Onroerende voorheffing - vermindering handicap

Omschrijving:

De vermindering van de onroerende voorheffing wordt toegekend voor de woning waarin een persoon met een handicap op 1 januari van het aanslagjaar zijn officiële woonplaats heeft volgens het bevolkingsregister.

De vermindering wordt ook toegekend aan huurders van een woning die in het Vlaamse Gewest is gelegen.

Voorwaarden: 

De feiten die de handicap veroorzaakt hebben, moeten overkomen en vastgesteld zijn voor de betrokkene de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt.

Een gehandicapte persoon is iemand van wie is vastgesteld:

  • ofwel dat door zijn lichamelijke of psychische toestand zijn verdienvermogen is verminderd tot 1/3 of minder van wat een niet gehandicapte persoon kan verdienen
  • ofwel dat hij een volledig gebrek heeft aan zelfredzaamheid of een vermindering ervan van tenminste 9 punten
  • ofwel dat hij een RIZIV-invalide is. Dit betekent dat hij als arbeidsongeschikt is erkend en na één jaar van primaire arbeidsongeschiktheid als invalide door het RIZIV is erkend. Ook hier dient het verdienvermogen 1/3 of minder te zijn
  • ofwel dat hij ingevolge een administratieve of gerechtelijke beslissing voor tenminste 66 % blijvend fysiek of psychisch gehandicapt of arbeidsongeschikt verklaard is.

Volgende instanties leveren de nodige attesten voor het verkrijgen van de vermindering:

  • ziekenfondsen
  • RIZIV (Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering)
  • de Directie-generaal voor Personen met een Handicap (FOD Sociale Zekerheid). U kunt eveneens bij deze dienst terecht wanneer u als buitenlander met een buitenlands attest een vermindering wegens gehandicapt persoon wenst te bekomen.
    • Om de tegemoetkoming te krijgen moet u eerst een vragenlijst invullen. Om de vragenlijst in te vullen, hebt u een elektronische identiteitskaart en kaartlezer nodig en moet u uw pincode weten. Na het invullen van de vragenlijst kunt u uw aanvraag indienen. De Directie-generaal Personen met een handicap gaat dan, op basis van de vragenlijst, na waarop u recht hebt. Daarvoor kunnen ze ook bijkomende gegevens opvragen bij andere instanties, en bij uw arts of specialist. U wordt per brief op de hoogte gebracht van de beslissing. 
  • ...

Deze attesten worden rechtstreeks naar de Vlaamse Belastingdienst gestuurd. De vermindering wordt dan in principe automatisch toegekend op het aanslagbiljet van de belastingplichtige (de eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker).

Als u een aanslagbiljet krijgt waar geen vermindering op staat voor gehandicapte personen, dan moet u een bezwaar indienen. Op de website van de Vlaamse Belastingdienst staat hoe u een schriftelijk of online bezwaarschrift kunt indienen.

Als u vóór uw pensioen automatisch 'vermindering voor een gehandicapt persoon kreeg', maar nu niet meer, dan moet u een bezwaar indienen bij de Vlaamse Belastingdienst en bij het bezwaar het eenmalig attest bij oppensioenstelling of het attest van de FOD Sociale Zekerheid toevoegen.

Bedrag: 

U kunt het bedrag van de vermindering online simuleren op de website van de Vlaamse Belastingdienst.