Onroerende voorheffing - vermindering kind

Omschrijving:

U komt in aanmerking voor de vermindering van de onroerende voorheffing voor kinderbijslaggerechtigde kinderen als u op 1 januari van het aanslagjaar twee of meer kinderen hebt die recht hebben op kinderbijslag.

De kinderen moeten gedomicilieerd zijn op het adres van de woning waarvoor u vermindering wenst. De vermindering wordt automatisch toegekend op het aanslagbiljet.

Voorwaarden: 

U komt in aanmerking voor de vermindering voor kinderbijslaggerechtigde kinderen als:

 • op 1 januari van het aanslagjaar
 • minstens 2 kinderen
 • die recht hebben op kinderbijslag
 • gedomicilieerd zijn op het adres van de woning waarvoor men vermindering wenst (en er effectief wonen). Deze vermindering wordt dus alleen toegekend worden voor de woning waar de kinderen gedomicilieerd zijn en dus niet voor andere eigendommen.
  De belastingplichtige die de vermindering voor kinderen wil op een bepaald adres, moet op 1 januari van het aanslagjaar op dat adres zijn gedomicilieerd.

Automatische verminderingen moet u niet aanvragen. Ze worden automatisch op het aanslagbiljet van de belastingplichtige verrekend op basis van het rijksregister en de KSZ (Kruispuntbank Sociale Zekerheid). De toekenning hangt af van het automatisch aan elkaar koppelen van gegevens van een aantal externe instanties zoals:

 • Administratie van het Kadaster
 • verscheidene kinderbijslagfondsen
 • Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
 • mutualiteiten
 • Rijksregister
 • Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)
 • een huurderbestand dat het agentschap Vlaamse Belastingdienst beheert en dat jaarlijks wordt verfijnd op basis van meldingen en bezwaarschriften met betrekking tot huurders.

Wie een aanslagbiljet krijgt waar geen vermindering op staat voor kinderbijslaggerechtigde kinderen, moet een bezwaar indienen. Op de website van de Vlaamse Belastingdienst staat hoe u een schriftelijk of online bezwaarschrift kunt indienen.

 • Vanaf het elfde kind wordt een vermindering ten bedrage van het geïndexeerde basisbedrag voor 2 kinderen toegekend per bijkomend kind.
 • Een persoon met een handicap wordt gelijkgesteld met 2 kinderen.
Bedrag: 

Het bedrag van de vermindering hangt af van het aantal kinderbijslaggerechtigde kinderen en van de provinciale en gemeentelijke opcentiemen.
U kunt het bedrag van de vermindering online simuleren op de website van de Vlaamse Belastingdienst.