17 februari, 2017

Gemeentestuur ondersteunt financieel preventie-activiteiten van plaatselijke scholen

Het gemeentebestuur hecht veel belang aan preventie en dit reeds op jonge leeftijd. Een proactief preventiebeleid kan immers probleemgedrag op latere leeftijd voorkomen. Elke school binnen de gemeente heeft dan ook recht op een jaarlijkse tussenkomst van €400 voor het organiseren van een activiteit, vorming, aankoop materiaal,… De gemeentelijke scholen voorzien deze uitgave via hun werkingsbudget. Voorwaarden voor deze subsidie zijn:

-De kosten dienen gerelateerd te zijn met projecten rond preventie en/of specifieke sociale vaardigheden vb. drugpreventie, overlastpreventie (geweld, pesten,…).

-De aanvraag voor tegemoetkoming moet minimum 3 weken vooraf ingediend worden bij de dienst Jeugdcultuur. Indien het college de aanvraag goedkeurt worden de kosten vergoed.

Op deze manier hoopt het gemeentebestuur de scholen een duwtje in de rug te geven voor het voeren van een bewust beleid inzake preventie- en gezondheidsopvoeding. Deze subsidie staat los van het van de aangeboden didactische materialen voor de projecten ‘Gat in de Haag’ en ‘Contactsleutels’.

Info en aanvragen via: Caroline Costers, Preventiemedewerker Jeugdcultuur, T 050 630 800.