Zorgforfait voor chronisch zieken

Omschrijving:

Chronisch zieken die hoge medische kosten hebben en sterk afhankelijk zijn van de hulp van anderen, kunnen een beroep doen op het zorgforfait voor chronisch zieken.

Voorwaarden: 

U hebt hoge uitgaven voor gezondheidszorg

In het betrokken en voorafgaande kalenderjaar moet u een totaal aan remgeld hebben betaald van minstens:

 • 450 euro/jaar (chronisch zieken zonder verhoogde tegemoetkoming)
 • 365 euro/jaar (chronisch zieken met verhoogde tegemoetkoming).
  De berekening van de uitgaven gebeurt zoals voor de maximumfactuur (MAF). Hierdoor worden een aantal uitgaven niet meegerekend. In tegenstelling tot de MAF, wordt er evenwel enkel rekening gehouden met het remgeld van de chronisch zieke zelf.

U hebt verlies aan zelfredzaamheid

 • Voor de tegemoetkoming van 302,60 euro
  moet u zich in een van de volgende situaties bevinden:
  • minstens 6 maanden erkend zijn als rechthebbende met een zware aandoening in het kader van kinesitherapie of fysiotherapie
  • in het betrokken of voorafgaande kalenderjaar samen, minstens zesmaal of gedurende minstens 120 dagen opgenomen zijn in een algemeen of psychiatrisch ziekenhuis
  • voldoen aan de medische voorwaarden die recht geven op bijkomende kinderbijslag voor kinderen met een handicap of ernstige ziekte.
 • Voor de tegemoetkoming van 453,92 euro
  moet u zich in een van de volgende situaties bevinden:
 • Voor de tegemoetkoming van 605,21 euro
  moet u minstens drie maanden recht hebben op het forfait B of C in het kader van de thuisverpleging.

Het zorgforfait wordt automatisch uitbetaald door uw ziekenfonds. Als uw zelfredzaamheid in de loop van het jaar afneemt en u recht hebt op een hogere tegemoetkoming, dan zal ook de regularisatie automatisch gebeuren.

Als u geen tegemoetkoming ontvangt en u meent daar recht op te hebben, neem dan contact op met uw ziekenfonds.

Bedrag: 

De jaarlijkse tegemoetkoming verschilt naargelang de mate van verlies van uw zelfredzaamheid en bedraagt in 2017:

 • 302,60 euro
 • 453,92 euro
 • 605,21 euro

De tegemoetkoming wordt jaarlijks geïndexeerd.