Schenkbelasting (Registratiebelasting)

Omschrijving:

Schenkbelastingen (schenkingsrechten) zijn de belastingen die u moet betalen als u:

 • een onroerend goed aan iemand schenkt
 • de schenking van een roerend goed laat registreren.
Voorwaarden: 

De Vlaamse schenkbelasting is van toepassing als:

 • de rijksinwoner/schenker tijdens de vijf jaren die aan de schenking voorafgaan, zijn fiscale woonplaats het langst in het Vlaams Gewest had gevestigd, ongeacht de ligging van het onroerend goed in België
 • de niet-rijksinwoner-schenker een onroerend goed schenkt dat in het Vlaamse Gewest ligt
 • de niet-rijksinwoner-schenker een roerend goed schenkt:
  • aan een rijksinwoner die, tijdens de vijf jaren die aan de schenking voorafgaan, zijn fiscale woonplaats het langst in het Vlaamse Gewest had gevestigd
  • aan een niet-rijksinwoner, en als het kantoor waar de akte of het geschrift ter registratie wordt aangeboden, in het Vlaamse Gewest ligt.

Ook als u vrijwillig een onderhandse akte aanbiedt ter registratie in het Vlaamse Gewest moet u schenkbelastingen betalen.

Rijksinwoner en fiscale woonplaats

U wordt als rijksinwoner van België beschouwd, als uw werkelijke woonplaats een Belgische gemeente is, ook al hebt u een andere nationaliteit en is uw wettelijke domicilie in een ander land.

De fiscale woonplaats is de gemeente waar u uw belastingen aangeeft.

Schenking van onroerende goederen

Een schenking van onroerende goederen moet via een notariële akte gebeuren en moet dus ook worden geregistreerd.

Als de schenker van een onroerend goed overlijdt binnen 3 jaar na de schenking dan moet u het geschonken onroerend goed aangeven in de aangifte van nalatenschap.
U betaalt hierop geen erfbelasting meer maar de waarde wordt wel in aanmerking genomen voor de berekening van de erfbelasting op de overige onroerende goederen.

Schenking van roerende goederen

Bij een schenking van roerende goederen, bv. de overhandiging van een geldsom (= handgift) of een overschrijving van geld (= bankgift), is de registratie niet verplicht.

Schenking zonder registratie

Als u het bewijs van de schenking niet laat registreren, betaalt u geen schenkbelasting.

Wanneer de schenker echter binnen de drie jaar na de schenking overlijdt, wordt de waarde van deze schenking bij het actief van de nalatenschap geteld en betaalt u hierop wel erfbelasting die hoger ligt dan de schenkbelasting.

Geregistreerde schenking van roerende goederen

De akte van een schenking van roerende goederen hoeft niet door een notaris te worden opgemaakt. De schenker en de begunstigde(n) kunnen een onderhandse akte van schenking opmaken en deze zelf ter registratie aanbieden op een plaatselijk registratiekantoor van de FOD Financiën.

Na de registratie van de akte bezorgt de FOD Financiën een afschrift van de akte aan de Vlaamse Belastingdienst die de akte analyseert en de verschuldigde schenkbelasting berekent.

Indien de schenker overlijdt binnen de drie jaar na de schenking moet er geen erfbelasting worden betaald op de waarde van de schenking.

Aanslagbiljet

Na de berekening van de schenkbelasting verstuurt de Vlaamse Belastingdienst binnen 3 weken een aanslagbiljet naar de begunstigde (begiftigde) van de schenking. Het aanslagbiljet is altijd gericht aan de begunstigde (begiftigde) van de schenking.

Het aanslagbiljet inzake registratierechten wordt ten laatste de derde week van elke maand verzonden. De verschuldigde registratiebelasting moet uiterlijk op de laatste dag van de maand op de rekening van de Vlaamse Belastingdienst staan. Indien niet, dan rekent de Vlaamse Belastingdienst interesten (7% op jaarbasis) aan. U doet er dus goed aan om de registratiebelasting onmiddellijk te betalen.

Als een schenking binnen 3 jaar gevolgd wordt door een nieuwe schenking tussen dezelfde partijen, dan worden beide schenkingen samengeteld om het (hogere) tarief te bepalen. Uiteraard wordt de eerste schenking niet opnieuw belast.

Wettekst: 

Sinds 2002 is de schenkbelasting (het schenkingsrecht) een Vlaamse belasting. Het Vlaamse Gewest kan dus de heffingsgrondslag, tarieven, vrijstellingen en verminderingen veranderen, waardoor er verschillende regels van toepassing zijn in de verschillende gewesten.

Sinds 1 januari 2015 int Vlaanderen ook zelf de Vlaamse schenkingsbelastingen.

Bedrag: 

Tarief roerende goederen

Voor de schenking van roerende goederen geldt in het Vlaams Gewest een vlak tarief:

 • 3% voor schenkingen:
  • in rechte lijn (kinderen en kleinkinderen) of gelijkgesteld (stiefkinderen, zorgkinderen)
  • tussen echtgenoten
  • tussen partners
 • 7% voor schenkingen aan andere personen (broers, zussen, nichten, neven, niet-familie).

Tarief onroerende goederen

Het tarief van de schenkbelasting voor onroerende goederen wordt bepaald door:

 • zowel de band die de schenker heeft met de begiftigde
 • als de grootte van de schenking.

Verminderd tarief

Er bestaan ook een aantal verminderingen van de schenkbelasting zoals onder meer de vermindering bij de schenking van een bouwgrond en de vermindering wegens kinderlast. 

Vrijstelling van schenkbelasting

Er zijn ook een aantal vrijstellingen van schenkbelasting zoals de vrijstelling bij de overdracht van een familiale onderneming of vennootschap of het abattement voor een persoon met een handicap.