Politieverordening op openbare en publicitaire activiteiten

 

 

1. Algemene bepalingen

 

Art. 1. Definities

Voor de toepassing van deze politieverordening wordt verstaan onder:

 

Openbare activiteit: elke activiteit of evenement die, al dan niet tegen betaling, voor het publiek toegankelijk is, ook al is de toegang tot bepaalde categorieën van personen beperkt, bv. via een uitnodiging.

 

Publicitaire activiteit: elke vorm van informatieverspreiding (bv. het omroepen, uitdelen of plaatsen van infodragers) over een product (bv. een organisatie, een persoon, een evenement, een prestatie of een product ???) met als doel de bekendheid of de verkoop van een product of een dienst bij het publiek te bevorderen.

 

Vergunning: de officiële toestemming van het gemeentebestuur die de organisator krijgt om een openbare of publicitaire activiteit te organiseren. De gemeentelijke vergunning bevat de voorwaarden waaronder de openbare of publicitaire activiteit kan plaatsvinden.

 

Openbaar domein van de overheid: plaatsen die door de overheid beheerd worden en voor het publiek toegankelijk zijn, bv. de openbare weg, pleinen en parken, strand, gebouwen.

 

Openbare weg: in de wetgeving wordt er geen definitie gegeven van het begrip ’openbare weg’. Vanaf het ogenblik dat een weg openstaat voor het verkeer, wanneer geen enkele aanduiding vermeldt dat het een private weg is, en wanneer de weg gebruikt mag worden door eenieder, betreft het een openbare weg.

 

Bevoegde personen en toezichthoudende ambtenaren: de personen die krachtens een wet of een decreet bevoegd zijn om controles uit te voeren, eventuele inbreuken vast te stellen en maatregelen te nemen zoals voorzien in de wetgeving.

 

Gezicht: tot het gezicht behoren het voorhoofd, de wangen, de ogen, de oren, de neus en de kin.

 

Art. 2. Waarop is deze politieverordening van toepassing?

Deze politieverordening is van toepassing op alle openbare en publicitaire activiteiten waarvoor een vergunning dient aangevraagd.

 


Art.
3. Voor welke openbare of publicitaire activiteiten dient een vergunning aangevraagd?

Een vergunning dient aangevraagd voor alle openbare en publicitaire activiteiten (bv. straatmuzikanten, fuiven, reclameborden, publiciteitswagens…) die tijdelijk gebruik maken van het openbaar domein van de overheid (bestaat er ander openbaar domein?) op het grondgebied van de gemeente Knokke-Heist.

 


Art.
4. Vergunning voor een openbare of publicitaire activiteit

Het is verboden een openbare of een publicitaire activiteit die tijdelijk gebruik maakt van het openbaar domein, te organiseren zonder schriftelijke vergunning van het gemeentebestuur.

 


Art.
5. Naleving voorwaarden vergunning

Alle voorwaarden die opgelegd zijn in de vergunning dienen strikt nageleefd te worden.

 


Art.
6.

Bij opbouw, afbraak en tijdens de activiteit moet de vergunninghouder alle mogelijke voorzorgen nemen om risico’s en hinder op het openbaar domein van de overheid te beperken, zodat de veiligheid voor iedereen gewaarborgd blijft.

 

Art. 7.

Na gebruik dient de vergunninghouder het ter beschikking gestelde terrein onmiddellijk te ontruimen, schoon te maken en (zo goed als mogelijk) in de oorspronkelijke staat te herstellen. Alle afval dient te worden verwijderd.

Zoniet kan het gemeentebestuur opdracht geven om het afval te verwijderen of het terrein in de oorspronkelijke staat te herstellen, dit op kosten van de vergunninghouder.

 

Art. 8.

Alle openbare nutsvoorzieningen moeten steeds bereikbaar zijn en toegankelijk blijven voor de openbare diensten.

 

Art. 9. Weigering en intrekking vergunning

§1. Een aanvraag voor een vergunning kan geweigerd worden wanneer de openbare orde en openbare veiligheid niet gewaarborgd zijn of wanneer de aanvraag strijdig is met andere wetgeving.

De gemeente motiveert de negatieve beslissing en verwijst tevens naar de rechtsmiddelen inzake beroep.

§2. De burgemeester kan de vergunning te allen tijde intrekken:

- bij niet-naleving van de voorwaarden in de vergunning

- wanneer de openbare orde en de veiligheid in het gedrang komen.

 

Art. 10. Aanvraag vergunning voor een openbare activiteit, al dan niet in combinatie met een publicitaire activiteit.

  • · Het aanvraagformulier ‘Verplicht aanvraagformulier voor het inrichten van een evenement’ en de handleiding is te vinden:

- op de gemeentelijke website: www.knokke-heist.be – klik hier om het formulier te downloaden: Verplicht aanvraagformulier voor het inrichten van een evenement

- aan het onthaal van de diverse gemeentelijke centra

- of via e-mail: evenementen@knokke-heist.be.

  • · Het ingevulde formulier dient terugbezorgd via website, e-mail, fax of post. De referentiegegevens staan vermeld op het aanvraagformulier.
  • · De aanvraag zal administratief behandeld worden door de dienst evenementen.
  • · Een goedkeuring of weigering van de aanvraag wordt binnen 4 weken bezorgd.

 

Art. 11. Aanvraag vergunning voor een publicitaire activiteit

  • · Het aanvraagformulier ‘Aanvraag voeren van publiciteit op openbaar domein’ is te vinden:

- op de gemeentelijke website: www.knokke-heist.be; klik hier om het formulier te downloaden: Aanvraag voeren van publiciteit op openbaar domein

- via e-mail: knokke-heist@knokke-heist.be

- aan het onthaal van de diverse gemeentelijke centra.

  • · Het ingevulde formulier dient terugbezorgd via website, e-mail, fax of post. De referentiegegevens staan vermeld op het aanvraagformulier.
  • · De aanvraag zal administratief behandeld worden door de dienst Ontvangsten.
  • · Een goedkeuring of weigering van de aanvraag wordt binnen 4 weken bezorgd.

Art. 12. Vermommingen

Het is verboden op het openbaar en het privaat domein van de overheid het gezicht volledig te bedekken zodat de identificatie van de persoon onmogelijk is.

Dit verbod geldt niet voor activiteiten toegelaten door de burgemeester, bv. Carnaval, processies, georganiseerde stoeten, sinterklaas, kerstman.

Dit verbod geldt niet in het kader van een geloofsovertuiging, indien dit geloof officieel erkend is door de Belgische Staat.


Art.
13.

Het is verboden vuurwapens af te vuren, Bengaals vuurwerk te maken of springbussen of voetzoekers te doen ontploffen zonder schriftelijke vergunning van het gemeentebestuur.

 

2. Slotbepalingen

Art. 14.

In geval van overtreding van deze politieverordening kunnen de politie en/of de toezichthoudende ambtenaar of de bevoegde persoon, elk volgens hun bevoegdheid, maatregelen nemen zoals voorzien in de wetgeving.

 

Art. 15.

Bij niet-naleving van de voorwaarden kan het gemeentebestuur overwegen om aan de organisator een toekomstige vergunning te weigeren of een borgsom op te leggen.

 

Art. 16.

Voor zover door of krachtens een wet of een decreet geen andere straffen of administratieve sancties worden bepaald voor dezelfde overtredingen, worden overtredingen van deze verordening gestraft met politiestraffen.

 

Datum goedkeuring: 25 juni 2009

Datum bekendmaking: 2 juli 2009

 

Bijlage: