Onroerende voorheffing

Omschrijving:

De onroerende voorheffing is een jaarlijkse belasting van het Vlaamse Gewest.

Voorwaarden: 

U betaalt de onroerende voorheffing op inkomsten uit onroerende goederen (gebouwen, gronden,...), zoals huurgelden, erfpachtvergoedingen of opstalvergoedingen die u ontvangt.
Ook als u eigenaar bent van een onroerend goed waarin u zelf woont, wordt die eigendom als een onroerende inkomst beschouwd.

Vrijstelling

In bepaalde gevallen is ook een vrijstelling van de onroerende voorheffing mogelijk.

Op de website van de Vlaamse Belastingdienst vindt u een overzicht van alle vrijstellingen.

De Vlaamse Belastingdienst verstuurt jaarlijks de aanslagbiljetten inzake onroerende voorheffing naar de belastingplichtigen. Belastingplichtig is diegene die op 1 januari van het aanslagjaar eigenaar, vruchtgebruiker of opstalhouder van een in het Vlaams Gewest gelegen onroerend goed is.

In de regel worden de aanslagbiljetten inzake onroerende voorheffing elk aanslagjaar verzonden vanaf de maand mei.

Wettekst: 

Op de website van de Vlaamse Belastingdienst vindt u meer info over de regelgeving voor de onroerende voorheffing. De regelgeving staat ook in de Vlaamse Codex Fiscaliteit.

Bedrag: 

Basisheffing en opcentiemen

De onroerende voorheffing wordt berekend op het (geïndexeerde) kadastraal inkomen (KI) van het onroerend goed.

De voorheffing bestaat uit 3 delen:

  • percentage van het geïndexeerde KI bestemd voor het Vlaamse Gewest (= basisheffing of hoofdsom):
    • 2,5% voor woningen
    • 1,6% voor sociale woningen en woningen die eigenaars verhuren via sociale verhuurkantoren
  • opcentiemen op de basisheffing voor de provincie
  • opcentiemen op de basisheffing voor de gemeente.

Elke gemeente en provincie bepaalt zelf hoeveel opcentiemen ze heft.

Bijvoorbeeld: een heffing van 290 opcentiemen wil zeggen dat u per euro basisheffing nog eens 2,9 euro aan opcentiemen betaalt. Is de basisheffing bijv. 100 euro, dan komt er nog 290 euro aan opcentiemen bij.

Vermindering van de onroerende voorheffing

Afhankelijk van de aard van het gebouw (bescheiden woning, energiezuinige woning, ...) of de gezinssituatie van de bewoner (bv. inwonende kinderen, gehandicapte personen, ...) is een vermindering van de onroerende voorheffing mogelijk. Sommige verminderingen krijgt u automatisch, andere moet u aanvragen.