BESLISSING (20161003-20161102): Zoute Grand Prix (kl. 2) te Zeedijk-Het Zoute (strand t.h.v. Albertplein & De Wielingen) 747+825 (Zoute Events)

BEKENDMAKING VAN EEN BESLISSING OVER EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG

 

De burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat het college van burgemeester en schepenen een beslissing genomen heeft inzake de aanvraag, ingediend door Zoute Events, gevestigd te Natiënlaan 125 te 8300 Knokke-Heist, voor het uitbaten van generatoren in het kader van Zoute Grand Prix (tijdelijke inrichting, klasse 2), gelegen te Zeedijk-Het Zoute (strand t.h.v. Albertplein & De Wielingen) 747+825 te   (kadastrale gegevens: ).

 

De beslissing ligt gedurende een periode van 3/10/2016 tot en met 2/11/2016 ter inzage voor het publiek bij de Milieudienst, Alfred Verweeplein 1 te 8300 Knokke-heist, gemeentehuis Knokke, 1ste verdieping of kan je hier downloaden (Aktename).

 

Gedurende die periode kan beroep ingediend worden tegen de beslissing bij de Deputatie van de Provincieraad West-Vlaanderen (Koning Leopold III-laan 41 te B-8200 St.-Andries). De uiterste datum voor het indienen van het beroep is 2/11/2016 voor diegene die louter aangewezen is op de kennisname via dit bericht en de inzage bij het gemeentebestuur.

 

Het beroep kan worden ingediend door

l  elke natuurlijke of rechtspersoon die tengevolge van de vestiging en de exploitatie van de inrichting rechtstreeks hinder kan ondervinden

l    elke rechtspersoon die zich de bescherming van het leefmilieu statutair tot doel heeft gesteld, ten minste vijf jaar rechtspersoonlijkheid bezit en in zijn statuten het grondgebied omschreven heeft tot waar zijn bedrijvigheid zich uitstrekt

 

De volgend stavingsstukken dienen bij het beroep gevoegd te worden

l    een door het gemeentebestuur af te leveren attest waaruit de datum van de bekendmaking van de beslissing blijkt

l  een bewijs van de betaling van de dossiertaks (rekeninguittreksel, door gemachtigde van de bank getekende verklaring…)

 

 

Knokke-Heist, 3/10/2016
(get) De Burgemeester,

Graaf Leopold Lippens