Onroerende voorheffing - vermindering grootoorlogsverminkten

Omschrijving:

Er kan een vermindering van 20% op de onroerende voorheffing worden toegekend voor de woning waarin een grootoorlogsverminkte zijn hoofdverblijfplaats heeft op 1 januari van het aanslagjaar.

Dit is een van de verminderingen die niet automatisch op het aanslagbiljet worden toegekend, de vermindering voor grootoorlogsverminkten moet u zelf aanvragen.

De vermindering voor grootoorlogsverminkte is niet cumuleerbaar met de vermindering voor een gehandicapte persoon. Aan de belastingplichtige wordt steeds de vermindering verleend die voor hem het voordeligste is.

Voorwaarden: 

Een grootoorlogsverminkte is een persoon die getroffen is door een invaliditeit van tenminste 100 procent en die een beroep kan doen op:

  • de Wet van 13 mei 1929, d.w.z. militairen van de oorlog 1914-1918
  • artikel 13 van de gecoördineerde wetten op de vergoedingspensioenen. Dit zijn militairen én bepaalde burgers, verminkten van de oorlog 1940-1945 of, onder bepaalde voorwaarden, militairen van de oorlog in Korea, of militairen die opdrachten vervulden in het kader van NAVO, de V.N. of die erkend werden door de Ministerraad.

Deze vermindering is een vermindering op aanvraag. U moet de vermindering slechts éénmaal aanvragen.

U moet een bewijs voorleggen waaruit blijkt dat u de hoedanigheid heeft van grootoorlogsverminkte en het voordeel geniet van de genoemde wetten. De Administratie der pensioenen (Ministerie van Financiën) levert dergelijke bewijzen af. Voor burgerslachtoffers wordt het attest uitgereikt door het Ministerie van Sociale Zaken.

Bedrag: 

U ontvangt een vermindering van 20% op de onroerende voorheffing.