BEKENDMAKING (20170607-20170707): het uitbaten van een rundveehouderij (kl. 1) te Westkapellestraat 315

BEKENDMAKING VAN EEN BESLISSING OVER EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG

 

De Burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat de deputatie van de Provincieraad een beslissing genomen heeft inzake de aanvraag, ingediend door Demuynck Marc, gevestigd te Westkapellestraat 315 8301 Knokke-Heist, voor een nieuwe exploitatie klasse 1 (hernieuwen vergunning en wijziging van bestaande inrichting), gelegen te Westkapellestraat 315 te 8301 Knokke-Heist (kadastrale gegevens: KNOKKE-HEIST 7 AFD/HEIST, sectie C, nr(s) 0312D, 0312E, 0313E), met als onderwerp: het uitbaten van een rundveehouderij, gespecialiseerd in fokken van vleesvee.

 De beslissing met bijlage, ligt gedurende een periode van 7/06/2017 tot en met 7/07/2017 ter inzage voor het publiek bij de Milieudienst, Alfred Verweeplein 1 te 8300 Knokke-heist, gemeentehuis Knokke, 1ste verdieping.

 Gedurende die periode kan beroep ingediend worden tegen de beslissing bij de Vlaamse Minister, bevoegd voor leefmilieu. De uiterste datum voor het indienen van het beroep is 7/06/2017 voor diegene die louter aangewezen is op de kennisname via dit bericht en de inzage bij het gemeentebestuur.

 

Het beroep kan worden ingediend door

  • elke natuurlijke of rechtspersoon die tengevolge van de vestiging en de exploitatie van de inrichting rechtstreeks hinder kan ondervinden

  •          Elke rechtspersoon die zich de bescherming van het leefmilieu statutair tot doel heeft gesteld, ten minste vijf jaar rechtspersoonlijkheid bezit en in zijn statuten het grondgebied omschreven heeft tot waar zijn bedrijvigheid zich uitstrekt

 

De volgend stavingsstukken dienen bij het beroep gevoegd te worden

  •          Een door het gemeentebestuur af te leveren attest waaruit de datum van de bekendmaking van de beslissing blijkt

  • Een bewijs van de betaling van de dossiertaks (rekeninguittreksel, door gemachtigde van de bank getekende verklaring…)

 

 

Knokke-Heist, 7/06/2017
(get) De Burgemeester,
Graaf Leopold Lippens