Retributie gebruik didactisch materiaal de Kunstacademie

Artikel 1.
Met ingang van 1 januari 2012 wordt voor de verkoop van didactisch materiaal voor leerlingen van deKunstAcademie een retributie geheven tegen kostprijs;

Art. 2.
De retributie wordt contant betaald door de aanvrager en geïnd door het personeelslid van deKunstAcademie, aangeduid bij secretarisbesluit van 07/02/2007, die belast is met de inning van geringe dagontvangsten, zoals voorzien in artikel 162§2 van het gemeentedecreet.

Art. 3.
Een kopie van dit besluit wordt binnen twintig dagen naar de provinciegouverneur verzonden