BESLISSING (20170911-20171011): wijzigen en uitbreiden van een varkens- en rundveehouderij - Hazegrasstraat 154

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

 De Burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat de deputatie van de Provincieraad een beslissing genomen heeft inzake de aanvraag, ingediend door Van De Sompele Ivan en Van De Sompele Frederik, gevestigd te Hazegrasstraat 154  te 8300 Knokke-Heist, voor een nieuwe exploitatie (verandering door uitbreiding en wijziging van een inrichting), gelegen te Hazegrasstraat 154 te 8300 WESTKAPELLE (kadastrale gegevens: ), met als onderwerp: het wijzigen en uitbreiden van een varkens- en rundveehouderij.

De beslissing met bijlage, ligt gedurende een periode van 11/09/2017 tot en met 11/10/2017 ter inzage voor het publiek bij de Milieudienst, Alfred Verweeplein 1 te 8300 Knokke-Heist, stadhuis Knokke, 1ste verdieping.

Gedurende die periode kan beroep ingediend worden tegen de beslissing bij de Vlaamse Minister, bevoegd voor omgeving, natuur en landbouw. De uiterste datum voor het indienen van het beroep is 11/09/2017 voor diegene die louter aangewezen is op de kennisname via dit bericht en de inzage bij het gemeentebestuur.

Het beroep kan worden ingediend door

  • Iedere betrokkene

Degene die het beroep instelt, bezorgt gelijktijdig een afschrift van het beroepschrift aan:

  • De vergunningsaanvrager behalve als hij zelf beroep instelt

  • De deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen

  • Het college van burgemeester en schepenen, behalve als het zelf het beroep instelt

 De volgende stavingsstukken dienen bij het beroep gevoegd te worden

  • In voorkomend geval, een bewijs van de betaling van de dossiertaks

  • De overtuigingsstukken  die de beroepsindiener nodig acht

  • In voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken

 

Knokke-Heist, 11/09/2017
(get) De Burgemeester,
Graaf Leopold Lippens