortere duur om andere motieven aangevraagd wordt, hangt de inwilliging af van de beoordeling van de burgemeester, van zijn afgevaardigde of van de concessionaris.

 

Afdeling 3: Wie mag de toegewezen standplaatsen innemen?

 

Art. 52. Inname standplaatsen

 

Art. 52.1. De standplaatsen kermisattractie kunnen ingenomen worden door:

1.      de personen aan wie de standplaats toegewezen is (art. 45. van dit reglement), houders van een ’machtiging als werkgever in kermisactiviteiten’

2.      de verantwoordelijke van het dagelijks bestuur van een rechtspersoon aan wie de standplaats is toegewezen, houder van de ’machtiging als werkgever in kermisactiviteiten’

3.      de echtgenoot of echtgenote of wettelijk samenwonende van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd toegewezen, houders van de ’machtiging als werkgever in kermisactiviteiten‘ voor de uitoefening van de kermisactiviteit voor eigen rekening

4.      de feitelijke vennoten van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd toegewezen, houders van de ’machtiging als werkgever in kermisactiviteiten‘ voor de uitoefening van de kermisactiviteit voor eigen rekening

5.      de personen die beschikken over de ’machtiging als aangestelde-verantwoordelijke in kermisactiviteiten‘ die de kermisactiviteit uitoefenen voor rekening of in dienst van de personen bedoeld in 1. tot en met 4.

6.      aangestelden die de kermisactiviteit uitoefenen voor rekening of in dienst van de personen bedoeld in 1. tot en met 4. onder het gezag en in aanwezigheid van dezen of van een persoon bedoeld in 5.

 

De personen bedoeld in 2. tot en met 5. kunnen deze standplaatsen innemen voor zover hun machtiging geldig is voor de attractie of vestiging die erop uitgebaat wordt.

Zij kunnen deze standplaatsen ook innemen in afwezigheid van de personen aan wie of door middel van wie ze werden toegewezen.

 

Art. 52.2. De standplaatsen voor een ambulante activiteit in kermisgastronomie zonder bediening aan tafel kunnen ingenomen worden door:

1.      de personen aan wie de standplaats toegewezen is (art. 45. van dit reglement), houders van een ‘machtiging als werkgever in ambulante activiteiten’

2.      de verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur van een rechtspersoon aan wie de standplaats is toegewezen, houder van een ’machtiging als werkgever in ambulante activiteiten‘

3.      de feitelijke venno(o)t(en) van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd toegewezen, houder van een ’machtiging als werkgever‘ voor de uitoefening van een ambulante activiteit voor eigen rekening

4.      de echtgenoot of echtgenote en wettelijk samenwonende van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd toegewezen, houder van een ’machtiging als werkgever‘ voor de uitoefening van een ambulante activiteit voor eigen rekening

5.      de personen die beschikken over een ’machtiging als aangestelde A‘ of een ’machtiging als aangestelde B‘, die een ambulante activiteit uitoefenen voor rekening of in dienst van de natuurlijke persoon of rechtspersoon bedoeld in 1. tot en met 4.

6.      de personen vrijgesteld van de machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten in een vestiging kermisgastronomie zonder bediening aan tafel, in aanwezigheid en onder het gezag van de houder van de ’machtiging ambulante activiteiten als werkgever‘ of van de houder van de ’machtiging ambulante activiteiten als aangestelde A of B‘.

 

De personen opgesomd in 2. tot en met 5. kunnen de standplaatsen innemen buiten de aanwezigheid van de personen aan wie of door middel van wie die werden toegewezen.

 

Afdeling 4: Hoe een abonnement wijzigen of beëindigen?

1.1.4.            Op vraag van de abonnementhouder

Art. 53. Opschorten abonnement

De houder van het abonnement kan het abonnement opschorten:

1.      wanneer hij tijdelijk ongeschikt is om zijn activiteit uit te oefenen door:

a.      ziekte of ongeval op grond van een medisch attest

b.      overmacht op een verantwoorde wijze aangetoond.

De opschorting gaat in onmiddellijk na de bekendmaking van de ongeschiktheid en houdt op bij het einde van de kermis. Indien de opschorting één jaar overschrijdt, moet ze minstens dertig dagen voor het begin van de kermis hernieuwd worden.

2.      wanneer hij over een abonnement beschikt voor een andere kermis die op hetzelfde ogenblik plaats heeft.

De opschorting moet worden bekendgemaakt ten minste drie maanden voor de begindatum van de kermis. Ze mag geen drie opeenvolgende jaren overschrijden.

De opschorting van het abonnement impliceert de opschorting van de wederzijdse verplichtingen die uit de overeenkomst voortkomen.

De vraag tot opschorting dient te gebeuren:

·         hetzij bij een ter post aangetekend schrijven met ontvangstmelding;

·         hetzij bij persoonlijk overhandigde brief tegen ontvangstmelding;

·         hetzij per duurzame drager (fax, e-mail) met ontvangstmelding.

 

Art. 54. Afstand van het abonnement

De houder van het abonnement kan afstand doen van het abonnement:

-     bij de vervaldag van het abonnement, met een opzegtermijn van ten minste drie maanden

-           bij de stopzetting van zijn activiteiten, met een opzegtermijn van ten minste drie maanden

-           indien hij definitief ongeschikt is om zijn activiteit uit te oefenen om redenen vermeld in art. 53 punt 1 van dit reglement; de opzegging gaat onmiddellijk in na de bekendmaking van de ongeschiktheid

De houder kan een vervroegde beëindiging van zijn abonnement aanvragen om andere motieven. De beslissing om gevolg aan deze aanvraag te geven hangt af van de beoordeling van de burgemeester, zijn afgevaardigde of de concessionaris.

De rechthebbenden van de natuurlijke persoon die voor eigen rekening zijn activiteit uitoefende, kunnen bij zijn overlijden, zonder vooropzeg, afstand doen van het abonnement waarvan hij de houder was.

 

Art. 55. Overdracht standplaats

De overdracht van een standplaats is toegelaten wanneer:

1.      de houder van een standplaats op een openbare kermis de uitbating van zijn attractie(s) of zijn vestiging(en) stopzet, geheel of op één of meerdere van de kermissen op het grondgebied van de gemeente

2.      de houder van een standplaats op een openbare kermis de uitbating van zijn attractie(s) of zijn vestiging(en) stopzet op één of meerdere van de kermissen op het grondgebied van de gemeente

3.      de houder van een standplaats overlijdt; zijn rechthebbenden kunnen zijn standplaats overlaten.

 

In de drie gevallen is overdracht slechts mogelijk op voorwaarde dat

-     de overnemer(s) de attractie(s) of vestiging(en) uitgebaat op de overgedragen standplaatsen overneemt/overnemen

-     de overnemer voldoet aan de voorwaarden tot het toewijzen van een standplaats op de kermis (art. 48 van dit reglement).

-     de gemeente vastgesteld heeft dat de overnemer voldoet aan de voorwaarden tot overdracht.

 

Op vraag van de gemeente

 

Art. 56. Schorsing en opzegging van het abonnement

De gemeente kan het abonnement intrekken of opschorten:

-           omdat de titularis van de standplaats niet langer voldoet aan de wettelijke verplichtingen betreffende de uitoefening van kermisactiviteiten of aan die van toepassing op de betrokken attractie of vestiging,

-           bij overdracht van een abonnement aan een derde zonder te voldoen aan voorwaarden bepaald in art. 46 van dit gemeentelijk reglement

-           wanneer de attractie niet voldoet aan de voorwaarden vermeld op het abonnement

-           bij het zich niet houden aan de wetgeving op de kermisactiviteiten en de ambulante activiteiten in kermisgastronomie op de openbare kermissen, het gemeentelijk reglement betreffende ambulante en kermisactiviteiten, het gemeentelijk politiereglement en de brandweervoorschriften

-           bij het zich niet schikken naar de voorschriften van de door de gemeente aangestelde persoon

-           bij niet of niet tijdige betaling van de standplaatsvergoeding

-           bij afwezigheid zonder voorafgaande verwittiging en/of grondige reden

-           bij het herhaaldelijk vroegtijdig verlaten van de kermis zonder voorafgaande toelating

-           bij het herhaaldelijk niet tijdig aanwezig zijn zonder voorafgaande verwittiging aan de gemeente.

 

 

Naargelang van de graad van de inbreuk zal het college van burgemeester en schepenen overgaan tot een verwittiging, een schorsing of een opzegging van het abonnement.

De beslissing tot schorsing of opzegging wordt betekend bij een ter post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs.

 

Art. 57. Vooropzeg

Wanneer de kermis of een deel van de standplaatsen definitief wordt opgeheven, geldt een termijn van vooropzeg aan de houders van een standplaats per abonnement van 12 maanden, behalve in dringende omstandigheden zoals bv. dringende wegwerkzaamheden.

 

Hoofdstuk 8: Organisatie van kermisactiviteiten op het openbaar domein buiten openbare kermissen

 

Art. 58. Toepassingsgebied

Eenieder die een standplaats wenst in te nemen op één of meerdere plaatsen van het openbaar domein buiten de openbare kermissen om een kermisattractie of vestiging van kermisgastronomie met bediening aan tafel uit te baten, dient dat vooraf aan te vragen bij de gemeente.

 

Hoe een vergunning aanvragen?

1.            Het aanvraagformulier ’Feesten, fuiven, evenementen en openbare activiteiten op openbaar domein‘ (bijlage 7) kan worden verkregen:

-          op de gemeentelijke website: www.knokke-heist.be

-          via e-mail: evenementen@knokke-heist.be

-          aan het onthaal van de diverse gemeentelijke centra

2.            Het ingevulde document kan worden terugbezorgd via e-mail, fax of post, zoals op het aanvraagformulier aangeduid.

3.            De aanvraag zal behandeld worden door de cel Evenementen (contact: coördinator Evenementen, tel. 050 630 430).

4.            Maximaal 4 weken later zal worden geantwoord of de aanvraag goedgekeurd of geweigerd is.

 

Wanneer de gemeente een standplaats op het openbaar domein wenst toe te kennen, wordt de procedure zoals omschreven in art. 51. van dit reglement gevolgd.

 

Art. 59. Voorwaarden inzake toewijzing en inname standplaatsen (KB art. 21)

De personen die voldoen aan de voorwaarden tot het verkrijgen (art.41) en innemen van de standplaatsen op de openbare kermissen (art. 52) kunnen standplaatsen op het openbaar domein verkrijgen en innemen.

 

Art. 60. Duur machtiging

De machtiging wordt door de gemeente toegekend

-           hetzij voor een bepaalde periode

-           hetzij per abonnement.

 

Een abonnement kan toegekend worden zodra de kermisuitbater eenzelfde standplaats heeft verkregen gedurende drie opeenvolgende jaren.

Voor de berekening van de termijn worden de opeenvolgende jaren van verkrijging van de standplaats door de overlater verrekend in het voordeel van de overnemer, op voorwaarde dat er geen onderbreking was bij de overname.

De regel van drie jaar geldt niet wanneer de standplaats werd verkregen naar aanleiding van een opschorting van het abonnement. Deze beperking is echter niet van toepassing op de persoon die daarna de nieuwe overnemer is geworden van de standplaats.

 

Hoofdstuk 9: Organisatie van kermisactiviteiten op privédomein

 

Art. 61. Toepassingsgebied

Hoofdstuk 9 handelt over het organiseren van privékermissen of het uitoefenen van kermisactiviteiten op privéterrein.

Art. 62. Aanvragen van een vergunning

Voor het organiseren van privékermissen of het uitoefenen van kermisactiviteiten op privéterrein is vooraf toestemming van de gemeente nodig, alsook van de eigenaar van het terrein.

 

Hoe een vergunning aanvragen?

1.      Het aanvraagformulier ’Feesten, fuiven, evenementen en openbare activiteiten op openbaar domein‘ (bijlage 7) kan worden verkregen:

-          op de gemeentelijke website: www.knokke-heist.be

-          via e-mail: evenementen@knokke-heist.be

-          aan het onthaal van de diverse gemeentelijke centra

2.      Het ingevulde document kan worden terugbezorgd via e-mail, fax of post, zoals op het aanvraagformulier aangeduid.

3.      De aanvraag zal behandeld worden door de cel Evenementen (contact: coördinator Evenementen, tel. 050 630 430).

4.      Maximaal 4 weken later zal worden geantwoord of de aanvraag goedgekeurd of geweigerd is.

 

Art. 63. Weigering vergunning

De gevraagde vergunning kan geweigerd worden om één of meerdere van onderstaande redenen:

- redenen van openbare orde en openbare veiligheid

- redenen van volksgezondheid

- omdat ze in strijd is met de geldende regels van ruimtelijke ordening

- bescherming van de consument

- activiteit die het bestaande kermisaanbod in gevaar kan brengen

De gemeente zal deze reden(en) motiveren in haar kennisgeving van de negatieve beslissing aan de aanvrager, en verwijst tevens naar rechtsmiddelen inzake beroep.

 

Hoofdstuk 10: Slotbepalingen

Art. 64.

Moeten strikt nageleefd worden: alle bepalingen opgenomen in de door de gemeenteraad goedgekeurde:

·          lastenboeken

·          concessies houdende de uitbating van de openbare markten

·          concessies op de zomerexploitaties

·          politiereglementen

·          gemeentelijke richtlijnen voor de reglementering van de bescherming tegen brand- en paniekrisico’s in kermisinrichtingen en andere instellingen van tijdelijke aard.

 

Art. 65. Toezicht

Toezicht op het naleven van dit reglement gebeurt door:

-          de lokale politie van de politiezone Damme-Knokke-Heist

-          de administratie Controle en Bemiddeling van de FOD Economie

-          de concessionaris en/of marktleider

-          het college van burgemeester en schepenen van Knokke-Heist

De personen belast met de praktische organisatie van de openbare kermissen en de kermisactiviteiten op het openbaar domein zijn gemachtigd om de documenten vermeld in artikel 49 van dit reglement te controleren.

 

Art. 66.

De Politieverordening houdende de uitoefening van de ambulante activiteiten en de organisatie van de openbare markten, goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 april 2002, wordt opgeheven.

 

Art. 67.

Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig art. 186 en 187 van het gemeentedecreet.

 

Art. 68.

Een afschrift van dit besluit wordt toegestuurd aan:

-          FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie – Dienst Economische vergunningen

-          de provinciegouverneur van West-Vlaanderen

-          de procureur des Konings te Brugge

-          de griffies van de politierechtbank en rechtbank van eerste aanleg te Brugge

-          de korpschef van de Lokale Politie Damme/Knokke-Heist

-          de brandweercommandant van Knokke-Heist.

 

Aangenomen met eenparigheid van stemmen.

 

Wd. Secretaris,

(get.) Miet Gobert

De Voorzitter,

(get) Graaf Leopold Lippens

 

Voor eensluidend uittreksel :

 

De gemachtigde ambtenaar,

(Art. 126 van de Nieuwe Gemeentewet)

 

© 30-7-2008 13:46:00 – Knokke-Heist

Download document

Contact

Secretarie Alfred Verweeplein 1 8300 Knokke-Heist

Openingsuren

+32 50 630 100 +32 50 630 159  knokke-heist@knokke-heist.be