Binnenduinen van Knokke: gebiedsvisie en beheerplan

Samenvatting

Het GRUP Zwinpolders werd in 2015 definitief vastgesteld. In aanloop ervan werd in opdracht van de minister bevoegd voor RO en de minister bevoegd voor leefmileu, door het
Agentschap voor Natuur en Bos een plan van aanpak voor het behoud en de versterking van de natuurwaarden in de Binnenduinen van Knokke opgemaakt. De opmaak van deze
gebiedsvisie en dit beheerplan kadert in de uitvoering van het plan van aanpak en vertaalt het Vlaamse en Europese beleid (Natura 2000/ Realisatie Instandhoudingsoelstellingen) voor de Binnenduinen in een concrete visie en bijhorende maatregelen zodat iedereen een duidelijk beeld krijgt van het nagestreefde toekomstbeeld van de Binnenduinen van Knokke. Met het beheerplan wordt een afwisselend landschap nagestreefd van bos, graslanden, poelen en  vochtige valleien waarbij zowel de biodiversiteit als de beleving zal toenemen.

Dit plan lag in openbaar onderzoek van 11 september 2017 tot 14 oktober 2017 en lag in deze periode ook ter inzage van het publiek. Op dinsdag 26 september om 18 uur was er een infowandeling in het gebied.

Logo-Agentschap-Natuur-Bos.jpgLogo-Vlaanderen-Natuur.jpg

Situering

Het plangebied (Binnenduinen-Knokke-Plangebied-percelen.pdf) is gelegen op het grondgebied van de gemeente Knokke-Heist en heeft een totale oppervlakte van ruim 163 hectare. Het beheerplan geldt anno 2017 voor ongeveer 25 hectare. Aansluitend bij de goedkeuring van het beheerplan krijgen deze 25 hectare het statuut van natuurreservaat. De gebiedsvisie geldt ook als beheerplan voor nieuwe percelen die in het plangebied aangekocht worden of in beheer komen van het Agentschap voor Natuur en Bos.

 

Natuurdoelen

Het plangebied is bestemd als natuurgebied en natuurverwevingsgebied door het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Zwinpolders van 2015. Het is ook onderdeel van het Natura 2000 netwerk – het Europees netwerk van beschermde natuurgebieden - en is belangrijk voor de realisatie van de Europese natuurdoelen in Vlaanderen. Het rapport vertaalt het Europese en Vlaamse beleid en de groene bestemming naar de praktijk en beschrijft de concrete visie en vooropgestelde beheermaatregelen. Op die manier geeft het een duidelijk zicht op het gewenste toekomstbeeld. Het rapport geldt voor een periode van 24 jaar (2017-2041) en is opgemaakt conform de bepalingen van het natuurdecreet en besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017 betreffende de natuurbeheerplannen en de erkenning van natuurreservaten.

 

Beheermaatregelen

De beheermaatregelen omvatten hoofdzakelijk graafwerken, aanleg van poelen, kapwerken, aanplantingen, exotenbestrijding, plaatsing van weide-afsluitingen en maaibeheer. Er wordt een afwisselend landschap nagestreefd van bos, graslanden, poelen en  vochtige valleien. Extra maatregelen worden genomen voor soorten zoals de Europees beschermde boomkikker, rugstreeppad, kamsalamander, nauwe korfslak, kleine zilverreiger, boomleeuwerik, kwak, wespendief, lepelaar en ooievaar. Er is ook aandacht voor de bezoeker en het historisch erfgoed. Zo wordt er maximaal ingezet op het behoud en de versterking van oude houtwallen. Het rapport omvat ook een openstellingsplan. Zo wordt er een bijkomende doorsteek voor ruiters voorgesteld, zijn er twee speelzones voorzien in het Blinkaartbos en wordt er een vrij toegankelijke zone aangeduid aan de Oosthoek. In het Domein De Landsheer zullen geleide wandelingen kunnen plaatsvinden.

 

Goedkeuring

De gebiedsvisie en het beheerplan werd goedgekeurd op 11/04/2018.

 

Meer informatie

 

 

Binnenduinen-Knokke-Toekomstbeeld