Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing - hervaststelling

Artikel 1.
Voor de aanslagjaren 2010 tot en met 2013 wordt het aantal opcentiemen op de onroerende voorheffing geheven ten voordele van de gemeente Knokke-Heist vastgesteld op DUIZEND NEGENHONDERD (1 900).

Art. 2.
De invordering van de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing zal geschieden overeenkomstig artikel 260 van de Nieuwe Gemeentewet.

Art. 3.
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.