Begroting 2012

  • De begroting omvat de precieze raming van alle ontvangsten en uitgaven die in de loop van het financieel dienstjaar kunnen worden gedaan, met uitzondering van de geldverrichtingen voor rekening van derden of die slechts de thesaurie treffen.

 

De begroting wordt vooraf, voor het jaar begint, opgemaakt en dus moet men ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar ramen. De bedragen kunnen dus niet altijd exact zijn (vb. loonevolutie, prijsveranderingen en intrestschommelingen kunnen optreden). Toch moet die raming zo nauwkeurig mogelijk gebeuren.

De rekeningen, die achteraf worden opgemaakt, moeten daarentegen wel exact zijn.

 

Een begroting moet steeds samen gezien worden met een beleid en een beleidsdocument. Wat een cijfer inhoudt, wat men wil doen moet blijken uit een beleidsdocument. Zo is het voor het verstaan van de posten van een milieubegroting nodig dat men naar het milieubeleidsplan en daaruit volgend het milieujaarprogramma kijkt. Omgekeerd heeft zo’n milieujaarprogramma maar zin als er de nodige kredieten voorzien zijn en men melding maakt van de begrotingsartikels.