BESLISSING (20170405-20170505): het uitbaten van een tijdelijke opslag- en overslagplaats voor het gemeentelijk restafval en veegvuil (kl. 1) te Sluisstraat

BEKENDMAKING VAN EEN BESLISSING OVER EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG

 De burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat het college van burgemeester en schepenen op 31/03/2017 een beslissing genomen heeft inzake de aanvraag, ingediend door HORIZON NET, gevestigd te 't Walletje 104 202b 8300 Knokke-Heist, voor het uitbaten van een tijdelijke opslag- en overslagplaats voor het gemeentelijk restafval en veegvuil (tijdelijke inrichting, klasse 1), gelegen te Sluisstraat 82 te 8300 Knokke-Heist (kadastrale gegevens: KNOKKE-HEIST 10 AFD/WESTKAPELLE, sectie D, nr(s) 0821E).

De beslissing ligt gedurende een periode van 5/04/2017 tot en met 5/05/2017 ter inzage voor het publiek bij de Milieudienst, Alfred Verweeplein 1 te 8300 Knokke-Heist, gemeentehuis Knokke, 1ste verdieping.

Gedurende die periode kan beroep ingediend worden tegen de beslissing bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen (Koning Leopold III-laan 41 te B-8200 St.-Andries). De uiterste datum voor het indienen van het beroep is 5/05/2017 voor diegene die louter aangewezen is op de kennisname via dit bericht en de inzage bij het gemeentebestuur.

 Het beroep kan worden ingediend door

l  elke natuurlijke of rechtspersoon die tengevolge van de vestiging en de exploitatie van de inrichting rechtstreeks hinder kan ondervinden

l    elke rechtspersoon die zich de bescherming van het leefmilieu statutair tot doel heeft gesteld, ten minste vijf jaar rechtspersoonlijkheid bezit en in zijn statuten het grondgebied omschreven heeft tot waar zijn bedrijvigheid zich uitstrekt

 De volgende stavingsstukken dienen bij het beroep gevoegd te worden

l    een door het gemeentebestuur af te leveren attest waaruit de datum van de bekendmaking van de beslissing blijkt

l  een bewijs van de betaling van de dossiertaks (rekeninguittreksel, door gemachtigde van de bank getekende verklaring…)

  

Knokke-Heist, 5/04/2017
(get) De Burgemeester,

Graaf Leopold Lippens