Wandeling in het duingebied ‘Park 58’

Het duingebiedje ‘Park 58’ is het enige resterende middenduin op grondgebied van de gemeente dat ook effectief in functie van de rijke duinflora beheerd wordt.  Het gebied dankt zijn naam aan de wereldexpo van 1958, waarbij een deel van het duingebied als park werd ingericht.  Een deel van het oorspronkelijke duingebied bleef evenwel bewaard onder de vorm van schrale, vrij kalkrijke duingraslanden en duinstruweel.  De flora op deze schrale duingraslanden is bijzonder rijk en bevat soorten die elders aan de oostkust nagenoeg volledig verdwenen zijn.  In het duinstruweel broeden de typische vogels van het duinstruweel.  Biotoop: Oude, kalkrijke duintjes.

Natuurgebied in beheer van Natuurpunt vzw.  Conservator: Patrick Demaecker. Ligging: Deelgemeente Duinbergen. Periode: Vanaf half maart tot eind oktober: zeer rijke duinflora met soorten die elders aan de Oostkust nagenoeg volledig verdwenen zijn.