Onroerende voorheffing - proportionele vermindering

Omschrijving:

Als een bebouwd onroerend goed gedurende een bepaalde periode heeft leeggestaan en geen inkomsten heeft opgebracht, dan kan het kadastraal inkomen van dat onroerend goed proportioneel worden verminderd. Anders gezegd: het kadastraal inkomen wordt verminderd in verhouding tot het aantal maanden dat het heeft leeggestaan en geen inkomsten heeft opgebracht.

Proportionele vermindering kan ook worden toegekend voor materieel en outillage.

Er kan dus proportionele vermindering van de onroerende voorheffing worden toegekend om drie redenen.

 • Leegstand en improductiviteit
  Als een bebouwd onroerend goed minimum 90 dagen heeft leeggestaan en geen inkomsten heeft opgebracht (improductief is geweest) kan het kadastraal inkomen in een aantal gevallen proportioneel verminderd worden. Aangezien de onroerende voorheffing berekend wordt op basis van het kadastraal inkomen, zal deze ook lager komen te liggen. Er moet wel voldaan zijn aan een aantal voorwaarden.

 • Vernieling
  Ook ingeval van vernieling van het onroerend goed, kan het kadastraal inkomen (en dus ook de onroerende voorheffing) proportioneel verminderd worden.

 • Materieel en outillage
  Ook het kadastraal inkomen van materieel en outillage kan worden kwijtgescholden of verminderd.

Als u meent in aanmerking te komen voor een proportionele vermindering, moet u na ontvangst van het aanslagbiljet een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het agentschap Vlaamse Belastingdienst met als bijvoegsel een kopie van het aanslagbiljet onroerende voorheffing. U stuurt het bezwaar per post naar de Vlaamse Belastingdienst, Vaartstraat 16, 9300 Aalst
U kunt de aanvraag ook doen via het contactformulier van de Vlaamse Belastingdienst.

 • Voor het indienen van een bezwaar wegens proportionele vermindering hebt u tijd tot 31 maart van het jaar dat volgt op het aanslagjaar waarvoor u een proportionele vermindering aanvraagt.
 • Als u het aanslagbiljet in een ander jaar krijgt, dan geldt de gewone bezwaartermijn van 3 maanden.
  Bijvoorbeeld:
  U krijgt op 13 juli 2016 een aanslagbiljet van 2015.
  U hebt tijd tot 13 oktober 2016 om proportionele vermindering aan te vragen.