Wandeling in het Vlaams natuurreservaat ‘de Kleiputten van Heist’

De Kleiputten van Heist bestaan uit een complex van laaggelegen weiden met oude kleiwinningsputten, waar de natuur opnieuw de overhand kreeg en een prachtig rietmoeras ontstaan is.  De laaggelegen weilanden zijn het typisch broedbiotoop van weidebroedvogels zoals de Kievit, de Tureluur, de Scholekster en de Grutto.  Het rietmoeras en de brede rietkragen die het gebied doorkruisen zijn dan weer het ideale biotoop voor Blauwborst, Rietzanger, Rietgors, Kleine karekiet, Waterral, Baardmannetje en Bruine kiekendief.  Het gebied wordt doorsneden door enkele al dan niet nog in gebruik zijnde spoorwegbermen.  De schrale, zandige bermen van deze taluds kennen een rijke flora.

 

Deze wandeling kan vrij makkelijk gecombineerd worden met het aansluitende reservaat ‘Sashul’.  Voor een ganse dag natuurexploratie is een combinatie van het strandreservaat ‘De Baai van Heist’, ‘Sashul’ en ‘de Kleiputten van Heist’ uitermate geschikt om kennis te maken met alle aspecten van de natuur van strand tot polder. Biotoop: Oude kleiputten, rietmoeras, vochtige en zilte weilanden.  Graasbeheer met runderen of Shetlandpony’s.

 

Ligging: Deelgemeente Heist. Periode: Voorjaar (talrijke water- en rietvogels) en nazomer

(doortrek van steltlopers). Het volledige zomerhalfjaar ook zeer rijke flora. Aanrader:

Vroegmorgen- of avondwandeling in het voorjaar voor de zang van o.m. de Blauwborst

én talrijke andere rietvogels (vroegmorgen) of roep Waterral (avondwandeling).