Toewijzingsreglement - Sociale koopwoningen in sociale huisvestingsprojecten op het grondgebied van Knokke-Heist

 

De gemeenteraad in openbare zitting,

 

Gelet op het gemeentedecreet, in het bijzonder op artikel 42, 43§2 en 186;

 

Gelet op het Ministerieel Besluit van 26 april 2007 houdende vaststelling van het beoordelingskader voor de interne reglementen in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 september 2006;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 29/09/2006  betreffende de voorwaarden voor de overdracht van onroerende goederen door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en de sociale huisvestingsmaatschappijen ter uitvoering van de Vlaamse Wooncode;

 

Gelet op artikel 7§1, tweede lid, 4° van de Bijlage I van dit besluit waarbij normaliter de toewijzingen van sociale koopwoningen in chronologische volgorde van inschrijving gebeuren;

 

Gelet op artikel 7§2 van de Bijlage I van dit besluit op grond waarvan de sociale huisvestingsmaatschappijen in overleg met de gemeente een rangverhoging kunnen toekennen(geven) aan kandidaat-kopers van sociale koopwoningen op basis van een schriftelijk intern reglement, waarin de redenen voor de rangverhoging worden opgesomd;

 

Gelet dat bij toewijzing van een sociale koopwoning vooreerst moet rekening gehouden worden met de voorrang in art. 7§1 van voormelde Bijlage I van dit besluit;

 

Gelet op artikel 2.§1,8° van de Vlaamse wooncode waarin de definitie van een gezin als volgt luidt: ‘meerdere personen die op duurzame wijze in dezelfde woning samenwonen en daar hun hoofdverblijfplaats hebben;

 

Overwegende dat de Sociale Huisvesting Maatschappijen werkzaam op het grondgebied van Knokke-Heist, in overleg met het gemeentebestuur bij de toewijzing van een sociale koopwoning een rangverhoging wensen toe te kennen op basis van het aantal slaapkamers in de koopwoning;

 

Overwegende dat de gemeente Knokke-Heist te kampen heeft met een constante emigratiestroom van de in de gemeente opgegroeide bevolking ten gevolge van de onbetaalbaarheid van het wonen in de eigen gemeente;

 

Overwegende dat diverse sociale koopprojecten in een plannings- en uitvoeringsfase zitten;

 

Overwegende dat het Lokaal woonoverleg op datum van 21 april 2010 het voorstel tot intern toewijzingsreglement heeft goedgekeurd;

 

Overwegend dat de Raden van Bestuur van de Sociale Huisvesting Maatschappijen Vivendo en t’ Heist Best het voorstel tot intern toewijzingreglement hebben goedgekeurd respectievelijk op 28 april 2010 en op 26 april 2010;

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

 

BESLUIT:

 

Artikel 1.

De gemeenteraad keurt bijgevoegd intern toewijzingsreglement voor sociale koopwoningen

in sociale huisvestingsprojecten op het grondgebied van Knokke-Heist goed.

 

Art. 2.

Een afschrift van dit besluit wordt toegezonden aan:

  1. de lokale woonwinkel,
  2. de huisvestingsmaatschappij t’Heist Best,
  3. de huisvestingsmaatschappij Vivendo, Koningin Astridlaan 134 bus 1 te 8200 Brugge,
  4. het departement RWO, Koning Albert II-laan 19 bus 12 te 1210 Brussel

 

Art. 3.

De lokale woonwinkel wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit

 

Aangenomen met eenparigheid van stemmen.

 

Gemeenteraadsbesluit - Huisvestingsprojecten

 

Datum goedkeuring: 26 mei 2010

Datum bekendmaking: 28 mei 2010

 

Contact

De Woonwinkel Kraaiennestplein 1 bus 3 8301 Knokke-Heist

Openingsuren

050 530 930 050 530 899  woonwinkel@knokke-heist.be